31993R2474Oficialusis leidinys L 228 , 09/09/1993 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 23 p. 0025
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 23 p. 0025


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2474/93

1993 m. rugsėjo 8 d.

nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito galutinį surinkimą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių importui į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2423/88 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo ir prekių importo dempingo kaina iš valstybių, nesančių Europos ekonominės bendrijos narėmis [1], ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, kaip numatyta pirmiau minėtame reglamente, pateiktą pasiūlymą,

kadangi:

A. Laikinosios priemonės

(1) Reglamentu (EEB) Nr. 550/93 [2] Komisija nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Bendriją importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, klasifikuojamiems KN kodo 871200 pozicijoje. Reglamentu (EEB) Nr. 1607/93 [3] Taryba pratęsė šio muito galiojimą ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui,

B. Tolesnės procedūros

(2) Nustačius laikinąjį antidempingo muitą, toliau nurodyti subjektai pateikė pastabas raštu:

Eksportuotojai Kinijos Liaudies Respublikoje:

- Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation,

- Shanghai Bicycle Group,

- Qingdao Bicycle Industrial Corporation,

- Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufacturing & Trading Corp.,

- Xiamen Bicycle Company,

- Anyang Bicycle Industry Company,

- China Henan Light Industrial Products Imp., Exp., Corp.,

- Tianijn Bicycle Imp., & Exp., Corporation,

- Hubei Provincial International Trade Corporation,

- China Bicycles Company (Holdings) Limited,

- Asia Bicycles Co., Ltd,

- Catic Bicycle Co., Ltd,

- Sino-Danish Enterprises Co., Ltd,

- Hanji Town Waimanly Manufactory.

Bendrijos gamintojai:

- Hawk Cycles Ltd,

- Derby Cycle Werke GmbH,

- Cycleurope,

- Raleigh Industries Limited,

- Bicicletas de Alava SA,

- Gazelle BV.

Nepriklausomi importuotojai ir prekybininkai:

- Scott (Europe) SA, Šveicarija,

- Chung Wai Manufactory Limited, Honkongas,

- Halfords Ltd, JK.

Subjektams, kurie to paprašė, buvo suteikta galimybė būti išklausytiems Komisijos.

(3) Subjektams buvo pranešti esminiai faktai ir aplinkybės, kurių pagrindu buvo ketinama rekomenduoti nustatyti besąlygiškas antidempingo priemones ir besąlygiškai surinkti sumas, užtikrintas laikinuoju muitu. Taip pat buvo nurodytas laikotarpis, per kurį buvo galima pateikti pareiškimus po atskleidimo.

(4) Buvo atsižvelgta į subjektų pateiktas pastabas ir Komisija, jeigu manė tai esant pagrįsta, pakeitė savo išvadas.

(5) Tyrimas užtruko ilgiau nei įprastas vienerių metų laikotarpis, numatytas Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 7 straipsnio 9 dalies a punkte, nes jis buvo labai sudėtingas, ypač dėl daugybės dviračių modelių ir techninių specifikacijų įvairovės.

C. Aptariamas produktas ir panašus produktas

(6) Kaip nurodyta Reglamente (EEB) Nr. 550/93 (žr. 9–11 konstatuojamąsias dalis), Komisija nustatė, kad visų rūšių dviračiai turi būti laikomi vienu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 2 straipsnyje.

(7) Kai kurie eksportuotojai įrodinėjo, kad įvairios dviračių kategorijos turėtų būti laikomos atskirais produktais, kadangi įvairių kategorijų dviračių konkretus pritaikymas ir panaudojimas rinkoje suvokiamas skirtingai. Jie ypač įrodinėjo, kad kalnų dviratis – tai aiškiai atskiras produktas, atsižvelgiant į naudojamas sudedamąsias dalis, kainą ir vidutinio pirkėjo suvokimą.

(8) Reglamento (EEB) Nr. 550/93 9–11 konstatuojamosiose dalyse Komisija jau atsakė į daugumą eksportuotojų pateiktų argumentų ir padarė išvadą, kad visi dviračiai laikomi vienu produktu.

Kalbant apie aptariamų dviračių konkretų pritaikymą, naudojimą ir vartotojų suvokimą, visų pirma pastebėtina, kad visų dviračių pagrindinis pritaikymas yra toks pats ir jie visi iš esmės atlieka tą pačią funkciją. Šiuo atžvilgiu ir kalbant apie vartotojų nuomonę apie aptariamus dviračius iš tiesų skirtingos kategorijos yra iš esmės skirtos patenkinti skirtingus galutinio vartotojo reikalavimus. Tačiau galutiniai vartotojai dažnai priskirs konkrečios kategorijos dviračiui įvairius panaudojimo ir pritaikymo būdus. Vartotojai gali nesunkiai kalnų dviratį, naudojamą važiuoti bekele, naudoti kaip paprastą turistinį dviratį. Kai kurie kalnų dviračiai turi priedų, kurie skirti važiuoti plentu. Be to, yra tendencija naudoti dviračius, kurie turi daugiau kaip vieną paskirtį. Tokiu pavyzdžiu yra hibridinis dviratis, kuris gali būti kalnų dviračio ir lenktynių dviračio arba kalnų dviračio ir turistinio dviračio mišinys. Ši tendencija dar labiau sustiprina įvairių dviračių kategorijų pakeičiamumą bei padidina konkurenciją tarp sutampančių naudojimo sričių.

Todėl nėra aiškios skiriamosios linijos tarp skirtingų kategorijų pritaikymo galutiniam naudojimui ir kaip jas supranta vartotojai.

