31992L0105Oficialusis leidinys L 004 , 08/01/1993 p. 0022 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 47 p. 0181
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 47 p. 0181


Komisijos direktyva 92/105/EEB

1992 m. gruodžio 3 d.

nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyvą 77/93/EEB dėl apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 92/10/EEB [2], ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies f punkto antrąją pastraipą ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi dėl augalų sveikatos sistemos taikymo Bendrijoje, kaip vidaus sienų neturinčioje erdvėje, bus būtina atlikti augalų sveikatos patikrinimus potencialiai pavojingiems Bendrijos produktams dar neprasidėjus jų judėjimui Bendrijos teritorijoje; kadangi tinkamiausia vieta tokiems patikrinimams atlikti yra tų augalų ar augalinių produktų oficialiame registre įrašytų gamintojų gamybos vieta;

kadangi, jei to patikrinimo rezultatas patenkinamas, vietoje tarptautinėje prekyboje naudojamo fitosanitarinio sertifikato prie augalų, jų pakuotės arba tuos augalus vežančios transporto priemonės turi būti pridedamas tam produkto tipui pritaikytas augalo pasas, užtikrinantis laisvą tų augalų judėjimą Bendrijos teritorijoje ar tose Bendrijos vietose, kuriose tas pasas galioja;

kadangi ne Bendrijos kilmės augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, kuriems, juos pirmą kartą įvežant į Bendriją, sėkmingai atliktas augalų sveikatos patikrinimas, taip pat pridedamas augalo pasas tam pačiam tikslui;

kadangi įvairių augalų ar augalinių produktų tipams reikia nustatyti standartizuotą pasų formą;

kadangi, vis dėlto, pradiniu augalų sveikatos sistemos diegimo laikotarpiu turėtų būti naudojami supaprastinti ir iš dalies standartizuoti augalų pasai, kurie sudarytų sąlygas laisvai judėti augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams nuo 1993 m. sausio 1 d.; kadangi vėliau sistema bus iš naujo svarstoma, remiantis minėtu laikotarpiu sukaupta patirtimi;

kadangi, vieną augalo pasą keičiant kitu, naujam pasui būtina nustatyti specialią žymą;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai prižiūrėtų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą, būtina nustatyti išsamesnę ir vieningesnę augalų pasų išdavimo ir keitimo tvarką;

kadangi šios direktyvos numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų atsakingoms oficialioms institucijoms rengiant Tarybos direktyvos 77/93/EEB 2 straipsnio 1 dalies f punkto pirmojoje pastraipoje apibrėžtą augalo pasą, skirtą naudoti pagal šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių nuostatas, būtų laikomasi 2 dalyje išdėstytų sąlygų.

2. Laikomasi šių sąlygų:

a) augalo pasas susideda iš oficialios etiketės ir lydraščio, kuriuose pateikiama reikalinga informacija, kaip numatyta šios direktyvos priede. Etiketė turi būti anksčiau nenaudota ir iš tinkamos medžiagos. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. "Lydraštis" – tai bet koks dokumentas, naudojamas prekybos tikslams. Šis dokumentas nėra būtinas, jeigu visa priede numatyta reikalinga informacija yra pateikta minėtoje etiketėje;

b) reikalaujama informacija turėtų būti išspausdinta ir pateikta bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų;

c) Solanum tuberosum L. gumbavaisių, skirtų sodinimui, pasą sudaro oficiali etiketė, atitinkanti Tarybos direktyvos 66/403/EEB [3] reikalavimus. Laikymasis nuostatų, reglamentuojančių sėklinių bulvių įvežimą ir judėjimą kokioje nors pripažintoje nuo kenksmingų organizmų sėklinėms bulvėms saugomoje teritorijoje, pažymimas arba etiketėje, arba kuriame kitame prekybos dokumente.

3. Valstybės narės reikalauja, kad tais atvejais, kai augalo pasas susideda iš etiketės ir lydraščio:

a) augalo paso dalyje, kurią sudaro etiketė būtų pateikiami bent priedo 1–5 punktuose reikalaujami duomenys; ir

b) augalo paso dalyje, kurią sudaro lydraštis būtų nurodomi bent priedo 1–10 punktuose reikalaujami duomenys.

4. Kiti duomenys, išskyrus išvardytus priede ar svarbius ženklinimui pagal Tarybos direktyvas 91/682/EEB [4], 92/33/EEB [5] ir 92/34/EEB [6], gali būti pateikiami minėtame lydraštyje, bet nuo priede nurodytos informacijos yra aiškiai atskiriami.

2 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi visų 2 dalyje nurodytų sąlygų augalo pasą rengiant, spausdinant ir saugant.

2. Augalo pasą rengia, spausdina ir (arba) atitinkamai saugo arba pačios 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos atsakingos oficialios institucijos, arba jų kontroliuojamas Tarybos Direktyvos 77/93/EEB 6 straipsnio 4 dalies trečiojoje pastraipoje nurodytas gamintojas, arba minėtos direktyvos 10 straipsnio 3 dalies antrojoje įtraukoje nurodytas asmuo, arba tos pačios direktyvos 12 straipsnio 6 dalies antrojoje pastraipoje nurodytas importuotojas.

3 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi visų 2 dalyje apibrėžtų sąlygų, augalo pasą išduodant ir pridedant prie augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, jų pakuotės ar juos vežančių transporto priemonių.

