31994D0262Oficialusis leidinys L 113 , 04/05/1994 p. 0015 - 0018
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0133
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0133


Europos Parlamento sprendimas

1994 m. kovo 9 d.

dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų

(94/262/EAPB, EB, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų steigimo sutartis, ypač į Europos bendrijos steigimo sutarties 138e straipsnio 4 dalį, Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 20d straipsnio 4 dalį, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 107d straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę,

atsižvelgdamas į Tarybos patvirtinimą,

kadangi vadovaujantis Europos Bendrijų steigimo sutarčių nuostatomis turėtų būti nustatytos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos;

kadangi turėtų būti nustatytos sąlygos pateikti skundą ombudsmenui, taip pat turėtų būti nustatytas ryšys tarp ombudsmeno pareigų atlikimo ir teismo ar administracinio proceso;

kadangi ombudsmenas, kuris taip pat gali veikti savo paties iniciatyva, privalo turėti priėjimą prie bet kokios informacijos, kuri reikalinga jo pareigoms atlikti; kadangi dėl to Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją, nebent yra tinkamai pagrįstų motyvų išsaugoti slaptumą, nepažeidžiant ombudsmeno pareigos neatskleisti tokios informacijos; kadangi valstybių narių valdžios institucijos privalo pateikti ombudsmenui visą būtiną informaciją, išskyrus atvejus, kai tokiai informacijai taikomi slaptumo įstatymai, kiti teisės aktai arba nuostatos, draudžiančios ją atskleisti; kadangi tais atvejais, jei ombudsmenas nustato, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus;

kadangi būtina nustatyti tvarką, kuria turi būti vadovaujamasi, kai ombudsmeno tyrimas atskleidžia netinkamo administravimo atvejus; kadangi taip pat turėtų būti nustatyta, kad ombudsmenas kiekvienos metinės sesijos pabaigoje teikia išsamų pranešimą Europos Parlamentui;

kadangi ombudsmenas ir jo personalas privalo saugoti bet kokią informaciją, kurią jie gavo vykdydami savo pareigas; kadangi vis dėlto ombudsmenas privalo pranešti kompetentingoms institucijoms faktus, kurie, jo manymu, gali būti susiję su baudžiamąja teise ir apie kuriuos jis sužinojo savo tyrimų metu;

kadangi turėtų būti numatyta galimybė ombudsmenui bendradarbiauti su tokio paties tipo valdžios institucijoms bet kurioje valstybėje narėje, atsižvelgiant į taikomus nacionalinės teisės aktus;

kadangi Europos Parlamentas skiria ombudsmeną visai Parlamento kadencijai nuo jos pradžios, parinkdamas jį iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai ir turi būtinas nepriklausomumo ir kompetencijos garantijas;

kadangi turėtų būti nustatytos ombudsmeno pareigų pasibaigimo sąlygos;

kadangi ombudsmenas privalo eiti savo pareigas būdamas visiškai nuo nieko nepriklausomas ir iškilmingai prisiekti Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, kad eidamas savo pareigas jis bus nepriklausomas; kadangi turėtų būti nustatyta veikla, nesuderinama su ombudsmeno pareigomis, taip pat turėtų būti nustatytas ombudsmeno atlyginimas, privilegijos ir imunitetas;

kadangi turėtų būti patvirtintos nuostatos dėl ombudsmeno sekretoriato pareigūnų ir tarnautojų, kurie padeda ombudsmenui, taip pat sekretoriato biudžetas; kadangi ombudsmeno būstinė turi būti Europos Parlamente;

kadangi ombudsmenas turės priimti šio sprendimo įgyvendinimo priemones; kadangi turėtų būti priimtos kai kurios pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai būtų galima paskirti pirmąjį ombudsmeną,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 138e straipsnio 4 dalimi, Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 20d straipsnio 4 dalimi, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 107d straipsnio 4 dalimi, šis sprendimas nustato ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančias nuostatas ir bendrąsias sąlygas.

2. Ombudsmenas atlieka savo pareigas atsižvelgdamas į Bendrijos institucijoms ir įstaigoms sutartimis suteiktus įgaliojimus.