Komisija taip pat nustatė, kad patys gamintojai gamindami, platindami arba tvarkydami apskaitą dažnai nedaro skirtumo tarp savo dviračių, kurie priskiriami skirtingoms kategorijoms. Tiek Bendrijos, tiek ir Kinijos gamintojai skirtingų kategorijų dviračių gamybai naudoja panašų procesą. Be to, visoms dviračių kategorijoms beveik visada naudojami tie patys platinimo kanalai.

Todėl Taryba mano, kad visų dviračio kategorijų panašumai, kiek tai susiję su jų techninėmis ir fizinėmis savybėmis bei paskirtimi ir galutiniu panaudojimu, atliekant šį tyrimą yra svaresni už visus skirtumus.

D. Bendrijos pramonė

(9) Tyrimas parodė, kad Bendrijos gamintojai, kurie visiškai bendradarbiavo tyrime, sudarė 54,3 % visos Bendrijos dviračių gamybos. Gamintojai, sudarantys dar 10 % Bendrijos gamybos, pateikė esminės informacijos apie savo gamybą ir išreiškė paramą skundui.

(10) Vienas eksportuotojas, atsižvelgdamas į verslo ryšius tarp tam tikrų Bendrijos gamintojų ir Kinijos eksportuotojų, iš kurių perkamos sudedamosios dalys, paprašė, kad Bendrijos pramonę sudarytų tik tie gamintojai, kurie tokių ryšių neturi.

(11) Buvo nustatyta, kad, išskyrus keletą išimčių, Bendrijos gamintojų parduodami dviračiai buvo pagaminti Bendrijoje iš dalių, kurių dauguma buvo įsigyta Bendrijoje, nors kai kurios dalys buvo importuotos iš Japonijos, Singapūro, Taivano ir Kinijos Liaudies Respublikos. Be to, Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Bendrijos gamintojai gali būti neįtraukiami į Bendrijos pramonę tik tais atvejais, kai jie patys importuoja tiriamus produktus, o ne tada, kai, kaip teigia šis eksportuotojas, jie tiesiog importuoja tam tikras sudedamąsias dalis iš šalies, kuri taip pat eksportuoja galutinį aptariamą produktą.

(12) Nebuvo pateikta naujų įrodymų apie Bendrijos gamintojus, kurie importavo dviračius iš Taivano ir Kinijos Liaudies Respublikos, todėl Taryba patvirtina išvadą, pateiktą Reglamento (EEB) Nr. 550/93 13 konstatuojamojoje dalyje.

(13) Vienas eksportuotojas teigė, kad Bendrijos gamintojai, kurie visiškai bendradarbiavo atsakydami į Komisijos išsiųstus klausimynus, nebuvo tipiniai, o gamintojai, kuriems klausimynai buvo išsiųsti vėlesnėje nagrinėjimo pakopoje, neturėjo būti įtraukti į Bendrijos pramonės apimtį.

(14) Visų pirma reikėtų paminėti, kad Komisija klausimynus iš pradžių išsiuntė tik tiems Bendrijos gamintojams, kurie buvo išvardyti kaip skundo pateikėjai antidempingo skunde. Tik gavus atsakymus į pradinį klausimyną buvo nustatyta, kad Bendrijos pramonė, kuri atsakė į klausimynus, sudarė maždaug 40 % visos Bendrijos dviračių gamybos. Komisija išsiuntė daugiau klausimynų, kad būtų išplėstas žalos tyrimo pagrindas. Tai leido Komisijai be reikalo neužtęsiant tyrimo savo išvadas pagrįsti tokia Bendrijos pramonės dalimi, kuri tuo metu atitiko didžiąją Bendrijos pramonės dalį. Nebuvo jokio pagrindo neatsižvelgti į gamintojus, kurių informaciją buvo paprašyta pateikti vėliau.

E. Metodika

1. Individualus traktavimas

(15) Reglamento (EEB) Nr. 550/93 34–36 konstatuojamosiose dalyse Komisija nurodė, kad šioje byloje ji ir toliau nagrinės klausimą dėl individualaus Kinijos eksportuotojų traktavimo.

(16) Nors ankstesnėse antidempingo bylose kai kurie eksportuotojai iš Kinijos Liaudies Respublikos buvo traktuojami individualiai, ypač kai jie įrodydavo savo nepriklausomybę nuo valstybės vykdant savo eksporto politiką ir nustatant savo eksporto kainas, šiame nagrinėjime Komisija padarė išvadą, su kuria sutinka ir Taryba, kad dėl toliau nurodytų priežasčių šiuo klausimu reikalingas ypatingas apdairumas.

(17) Visų pirma reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Reglamente (EEB) Nr. 2423/88 reikalaujama tik to, kad antidempingo reglamentuose būtų nurodoma šalis ir produktas, kuriam įvedamas muitas. Todėl individualus traktavimas nėra minėto reglamento reikalavimas ir jis taikytinas tik tada, kai užtikrina proporcingesnę ir veiksmingesnę priemonę nuo žalingo dempingo nei vienas visai šaliai bendras muitas.

(18) Antra, šalių, kurios išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 2 straipsnio 5 dalyje (įskaitant ir Kinijos Liaudies Respubliką), atveju neįmanoma atsižvelgti į atskirų eksportuotojų efektyvumą arba lyginamąjį pranašumą nustatant normaliąją vertę, kadangi ji turi būti privalomai nustatoma remiantis kainomis arba sąnaudomis rinkos ekonomikos šalyse. Vienintelis būdas eksportuotojus iš šių šalių traktuoti individualiai – tai atsižvelgti į kiekvieno jų eksporto kainas. Tačiau dėl to tikriausiai būtų gauti iškraipyti ir todėl netinkami individualūs rezultatai, kadangi nebūtų atsižvelgta į galutinį efektyvumą, kurio neįmanoma nustatyti, lyginamąjį pranašumą arba atskirų eksportuotojų produktų savybes.

