31990R3037Oficialusis leidinys L 293 , 24/10/1990 p. 0001 - 0026
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 7 p. 0152
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 7 p. 0152


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90

1990 m. spalio 9 d.

dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi, kad vidaus rinka galėtų veikti, reikalingi statistikos standartai, reglamentuojantys nacionalinių ir Bendrijos statistikos duomenų rinkimą, perdavimą ir skelbimą, kad įmonės, finansų institucijos, vyriausybės ir visi kiti vienoje bendroje rinkoje veikiantys ūkio subjektai būtų aprūpinami patikimais ir palyginamais statistikos duomenimis;

kadangi tokia informacija yra būtina, kad įmonės galėtų įvertinti savo konkurencingumą, ir naudinga Bendrijų institucijoms, siekiančioms užkirsti kelią konkurencijos pažeidimams;

kadangi tik tada, jei valstybės narės naudos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, susijusius su Bendrijos klasifikatoriumi, bus galima pateikti visokeriopą informaciją, kuri patikimumu, greičiu, lankstumu ir išsamumu patenkintų vidaus rinkos valdymo poreikius;

kadangi reikėtų numatyti, kad valstybės narės, siekdamos patenkinti nacionalinius poreikius, savo nacionaliniuose klasifikatoriuose galėtų palikti arba įrašyti papildomus poskyrius, sudarytus remiantis statistiniu Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi;

kadangi, siekiant tarptautinio ekonominės statistikos suderinamumo, būtina, kad valstybės narės ir Bendrijos institucijos naudotų tokius ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kurie yra tiesiogiai susiję su Jungtinių Tautų Tarptautiniu standartiniu gamybiniu visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (ISIC);

kadangi ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus naudojimas Bendrijoje reikalauja, kad visais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais, pirmiausia dėl šio klasifikatoriaus išaiškinimo, smulkių jo pakeitimų, aiškinamųjų pastabų rengimo ir atnaujinimo bei rekomendacijų dėl statistinių vienetų klasifikavimo pagal šį klasifikatorių sudarymo Komisijai talkintų Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [4], įsteigtas Statistikos programų komitetas;

kadangi ypač svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų vienodai aiškinamas įvairių Europos Bendrijos veiklos rūšių klasifikatoriaus kategorijų turinys;

kadangi naujam klasifikatoriui įdiegti reikia pereinamojo laikotarpio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ

1 straipsnis

1. Šio reglamento tikslas – sukurti bendrą Europos bendrijos statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, siekiant užtikrinti nacionalinių ir Bendrijos klasifikatorių bei nacionalinės ir Bendrijos statistinių duomenų palyginamumą.

2. Šis reglamentas taikomas tik statistiniams tikslams naudojamiems klasifikatoriams.

3. Šis reglamentas per se neįpareigoja valstybių narių rinkti, skelbti ar teikti duomenis, taip pat nereglamentuoja statistiniuose tyrimuose ir analizėse naudojamų statistinių vienetų išsamumo laipsnio ir rūšies.

2 straipsnis

1. Nustatomas bendras Europos bendrijos statistinių ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių pagrindas (toliau – NACE 1 red.), kurį sudaro:

- pirmasis lygis, susidedantis iš pavadinimų, identifikuojamų pagal abėcėlinį vienos pozicijos kodą (sekcijos),

- tarpinis lygis, susidedantis iš pavadinimų, identifikuojamų pagal abėcėlinį dviejų pozicijų kodą (posekcijai),

- antrasis lygis, susidedantis iš pavadinimų, identifikuojamų pagal skaitmeninį dviejų pozicijų kodą (skyriai),

- trečiasis lygis, susidedantis iš pavadinimų, identifikuojamų pagal skaitmeninį trijų pozicijų kodą (grupės),

- ketvirtasis lygis, susidedantis iš pavadinimų, identifikuojamų pagal skaitmeninį keturių pozicijų kodą (klasės).

