31991D0638Oficialusis leidinys L 343 , 13/12/1991 p. 0048 - 0049
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 39 p. 0210
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 39 p. 0210


Komisijos Sprendimas

1991 m. gruodžio 3 d.

dėl kompiuterinio tinklo Animo bendro priimančiojo centro paskyrimo

(91/638/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl veterinarinių ir zootechninių patikrinimų Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvais gyvūnais ir produktais, atliekamų siekiant sukurti vidaus rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/496/EEB [2], ypač į jos 20 straipsnio 3 dalį,

kadangi 1991 m. liepos 19 d. Komisija priėmė Sprendimą 91/398/EEB dėl veterinarijos tarnybas jungiančio kompiuterinio tinklo (Animo) [3];

kadangi tam, kad tinklas sklandžiai veiktų, reikėtų priimti nuostatas dėl priimančiojo centro, kuriuo bus naudojamasi; kadangi visų pirma būtina apibrėžti tvarką, kurios reikės laikytis paskiriant tokį priimantįjį centrą; kadangi tolesnis žingsnis bus priimančiojo centro Direktyvos 90/425/EEB 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskyrimas;

kadangi priimantysis centras privalo atitikti tikslias technines specifikacijas;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Komisija atsako už kvietimo dalyvauti kompiuterinio tinklo Animo priimančiojo centro parinkimo konkurse paskelbimą.

2. 1 dalyje nurodytame kvietime dalyvauti konkurse išdėstomos šio dokumento priede apibrėžtos techninės specifikacijos.

3. Paskelbusi 1 dalyje numatytą kvietimą dalyvauti konkurse priimančiajam centrui paskirti, Komisija atrenka ne mažiau kaip tris 2 dalyje nurodytas specifikacijas atitinkančius pasiūlymus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

[2] OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

[3] OL L 221, 1991 8 9, p. 30.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

BENDRIJOS BENDRO PRIIMANČIOJO CENTRO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Aprašymas

Priimantysis centras turi pradėti veikti ne vėliau kaip 1992 m. liepos 1 d.

Visų pirma jį turi sudaryti šie elementai:

- atmintis informacijai saugoti. Pranešimai turi būti saugomi keturias savaites,

- kompiuteriai, galintys tvarkyti didelį duomenų kiekį; jais vienu metu galėtų naudotis daug vartotojų,

- valdymo ir dokumentacijos programinė įranga, leidžianti platinti informaciją,

- ryšiams tarp viešųjų tinklų valdyti skirta techninė kompiuterio ir programinė įranga (tinklas x 25 ir telefono tinklas),

- tarptautinius standartus atitinkančios elektroninio pranešimo paslaugos,

- bylų perdavimo paslaugos,

- archyvavimas vienerius metus,

- pakartotinis paleidimas gedimo atveju.

Priimantysis centras turi sugebėti sąveikauti su esančiomis sistemomis arba sistemomis, kurios nacionalinėse veterinarijos tarnybose bus įdiegtos pagal tarptautinius standartus.

Priimantysis centras turi veikti visą parą septynias dienas per savaitę.

2. Apsaugos taisyklės

Priimantysis centras turi turėti griežtas ir nuoseklias duomenų apsaugos bei vientisumo nuostatas. Galimybė susipažinti su sistema turi būti kontroliuojama taikant apsaugos procedūras, visų pirma susijusias su kintančiais slaptažodžiais, nustatomais pagal su pakartojimų skaičiumi susijusias taisykles, kad būtų sumažintas atsitiktinio ar netinkamo naudojimosi pavojus.

3. Informacijos apimtis ir formatas

Perdavimui suformatuotas pranešimas gali būti iki 4000 ženklų. Pranešimas formatuojamas ASCII formatu su apibrėžtais ženklais. Numatoma per dieną apdoroti apie 3000 pranešimų. Numatomam tvarkymui reikės per dieną atlikti apie 3000 įvedimo ir apie 6000 išsiuntimo operacijų.

4. Sistemos pajėgumas

Sistema turi sugebėti aptarnauti su 2450 potencialių vartotojų. Vis dėlto vartojimo laiko užklotis gali skirtis. Vidutinis vienalaikių vartotojų (siunčiančių ir gaunančių) skaičius vidutiniškai turėtų sudaryti 70, bet ne daugiau kaip 100. Pajėgumus turi būti įmanoma prireikus išplėsti. Sistema turi sugebėti apdoroti laukiančius kodus.

5. Pagalba

Pagalbos tarnyba priimančiajame centre per dieną turi dirbti 12 valandų, t. y. nuo 7 val. iki 19 val., kad padėtų išspręsti visas ryšio problemas.

6. Priežiūra

Sistemai turi būti prieinamos ir priimančiajame centre turi veikti apsaugos priemonės ir bylų atkūrimo įranga, kad būtų užtikrinta, jog bus išsaugota visa informacija.

Priimančiajame centre turi dirbti visas reikalingas kvalifikuotas personalas.

--------------------------------------------------