31992L0053Oficialusis leidinys L 225 , 10/08/1992 p. 0001 - 0062
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 23 p. 0086
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 23 p. 0086


Tarybos direktyva Nr. 92/53/EEB

1992 m. birželio 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi svarbu priimti priemonių, skirtų laipsniškai formuoti vidaus rinką laikotarpiu, kuris baigiasi 1992 m. gruodžio 31 d.; kadangi ta vidaus rinka apims vidaus sienų neturinčią teritoriją, kurioje užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

Kadangi Direktyva 70/156/EEB [4] buvo nustatyta Bendrijos transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų, pagamintų pagal atskirosiomis direktyvomis nustatytus techninius reikalavimus, tipo patvirtinimo tvarka bei išsamus sąrašas transporto priemonių sistemų, komplektavimo detalių ir atskirų techninių mazgų, kuriuos reglamentuoja tos direktyvos;

kadangi, siekiant suformuoti Bendrijos vidaus rinką ir užtikrinti jos funkcionavimą, vietoj esamų valstybių narių tipo patvirtinimo sistemų reikia įteisinti Bendrijos tipo patvirtinimo tvarką;

kadangi norint, kad minėtoji tipo patvirtinimo tvarka kuo efektyviau pasiektų savo tikslus, reikia priimti aiškesnes ir išsamesnes administravimo nuostatas; kadangi, inter alia, tai reiškia, kad, gamintojui pageidaujant, tos nuostatos sudaro galimybę visos transporto priemonės tipo patvirtinimą atlikti sujungus jos sudėtinių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimus, o jei transporto priemonę gamina keli gamintojai, – sujungus atskirų gamybos etapų patvirtinimus;

kadangi šios direktyvos reikalavimus atitinkanti transporto priemonė vis tiek gali turėti tam tikrų ypatybių, kurios kelia akivaizdų pavojų kelių eismo saugumui; kadangi todėl pageidautina leisti valstybėms narėms atsisakyti patvirtinti tokių transporto priemonių tipą bei uždrausti jų pardavimą ir naudojimą bei atsisakyti jas registruoti; kadangi pastaruoju atveju yra nustatytos atitinkamos sąlygos;

kadangi dėl privalomojo Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos taikymo reikia numatyti galimybę taikyti išimtis ir nustatyti alternatyvią tvarką, kuri būtų taikoma ypatingoms reikmėms suprojektuotoms arba mažais kiekiais gaminamoms transporto priemonėms, arba transporto priemonėms, kuriose panaudotos atskirų direktyvų dar nereglamentuotos naujos technologijos;

kadangi, siekiant palengvinti įėjimą į Bendrijai nepriklausančių valstybių rinkas, esant tam tikroms sąlygoms reikia leisti priimti sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimus, išduotus pagal atitinkamus tarptautinius ar trečiųjų šalių įstatymus; kadangi tokių įstatymų lygiavertiškumas turėtų būti nustatomas vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis;

kadangi, siekiant užtikrinti Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos skaidrumą, būtina priimti nuostatas, pagal kurias valstybės narės informuotų viena kitą ir Komisiją apie patvirtinimą atliekančias jų valdžios institucijas ir technines tarnybas bei nuostatas dėl kokybės kriterijų, kurių jos turi laikytis;

kadangi šios direktyvos prieduose išsamiai pateikta tik M1 kategorijai priklausančių transporto priemonių informacija, ši direktyva taikoma tik tos kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimui; kadangi patartina, jog, papildžius priedus visų kitų transporto priemonių kategorijų nuostatomis, valstybėms narėms turėtų būti leista Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje nustatyta tvarka tokioms transporto priemonėms toliau taikyti jų nacionalines patvirtinimo sistemas;

kadangi, siekiant nustatyti administraciniu ir techniniu požiūriu pakankamą pereinamąjį laikotarpį, pereinant nuo šiuo metu galiojančios neprivalomo Bendrijos reikalavimų taikymo tvarkos prie šia direktyva nustatytos privalomosios tipo patvirtinimo tvarkos, trejus metus reikia palikti gamintojams galimybę pasirinkti laikytis šia direktyva ar Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje nustatytos tvarkos; kadangi pagal pastarąją tvarką išduoti patvirtinimai turėtų galioti iki 1997 m. gruodžio 31 d.;

kadangi aukščiau minėtos pereinamojo laikotarpio nuostatos nenumato galimybės valstybėms narėms nukrypti nuo visišku suderinimu pagrįstų atskirųjų direktyvų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1. Straipsniai nuo 1 iki 16 keičiami tokiais straipsniais:

"1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurių gamyba turi vieną arba daugiau etapų, bei tokių transporto priemonių ir priekabų gamybai skirtų sistemų, komplektavimo detalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui.

Ji netaikoma:

- atskirų transporto priemonių patvirtinimui, išskyrus nuostatą, kad tokius patvirtinimus išduodančios valstybės narės turi pripažinti visus galiojančius sistemos, komplektavimo detalės, atskiro techninio mazgo ar nebaigtos transporto priemonės patvirtinimus, išduotus pagal šią direktyvą, o ne pagal atitinkamus nacionalinius reikalavimus,

- "keturratėms transporto priemonėms" pagal Tarybos direktyvos 92/61/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo 1 straipsnio 3 dalyje pateiktą apibrėžimą [5].

