31993L0051Oficialusis leidinys L 205 , 17/08/1993 p. 0024 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 51 p. 0186
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 51 p. 0186


Komisijos direktyva 93/51/EEB

1993 m. birželio 24 d.

nustatanti tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimo per saugomą zoną taisykles ir tokių augalų, augalų produktų ar kitų objektų, kilusių ir judančių toje saugomoje zonoje, judėjimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 77/93/EEB dėl augalų ir augalinių produktų apsaugos priemonių nuo kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/19/EEB [2], ypač į jos 6 straipsnio 7 dalies pirmąją ir antrąją įtraukas,

kadangi Bendrijos augalų sveikatos režimo taikymas Bendrijoje kaip vidaus sienų neturinčioje erdvėje apima "saugomų zonų", įkurtų tam tikriems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams apsaugoti nuo vieno ar kelių kenksmingų organizmų, pripažinimą;

kadangi pagal Direktyvos 77/93/EEB nuostatas, įsigaliojusias nuo 1993 m. birželio 1 d., augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, išvardytų V priedo A dalies II skirsnyje, negalima įvežti į nurodytą saugomą zoną ar leisti jiems judėti joje, jei prie augalų, jų pakuotės ar jas vežančių transporto priemonių nėra pridėto pagal šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies nuostatas oficialiai išduoto toje zonoje galiojančio augalo paso; kadangi šios nuostatos netaikomos, jei yra užtikrinamos tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimo saugomoje zonoje garantijos, nustatytos šiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams vieno ar kelių kenksmingų organizmų atžvilgiu; ir kadangi šių nuostatų gali būti laikomasi ir esant ne tokioms griežtoms sąlygoms, nei nustatytos minėtos direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje tokiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kilusiems tokioje saugomoje zonoje ir joje judantiems;

kadangi nėra bendrai priimtų garantijų, atsižvelgiant į tipines sąlygas, kuriomis toks judėjimas vyksta, reikėtų nustatyti tokias garantijas, kad būtų užtikrintas atitinkamas augalų sveikatos saugumas;

kadangi šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi 2 dalyje nustatytų sąlygų, kai augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, išvardyti Direktyvos 77/93/EEB V priedo A dalies II skirsnyje, kilę nesaugomoje zonoje, įkurtoje šiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams vieno ar keleto kenksmingų organizmų atžvilgiu vadovaujantis Direktyvos 77/93/EEB 2 straipsnio 1 dalies h punktu, yra vežami per tokią zoną į ne zonoje esančią galutinę jų paskirties vietą be toje zonoje galiojančio augalo paso.

2. Laikomasi šių sąlygų:

a) naudojama pakuotė arba, tam tikrais atvejais, 1 dalyje nurodytus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus vežančios transporto priemonės yra švarios, neužkrėstos 1 dalyje nurodytais atitinkamais organizmais ir tokios, kad būtų užtikrinta, jog nebus jokio kenksmingų organizmų plitimo pavojaus;

b) supakavus, pakuotės arba, tam tikrais atvejais, šiuos augalus, augalinius produktus ar kitus objektus vežančios transporto priemonės nedelsiant uždaromos laikantis griežtų augalų sveikatos reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad nebus jokio kenksmingų organizmų plitimo atitinkamoje saugomoje zonoje pavojaus, nepakis jų tapatumas, bus vykdomi Direktyvoje 77/93/EEB nurodytų atsakingų oficialių institucijų reikalavimai ir per atitinkamą saugomą zoną jie bus vežami uždaryti;

c) prie 1 dalyje nurodytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų pridedamas dokumentas, paprastai naudojamas prekyboje, nurodantis, kad šie produktai kilę ne atitinkamoje saugomoje zonoje ir jie vežami į kitą atitinkamą saugomą zoną.

3. Jei per oficialų patikrinimą, organizuotą vadovaujantis Direktyvos 77/93/EEB 11 straipsnio 7 dalimi ir atliekamą tam tikroje zonoje esančioje vietoje, nustatoma, jog nesilaikoma 1 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ir jei augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai neatitinka Direktyvoje 77/93/EEB nustatytų sąlygų, prireikus nedelsiant ir nepažeidžiant taikytinų priemonių imamasi šių oficialių priemonių:

- pakuotė užantspauduojama,

- oficialiai kontroliuojamas augalų, augalinių produktų ar kitų objektų vežimas į paskirties vietą, kuri yra už atitinkamos saugomos zonos ribų.

2 straipsnis

1. Valstybės narės nustato, kad ne tokios griežtos sąlygos taikomos Direktyvos 77/93/EEB V priedo A dalies II skirsnyje išvardytiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kilusiems ir judantiems saugomoje zonoje, sukurtoje šiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams vieno ar keleto kenksmingų organizmų atžvilgiu.

2. Laikantis 1 dalies gali būti taikomos šios ne tokios griežtos sąlygos:

oficialūs patikrinimai, nurodyti šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, gali būti vykdomi sąlygomis, nustatytomis 1992 m. liepos 30 d. Komisijos direktyvoje 92/70/EEB, nustatančioje išsamias taisykles, reglamentuojančias Bendrijos saugomų zonų pripažinimą [3].

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję iki Tarybos direktyvos 91/683/EEB [4] 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos dienos įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai visas šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatas. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 26, 1977 1 31, p. 20.

[2] OL L 96, 1993 4 22, p. 33.

[3] OL L 250, 1992 8 29, p. 37.

[4] OL L 376, 1991 12 31, p. 29.

--------------------------------------------------