31993D0436Oficialusis leidinys L 202 , 12/08/1993 p. 0031 - 0041
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 4 tomas 5 p. 0100
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 4 tomas 5 p. 0100


Komisijos sprendimas

1993 m. birželio 30 d.

nustatantis specialiuosius reikalavimus, reglamentuojančius Čilės kilmės žuvininkystės produktų importą

(93/436/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką [1], ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi Komisijos ekspertų grupė apsilankė Čilėje, kad patikrintų sąlygas, kuriomis žuvininkystės produktai yra gaminami, sandėliuojami ir išsiunčiami į Bendriją;

kadangi galima laikyti, kad Čilės teisės aktų nuostatos dėl žuvininkystės produktų sveikatos tikrinimo ir priežiūros atitinka Direktyvoje 91/493/EEB nustatytas nuostatas;

kadangi Servicio nacional de Pesca (Sernap), kompetentinga Čilės institucija, ir jos Sanidad pesquera departamentas yra pajėgūs veiksmingai tikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai;

kadangi Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytoje sveikatos sertifikato išdavimo tvarkoje taip pat turi būti nustatytas sertifikato pavyzdys, būtiniausi reikalavimai kalbai (-oms), kuria (-iomis) jis turi būti surašytas, ir asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, kvalifikacija;

kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies b punktą prie žuvininkystės produktų pakuočių turi būti tvirtinamas ženklas, kuriame nurodomas trečiosios šalies pavadinimas ir kilmės įmonės arba gamyklinio laivo patvirtinimo numeris;

kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų įmonių ir (arba) gamyklinių laivų sąrašas; kadangi tas sąrašas turi būti sudaromas remiantis pranešimu, kurį Sernap pateikia Komisijai; kadangi dėl to Sernap turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalyje tuo tikslu nustatytų nuostatų;

kadangi Sernap pateikė oficialų patvirtinimą, kad laikomasi Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriaus taisyklių ir kad įvykdyti reikalavimai, lygiaverčiai tiems, kurie nustatyti minėtoje direktyvoje dėl įmonių ir gamyklinių laivų patvirtinimo;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sernap, Čilės Ūkio, viešųjų darbų ir rekonstrukcijos ministerijos departamentas (Žemės ūkio, gyvulininkystės ir žuvininkystės sekretoriatas), – tai kompetentinga Čilės institucija, galinti patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Žuvininkystės produktai, kurių kilmės šalis Čilė, išskyrus bet kokio pavidalo dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrų pilvakojus, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas sveikatos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) jie turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse arba gamykliniuose laivuose;

3) ant visų pakuočių, išskyrus dideliais kiekiais sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "Čilė" ir kilmės įmonės arba gamyklinio laivo patvirtinimo numeris.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 punkte nurodytas sertifikatas turi būti surašytas mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikatuose turi būti Sernap atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas bei Sernap oficialus antspaudas, kurio spalva turi skirtis nuo teksto spalvos.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 1993 m. liepos 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ IR GAMYKLINIŲ LAIVŲ SĄRAŠAS

I. Įmonės

Numeris | Pavadinimas ir adresas | Patvirtinimas suteiktas iki |

01003 | Procemar SA Africa | 1995 12 30 |

01007 | Frigopesca SA Africa | 1995 8 30 |

01011 | Agropesca SA Africa | 1995 4 30 |

01012 | Novamar SA Africa | 1995 8 30 |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 1995 8 30 |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 1995 12 30 |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 1995 12 30 |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 1995 4 30 |

01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique | 1995 4 30 |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquipe | 1995 4 30 |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 1995 4 30 |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 1995 4 30 |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 1995 12 30 |

02023 | Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | 1995 4 30 |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 1995 4 30 |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 1995 4 30 |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 1995 12 30 |

02030 | Sociedad Abarca y Gómez Ltda Antofagasta | 1995 8 30 |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 1995 8 30 |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 1995 4 30 |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 1995 8 30 |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 1995 8 30 |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 1995 12 30 |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 1995 4 30 |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 1995 4 30 |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 1995 12 30 |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 1995 12 30 |

03072 | Pesquera Playa Blanca SA Caldera | 1995 12 30 |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 1995 12 30 |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 1995 12 30 |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 1995 4 30 |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 1995 4 30 |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 1995 4 30 |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 1995 12 30 |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 1995 12 30 |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 1995 12 30 |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 1995 12 30 |

04017 | Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo | 1995 12 30 |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 1995 4 30 |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 1995 4 30 |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 1995 4 30 |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 1995 4 30 |

05011 | Pesquera Santa Lucía SA Quintero | 1995 4 30 |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 1995 4 30 |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 1995 4 30 |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaíso | 1995 4 30 |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso | 1995 12 30 |