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

- tipo patvirtinimas – tai tvarka, pagal kurią valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus, išsamiai pateiktus IV arba XI priedų sąrašuose,

- daugiapakopis tipo patvirtinimas – tai tvarka, pagal kurią viena arba daugiau valstybių narių patvirtina, kad, atsižvelgiant į užbaigtumo laipsnį, nebaigtos arba baigtos transporto priemonės tipas atitinka tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus,

- transporto priemonė – tai bet kokia naudoti keliuose skirta baigta ar nebaigta motorinė transporto priemonė, turinti bent keturis ratus ir didesnį kaip 25 km/val. maksimalų konstrukcinį greitį, ir jos priekabos, išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones bei žemės arba miškų ūkyje naudojamus traktorius ir visus judriuosius mechanizmus,

- bazinė transporto priemonė – tai bet kokia nebaigta transporto priemonė, kurios transporto priemonės identifikavimo numeris išlaikomas vėlesniais daugiapakopio tipo patvirtinimo procedūros etapais,

- nebaigta transporto priemonė – tai transporto priemonė, kurios gamybai užbaigti reikia ne mažiau, kaip vieno etapo, kad ji atitiktų visus atitinkamus šios direktyvos reikalavimus,

- baigta transporto priemonė – tai transporto priemonė, kuri yra daugiapakopio tipo patvirtinimo rezultatas, ir atitinka visus atitinkamus šios direktyvos reikalavimus,

- transporto priemonės tipas – tai pačiai kategorijai priklausančios transporto priemonės, kurios yra panašios bent jau II priedo B dalyje pateiktais esminiais požymiais. Transporto priemonės tipas gali turėti variantų ir versijų (žr. II priedo B dalį),

- sistema – tai bet kokia transporto priemonės sistema (pvz., stabdžiai, išmetimo kontrolės įranga, vidinė įranga ir kt.), kuriai galioja bet kurioje atskirojoje direktyvoje nustatyti reikalavimai,

- sudėtinė dalis – tai įrenginys (pvz., žibintas), skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam galioja atskirojoje direktyvoje nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta atskirojoje direktyvoje,

- atskiras techninis mazgas – tai įrenginys (pvz., užpakalinė apsaugos priemonė), skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam galioja atskirojoje direktyvoje nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta atskirojoje direktyvoje, bet kurį galima naudoti tik vieno ar keleto konkrečių transporto priemonių gamybai,

- gamintojas – tai asmuo ar įstaiga, kuri yra atsakinga patvirtinimą išduodančiai institucijai visais tipo patvirtinimo procedūros klausimais ir atsako už gamybos atitikties užtikrinimą. Asmuo arba įstaiga nebūtinai turi tiesiogiai dalyvauti visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, kurių tipo patvirtinimo procedūra yra atliekama, gamybos etapuose,

- patvirtinančioji institucija – tai valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už visus transporto priemonės, sistemos, komplektavimo detalės ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo procedūros klausimus, išduodanti ir (esant reikalui) anuliuojanti patvirtinimo liudijimus, į kurią turi kreiptis kitų valstybių narių patvirtinančios institucijos ir kuri yra atsakinga už gamintojo gamybos organizavimo atitikties patikrinimą,

- techninė tarnyba – tai organizacija ar institucija, paskirta atlikti laboratorijos funkcijas, valstybės narės patvirtinančios institucijos vardu atliekanti bandymus ir patikrinimus. Šią funkciją gali atlikti ir pati patvirtinančioji institucija,

- informacinis dokumentas – tai šios direktyvos I arba III priede ar atitinkamos atskirosios direktyvos priede pateiktas dokumentas, kuriame nurodyta, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas,

- informacijos aplankas – tai visas aplankas ar byla, kurioje yra duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kt., kurį techninei tarnybai arba patvirtinančiajai institucijai pateikia pareiškėjas, kaip nurodyta informaciniame dokumente,

- informacijos rinkinys – tai informacijos aplankas ir visos bandymų ataskaitos ar kiti dokumentai, kuriuos techninė tarnyba ar patvirtinančioji institucija, atlikdama savo funkcijas, pridėjo prie informacijos aplanko,

- informacijos rinkinio rodyklė – tai dokumentas, kuriame pateiktas informacijos rinkinio turinys ir kuriame visi puslapiai yra aiškiai pažymėti numeriais ar kitokiu būdu.

3 straipsnis

Paraiška tipo patvirtinimui gauti

1. Paraiškas transporto priemonės tipo patvirtinimui gauti gamintojas paduoda valstybės narės patvirtinančiajai institucijai. Kartu su paraiška paduodamas informacijos aplankas, kuriame pateikiama III priede nurodyta informacija ir konkrečiu atveju galiojančiose atskirosiose direktyvose nurodyti patvirtinimo liudijimai pagal IV arba XI priedo reikalavimus; laikotarpiu, kuriam pasibaigus patvirtinančioji institucija išduoda patvirtinimą arba atsisako jį išduoti, patvirtinančioji institucija turi turėti pagal kiekvienos atskirosios direktyvos reikalavimus sudarytą informacijos rinkinį.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, kai nėra konkrečiu atveju galiojančiose direktyvose nurodytų patvirtinimo liudijimų, kartu su paraiška reikia paduoti informacijos aplanką, kuriame pateikta I priede nurodyta informacija, susijusi su IV arba XI priede arba tam tikrais atvejais su III priedo II dalyje nurodytomis atskirosiomis direktyvomis.