(19) Trečia, tokios šalies kaip Kinijos Liaudies Respublika atveju yra labai sunku praktiškai nustatyti, ar bendrovė iš tiesų yra teisiškai ir faktiškai nepriklausoma nuo valstybės, o ypač, ar bendrovė yra pastoviai nepriklausoma, kai atrodo, kad ji nepriklausomybe naudojasi tik tam tikru metu. Kinijos Liaudies Respublikos ekonomika pereina iš visiškai valstybės kontroliuojamos ekonomikos į iš dalies į rinką orientuotą ekonomiką. Valstybės kontrolė išlieka daugybėje ekonominio gyvenimo aspektų, teisė ir institucijos, užtikrinančios rinkos ekonomikos veikimą, nepakankamai išplėtotos ir žinomos ūkio subjektams bei pareigūnams. Todėl neįmanoma būti visiškai tikriems, kad tam tikros sutartys ir aiškios teisinės garantijos bus veiksmingos, o valdžia nesikiš į eksportuotojų veiksmus. Akivaizdu, kad valstybės įtaka visai ekonominei veiklai Kinijoje išlieka dominuojanti. Valstybė bet kuriuo metu gali pakeisti taisykles, taikomas darbuotojų įdarbinimui ir apmokėjimui už darbą, ji kontroliuoja energijos tiekimą ir gali riboti valiutos konvertuojamumą bei pervedimą.

(20) Ketvirta, Komisija šiuo metu neturi galimybės patikrinti eksportuotojų deklaracijų atlikdama patikrinimus vietoje Kinijoje, visų pirma dėl sunkumų, atsirandančių siekiant ne rinkos ekonomikos šalyse nustatyti faktus, nepaliekant pagrįstos abejonės. Komisijai yra ypač sunku patikrinti, ar tam tikra tvarka, kuri tariamai užtikrina tam tikrą nepriklausomybę nuo valstybės vykdant eksporto politiką, yra tikra ar tik tariama, ypač kai tokia tvarka atsirado žinant, kad gali būti imtasi antidempingo veiksmų.

(21) Kadangi dėl individualaus traktavimo gali būti įvestas netinkamo dydžio muitas, o valstybė turės galimybę apeiti antidempingo priemones nukreipdama arba koncentruodama eksportą per eksportuotoją, kuriam įvestas mažiausias muitas, Komisija ir Taryba padarė išvadą, kad nuo bendrosios taisyklės, pagal kurią bendras antidempingo muitas nustatomas valstybinę prekybą turinčioms šalims, nukrypstama tik tada, kai yra tvirtai žinoma, kad nebus pirmiau išvardytų sunkumų.

(22) Šioje byloje dauguma žinomų eksportuotojų buvo iš dalies arba beveik visiškai valstybės nuosavybėje.

(23) Du eksportuotojai pareiškė, kad jie, skirtingai nei valstybei nuosavybės teise priklausantys eksportuotojai, turėtų būti traktuojami individualiai.

(24) Vienas iš šių eksportuotojų, Honkongo bendrovė, paprašė individualaus traktavimo valstybei nuosavybės teise priklausančio Kinijos dviračių gamintojo, kurio dviračius jis eksportavo iš Kinijos, vardu. Šis eksportuotojas ketino atsiimti savo individualaus traktavimo prašymą. Komisija manė, kad individualus traktavimas šioje byloje bet kokiu atveju nebuvo tinkamas šiam atvejui, kadangi Honkongo bendrovė galėjo pakeisti savo tiekimo šaltinį.

(25) Kitas eksportuotojas, kuris buvo Kinijos gamintojas, teigė, kad jis visai neseniai tapo akcine bendrove ir akcijų dalis, nuosavybės teise priklausanti valstybės institucijai po keletos sudėtingų ir neaiškių sandorių, sudaro tik nedidelę akcinio kapitalo dalį. Komisija nebuvo įsitikinusi, kad ši bendrovė buvo nepriklausoma nuo valstybės kontrolės. Valstybė, turėdama net ir nedidelį akcijų skaičių, turi didelės įtakos bendrovės valdymui, ypač panaudodama ir visas kitas priemones, kuriomis valstybė gali naudotis Kinijoje. Bet kuriuo atveju, naujoji bendrovės struktūra negalėjo būti apibūdinta kaip stabili arba nustatyta.

(26) Be to, Kinijos Vyriausybės atstovas, kuris pareiškė atstovaująs visus dviračių gamintojus, kurių akcijų turi Kinijos valstybė, Komisijai pareiškė, kad Kinijos valstybė koordinavo visų dviračių gamintojų veiklą Kinijoje.

(27) Dėl šių ir kitų priežasčių, nurodytų 15–21 konstatuojamosiose dalyse, Taryba daro išvadą, kad individualus traktavimas šioje byloje dabar nėra tikslingas.

2. Pavyzdžių atranka

(28) Atsižvelgdama į didelį modelių ir eksportuotojų skaičių, Komisija savo išvadas dėl dempingo turėjo grįsti reprezentatyviais pavyzdžiais. Šiuo tikslu Komisija atrinko modelius, kuriuos gamina atrinkti tipiniai gamintojai. Buvo atrinktos dvi valstybei nuosavybės teise priklausančios organizacijos, dvi bendros įmonės ir viena bendrovė, parduodavusi produkciją per bendrovę Honkonge. Siekdama padidinti šių pavyzdžių reprezentatyvumą galutinėms išvadoms padaryti, Komisija taip pat įtraukė užsienio bendrovę, kuri buvo pati svarbiausia eksporto apimties atžvilgiu. Šešios atrinktos bendrovės atitinka 88 % viso bendrovių, kurios atsakė į klausimyną, eksporto į Bendriją.