Paso išdavimas apima paso rengimą, visų pirma būtinos informacijos įrašymą, ir veiksmą, įgalinantį pareiškėją naudotis tuo pasu.

2. Taikydamos 1 dalį, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos atsakingos oficialios institucijos, nepažeisdamos direktyvos 77/93/EEB reikalavimų:

a) užtikrina, kad 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas gamintojas, asmuo ar importuotojas kreiptųsi į atitinkamas institucijas dėl augalo paso išdavimo arba jo pakeitimo;

b) jei reikia, remiantis Direktyvos 77/93/EEB 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytomis, pagal 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus, arba minėtos direktyvos 10 straipsnio 3 dalies arba 12 straipsnio 6 dalies reikalavimus, atliktomis ekspertizėmis nustato taikytinus apribojimus augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, ir atitinkamai to augalo paso teritorinį galiojimą, arba nustato, kad tą augalo pasą reikia pakeisti, kartu pakeičiant ir jame įrašytiną informaciją.

Jeigu 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas gamintojas, asmuo ar importuotojas ketina augalą, augalinį produktą ar kitą objektą siųsti į minėtos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies h punkte apibrėžtą saugomą zoną, kuriai jis neturi galiojančio augalo paso, minėtos atsakingos oficialios institucijos imasi visų reikiamų veiksmų ir, atitinkamai, nustato, ar tas produktas gali būti pripažintas tinkamu atitinkamai saugomai zonai. Minėtos atsakingos oficialios institucijos užtikrina, kad 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas gamintojas, asmuo ar importuotojas joms praneštų apie savo ketinimą pakankamai iš anksto prieš išsiųsdamas siuntą ir tuo pat metu kreiptųsi dėl atitinkamo paso;

c) užtikrina, kad informacija būtų įrašoma tik didžiosiomis raidėmis, jei tas augalo pasas yra spausdinto blanko formos, arba didžiosiomis raidėmis arba tik spausdintomis raidėmis visais kitais atvejais. Botaninis augalų ar augalinių produktų pavadinimas turi būti pateikiamas lotyniškai; nepatvirtinti ištaisymai arba ištrynimai daro augalo pasą negaliojančiu;

d) užtikrina, kad jeigu jos pripažįsta augalą, augalinį produktą ar kitą objektą tinkamu tam tikrai saugomai zonai ar zonoms, tame augalo pase priešais skiriamąjį ženklą "ZP" (zona protecta) būtų nurodytas saugomos zonos ar zonų kodas, žymintis, kad minėtas augalo pasas galioja saugomai zonai tinkamu pripažintam augalui, augaliniam produktui ar kitam objektui;

e) užtikrina, kad jeigu augalo pasas išduodamas ne Bendrijos kilmės augalui, augaliniam produktui ar kitam objektui, augalo pase būtų nurodomas kilmės šalies arba, jei reikia, siunčiančios šalies pavadinimas;

f) užtikrina, kad jeigu augalo pasas turi būti keičiamas, būtų naudojamas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pasas; tame augalo pase priešais skiriamąjį ženklą "RP" (replacement passport) turi būti nurodomas pirminės registracijos gamintojo ar importuotojo kodas, pažymintis, kad augalo pasas buvo pakeistas kitu augalo pasu;

g) priklausomai nuo to, kur augalo pasas yra fiziškai saugojamas, arba išduoda minėtą augalo pasą, arba įgalioja 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamintoją, asmenį ar importuotoją juo atitinkamai naudotis;

h) užtikrina, kad augalo paso dalis, kurią sudaro etiketė ir už kurios pridėjimą yra atsakingi 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas gamintojas, asmuo ar importuotojas būtų pritvirtinta prie augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, jų pakuotės ar juos vežančių transporto priemonių tokiu būdu, kad ji negalėtų būti pakartotinai panaudojama.

4 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodyta augalo paso naudojimo sistema turi būti iš naujo svarstoma ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 30 d.

1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyta augalo paso naudojimo sistema taikoma iki 1993 m. birželio 30 d.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki Tarybos direktyvos 91/683/EEB [7] 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai visas šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų nuostatas. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 26, 1977 1 31, p. 20.

[2] OL L 70, 1992 3 17, p. 27.

[3] OL L 125, 1966 7 11, p. 2320/66.

[4] OL L 376, 1991 12 31, p. 21.

[5] OL L 157, 1992 6 10, p. 1.

[6] OL L 157, 1992 6 10, p. 10.

[7] OL L 376, 1991 12 31, p. 29.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

REIKALAUJAMA INFORMACIJA

1. "EEB-augalo pasas".

2. EB valstybės narės kodas.

3. Atsakinga oficiali institucija arba jos skiriamasis kodas.

4. Registracijos numeris.

5. Atskiras serijos, savaitinis arba prekių partijos numeris.

6. Botaninis pavadinimas.

7. Kiekis.

8. Skiriamasis ženklas "ZP", nurodantis teritoriją, kurioje pasas galioja ir, jei reikia, saugomos zonos ar zonų pavadinimas, kurioje produktas yra pripažintas tinkamu.

9. Skiriamasis žymuo "RP", jeigu augalo pasas buvo keičiamas ir, jei reikia, pirminės registracijos gamintojo ar importuotojo kodas.

10. Jei reikia, trečiųjų šalių kilmės produktų atžvilgiu, kilmės šalies arba siunčiančios šalies pavadinimas.

--------------------------------------------------