3. Atliekant daugiapakopio tipo patvirtinimą pateikiama tokia informacija:

- pirmojo etapo metu pateikiamos bazinės transporto priemonės užbaigtumo laipsnį atitinkančios informacijos aplanko dalys ir patvirtinimo liudijimai, kuriuos turi turėti baigta transporto priemonė,

- antrojo ir vėlesnių etapų metu pateikiamos esamą transporto priemonės gamybos etapą atitinkančios informacijos aplanko dalys ir patvirtinimo liudijimai bei nebaigtos transporto priemonės patvirtinimo liudijimas, išduotas per ankstesnį gamybos etapą. Be to, gamintojas turi pateikti išsamią informaciją apie visus jo padarytus nebaigtos transporto priemonės pakeitimus ir papildymus.

4. Paraiškas sistemos sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui gauti gamintojas paduoda valstybės narės patvirtinančiajai institucijai. Kartu su paraiška paduodamas informacijos aplankas, kurio turinys nurodytas atitinkamos atskirosios direktyvos informaciniame dokumente.

5. Jokia paraiška transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui gauti negali būti paduodama daugiau kaip vienoje valstybėje narėje. Kiekvienam tipo patvirtinimui gauti reikia paduoti atskirą liudijimą.

4 straipsnis

Tipo patvirtinimo procesas

1. Kiekviena valstybė narė suteikia:

a) transporto priemonės tipo patvirtinimą:

- transporto priemonių tipų, kurie atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir IV priede nustatytus atitinkamų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus,

- XI priede paminėtų ypatingosios paskirties transporto priemonių tipų, kurie atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir atitinkamoje XI priedo skiltyje pateiktus atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus.

Šiam procesui atlikti naudojamos V priede aprašytos procedūros;

b) bazinių, nebaigtų ar baigtų transporto priemonių tipų, kurie atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir IV arba XI priede nurodytose atskirosiose direktyvose nustatytus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į transporto priemonės tipo užbaigtumo laipsnį, daugiapakopį tipo patvirtinimą.

Šiam procesui atlikti naudojamos XIV priede aprašytos procedūros;

c) transporto priemonių, kurios atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir atitinkamoje atskirojoje direktyvoje nustatytus techninius reikalavimus, sistemų tipo patvirtinimą;

d) visų komplektavimo detalių ar atskirų techninių mazgų, kurie atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir atitinkamoje atskirojoje direktyvoje, kurioje aiškiai pateiktas reikalavimas gauti tipo pavirtinimą, nustatytus techninius reikalavimus, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą.

2. Tačiau, jei valstybė narė nustato, kad 1 dalies reikalavimus atitinkanti transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas vis tiek kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui, ji gali atsisakyti išduoti tipo patvirtinimą. Apie tokį sprendimą ir jo priežastis ji turi pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3. Kiekviena valstybė narė turi užpildyti visus kiekvieno transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo atitinkamus tipo patvirtinimo liudijimo skirsnius (tipo patvirtinimo liudijimų pavyzdžiai pateikti šios direktyvos VI priede ir kiekvienos atskirosios direktyvos priede), be to, ji turi užpildyti transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo priedo apie bandymų rezultatus atitinkamus skirsnius (priedo pavyzdys pateiktas VIII priede) ir sudaryti arba patikrinti informacijos rinkinio rodyklės turinį. Patvirtinimo liudijimai numeruojami VII priede pateiktu būdu. Užpildytas liudijimas ir jo priedai pateikiami pareiškėjui.

4. Tais atvejais, kai sudėtinės dalies ar atskiras techninis mazgas, kurio tipą reikia patvirtinti, atlieka savo funkcijas ar pasižymi ypatingomis savybėmis tik sujungus jį su kitomis transporto priemonės dalimis, ir todėl patikrinti, ar jis atitinka vieną arba daugiau reikalavimų, galima tik tada, kai sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, kurio tipą reikia patvirtinti, tikromis ar dirbtinėmis sąlygomis dirba kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, reikia atitinkamai apriboti tokios sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo taikymo sritį. Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo liudijime reikia pateikti jo naudojimo apribojimus ir įrengimo sąlygas. Šių apribojimų ir sąlygų įvykdymas tikrinamas atliekant transporto priemonės tipo patvirtinimą.

5. Kiekvienos valstybės narės patvirtinančioji institucija per vieną mėnesį turi išsiųsti kitų valstybių narių patvirtinančiosioms institucijoms kiekvieno jos patvirtinto, atsisakyto patvirtinti ar panaikinto transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo (ir jo priedų) kopiją.

6. Kiekvienos valstybės narės patvirtinančioji institucija kiekvieną mėnesį siunčia kitų valstybių narių patvirtinančiosioms institucijoms per atitinkamą mėnesį jos išduotų, atsisakytų išduoti ar panaikintų sistemos, komplektavimo detalės ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimų sąrašą (sąraše pateikiama XIII priede nurodyta informacija); be to, gavusi kitos valstybės narės patvirtinančiosios institucijos prašymą, ji papildomai išsiunčia kiekvieno jos patvirtinto, atsisakyto patvirtinti ar panaikinto sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo liudijimo ir (arba) informacijos rinkinio kopiją.

5 straipsnis

Patvirtinimų pakeitimai

1. Tipo patvirtinimą išdavusi valstybė narė turi imtis reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jai būtų teikiama informacija apie visus informacijos rinkinyje pateiktų duomenų pakeitimus.

