31993D0350Oficialusis leidinys L 144 , 16/06/1993 p. 0021 - 0022
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0021
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0021


Tarybos sprendimas

1993 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 88/591/EAPB, EEB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo įsteigimo

(93/350/Euratomas, EAPB, EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 32d straipsnį,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 168a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140a straipsnį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos anglių ir plieno bendrijos Teisingumo Teismo statuto, pasirašytą 1951 m. balandžio 18 d. Paryžiuje,

atsižvelgdama į Teisingumo Teismo prašymą,

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi pagal Sprendimą 88/591/EAPB, EEB, Euratomas [2] prijungiant Pirmosios instancijos teismą prie Teisingumo Teismo siekiama, įsteigiant antrą teismą, pirmiausia ieškinių, kurių nagrinėjimui reikalingas išsamus sudėtingų aplinkybių ištyrimas, atžvilgiu, pagerinti atskirų interesų teisminę apsaugą ir išlaikyti Bendrijos teisinės tvarkos teisminės apžvalgos kokybę ir veiksmingumą, suteikiant Teisingumo Teismui galimybę sutelkti visą dėmesį jo veiklai vykdant esminį uždavinį – užtikrinant vieningą Bendrijos teisės aiškinimą;

kadangi, turint omenyje tą patį tikslą ir atsižvelgiant į praeities patirtį, būtina išplėsti Pirmosios instancijos teismui perduotą jurisdikciją pirmąją instancija nagrinėti ir spręsti tam tikrų kategorijų fizinių ar juridinių asmenų ieškinius ar bylas;

kadangi todėl turėtų būti iš dalies pakeistas Sprendimas 88/591/EAPB, EEB, Euratomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Sprendimas 88/591/EAPB, EEB, Euratomas iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"Pirmosios instancijos teismas pirmąją instancija vykdo jurisdikciją, suteiktą Teisingumo Teismui pagal Bendrijų steigimo sutartis ir pagal jų įgyvendinimo aktus, išskyrus atvejus, kai aktas, kuriuo steigiama įstaiga, kurio veiklą reglamentuoja Bendrijos teisė, numato kitaip:

a) sprendžiant ginčus, nurodytus EEB sutarties 179 straipsnyje ir EAEB sutarties 152 straipsnyje;

b) nagrinėjant ieškinius, kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys pareiškė pagal EAPB sutarties 33 straipsnio antrąją pastraipą, 35 straipsnį, 40 straipsnio pirmąją ir antrąją pastraipas bei 42 straipsnį;

c) nagrinėjant ieškinius, kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys pareiškė pagal EEB sutarties 173 straipsnio antrąją pastraipą, 175 straipsnio trečiąją pastraipą ir 178 bei 181 straipsnius;

d) nagrinėjant ieškinius, kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys pareiškė pagal EAEB sutarties 146 straipsnio antrąją pastraipą, 148 straipsnio trečiąją pastraipą ir 151 bei 153 straipsnius.";

2) 3 straipsnio 2 ir 3 dalys panaikinamos;

3) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

Išskyrus tai, kas numatyta toliau, Pirmosios instancijos teismui taikomi EAPB sutarties 34, 36, 39, 44 ir 92 straipsniai, EEB sutarties 172, 174, 176, 184–187 ir 192 straipsniai bei Euratomo sutarties 49, 83, 144b, 147, 149, 156–159 ir 164 straipsniai."

2 straipsnis

"Nukrypstant nuo Sutarties 44 straipsnio, Pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais bendras sprendimas ar bendra rekomendacija pripažįstami negaliojančiais, vykdomas tik nuo tos dienos, kurią baigiasi šio statuto 49 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas terminas, arba, jeigu per tą terminą buvo pateiktas apeliacinis skundas, nuo atsisakymo priimti apeliacinį skundą dienos, tačiau nepažeidžiant šalies teisės kreiptis į Teisingumo Teismą dėl negaliojančiu pripažinto sprendimo vykdymo sustabdymo ar dėl bet kokių kitų laikinųjų priemonių taikymo, vadovaujantis šios sutarties 39 straipsnio antros ir trečios pastraipų nuostatomis."

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmą antro mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, dieną; tačiau dėl fizinių ar juridinių asmenų ieškinių, pareikštų pagal EAPB sutarties 33 straipsnio antrąją pastraipą, 35 straipsnį ir 40 straipsnio pirmąją ir antrąją pastraipas bei liečiančių veiksmus, susijusius su minėtos Sutarties 74 straipsnio taikymu fizinių ar juridinių asmenų ieškiniams, pareikštiems pagal EEB sutarties 173 straipsnio antrąją pastraipą, 175 straipsnio trečiąją pastraipą ir 178 straipsnį bei susijusiems su prekybos apsaugos priemonėmis dempingo ir subsidijų atveju, pagal šios sutarties 113 straipsnį, sprendimo įsigaliojimas nukeliamas iki tos datos, kurią Taryba nustatys vieningu sprendimu.

Nuostatos dėl ieškinių, pareikštų pagal EAPB sutarties 42 straipsnį, EEB sutarties 181 straipsnį ar EAEB sutarties 153 straipsnį taikomos tik toms sutartims, kurios buvo sudarytos po šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Bylos, kurioms taikomas Sprendimo 88/591/EAPB, EEB, Euratomas su pakeitimais, padarytais šiuo sprendimu, 3 straipsnis, Teisingumo Teisme esančios tą dieną, kurią šis sprendimas įsigalioja, tačiau kuriose dar nepateiktas Teisingumo Teismo reglamento 44 straipsnio 1 dalyje numatytas preliminarus pranešimas, perduodamos Pirmosios instancijos teismui.

Priimta Liuksemburge, 1993 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Helveg Petersen

[1] OL C 241, 1992 9 21, p. 1.

[2] OL L 319, 1988 11 25, p. 1. Pataisytas variantas paskelbtas OL C 215, 1989 8 21, p. 1.

--------------------------------------------------