Taryba metodiką patvirtina.

F. Dempingas

1. Normalioji vertė

(29) Nustatydama laikinąjį muitą Komisija padarė išvadą, kad Taivanas buvo tinkama analogiška šalis nustatant Kinijos eksporto į Bendriją normaliąją vertę, todėl normalioji vertė buvo nustatyta remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 2 straipsnio 5 dalies a punkto i papunkčiu, t. y. remiantis dviračių, kuriuos Taivano gamintojai parduoda vidaus rinkoje, kainomis.

(30) Vienas eksportuotojas teigė, kad Kinijos Liaudies Respublika – tai rinkos ekonomikos šalis, atsižvelgiant į ekonominės reformos, įvykdytos šalyje, mastą. Bendrovė pareiškė, kad dviračių sektoriuje buvo taikomos rinkos ekonomikos taisyklės. Todėl ji reikalavo, kad normalioji vertė būtų pagrįsta Kinijos Liaudies Respublikoje konstruota verte.

(31) Komisija atmetė šį argumentą, nes nebuvo pateikta jokių įrodymų. Vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 2 straipsnio 5 dalimi ir Reglamentu (EEB) Nr. 1766/82 [4], Kinijos Liaudies Respublika yra laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi.

(32) Vienas eksportuotojas reikalavo, kad Komisija iš naujo įvertintų Taivano, kaip analogiškos šalies, pasirinkimą teigdamas, kad nebuvo atsižvelgta į bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui ir nacionalinį darbo jėgos paskirstymą.

(33) Reglamento (EEB) Nr. 550/93 20 konstatuojamojoje dalyje Komisija padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į konkurenciją Taivano rinkoje, modelių panašumą ir gamybos dydį Taivane, jo kaip analogiškos šalies pasirinkimas buvo tinkamas ir pagrįstas. Tai, kad Komisija kaip kriterijaus netaikė bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui ir nacionalinio darbo jėgos paskirstymo, nereiškia, kad Taivano pasirinkimas buvo neteisingas. Šie kriterijai nėra susiję, kadangi nėra tiesioginio ryšio tarp jų ir gamybos sąnaudų. Antra, negalima lyginti valstybinę prekybą turinčios šalies ir rinkos ekonomikos šalies bendrojo vidaus produkto. Bet kuriuo atveju, Komisija iš esmės išnagrinėjo visus eksportuotojų pasiūlymus ir susisiekė su pagrindiniais keturių pasiūlytų šalių gamintojais, tačiau nesulaukė jų bendradarbiavimo. Be to, Komisija negavo jokio kito pasiūlymo, kuris, net jeigu ji būtų atsižvelgusi į papildomus eksportuotojo pasiūlytus kriterijus, būtų labiau tinkamas nei Taivanas.

(34) Siekiant atlikti preliminarų apskaičiavimą, normalioji vertė Kinijos Liaudies Respublikai buvo nustatyta remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2424/88 2 straipsnio 5 dalies a punkto i papunkčiu, t. y. remiantis vidaus kainomis Taivane. Kaip buvo paaiškinta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 20 konstatuojamojoje dalyje, Komisija nustatė, kad Taivano rinkoje parduodami dviračiai buvo itin panašūs į Kinijos modelius, kurie buvo įtraukti į imtį. Taivano kainos, faktiškai mokamos arba mokėtinos įprastoje prekybos eigoje, tapo tinkamu pagrindu normaliajai vertei Kinijos Liaudies Respublikai apskaičiuoti. Tačiau Komisija, siekdama padidinti šio dempingo apskaičiavimo reprezentatyvumą, nusprendė užbaigti savo pradinį dempingo apskaičiavimą įtraukdama tam tikrus Kinijos modelius, kurių atveju buvo žinoma panašių dviračių modelių, kuriuos Taivano gamintojai eksportavo į Bendriją, konstruotos vertės.

(35) Vienas eksportuotojas pareiškė, kad Taivano eksportuotojai buvo traktuojami palankiau nei Kinijos eksportuotojai, kadangi Reglamente (EEB) Nr. 550/93 Taivano eksporto normalioji vertė buvo pagrįsta konstruota verte, o Kinijos Liaudies Respublikos eksporto normalioji vertė – Taivano kainomis.

(36) Komisija šį argumentą atmeta. Taivano eksportuotojų į Bendriją eksportuotų dviračių modelių atveju Komisija nustatė, kad buvo esminių skirtumų tarp šių modelių ir Taivano vidaus rinkoje parduodamų modelių. Kaip buvo paaiškinta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 16 konstatuojamojoje dalyje, vidaus kainų nebuvo galima naudoti atsižvelgiant į tai, kad tokiu atveju reikalingi kainos patikslinimai būtų tokie dideli, kad visas apskaičiavimas netektų prasmės. Kinijos Liaudies Respublikos atveju negalima taikyti tokios pačios metodikos, kadangi neturima patikimų duomenų apie gamybos sąnaudas. Tačiau faktinių Taivano kainų taikymas nėra Kinijos Liaudies Respublikos diskriminavimas. Eksportuotojo pateiktas argumentas rodytų, kad normaliosios vertės, nustatytos pagal konstruotą vertę, buvo mažesnės nei faktinės kainos Taivane, tačiau taip nebuvo, kadangi konstruotos vertės elementai buvo pagrįsti faktinėmis kainomis. Iš tikrųjų labai tikėtina, kad Kinijos eksportuotojui buvo naudingas Taivano rinkos kainų naudojimas, kadangi, kaip paaiškinta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 29 konstatuojamojoje dalyje, Komisija stengėsi naudoti Taivano modelius, kurie buvo prasčiau aprūpinti nei panašūs Kinijos modeliai.

