31992L0001Oficialusis leidinys L 034 , 11/02/1992 p. 0028 - 0029
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 11 p. 0005
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 11 p. 0005


Komisijos direktyva 92/1/EEB

1992 m. sausio 13 d.

dėl temperatūros kontroliavimo transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams laikyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo [1], ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi šiuo atveju taikomose įstatymų nuostatose turi būti išdėstyti tik tie reikalavimai, kurie yra esminiai ir privalomi, siekiant taip kontroliuoti transporto priemonių, sandėlių bei saugyklų temperatūrą, kad ji visiškai atitiktų Direktyvos 89/108/EEB 5 straipsnyje nustatytas temperatūras;

kadangi šioje direktyvoje siūlomos priemonės yra suderintos su Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomone,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva reglamentuoja temperatūros kontroliavimą transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems maisto produktams laikyti.

2 straipsnis

1. Transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose turi būti įrengti prietaisai, skirti dažnai ir reguliariai kontroliuoti oro temperatūrą, kurioje laikomi greitai užšaldyti žmogui vartoti skirti maisto produktai.

Matavimo prietaisai skirti transporto priemonėms, turi būti patvirtinti šalies, kurioje transporto priemonė yra registruota kompetentingos institucijos.

Tokiu būdu išmatuotos temperatūros duomenis operatorius privalo pažymėti atitinkamos dienos data ir laikyti ne trumpiau kaip metus arba ilgiau, priklausomai nuo produkto pobūdžio.

2. Vykstant mažmeninei prekybai, kai produktai laikomi šaldymo vitrinose ir jie paskirstomi vietoje, oro temperatūra matuojama bent vienu gerai matomu termometru, kuris, jei šaldymo vitrina yra atvira, rodo temperatūrą grįžtančiojo į šaldomąjį įrenginį oro srauto pusėje, kur aiškiai pažymėta didžiausio pakrovimo linija.

3. Valstybės narės gali leisti nukrypti nuo šio straipsnio pirmos dalies nuostatų ir suteikti galimybę oro temperatūrą matuoti gerai matomu termometru, kai mažmeninės prekybos parduotuvėse produktų atsargos yra laikomos mažesnėse nei 10 kubinių metrų talpos šaldymo kamerose.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1993 m. liepos 3 d., įgyvendina šią direktyvą, išskyrus geležinkelio sritį, kuriai direktyvos įgyvendinimo data bus nustatyta vėliau.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Martin bangemann

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 34.

--------------------------------------------------