31991R2155Oficialusis leidinys L 205 , 27/07/1991 p. 0001 - 0001
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0086
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0086


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2155/91

1991 m. birželio 20 d.

nustatantis konkrečias Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 37, 39 ir 40 straipsnių taikymo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir 235 straipsnį,

Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

Bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

Atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

Kadangi 1989 m. spalio 10 d. Liuksemburge buvo pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą;

Kadangi pagal šį susitarimą turi būti sudarytas Jungtinis komitetas šiam susitarimui administruoti, jo deramam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams jame numatytomis aplinkybėmis priimti; kadangi į Jungtinį komitetą turi būti paskirti Bendrijos atstovai ir priimtos konkrečios nuostatos, susijusios su Bendrijos pozicijų komitete nustatymu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Jungtiniame komitete, numatytame Susitarimo 37 straipsnyje, Bendrijai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai.

2 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame komitete kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

Komisija pateikia Tarybai pasiūlymus dėl sprendimų, kuriuos Jungtinis komitetas turi priimti remdamasis Susitarimo 37, 39 ir 40 straipsniais. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. birželio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Goebbels

[1] OL C 53, 1990 3 5, p. 46.

[2] OL C 72, 1991 3 18, p. 175 ir 1991 m. birželio 12 d. Sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 56, 1990 3 7, p. 27.

--------------------------------------------------