05067 | La Ballenita Ltda Valparaíso | 1995 4 30 |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparaíso | 1995 4 30 |

05077 | Mavicruz SA Valparaíso | 1995 4 30 |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaíso | 1995 4 30 |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 1995 4 30 |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 1995 4 30 |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 1995 4 30 |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 1995 4 30 |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 1995 12 30 |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 1995 12 30 |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 1995 4 30 |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 1995 4 30 |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 1995 4 30 |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 1995 12 30 |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 1995 12 30 |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 1995 12 30 |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 1995 4 30 |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 1995 12 30 |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 1995 4 30 |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 1995 8 30 |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 1995 12 30 |

08136 | Frioexport SA Coronel | 1995 4 30 |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 1995 4 30 |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 1995 4 30 |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 1995 4 30 |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 1995 4 30 |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 1995 12 30 |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 1995 12 30 |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 1995 12 30 |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 1995 12 30 |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 1995 12 30 |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 1995 12 30 |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Arte- sanal "Funcap" Coronel | 1995 12 30 |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 1995 4 30 |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 1995 4 30 |

08259 | Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel | 1995 8 30 |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 1995 4 30 |

10014 | Serviven SA Valdivia | 1995 12 30 |

10018 | Piscícola Entremos SA Valdivia | 1995 4 30 |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 1995 4 30 |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 1995 12 30 |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 1995 12 30 |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 1995 4 30 |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10064 | Pesquera Mar Antartico SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10067 | Agtoindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 1995 12 30 |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 1995 12 30 |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 1995 12 30 |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 1995 12 30 |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 1995 12 30 |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 1995 4 30 |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 1995 12 30 |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 1995 4 30 |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 1995 12 30 |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 1995 12 30 |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 1995 12 30 |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco | 1995 12 30 |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 1995 12 30 |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 1995 12 30 |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 1995 12 30 |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 1995 12 30 |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 1995 12 30 |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 1995 12 30 |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 1995 4 30 |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 1995 4 30 |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 1995 12 30 |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud | 1995 12 30 |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 1995 4 30 |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 1995 12 30 |

10212 | Promex Ltda Castro | 1995 12 30 |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 1995 4 30 |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 1995 8 30 |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 1995 12 30 |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 1995 4 30 |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 1995 12 30 |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 1995 6 30 |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 1995 4 30 |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 1995 4 30 |

10228 | Frigorífico Dalcahue SA Castro | 1995 4 30 |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 1995 12 30 |

10231 | Antarfrío SA Castro | 1995 4 30 |

10232 | Maintec SA Castro | 1995 12 30 |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 1995 8 30 |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 1995 4 30 |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 1994 10 30 |

10239 | René Diaz Miranda Castro | 1995 6 30 |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 1995 12 30 |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 1995 12 30 |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 1995 12 30 |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 1995 12 30 |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 1995 6 30 |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 1995 6 30 |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 1995 4 30 |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 1995 4 30 |

11007 | Darwin Ltda Puerto Aysén | 1995 12 30 |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 1995 4 30 |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 1995 4 30 |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 1995 12 30 |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 1995 8 28 |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 1995 12 30 |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 1995 12 30 |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 1995 12 30 |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 1995 12 30 |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 1995 12 30 |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 1995 12 30 |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 1995 12 30 |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 1995 12 30 |

12036 | Pesquera Edén Ltda Punta Arenas | 1995 12 30 |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 1995 4 30 |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 1995 4 30 |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 1995 4 30 |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 1995 4 30 |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 1995 8 30 |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago | 1995 8 30 |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 1995 4 30 |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 1995 4 30 |

13032 | Finamar SA Santiago | 1995 8 30 |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 1995 8 30 |

13043 | Chile Seafoods SA Santiago | 1995 12 30 |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 1995 4 30 |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 1995 4 30 |

II. Gamykliniai laivai

Numeris | Pavadinimas | Savininko pavadinimas ir adresas | Patvirtinimas suteiktas iki |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 1995 4 30 |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 1995 4 30 |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 1995 4 30 |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 1995 4 30 |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 1995 4 30 |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 1995 4 30 |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 1995 4 30 |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 1995 4 30 |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 1995 4 30 |

2019 | Unzen | Endepes SA | 1995 4 30 |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 1995 4 30 |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 1995 4 30 |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 1995 4 30 |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 1995 4 30 |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 1995 4 30 |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 1995 4 30 |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 1995 4 30 |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 1995 4 30 |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 1995 4 30 |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 1995 4 30 |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 1995 4 30 |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 1995 4 30 |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 1995 4 30 |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 1995 4 30 |

2038 | María Támara | Concar SA | 1995 4 30 |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 1995 4 30 |

--------------------------------------------------