2. Paraišką dėl tipo patvirtinimo pakeitimo arba pratęsimo reikia paduoti tai valstybei narei, kuri išdavė pirmąjį tipo patvirtinimą.

3. Pasikeitus sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo informacijos rinkinyje pateiktai informacijai, atitinkamos valstybės narės patvirtinančioji institucija:

- prireikus išduota informacijos rinkinio puslapį (puslapius), su padarytais pakeitimais, pažymėdama kiekvieną puslapį, kuriame padaryta pakeitimų, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Visais atvejais, kai išduodami puslapiai su padarytais pakeitimais, reikia padaryti atitinkamus informacijos rinkinio (kuris pateikiamas kartu su patvirtinimo liudijimu) pakeitimus, kad būtų matyti paskutinio pakeitimo data, ir

- išduoda atitinkamą patvirtinimo liudijimą (kuriam suteiktas pratęsimo numeris), jei pasikeitė kokia nors jame (išskyrus priedus) pateikta informacija arba jei po patvirtinime nurodytos datos pasikeitė direktyvos reikalavimai. Atnaujintame liudijime turi būti aiškiai nurodyta atnaujinimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

Jei atitinkamos valstybės narės patvirtinančioji institucija nustato, kad, padarius atitinkamus informacijos rinkinio pakeitimus, reikia atlikti naujus bandymus ar patikrinimus, ji apie tai praneša gamintojui ir išduoda aukščiau minėtus dokumentus tik sėkmingai atlikus naujus bandymus ir patikrinimus.

4. Pasikeitus transporto priemonės tipo informacijos rinkinyje pateiktai informacijai, atitinkamos valstybės narės patvirtinančioji institucija:

- prireikus išduota informacijos rinkinio puslapį (puslapius) su padarytais pakeitimais, pažymėdama kiekvieną puslapį, kuriame padaryta pakeitimų, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Visais atvejais, kai išduodami puslapiai su padarytais pakeitimais, reikia padaryti atitinkamus informacijos rinkinio (kuris pateikiamas kartu su patvirtinimo liudijimu) pakeitimus, kad būtų matyti paskutinio pakeitimo data, ir

- išduoda atitinkamą patvirtinimo liudijimą (kuriam suteiktas pratęsimo numeris), jei reikia atlikti daugiau patikrinimų, jei pasikeitė kokia nors patvirtinimo liudijime (išskyrus priedus) pateikta informacija arba jei po patvirtinime nurodytos datos pasikeitė bet kurios atskirosios direktyvos reikalavimai, kurie taikomi nuo tos dienos, kai draudžiama pradėti eksploatavimą. Atnaujintame liudijime turi būti aiškiai nurodyta atnaujinimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

Jei atitinkamos valstybės narės patvirtinančioji institucija nustato, kad, padarius atitinkamus informacijos rinkinio pakeitimus, reikia atlikti naujus bandymus ar patikrinimus, ji apie tai praneša gamintojui ir išduoda aukščiau minėtus dokumentus tik sėkmingai atlikus naujus bandymus ir patikrinimus. Visus atnaujintus dokumentus reikia per mėnesį išsiųsti visoms kitoms patvirtinančiosioms institucijoms.

5. Jei transporto priemonės tipo patvirtinimas netenka galios, nes nebegalioja tos transporto priemonės informacijos rinkinyje nurodyti vienos arba keleto atskirųjų direktyvų patvirtinimai, tą patvirtinimą išdavusios valstybės narės patvirtinančioji institucija per vieną mėnesį turi apie tai pranešti kitų valstybių narių patvirtinančiosioms institucijoms ir kartu nurodyti atitinkamą datą arba paskutinės transporto priemonės, pagamintos pagal senojo liudijimo reikalavimus, identifikavimo numerį.

6 straipsnis

Atitikties liudijimas

1. Gamintojas, kuris yra transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas, išduoda atitikties liudijimą (liudijimo pavyzdžiai pateikti IX priede), pateikiamą kartu su kiekviena pagal patvirtintąjį transporto priemonės tipą pagaminta baigta arba nebaigta transporto priemone. Nebaigtos ar baigtos transporto priemonės tipo gamintojas užpildo tik tuos atitikties liudijimo antrojoje pusėje esančius punktus, kurie atsirado arba pasikeitė per konkretų patvirtinimo etapą, ir prireikus prie šio liudijimo prideda ankstesniojo etapo (ankstesniųjų etapų) metu išduotus atitikties liudijimus.

2. Tačiau, siekdamos apmokestinti transporto priemones arba atlikti jų registraciją, prieš tris mėnesius įspėjusios Komisiją ir kitas valstybes nares, valstybės narės gali pareikalauti liudijime nurodyti IX priede nepaminėtus duomenis, jei tik tokie duomenys aiškiai suformuluoti informacijos rinkinyje arba jei juos galima lengvai apskaičiuoti, naudojant informacijos rinkinyje pateiktus duomenis.

Valstybės narės taip pat gali pareikalauti IX priede pateiktą atitikties liudijimą užpildyti taip, kad būtų aiškiai išskirti duomenys, būtini ir pakankami kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms atlikti apmokestinimą ir registraciją.

3. Gamintojas, kuris yra sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo turėtojas, kiekvieną pagal patvirtintąjį tipą pagamintą sudėtinę dalį ar mazgą pažymi prekės vardu ar ženklu, arba jei to reikalauja atskiroji direktyva – tipo patvirtinimo ženklu ar numeriu. Pastaruoju atveju gamintojas turi teisę nuspręsti nenurodyti prekės vardo ar ženklo ir tipo.