Taryba patvirtina išvadą dėl normaliosios vertės.

2. Eksporto kaina

(37) Vienas eksportuotojas pareiškė, kad Komisijos dempingo apskaičiavimuose naudoti pardavimai eksportui buvo nepakankami ir nereprezentatyvūs.

(38) Atliekant preliminarų nustatymą, Komisijos dempingo apskaičiavimas buvo pagrįstas tais Kinijos modeliais, į kuriuos panašių modelių įprastoje prekybos eigoje ir pakankamais kiekiais buvo parduodama Taivane. Nebuvo įmanoma padidinti dviračių, įtrauktų į dempingo apskaičiavimą, skaičiaus, kadangi buvo naudojami visi Taivane parduodami panašūs modeliai. Kaip paaiškinta 34 konstatuojamojoje dalyje, Komisija, išnaudojusi visas galimybes normaliajai vertei, pagrįstai kainomis Taivane, nusprendė užbaigti savo pradinį dempingo apskaičiavimą pridėdama daugiau Kinijos modelių, kurių atveju buvo žinoma panašių dviračių modelių, kuriuos Taivano gamintojai eksportavo į Bendriją, konstruota vertė. Šis metodas buvo taikomas visoms į imtį įtrauktoms bendrovėms ir buvo gautas dviračių skaičiaus, įtraukto į dempingo apskaičiavimą, ir viso eksporto santykis, lygus 63, kuris, Komisijos manymu, yra daugiau negu pakankamas reprezentatyvumo reikalavimams tenkinti.

(39) Eksporto kainos buvo nustatytos remiantis kainomis, faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis už produktą, parduodamą eksportui į Bendriją.

(40) Atlikdama preliminarų nustatymą, Komisija vienam eksportuotojui, kuris gaminius į Bendriją parduodavo per susijusią bendrovę Honkonge, eksporto kainą apskaičiavo vadovaudamasi Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 2 straipsnio 8 dalies a punktu. Komisija šį klausimą išnagrinėjo iš naujo ir nusprendė, kad, kai nėra eksporto kainos iš Kinijos Liaudies Respublikos, vadovaujantis minėtojo reglamento 2 straipsnio 8 dalies b punktu, Kinijos eksporto kainą galima nustatyti tik ją apskaičiuojant kainos, už kurią aptariamas produktas buvo perparduodamas Honkongo eksportuotojo nepriklausomiems Bendrijos vartotojams, pagrindu. Buvo leista taikyti 5 % paklaidą, kad butų galima atsižvelgti į tai, jog produktas buvo parduodamas per Honkongą. Buvo manoma, kad toks metodas buvo pagrįstas ir vienintelis tinkamas traktavimas šiuo konkrečiu atveju.

Taryba patvirtina šį metodą.

3. Palyginimas

(41) Vienas eksportuotojas pareikalavo atlikti patikslinimus, atitinkamais atvejais, dėl vežimo išlaidų, muitų sugrąžinimo, komisinių ir pardavėjų atlyginimų skirtumų. Komisija su šiuo argumentu sutiko ir be patikslinimų, minėtų Reglamento (EEB) Nr. 550/93 28 konstatuojamojoje dalyje, taip pat atliko patikslinimus dėl vežimo išlaidų, muitų sugrąžinimo, komisinių ir pardavėjų atlyginimų skirtumų.

(42) Keletas eksportuotojų ir toliau teigė, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į Kinijos dviračių kokybę, lyginant su Taivano dviračių kokybe, ir taikė tik dviračių kategorijų, rėmo medžiagos ir pavarų skaičiaus skirtumo kriterijus. Jie teigė, kad buvo kitų veiksnių, dėl kurių reikėjo atlikti patikslinimus ir kurie, vieno eksportuotojo teigimu, dar 5 % sumažintų normaliąją vertę. Kita vertus, kitas eksportuotojas teigė, kad dviračiai, kuriuos jis importavo iš Kinijos Liaudies Respublikos, buvo tokios aukštos kokybės, kad jie nekonkuravo su Bendrijos pramonės pagamintais dviračiais.

(43) Nors įvairių šalių pateikti argumentai prieštaravo vieni kitiems dėl eksportuoto produkto kokybės, Komisija išplėtė kriterijus, taikomus nustatyti, kurie modeliai buvo panašūs, ir atsižvelgė į pavarų perjungimo mechanizmo, grandininio rato, pavarų svirčių, stabdžių komplektų ir stebulių markę ir tipą, kadangi dviračio kokybę lemia ir šios sudedamosios dalys. Be to, į kai kuriuos kokybės skirtumus jau buvo šiek tiek atsižvelgta palyginimui parenkant mažiau aprūpintą Taivano dviratį, kaip paaiškinta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 29 konstatuojamojoje dalyje. Todėl Komisija atsižvelgė į pagrindinius kriterijus, kurie lemia dviračio kokybę.

