31993R3499Oficialusis leidinys L 319 , 21/12/1993 p. 0022 - 0022


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3499/93

1993 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2837/93, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2019/93 dėl alyvmedžių giraičių išsaugojimo tradiciniuose alyvų auginimo plotuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2019/93, įvedantį specialias priemones tam tikriems mažesnių Egėjo salų žemės ūkio produktams [1], ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2837/93 [2] nustato išsamias pagalbos schemos, skirtos išsaugoti mažesniųjų Egėjo salų alyvmedžių giraites, taikymo taisykles ir numato monitoringą bei baudas;

kadangi patikrinimai, nustatyti tam, kad būtų užtikrintas būtinų pagalbos suteikimo sąlygų laikymasis, 1993 m. turi būti atlikti per ribotą laiką ir jokiu būdu ne vėliau kaip iki 1993 m. gruodžio 31 d.;

kadangi, atsižvelgiant į geografinį Egėjo jūros salų išsisklaidymą ir į šios naujos pagalbos schemos taikymo sunkumus, turėtų būti pratęsta galutinė mokėjimų data, iki kurios turi būti atlikti visi reikalingi patikrinimai;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Aliejaus ir taukų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2837/93 šiuo dokumentu keičiamas taip:

1) 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai "1993 m. gruodžio 31 d." pakeičiami žodžiais "1994 m. sausio 31 d.";

2) 5 straipsnio paskutinėje pastraipoje žodžiai "1994 m. vasario 28 d." pakeičiami žodžiais "1994 m. kovo 31 d."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 184, 1993 7 27, p. 1.

[2] OL L 260, 1993 10 19, p. 5.

--------------------------------------------------