4. Gamintojas, kuris yra tipo patvirtinimo, kuriame pagal 4 straipsnio 4 dalies nuostatas nustatyti jo naudojimo apribojimai, turėtojas, kartu su kiekviena pagaminta dalimi ar mazgu turi pateikti išsamią informaciją apie tuos apribojimus ir nurodyti visas atitinkamo gaminio įrengimo sąlygas.

7 straipsnis

Registravimas ir naudojimo pradžia

1. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į naujų transporto priemonių konstrukcines ir eksploatacines savybes, užregistruoja, leidžia prekiauti ar pradėti naudoti tas naujas transporto priemones tik tada, kai jos turi galiojantį atitikties liudjimą. Jei tai nebaigta transporto priemonė, kiekviena valstybė narė leidžia prekiauti tokiomis transporto priemonėmis, bet gali neleisti atlikti jų nuolatinės registracijos arba neleisti pradėti jas naudoti, kol jos nebus baigtos.

2. Kiekviena valstybė narė leidžia prekiauti arba pradėti naudoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus tik tada, kai jie atitinka atitinkamos atskirosios direktyvos reikalavimus bei 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, jeigu ši nuostata nebus taikoma sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, skirtiems naudoti transporto priemonėse, kurios yra visiškai arba iš dalies atleistos nuo šios direktyvos reikalavimų arba kurios nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

3. Jei valstybė narė nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui, nors ir turi galiojantį atitikties liudijimą arba yra tinkamai pažymėti, ta valstybė gali ne ilgesniam, kaip šešių mėnesių laikotarpiui atsisakyti užregistruoti tokias transporto priemones, arba uždrausti prekiauti tokiomis sudėtinėmis dalimis ar atskirais techniniais mazgais ar pradėti juos naudoti savo teritorijoje. Apie tokį sprendimą ir jo priežastis ji turi pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Jei tipo patvirtinimą išdavusioji valstybė narė nesutinka su jai pateiktu pranešimu apie kelių eismo saugumo pavojaus riziką, suinteresuotosios valstybės narės turi siekti išspręsti ginčą. Apie tai reikia nuolat informuoti Komisiją, kuri prireikus rengs atitinkamas konsultacijas ginčui išspręsti.

8 straipsnis

Išimtys ir alternatyvios procedūros

1. 7 straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi:

- transporto priemonėms, kurios skirtos naudoti ginkluotosiose pajėgose, civilinei gynybai, priešgaisrinei apsaugai bei viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybose,

- transporto priemonėms, kurių patvirtinimas atliktas 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Kiekviena valstybė narė gamintojo prašymu gali leisti netaikyti vienos ar daugiau atskirųjų direktyvų nuostatų (vienos ar daugiau) tokioms transporto priemonėms:

a) mažais kiekiais gaminamoms transporto priemonėms

Šiuo atveju per vienerius metus valstybėje narėje užregistruotų, parduotų ar pradėtų naudoti transporto priemonių tipų šeimai priklausančių transporto priemonių skaičius neturi viršyti XII priede nurodyto vienetų skaičiaus. Valstybės narės kiekvienais metais turi atsiųsti Komisijai tokių patvirtinimų sąrašą. Tokį patvirtinimą suteikianti valstybė narė turi patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopijas išsiųsti gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinančiosioms institucijoms ir nurodyti, kokios išimtys buvo pritaikytos. Tos valstybės narės per tris mėnesius turi priimti sprendimą sutikti ar nesutikti pripažinti jų teritorijoje numatytų užregistruoti transporto priemonių tipo patvirtinimą ir sprendimą dėl tokių transporto priemonių vienetų skaičiaus. Pagal šį a punktą suteiktiems patvirtinimams 3, 4, 5, 6, 10 ir 11 straipsnių reikalavimai galioja tik tiek, kiek tai atrodo reikalinga patvirtinančiajai institucijai. Taikant išimtį pagal šį a punktą, valstybė narė gali pareikalauti priimti atitinkamą alternatyvią nuostatą;

b) serijos pabaigos transporto priemonėms

1. Neviršydamos XII priedo B skirsnyje pateiktų kiekybės apribojimų, valstybės narės gali ribotam laikui užregistruoti ir leisti prekiauti arba pradėti naudoti naujas transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio tipo patvirtinimas nebegalioja pagal 5 straipsnio 5 dalį.

Ši nuostata taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios:

- buvo Europos bendrijos teritorijoje ir

- turėjo galiojantį atitikties liudijimą, kuris buvo išduotas,

kai tos transporto priemonės tipo patvirtinimas dar buvo galiojantis, bet ji nebuvo užregistruota ar pradėta naudoti iki tol, kol minėtasis tipo patvirtinimas neteko galios.

Baigtoms transporto priemonėms šią nuostatą galima taikyti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, o nebaigtoms transporto priemonėms – ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo tos dienos, kai minėtasis tipo patvirtinimas neteko galios.

2. Norėdamas 1 dalies nuostatas pritaikyti vienam ar daugiau tam tikros transporto priemonių kategorijos transporto priemonių tipams, gamintojas turi paduoti prašymą valstybės narės, kuri iki atskirųjų direktyvų ar jų pakeitimų įsigaliojimo patvirtino atitinkamą transporto priemonės tipą (atitinkamus tipus), kompetentingoms institucijoms.