(44) Kai kurie eksportuotojai teigė, kad kai kurie Komisijos iš Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotų ir panašių Taivane parduodamų modelių dviračių palyginimai buvo netikslūs, o Komisijos pasirinkti Taivano modeliai ne visada buvo mažiau aprūpinti, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 29 konstatuojamojoje dalyje. Tačiau Komisijos pramonė teigė, kad Komisija, pasirinkdama Taivano modelius normaliajai vertei apskaičiuoti, daugeliu atveju diskriminavo Kinijos eksportuotojų naudai. Jie teigė, kad tikrasis dempingo skirtumas iš tiesų buvo daug didesnis.

(45) Komisija patikrino visų šalių pateiktas pastabas dėl modelių palyginimo, patikslino palyginimą įtraukdama papildomus kriterijus, kaip paaiškinta šio reglamento 43 konstatuojamojoje dalyje ir, atitinkamais atvejais, modelius pakeitė taikydama metodiką, paaiškintą Reglamento (EEB) Nr. 550/93 29 konstatuojamojoje dalyje. Atitinkamai buvo patikslintas dempingo apskaičiavimas.

(46) Vienas eksportuotojas pareikalavo patikslinti SG&A išlaidas, kurias patyrė vienas gamintojas Taivane, kurio vietos pardavimai buvo atliekami per susijusią pardavimų dukterinę įmonę.

(47) Komisija išnagrinėjo šį argumentą ir padarė išvadą, kad tai, kad pardavimai buvo atliekami per pardavimų dukterinę įmonę, neturėjo įtakos kainų palyginamumui.

(48) Vienas eksportuotojas pareiškė, kad, kadangi jo eksportas į Bendriją buvo OĮG (originalios įrangos gamintojo) pardavimai, t. y. pardavimai importuotojui, kuris produktą Bendrijoje perparduodavo su savo prekės ženklu, o jie buvo lyginami su normaliąja verte, pagrįsta Taivano produktų, parduotų "su savo prekės ženklu" mažmenininkams, būtina atlikti patikslinimą dėl prekybos lygio skirtumų.

(49) Komisija negali sutikti su šiuo argumentu. Šis prašymas buvo ne tik nepagrįstas, bet ir Komisija papildomai nustatė, kad, kaip paaiškinta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 27 konstatuojamojoje dalyje, nebuvo jokio pagrindo atlikti patikslinimą, kadangi OĮG pardavimų Taivane kainos, išlaidos ir pelnas iš esmės nesiskyrė nuo "savo prekės ženklu" pažymėtų produktų pardavimo kainų, išlaidų ir pelno.

Komisija patvirtina šias išvadas.

4. Dempingo skirtumai

(50) Bendrovės, kurios atsakė į Komisijos klausimyną, sudarė tik 73 % viso eksporto iš Kinijos Liaudies Respublikos. Kinijos institucijos turėjo galimybę pranešti kitų Kinijos gamintojų pavadinimus ir adresus, kad jiems būtų galima išsiųsti klausimynus, tačiau jos to nepadarė. Atitinkamai galima tik daryti prielaidą, kad šių nebendradarbiaujančių gamintojų dempingas yra toks pats didelis kaip ir bendradarbiaujančių eksportuotojų dempingas, kuris, kaip buvo nustatyta, yra didžiausio lygio. Todėl, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 7 straipsnio 7 dalies b punktu, nebendradarbiaujantiems gamintojams, sudarantiems likusius 27 % eksporto, iš kurių nebuvo gauti atsakymai į klausimyną, dempingo skirtumas nustatomas remiantis šešių bendrovių, įtrauktų į imtį, modelių dempingo skirtumo svertiniu vidurkiu. Todėl Komisija mano, kad geriausi žinomi faktai buvo imties bendrovės, kurios skirtumas buvo didžiausias, modelių dempingo skirtumai. Remiantis tuo, Kinijos Liaudies Respublikos dempingo skirtumas, išreikštas kaip CIF vertės dalis procentais, dabar lygus 30,6 %.

Taryba patvirtina Komisijos išvadas dėl dempingo.

G. Žala

1. Bendra vartojimo apimtis ir importo dempingo kaina rinkos dalys

(51) Iš naujo išnagrinėjus Bendrijos pramonės rinkos dalį buvo nustatyta, kad laikinojo muito nustatyme pateikti duomenys turi būti patikslinti. Patikslinti duomenys rodo, kad Bendrijos pramonės rinkos dalis nukrito nuo 37,8 % 1989 m. iki 30,2 % tyrimo laikotarpiu. Patvirtinamas likęs Reglamento (EEB) Nr. 550/93 38 ir 39 konstatuojamųjų dalių tekstas.

2. Importo dempingo kainos

(52) Kai kurie eksportuotojai pareiškė, kad Reglamento (EEB) Nr. 550/93 40–44 konstatuojamosiose dalyse išdėstyta kainų numušimo metodika nebuvo pakankamai tiksli ir joje nebuvo pakankamai atsižvelgta į dviračių kokybę.

(53) Komisija atsižvelgė į eksportuotojų argumentus ir iš naujo apskaičiavo kainų numušimą, išplėsdama Reglamento (EEB) Nr. 550/93 40–44 konstatuojamosiose dalyse išdėstytą metodiką. Tai buvo padaryta suskaidžius kiekvieną iš šimto skirtingų dviračių grupių, kurios buvo sukurtos pagal dviračių kategoriją, rėmo medžiagą ir pavarų skaičių, dar į tris segmentus. Šie trys segmentai atitinka skirtingus dviračių kokybės lygius (aukšta, vidutinė ir prasta kokybė), kurie buvo nustatyti pagal pavarų perjungimo sistemą.

(54) Viena bendrovė teigė, kad kainų numušimo apskaičiavimas nebuvo reprezentatyvus, kadangi į jį nebuvo įtrauktas pakankamas eksportas į Bendriją ir į apskaičiavimą apskritai nebuvo įtraukti arba buvo nepakankamai įtraukti tam tikrų Bendrijos gamintojų pardavimai.