3. Ombudsmenas negali kištis į teismų bylas ar ginčyti teismo sprendimo teisingumą.

2 straipsnis

1. Atsižvelgdamas į pirmiau minėtas sutartis ir jose nustatytas sąlygas, ombudsmenas padeda atskleisti netinkamą Bendrijos institucijų ar įstaigų veiklos administravimą, išskyrus Teisingumo Teismą ir Pirmosios instancijos teismą, kai šie vykdo teismines funkcijas, ir pateikia rekomendacijas, kaip atsisakyti netinkamo administravimo. Ombudsmenui negali būti skundžiamas joks jokios kitos valdžios institucijos ar asmens veiksmas.

2. Kiekvienas Sąjungos pilietis arba kiekvienas bet kurioje Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą būstinę turintis fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateikti ombudsmenui skundą dėl netinkamo Bendrijos institucijų ar įstaigų veiklos administravimo atvejų, išskyrus Teisingumo Teismą ir Pirmosios instancijos teismą, kai šie vykdo savo teismines funkcijas. Gavęs skundą, ombudsmenas iš karto apie tai praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai.

3. Iš skundo turi būti įmanoma nustatyti skundą pateikusį asmenį ir skundo objektą; skundą pateikęs asmuo gali prašyti, kad jo skundas būtų išlaikytas paslaptyje.

4. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžia savo skundą, o skundas gali būti pateikiamas tik po to, kai dėl to buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas ir įstaigas.

5. Ombudsmenas gali patarti skundą pateikiančiam asmeniui kreiptis į kitą instituciją.

6. Ombudsmenui pateikiami skundai nedaro įtakos terminams pateikti apeliaciją administraciniame arba teismo procese.

7. Jei ombudsmenas turi pripažinti skundą nepriimtinu arba nutraukti jo nagrinėjimą dėl to, kad skunde pateikiami faktai nagrinėjami ar buvo išnagrinėti teismo keliu, visų jo iki to momento atliktų tyrimų rezultatai turi būti sutvarkyti nesiimant jokių tolimesnių veiksmų.

8. Ombudsmenui negalima pateikti skundų dėl Bendrijų institucijų ir įstaigų bei jų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo santykių, kol atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis vidaus administracinėmis galimybėmis pateikti reikalavimus ir skundus, ypač procesu, nustatytu Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kol nepasibaigė terminai institucijai atsakyti į pateiktus skundus.

9. Ombudsmenas kuo anksčiau praneša skundą pateikusiam asmeniui apie veiksmus, kurių jis ėmėsi tirdamas šį skundą.

3 straipsnis

1. Savo iniciatyva arba remdamasis skundu ombudsmenas atlieka visus tyrimus, kurie, jo manymu, yra reikalingi išaiškinti kiekvieną įtariamą netinkamo administravimo atvejį Bendrijos institucijų ir įstaigų veikloje. Apie tokius veiksmus jis praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai, kurios gali jam pateikti naudingų paaiškinimų.

2. Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją ir leisti jam prieiti prie atitinkamų bylų. Jos gali atsisakyti pateikti informaciją tik dėl tinkamai pagrįstų slaptumo motyvų.

Jos leidžia susipažinti su tokiais dokumentais, kurie kilę iš valstybės narės ir vadovaujantis įstatymu ar kitu teisės aktu laikomi paslaptimi tik tuomet, jei valstybė narė iš anksto davė sutikimą.

Jos leidžia susipažinti su kitais iš valstybės narės kilusiais dokumentais, pranešusios apie tai atitinkamai valstybei narei. Abiem atvejais vadovaujantis 4 straipsniu ombudsmenas negali atskleisti tokių dokumentų turinio.

Ombudsmenui paprašius, Bendrijos institucijų ir įstaigų pareigūnai bei kiti tarnautojai privalo liudyti; jie pasisako savo administracijos vardu ir vadovaudamiesi administracijos pateiktais nurodymais, juos riboja pareiga saugoti tarnybinę paslaptį.