Prašyme reikia pateikti technines ir (arba) ekonomines priežastis, kuriomis jis yra pagrįstas.

Jei valstybė narė patenkina prašymą, ji turi per vieną mėnesį išsiųsti kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms informaciją apie gamintojui taikomų išimčių priežastis bei 5 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją.

Kiekviena valstybė narė, suinteresuota pradėti naudoti tokius transporto priemonių tipus, turės užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi XII B priedo nuostatų.

Kiekvienais metais valstybės narės turi išsiųsti Komisijai suteiktų išimčių sąrašą ir nurodyti jų suteikimo priežastis;

c) transporto priemonėms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, kuriuose panaudotos technologijos ar idėjos, kurios dėl jų konkretumo neatitinka vieno ar daugiau vienos ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimų.

Šiuo atveju tokį patvirtinimą suteikianti valstybė narė per vieną mėnesį turi išsiųsti patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopijas kitų valstybių narių patvirtinančiosioms institucijoms ir pateikti Komisijai ataskaitą, kurioje turi:

- nurodyti priežastį, kodėl tos technologijos ar idėjos trukdo transporto priemonei, sudėtinei daliai ar atskiram techniniam mazgui atitikti vienos ar daugiau atitinkamų atskirųjų direktyvų reikalavimus,

- pateikti atitinkamų saugos ir aplinkos apsaugos sričių aprašymą ir nurodyti, kokių priemonių buvo imtasi,

- pateikti aprašymą bandymų ir jų rezultatų, kurie parodo, jog yra užtikrintas bent toks saugos ir aplinkos apsaugos laipsnis, kokį nustato vienos ar daugiau atitinkamų atskirųjų direktyvų reikalavimai,

- prireikus – pateikti pasiūlymus dėl atitinkamos atskirosios direktyvos pakeitimų arba dėl naujos atskirosios direktyvos (direktyvų) priėmimo.

Komisija 13 straipsnyje nustatyta tvarka per tris mėnesius priima sprendimą patvirtinti ataskaitą arba jos nepatvirtinti.

Jei Komisija patvirtina ataskaitą, valstybė narė gali išduoti tipo patvirtinimą pagal šią direktyvą, o Komisija imasi būtinų veiksmų pritaikyti tą atskirąją direktyvą (atskirąsias direktyvas), kurios reikalavimams buvo padaryta išimtis. Toks tipo patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip 24 mėnesius, bet tą tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymu Komisija gali jo galiojimą pratęsti.

3. Pagal 2 dalies nuostatas išduodamuose patvirtinimo liudijimuose, kurių pavyzdžiai pateikti VI priede, draudžiama rašyti antraštę "EEB transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimas", išskyrus 2 dalies c punkte nurodytą atvejį, kai Komisija patvirtina ataskaitą.

9 straipsnis

Lygiaverčių patvirtinimų pripažinimas

1. Veikdama kaip kvalifikuota dauguma Komisijos pasiūlymo pagrindu, Taryba Bendrijos ir trečiųjų šalių dvišalių sutarčių pagrindu gali pripažinti šioje direktyvoje nustatytų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo sąlygų ir nuostatų bei tarptautiniuose teisės aktuose ar trečiųjų šalių teisės aktuose nustatytų procedūrų lygiavertiškumą.

2. Pripažįstamas IV priedo II dalyje išvardytų tarptautinių teisės aktų bei atitinkamų atskirųjų direktyvų lygiavertiškumas. Valstybių narių patvirtinančiosios institucijos vietoje atitinkamų patvirtinimų ir (arba) patvirtinimo ženklų pagal lygiavertes atskirąsias direktyvas pripažįsta pagal tuos teisės aktus išduotus patvirtinimus ir tam tikrais atvejais – su tais patvirtinimas susijusius patvirtinimo ženklus. Sąraše esantys tarptautiniai teisės aktai turi būti paskelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Gamybos organizavimo atitiktis

1. Tipo patvirtinimą suteikianti valstybė narė turi imtis X priede nurodytų būtinųjų priemonių patikrinti, ar išdavus patvirtinimą buvo imtasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamyba būtų organizuota pagal patvirtintojo tipo reikalavimus. Prireikus toks patikrinimas atliekamas bendradarbiaujant su kitų valstybių narių patvirtinančiosiomis institucijomis.

2. Tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė turi imtis X priede nurodytų būtinųjų priemonių patikrinti, ar ir toliau tinkamai laikomasi 1 dalyje nurodytų sąlygų ir kad transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamyba ir toliau atitinka patvirtintojo tipo reikalavimus. Prireikus toks patikrinimas atliekamas bendradarbiaujant su kitų valstybių narių patvirtinančiosiomis institucijomis. Gaminių patvirtinto tipo atitikties patikrinimas turi apsiriboti X priedo 2 skirsnyje ir konkrečius reikalavimus nustatančiose atskirosiose direktyvose pateiktomis procedūromis.

11 straipsnis

Patvirtintojo tipo nesilaikymas

1. Nustačius, jog esama nukrypimų nuo tipo patvirtinimo liudijime ar informacijos rinkinyje pateiktos informacijos, ir kai tą tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė 5 straipsnio 3 arba 4 dalyje nustatyta tvarka nebuvo tų nukrypimų sankcionavusi, tai laikoma patvirtintojo tipo pažeidimu. Jei atskirosiose direktyvose yra nurodyti leistini nukrypimai ir jei jų ribos nėra viršijamos, tai nėra transporto priemonės nukrypimas nuo patvirtintojo tipo.

