8.6.1991   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/45


TARYBOS DIREKTYVA

1991 m. birželio 3 d.

dėl dažnių juostos, kuri turi būti skirta skaitmeniniam Europos belaidžiam nuotoliniam ryšiui (DECT) Bendrijoje suderintai diegti

(91/287/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu (2),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (3),

kadangi rekomendacijoje 84/549/EEB (4) raginama pradėti teikti paslaugas laikantis bendro suderinto požiūrio telekomunikacijų srityje;

kadangi Taryba savo 1988 m. birželio 30 d. (5) Rezoliucijoje dėl telekomunikacijų paslaugų ir įrangos bendros rinkos plėtros ragina pagal rinkos poreikius skatinti teikti visos Europos masto paslaugas;

kadangi ištekliai, kuriuos užtikrina šiuolaikiniai telekomunikacijų tinklai, turėtų būti visiškai naudojami ekonominei Bendrijos plėtrai;

kadangi yra taikoma 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (6), ir ypač daug dėmesio turėtų būti kreipiama į tai, kaip išvengti žalingųjų elektromagnetinių trukdžių;

kadangi dabartinės Bendrijoje naudojamos belaidžio telefono ryšio sistemos ir tų sistemų veikimo dažnių juostos labai skiriasi, dėl to negalima naudotis visos Europos mastu teikiamų paslaugų pranašumais arba gauti naudos iš su Europos rinka susietos masto ekonomijos;

kadangi Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) dabar kuria Europos telekomunikacijų standartą (ETS), arba skaitmeninį Europos belaidį nuotolinį ryšį (DECT);

kadangi kuriant Europos telekomunikacijų standartą (ETS) turi būti atsižvelgiama į vartotojų saugą, taip pat į būtinybę užtikrinti sąveiką visoje Europoje ir leisti, kad vartotojams, kuriems vienoje valstybėje narėje teikiama DECT technologija pagrįsta paslauga, būtų užtikrinta galimybė prireikus tą paslaugą gauti kiekvienoje kitoje valstybėje narėje;

kadangi Europoje įdiegus DECT būtų užtikrinta patikima galimybė sumontuoti visą Europą apimančius skaitmeninius belaidžius telefono įrenginius;

kadangi ETSI nustatė, kad tankiai gyvenamuose rajonuose DECT bus reikalinga 20 MHz dažnių juosta;

kadangi Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT) rekomendavo visoje Europoje DECT naudoti 1880–1900 MHz dažnių juostą ir pripažino, kad, atsižvelgiant į sistemą, plėtojant Europos skaitmeninį patobulintą belaidį nuotolinį ryšį gali prireikti naudoti papildomą dažnių spektrą;

kadangi į tai būtina atsižvelgti rengiantis 1992 m. Pasaulio vykdomajai radijo konferencijai (WARC);

kadangi paslaugas, teiktas iki DECT dažnių juostos paskyrimo dienos, galima ir toliau teikti naudojant ankstesnę dažnių juostą, jeigu jos nekliudo DECT sistemoms, kurias galima sukurti atsižvelgiant į komercinius poreikius;

kadangi įgyvendinus 1991 m. birželio 3 d. Tarybos rekomendaciją 91/288/EEB dėl suderinto DECT diegimo Bendrijoje (7) būtų užtikrinta, jog DECT būtų įdiegtas ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d.;

kadangi 1991 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 91/263/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galine nuotolinių ryšių įranga, įskaitant abipusį tokios įrangos atitikties pripažinimą, suderinimo (8) leistų sparčiai parengti bendrus atitikties reikalavimus, skirtus DECT;

kadangi DECT plėtra priklauso nuo dažnių paskirstymo ir numatytų dažnių juostų, kuriose dirbtų DECT sistemos stacionarios ir judriosios stotys;

kadangi reikės gana lanksčiai atsižvelgti į skirtingose valstybėse narėse keliamus skirtingus dažnių reikalavimus; reikės užtikrinti, kad dėl to lankstumo Bendrijoje nelėtės DECT technologijos diegimas atsižvelgiant į komercinius poreikius;

kadangi disponavimas visa nustatyta dažnių juosta yra būtina sąlyga, kad DECT būtų galima įdiegti visoje Europoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje skaitmeninio Europos belaidžio nuotolinio ryšio (DECT) sistema – tai technologija, atitinkanti Rekomendacijoje 91/288/EEB nurodytą skaitmeniniam belaidžiam nuotoliniam ryšiui taikomą Europos telekomunikacijų standartą (ETS), ir tiesiogiai tą technologiją naudojančios valstybinės bei privačios nuotolinio ryšio sistemos.

2 straipsnis

Valstybės narės iki 1992 m. sausio 1 d. pagal Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) rekomendaciją T/R 22–02 1880–1900 MHz dažnių juostą skiria DECT.

Pagal CEPT rekomendaciją DECT toje pačioje dažnių juostoje, palyginti su kitomis radijo ryšio rūšimis, turi būti teikiama pirmenybė, ir tos paskirtos dažnių juostos negalima skirti kitoms radijo ryšio rūšims.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1991 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip iki 1995 m. pabaigos Tarybai pateikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BODRY


(1)  OL C 187, 1990 7 27, p. 5.

(2)  OL C 19, 1991 1 28, p. 97 ir

OL C 106, 1991 4 22, p. 78.

(3)  OL C 332, 1990 12 31, p. 172.

(4)  OL L 298, 1984 11 16, p. 49.

(5)  OL C 257, 1988 10 4, p. 1.

(6)  OL L 139, 1989 5 23, p. 19.

(7)  OL L 144/145, 1991 6 8, p. 47.

(8)  OL L 128, 1991 5 23, p. 1.