3. Ombudsmenui paprašius, valstybių narių valdžios institucijos privalo per valstybių narių nuolatines atstovybes prie Europos Bendrijų jam pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti išaiškinti netinkamo administravimo atvejus Bendrijos institucijų ar įstaigų veikloje, išskyrus atvejus, kai tokiai informacijai taikomi slaptumo įstatymai ar kiti teisės aktai arba nuostatos, draudžiančios ją atskleisti. Tačiau tokiu atveju atitinkama valstybė narė gali leisti ombudsmenui susipažinti su šia informacija, jei jis įsipareigoja jos neatskleisti.

4. Jei prašoma pagalba nebuvo suteikta, ombudsmenas praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus.

5. Kaip įmanydamas ombudsmenas siekia rasti sprendimą su atitinkama institucija ar įstaiga, kad būtų atsisakyta netinkamo administravimo ir būtų patenkintas skundas.

6. Ombudsmenas, nustatęs netinkamo administravimo atvejų, praneša apie tai atitinkamai institucijai ar įstaigai, o prireikus pateikia rekomendacijų projektus. Taip informuota institucija ar įstaiga per tris mėnesius pateikia ombudsmenui išsamią nuomonę.

7. Tuomet ombudsmenas siunčia Europos Parlamentui ir atitinkamai institucijai ar įstaigai ataskaitą. Savo ataskaitoje jis gali pateikti rekomendacijų. Ombudsmenas praneša skundą pateikusiam asmeniui apie tyrimų rezultatus, atitinkamos institucijos ar įstaigos pareikštą nuomonę bei ombudsmeno parengtas rekomendacijas.

8. Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie savo tyrimų rezultatus.

4 straipsnis

1. Ombudsmenas ir jo personalas, kuriam taikomas Europos bendrijos steigimo sutarties 214 straipsnis, Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 47 straipsnio 2 dalis, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 194 straipsnis, įsipareigoja neatskleisti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie gavo atlikdami tyrimus. Jie taip pat privalo saugoti informaciją, kuri galėtų pakenkti skundą pateikusiam asmeniui ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui, bet nepažeidžia 2 dalies nuostatų.

2. Jei atlikdamas tyrimus ombudsmenas sužino apie faktus, kurie, jo manymu, gali būti susiję su baudžiamąja teise, jis nedelsdamas per valstybių narių nuolatines atstovybes prie Europos Bendrijų praneša apie tai kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms, o prireikus – tai Bendrijos institucijai, kuriai pavaldus atitinkamas pareigūnas ar tarnautojas ir kuri gali taikyti Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 18 straipsnio antrą dalį. Ombudsmenas taip pat gali pranešti atitinkamai Bendrijos institucijai ar įstaigai apie faktus, kurie atskleidžia jų darbuotojo elgesį drausminiu požiūriu.

5 straipsnis

Jei tai padėtų veiksmingiau atlikti tyrimus ir geriau apsaugoti skundą pateikusių asmenų teises ir interesus, ombudsmenas gali bendradarbiauti su tokio paties tipo valdžios institucijomis bet kurioje valstybėje narėje, jei jis vadovaujasi taikomais nacionalinės teisės aktais. Bet ombudsmenas negali prašyti leisti peržiūrėti dokumentų, su kuriais jis negali susipažinti pagal 3 straipsnį.

6 straipsnis

1. Europos Parlamentas skiria ombudsmeną po kiekvienų Europos Parlamento rinkimų visai Parlamento kadencijai. Jis gali būti skiriamas dar vienai kadencijai.

2. Ombudsmenas parenkamas iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi visas pilietines ir politines teises, užtikrina savo nepriklausomumą ir atitinka reikalavimus, keliamus asmenims, norintiems užimti pareigas aukščiausioje teisminėje institucijoje jo šalyje, arba turi pripažintą kompetenciją ir patirtį atlikti ombudsmeno pareigas.

7 straipsnis

1. Ombudsmenas baigia eiti savo pareigas pasibaigus kadencijai arba jei atsistatydina ar yra atleidžiamas iš pareigų.

2. Ombudsmenas toliau eina savo pareigas tol, kol bus paskirtas naujas ombudsmenas, išskyrus atvejį, kai jis atleidžiamas iš pareigų.