2. Jei tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė nustato, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos suteikto tipo, ji turi imtis reikiamų priemonių, kad transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamyba ir vėl atitiktų patvirtintąjį tipą. Tos valstybės narės patvirtinančiosios institucijos informuoja kitų valstybių narių patvirtinančiąsias institucijas apie jos pritaikytas priemonės, pagal kurias, esant reikalui, galima panaikinti tipo patvirtinimą.

3. Jei valstybė narė įrodo, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka patvirtintojo tipo, ji gali prašyti, kad tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė patikrintų, ar gaminamos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai atitinka patvirtintąjį tipą. Tokių veiksmų reikia imtis kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo dienos.

4. Tais atvejais, kai:

- transporto priemonės tipas neatitinka tipo patvirtinimo tik todėl, kad sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka patvirtintojo tipo, arba

- baigta transporto priemonė neatitinka daugiapakopio tipo patvirtinimo tik todėl, kad nebaigtos transporto priemonės dalimi esanti sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas arba pati nebaigta transporto priemonė neatitinka patvirtintojo tipo,

transporto priemonių patvirtinimo institucija turi paprašyti, kad atitinkamos sistemos, sudėtinės dalies, atskiro techninio mazgo arba nebaigtos transporto priemonės tipo patvirtinimą (patvirtinimus) išdavusioji valstybė narė (išdavusiosios valstybės narės) imtųsi reikiamų priemonių, kad gaminamos transporto priemonės ir vėl atitiktų patvirtintąjį tipą. Tokių veiksmų reikia imtis kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo dienos. Prireikus tie veiksmai įgyvendinami kartu su prašymą pateikusia valstybe nare. Nustačius atitikties pažeidimą, sistemos, komplektavimo detalės ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą arba nebaigtos transporto priemonės tipo patvirtinimą sutekusios valstybės narės patvirtinančioji institucija turi imtis 2 dalyje nurodytų priemonių.

5. Valstybių narių patvirtinančiosios institucijos per mėnesį informuoja vienos kitas apie visus tipo patvirtinimo panaikinimo atvejus bei apie tokios priemonės taikymo priežastis.

6. Jei tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė nesutinka, jog padarytas atitikties pažeidimas, apie kurį jai yra pranešta, suinteresuotosios valstybės narės siekia išspręsti ginčą. Apie tai reikia nuolat informuoti Komisiją, kuri prireikus rengs atitinkamas konsultacijas ginčui išspręsti.

12 straipsnis

Pranešimai apie sprendimus ir priemonės padėčiai ištaisyti

Visuose vykdant šią direktyvą priimtuose sprendimuose, kuriais atsisakoma suteikti tipo patvirtinimą arba kuriais panaikinamas tipo patvirtinimas, reikia išsamiai pateikti priežastis, kurios buvo tų sprendimų pagrindas. Apie visus sprendimus informuojama suinteresuotoji šalis, kuriai kartu pateikiama informacija apie valstybių narių galiojančiuose įstatymuose numatytas priemonės padėčiai ištaisyti, kurių ji gali imtis, bei apie laikotarpį, per kurį jai leidžiama tomis priemonėmis pasinaudoti.

13 straipsnis

Priedų pritaikymas

1. Sudaromas Pritaikymo prie techninės pažangos komitetas, toliau – komitetas; į jo sudėtį įeina valstybių narių atstovai, o jam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Visi būtinieji

- šios direktyvos priedų arba

- atskirųjų direktyvų nuostatų (nebent šioje direktyvoje būtų nustatyta kitokia tvarka)

pakeitimai priimami 3 dalyje nurodyta tvarka. Ši tvarka taip pat taikoma įtraukiant į tas atskirąsias direktyvas nuostatas dėl atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo.

3. Komisijos atstovas pateikia komitetui siūlomų įgyvendinti priemonių projektus. Komitetas per pirmininko nustatytą laiką pateikia savo nuomonę dėl projekto. Pirmininkas tą laiką gali nustatyti atsižvelgdamas į klausimo svarbą. Nuomonė pateikiama pritarus Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nurodytai daugumai, reikalingai priimant sprendimus, kuriuos Taryba turi priimti Komisijos pasiūlymo pagrindu. Valstybių narių atstovų balsai komitete paskirstomi tame straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkas balsavime nedalyvauja.

Komisija priima planuojamas priemones, jei jos sutampa su Komiteto nuomone.

Jei planuojamos priemonės nesutampa su Komiteto nuomone, arba jei nuomonė nepateikta, Komisija skubiai pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių reikia imtis. Tarybos sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma.

Jei per tris mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo Taryba nesiima veiksmų, pasiūlytąsias priemonės priima Komisija.

4. Jei Taryba, veikdama Komisijos pasiūlymo pagrindu, priimtų naują atskirąją direktyvą, ji to paties pasiūlymo pagrindu turėtų priimti ir atitinkamų šios direktyvos priedų pakeitimus.