(55) Komisija atsižvelgė į šį argumentą įtraukdama daugiau modelių į apskaičiavimą. Todėl dabar apskaičiavimas apima daugiau kaip 75 % visų eksportuotojų, įtrauktų į imtį, parduodamų dviračių. Komisija taip pat padidino modelių skaičių ir Bendrijos gamintojų skaičių savo apskaičiavime.

(56) Viena bendrovė teigė, kad Reglamento (EEB) Nr. 550/93 42 konstatuojamojoje dalyje Komisijos padarytas patikslinimas dėl platinimo kanalų skirtumų nebuvo pakankamas. Bendrovė pateikė du pavyzdžius, kurie, jos teigimu, pagrindė didesnį patikslinimą.

(57) Komisija patikrino šios bendrovės pateiktus pavyzdžius ir nustatė, kad vienos bendrovės skirtumas ne itin skyrėsi nuo Komisijos taikyto skirtumo, tuo tarpu kita bendrovė pardavinėjo skirtingu prekybos lygiu ir todėl jos duomenų negalima taikyti. Komisija papildomai ištyrė importuotojų atsakymus į savo klausimynus ir padarė išvadą, kad jos patikslinimas dėl platinimo lygių skirtumo, kaip išdėstyta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 42 konstatuojamojoje dalyje, buvo tikslus.

(58) Komisija toliau patikrino savo kainų numušimo apskaičiavimą, apibūdintą Reglamento Nr. 550/93 56 ir 58 konstatuojamosiose dalyse. Buvo nustatyta, kad eksporto iš Kinijos Liaudies Respublikos kainų numušimo skirtumo svertinis vidurkis buvo lygus 59 %.

3. Bendrijos pramonės būklė

(59) Keli eksportuotojai suabejojo Komisijos laikinosiomis išvadomis dėl Bendrijos pramonės būklės. Jie teigė, kad Komisijos pramonė gavo didesnio pelno ir naudos iš padidėjusio vartojimo, dėl ko padidėjo jos gamyba, pardavimai ir rinkos dalis.

(60) Komisija po to iš naujo išnagrinėjo visus duomenis apie Bendrijos pramonės padėtį ir iš tam tikrų Bendrijos gamintojų pareikalavo daugiau informacijos. Dėl to šiek tiek pasikeitė Komisijos išvados dėl gamybos, pajėgumų, panaudojimo koeficiento, atsargų, pardavimų, rinkos dalių, kainų raidos, pelningumo ir investicijų, tačiau bendra tendencija, laikinai nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 550/93, yra aiškiai patvirtinama.

a) Gamyba, pajėgumai, panaudojimo koeficientas ir atsargos

(61) Atitinkamos Bendrijos pramonės gamyba išaugo nuo 5334000 vienetų 1988 metais iki 5876000 vienetų 1989 metais ir iki 6620000 vienetų 1999 metais. Tyrimo laikotarpiu gamyba nukrito iki 6190000 vienetų.

(62) Gamybos pajėgumai išaugo nuo 7620000 vienetų 1988 metais iki 8161000 vienetų 1989 metais ir iki 8758000 vienetų 1990 metais. Tyrimo laikotarpiu jie išliko tame pačiame lygyje. Pajėgumų išnaudojimas padidėjo nuo 70 % 1988 metais iki 72 % 1989 metais ir iki 76 % 1990 metais. Tyrimo laikotarpiu jis nukrito iki 71 %.

(63) Pramonės sukauptų atsargų dydis išaugo nuo 288000 vienetų 1988 metais iki 395000 vienetų 1989 metais, bet vėliau sumažėjo iki 330000 vienetų 1990 metais, o tyrimo laikotarpiu galutinai padidėjo iki 419000 vienetų.

b) Pardavimai ir rinkos dalys

(64) 1988–1989 metais dviračių vartojimas Bendrijoje išaugo 18,5 %, tuo tarpu Bendrijos pramonės pardavimai išaugo tik 11,4 %. 1989–1990 metais vartojimas dar išaugo 21,1 %, o pramonės pardavimai – tik 10,4 %. Vartojimas tarp 1990 metų ir tyrimo laikotarpio išaugo 9,2 %, o Bendrijos pramonės pardavimai sumažėjo 4,2 %.

(65) Atitinkamos Bendrijos pramonės rinkos dalis nuolatos mažėjo nuo 40,2 % 1988 metais iki 37,8 % 1989 metais, 34,4 % 1990 metais ir galiausiai iki 30,2 % tyrimo laikotarpiu.

c) Kainų raida

(66) Komisija, siekdama nustatyti laikinąsias priemones, padarė išvadą, kad, nors nebuvo įmanoma pakankamai tiksliai nustatyti tikrąją daugybės modelių kainų raidą, dviračių kainos nedidėjo kartu su techninių reikalavimų gerinimu.

(67) Kai kurie eksportuotojai teigė, kad dviračių kainos Bendrijoje iš tiesų padidėjo iš esmės.