3. Ombudsmenui nustojus eiti pareigas dar prieš baigiantis kadencijai, jį pakeisiantis asmuo paskiriamas per tris mėnesius nuo laisvų ombudsmeno pareigų atsiradimo dienos. Jis paskiriamas likusiam Parlamento kadencijos laikui.

8 straipsnis

Europos Parlamento prašymu Europos Bendrijų Teisingumo Teismas gali ombudsmeną atleisti, jei jis nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba prasikalsta padaręs rimtą nusižengimą.

9 straipsnis

1. Eidamas savo pareigas, ombudsmenas yra visiškai nepriklausomas, jis vadovaujasi Bendrijų ir Sąjungos piliečių bendraisiais interesais. Eidamas savo pareigas, jis nesiekia gauti ir neklauso jokių bet kurios Vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų. Jis privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie yra nesuderinami su jo pareigų pobūdžiu.

2. Pradėdamas eiti savo pareigas ombudsmenas iškilmingai prisiekia Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, kad eidamas savo pareigas jis bus visiškai nepriklausomas ir nešališkas ir kad tiek vykdydamas savo pareigas, tiek ir baigęs jas eiti jis gerbs iš jų kylančius įsipareigojimus, ypač savo pareigą elgtis garbingai ir diskretiškai, kai baigęs eiti savo pareigas jis priima pasiūlymus eiti tam tikras kitas pareigas ar priima tam tikras privilegijas.

10 straipsnis

1. Savo kadencijos metu ombudsmenas negali turėti jokių kitų politinių ar administracinių pareigų ar jokio kito mokamo ar nemokamo darbo.

2. Ombudsmenui turi būti mokamas toks atlyginimas, priemokos ir pensijos, kokie mokami Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjui.

3. Ombudsmenui ir jo sekretoriato pareigūnams bei tarnautojams taikomi Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 12–15 ir 18 straipsniai.

11 straipsnis

1. Ombudsmenui padeda sekretoriatas. Ombudsmenas skiria sekretoriato vadovą.

2. Ombudsmeno sekretoriato pareigūnams ir tarnautojams taikomos Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinos taisyklės ir nuostatos. Pareigūnų ir tarnautojų skaičius nustatomas kasmet, tvirtinant biudžetą [1].

3. Europos Bendrijų ir valstybių narių tarnautojai, paskirti į ombudsmeno sekretoriatą, perkeliami tarnybos interesais, jiems užtikrinama teisė automatiškai grįžti į tą instituciją, kurioje jie dirbo anksčiau.

4. Klausimų, susijusių su jo personalu, atžvilgiu ombudsmenas turi tokį pat statusą kaip ir institucijos, kaip apibrėžta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnyje.

12 straipsnis

Ombudsmeno biudžetas pateikiamas Europos Bendrijų bendrojo biudžeto I dalies (Parlamentas) priede.

13 straipsnis

Ombudsmeno būstinė yra Europos Parlamente [2].

14 straipsnis

Ombudsmenas priima šio sprendimo įgyvendinimo nuostatas.

15 straipsnis

Pirmasis ombudsmenas, kuris turi būti paskirtas įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai, paskiriamas likusiam Parlamento kadencijos laikui.

16 straipsnis

Europos Parlamentas numato savo biudžete lėšas, reikalingas pirmojo ombudsmeno personalui išlaikyti ir materialiai aprūpinti, kad po paskyrimo jis galėtų kuo greičiau vykdyti savo pareigas.

17 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Strasbūre, 1994 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Egon Klepsch

[1] Trijų institucijų bendrame pareiškime bus nustatyti pagrindiniai principai dėl ombudsmeno darbuotojų skaičiaus ir tyrimus atliekančių darbuotojų statusas – ar jie dirbs laikinai, ar turės nuolatines sutartis.

[2] Žiūrėti bendru valstybių narių Vyriausybių atstovų sutarimu priimtą sprendimą dėl Europos Bendrijų institucijų ir kai kurių įstaigų bei padalinių būstinių vietos (OL C 341, 1992 12 23, p. 1).

--------------------------------------------------