14 straipsnis

Pranešimai patvirtinančiosioms institucijoms ir techninėms tarnyboms

1. Valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms:

- patvirtinančiųjų institucijų pavadinimus ir adresus, tam tikrais atvejais nurodydama disciplinas, už kurias tos institucijos yra atsakingos, ir

- jos paskirtų techninių tarnybų pavadinimus ir adresus, nurodydama bandymų procedūras, kurias tos tarnybos yra paskirtos atlikti. Pranešimuose nurodytos tarnybos turi atitikti bandymo laboratorijų darbo suderintuosius standartus (EN 45001), taip pat turi būti laikomasi tokių nuostatų:

i) gamintojas negali būti paskirtas atlikti techninės tarnybos funkcijų, nebent atskirųjų direktyvų nuostatos aiškiai numatytų kitokią tvarką;

ii) pagal šios direktyvos reikalavimus, pritarus patvirtinančiajai institucijai, techninėms tarnyboms leidžiama naudoti kitoms organizacijoms priklausančią įrangą.

2. Pranešime nurodytoji tarnyba laikoma atitinkančia suderintąjį standartą, tačiau prireikus Komisija gali paprašyti, kad valstybės narės pateiktų tai patvirtinančius įrodymus.

Pranešti, kad techninės tarnybos pareigos patikėtos trečiosios šalies tarnybai, galima tik tada, jei yra sudaryta dvišalė arba daugiašalė Komisijos ir trečiosios šalies sutartis."

2. Priedus nuo I iki III pakeičia šios direktyvos priedai.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1992 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Tuos teisės aktus jos turi pradėti taikyti nuo 1993 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės šios direktyvos reikalavimus taiko tik M1 kategorijos transporto priemonėms su vidaus degimo varikliu, kol bus padaryti priedų pakeitimai pagal Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 13 straipsnio reikalavimus, pagal kuriuos šios direktyvos reikalavimai bus taikomi ir M1 kategorijos transporto priemonėms su kitų tipų varikliais bei kitoms transporto priemonių kategorijoms. Iki tol kitų transporto priemonių kategorijų tipo patvirtinimas atliekamas pagal Direktyvos 70/156/EEB, su Direktyvoje 87/403/EEB padarytais pakeitimais, 10 straipsnio nuostatas.

3. Baigtoms transporto priemonėms iki 1995 m. gruodžio 31 d., o transporto priemonėms, kurios baigtos gaminti pagal daugiapakopę procedūrą – iki 1997 m. gruodžio 31 d., Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 4 straipsnio 1 dalies nuostatas valstybės narės taiko tik gamintojo prašymu. Iki tol, suteikdamos transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų nacionalinį tipo patvirtinimą bei leisdamos juos registruoti, jais prekiauti ir pradėti naudoti, valstybės narės laikosi Direktyvos 70/156/EEB, su Direktyvoje 87/403/EEB padarytais pakeitimais, 10 straipsnio reikalavimų.

4. Baigtoms transporto priemonėms iki 1997 m. gruodžio 31 d., o transporto priemonėms, kurios baigtos gaminti pagal daugiapakopę procedūrą – iki 1999 m. gruodžio 31 d., Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 7 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos transporto priemonėms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, priklausantiems tipui, kurio nacionalinis tipo patvirtinimas buvo suteiktas iki 1996 m. sausio 1 d. arba iki 1998 m. sausio 1 d., arba tipui, kurį valstybė narė užregistravo, kuriuo leido prekiauti ar kurį leido pradėti naudoti iki 1996 m. sausio 1 d. arba iki 1998 m. sausio 1 d.

Pagal atskirąsias direktyvas išduoti patvirtinimai, esantys aukščiau minėtos nacionalinės tipo patvirtinimo procedūros dalimis, po 1997 m. gruodžio 31 d. lieka galioti baigtoms transporto priemonėms, o po 1999 m. gruodžio 31 d. – transporto priemonėms, kurios baigtos gaminti pagal daugiapakopį tipo patvirtinimą, nebent jei viena iš Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 5 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje pateiktų sąlygų numato kitokią tvarką.

5. Atsižvelgiant į Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 8 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 3 ir 4 pastraipų nuostatos nesuteikia valstybėms narėms teisės nukrypti nuo kokių nors atskirosios direktyvos, kurioje pateikti visišku suderinimu pagrįsti transporto priemonės, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ir jo naudojimo pradžios reikalavimai, nuostatų.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip 1994 m. gruodžio 1 d. kompetentingų institucijų pateiktos atitinkamos informacijos pagrindu Komisija parengia ataskaitą apie Europos tipo patvirtinimo procedūrų taikymą, kurioje ypatingą dėmesį skiria Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 8 straipsnyje nurodytiems nukrypimams bei naujojo suderinimo principo poveikiui įvairioms valstybėms narėms, ir tam tikrais atvejais pateikia pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie yra reikalingi, siekiant pagerinti tipo patvirtinimo organizavimą, įskaitant atskirųjų direktyvų pritaikymą prie naujojo suderinimo principo, bei paskatinti tų transporto priemonių naudojimo pradžią valstybėse narėse. Šių pakeitimų priėmimo tvarka pateikta Direktyvos 70/156/EEB, su šioje direktyvoje padarytais pakeitimais, 13 straipsnyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Vitor Martins

[1] OL C 301, 1991 11 21, p. 1.

[2] OL C 67, 1992 3 16, p. 44 ir OL 176, 1992 7 13.

[3] OL C 79, 1992 3 30, p. 4.

[4] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/403/EEB (OL L 220, 1987 8 8, p. 44).

[5] OL L 225, 1992 8 10, p. 72.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

(žr. Komisijos direktyvą 2001/116/EEB, OL L 018, 2002 01 21, p. 1)

--------------------------------------------------