(68) Komisija atliko papildomą tyrimą, siekdama tiksliau nustatyti Bendrijos pramonės kainų raidą. Komisija nustatė, kad tarp 1990 metų ir tyrimo laikotarpio tipinių modelių, kurie keturių didžiausių Bendrijos gamintojų atveju per tam tikrą laiką beveik nepasikeitė, kainos vidutiniškai sumažėjo 7,55 %, nepaisant nuolatinio techninių reikalavimų gerinimo ir didėjančios dviračių paklausos Bendrijoje.

d) Pelningumas

(69) Komisija nustatė, kad, nepaisant per keturis paskutinius metus nuolat didėjančios paklausos, Bendrijos pramonės pelnas išliko santykinai mažas. Dar kartą išnagrinėjusi Bendrijos pramonės finansinę padėtį, Komisija nustatė, kad pelnas augo nuo 2,58 % 1988 metais iki 4 % 1989 metais ir dar iki 5,11 % 1990 metais. Tyrimo laikotarpiu pelnas nukrito iki 4,81 %.

e) Investicijos

(70) Bendrijos pramonės investicijos išaugo nuo 16,5 milijono ekiu 1988 metais iki 20,7 milijono ekiu 1989 metais, 25,0 milijono ekiu 1990 metais ir 25,3 milijono ekiu tyrimo laikotarpiu.

4. Išvada dėl žalos

(71) Komisija, atsižvelgdama į galutinį žalos veiksnių nustatymą, o ypač į pardavimų sąstingį, rinkos dalies praradimą ir nepakankamo dydžio pelną padidėjusios paklausos laikotarpiu, daro išvadą, kad Bendrijos pramonė patyrė esminės žalos, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2423/88 4 straipsnio 1 dalyje.

Taryba patvirtina šią išvadą ir ją pagrindžiančius nustatymus.

H. Žalos priežastis

a) Importo dempingo kaina poveikis

(72) Savo preliminariose išvadose Komisija išsamiai išdėstė importo dempingo kaina poveikį Bendrijos pramonei (Reglamento (EEB) Nr. 550/93 55–57 konstatuojamosios dalys). Kadangi dėl to nebuvo pateikta papildomų argumentų, Komisija patvirtina savo išvadas.

b) Kiti veiksniai

(73) Vienas eksportuotojas teigė, kad Bendrijos pramonės rinkos dalis sumažėjo ne dėl dempingo, o dėl jos negebėjimo tiekti dviračius atsižvelgiant į paklausą, nes trūko investicijų.

Atsižvelgiant į Komisijos išvadas dėl pajėgumų išnaudojimo, kurios rodo, kad niekada nebuvo išnaudojama daugiau kaip 76 % pajėgumų, Bendrijos pramonė tikrai galėjo tiekti daugiau dviračių. Be to, tai, kad Bendrijos pramonė didino savo investicijas, parodė jos norą dirbti dviračių pramonėje. Todėl šis argumentas atmetamas.

(74) Kalbant apie Reglamento (EEB) Nr. 550/93 58–61 konstatuojamąsias dalis, nebuvo gauta naujų įrodymų, dėl kurių reikėtų keisti Komisijos laikinąsias išvadas. Todėl Komisija savo išvadas patvirtina.

Taryba patvirtina Komisijos išvadas dėl importo dempingo kaina poveikio ir išvadas, susijusias su kitais veiksniais.

I. Bendrijos interesas

(75) Kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 550/93 65 konstatuojamojoje dalyje, Komisija padarė išvadą, kad, siekiant apsaugoti Bendrijos interesus, reikia imtis priemonių.

(76) Vėliau nebuvo gauta naujos informacijos. Taryba patvirtina minėtąsias išvadas.

J. Įsipareigojimas

(77) Vienas Kinijos eksportuotojas pasiūlė įsipareigojimą dėl kainų. Komisija šį įsipareigojimą atmetė, kadangi eksportuotojo iš ne rinkos ekonomikos šalies įsipareigojimo priėmimas rodytų individualų šio eksportuotojo traktavimą, kas šioje byloje negali būti taikoma.

K. Galutinis muitas

(78) Atsižvelgiant į tai, kad žalos dydis viršija dempingo skirtumą, muitas turėtų būti pagrįstas pastaruoju.

(79) Vienas eksportuotojas pareikalavo, kad Komisija, vadovaudamasi GATT antidempingo kodekso 13 straipsniu, atsižvelgtų į tai, kad Kinijos Liaudies Respublika yra besivystanti šalis ir taikytų konstruktyvias priemones.

(80) Šiuo atžvilgiu reikėtų atsiminti, kad Kinijos Liaudies Respublika nėra pasirašiusi GATT antidempingo kodekso.

L. Laikinųjų muitų surinkimas

(81) Atsižvelgdama į nustatytus dempingo skirtumus ir Bendrijai padarytos žalos rimtumą, Taryba mano reikalinga kad sumos pagal užtikrintus laikinuosius antidempingo muitus, turėtų būti galutinai surenkamos iki galutinai įvesto muito dydžio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Importuojamiems dviračiams ir kitoms pedalinėms transporto priemonėms (įskaitant transportinius triračius) be variklio, klasifikuojamoms KN kodo 871200 pozicijoje, kurių kilmės šalis Kinijos Liaudies Respublika, įvedamas galutinis antidempingo muitas.

2. Muito norma, taikoma grynai franko Bendrijos pasienyje kainai iki muito, yra 30,6 %.

3. Taikomos galiojančios nuostatos dėl muitų mokesčių.

2 straipsnis

Sumos, užtikrintos pagal laikinąjį antidempingo muitą, įvestą Reglamentu (EEB) Nr. 550/93, galutinai surenkamos taikant normą, atitinkančią galutinio muito normą. Užtikrintos sumos, kurios viršija galutinio muito normą, yra grąžinamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Claes

[1] OL L 209, 1988 8 2, p. 1.

[2] OL L 58, 1993 3 11, p. 12.

[3] OL L 155, 1993 6 26, p. 1.

[4] OL L 195, 1982 7 5, p. 21.

--------------------------------------------------