31991L0244Official Journal L 115 , 08/05/1991 P. 0041 - 0055
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0078
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0078


KOMISIJOS DIREKTYVA

1991 m. kovo 6 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos

(91/244/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/122/EEB ([2]), ypač į jos 6, 15, 16 ir 17 straipsnius,

kadangi, atsižvelgiant į naujausius duomenis apie paukščių rūšių padėtį, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 79/409/EEB I priedą,

kadangi, siekiant išvengti galimos kenksmingos komercinių interesų įtakos naudojimo lygiui, reikėtų uždrausti prekybą Anser albifrons flavirostris ir Tetrao tetrix tetrix porūšiais;

kadangi prekybą Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus, Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinagogallinago ir Scolopax rusticola rūšimis ir porūšiais reikėtų įtraukti į Direktyvos 79/409/EEB 6 straipsnio 3 dalies taikymo sritį;

kadangi šios direktyvos nuostatos atitinka Direktyvos 79/409/EEB derinimo su mokslo ir technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 79/409/EEB I ir III priedai pakeičiami šios direktyvos priedais.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1992 m. liepos 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Carlo RIPA DI MEANA

Komisijos narys

[INSERT ANNEXES, svp]

[1] OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

[2] OL L 100, 1986 4 16, p. 22.