2. NACE 1 red. pridedamas prie šio reglamento.

3 straipsnis

1. Komisija naudoja NACE 1 red. visai pagal ekonominės veiklos rūšis klasifikuojamai statistikai tvarkyti.

2. Pagal ekonominės veiklos rūšis klasifikuojama valstybių narių statistika kaupiama naudojant NACE 1 red. arba pagal jį parengtą nacionalinį klasifikatorių, laikantis šių taisyklių:

a) nacionaliniai klasifikatoriai sudeda iš lygių, atitinkančių NACE 1 red. lygius, t. y. kiekvienas jų lygis susideda iš tų pačių pavadinimų, kokie yra atitinkamame NACE 1 red. lygyje, arba iš tikslų jo suskaidymą atitinkančių pavadinimų;

b) gali būti įtraukiami papildomi lygiai;

c) kiekvienas lygis, išskyrus aukščiausiąjį, tiksliai sujungiamos į kitą aukštesnįjį NACE 1 red. lygį;

d) kodavimas gali skirtis.

3. Prieš paskelbdamos nacionalinius klasifikatorius, valstybės narės pateikia Komisijai tvirtinti klasifikatorių apibrėžimo ar pakeitimo projektus. Komisija patikrina tokių projektų atitikimą šio straipsnio 2 dalies reikalavimams. Komisijos patvirtintas nacionalinis klasifikatorius perduodamas kitoms valstybėms narėms susipažinti. Valstybių narių leidiniuose pateikiama nacionalinių klasifikatorių ir NACE 1 red. 1 koreliacijos lentelė.

4. Valstybės narės, norėdamos naudoti pagal NACE 1 red. sudarytą nacionalinį klasifikatorių, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d. patvirtina priemones, būtinas nacionaliniam klasifikatoriui sukurti pagal šį straipsnį.

4 straipsnis

Esant neatitikimams tarp tam tikrų NACE 1 red. pozicijų ir nacionalinės ekonomikos struktūros, be 3 straipsnyje nurodytų nuostatų, Komisija gali leisti valstybei narei tam tikrame lygyje naudoti sujungtas konkretaus sektoriaus NACE 1 red. pozicijas.

Norėdama gauti tokį leidimą, valstybė narė turi pateikti Komisijai visą tokio prašymo svarstymui reikalingą informaciją.

Tačiau, nepaisant 3 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų, šis leidimas nesuteikia suinteresuotai valstybei teisės išskaidyti sujungtus pavadinimus kitaip, nei nurodyta NACE 1 red.

Komisija kartu su suinteresuota valstybe nare periodiškai peržiūri šių nuostatų taikymą norėdamos patikrinti, ar jo taikymas tebėra pagrįstas.

5 straipsnis

Komisija imasi visų priemonių, būtinų garantuoti NACE 1 red. įgyvendinimą ir valdymą.

6 straipsnis

Komisija, valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva, pasitarusi su 7 straipsnyje numatytu Komitetu, imasi priemonių, būtinų vienodam NACE 1 red. taikymui užtikrinti.

7 straipsnis

Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Statistikos programų komitetas (toliau – komitetas), kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

8 straipsnis

Komitetas gali nagrinėti visus pirmininko iniciatyva arba valstybės narės prašymu iškeltus su NACE 1 red. susijusius klausimus, turinčius įtakos šio reglamento taikymui, ypač dėl:

a) NACE 1 red. išaiškinimo;

b) NACE 1 red. smulkių dalinių pakeitimų:

- skirtų atsižvelgti į technologijų arba ekonomikos plėtrą,

- skirtų sulyginti ir paaiškinti tekstus,

- reikalingų dėl kituose ekonominiuose klasifikatoriuose, ypač ISIC 3 red., padarytų dalinių pakeitimų;

c) parengiamojo darbo, skirto NACE 1 red. peržiūrėti, ir šio darbo koordinavimo;

d) NACE 1 red. aiškinamųjų pastabų rengimo ir atnaujinimo;

e) rekomendacijų dėl statistinių vienetų klasifikavimo pagal NACE 1 red. sudarymo;

f) problemų, kylančių dėl NACE 1 red. įdiegimo valstybių narių ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuose, tyrimo;

g) bandymo parengti atitinkamą bendrąją poziciją dėl tarptautinių organizacijų darbo, susijusio su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriais, ypač ISIC jo aiškinamųjų pastabų.

Priemonės, kurių reikės imtis pagal a–g punktus, priimamos 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

1. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl to projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustatyto pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2. Komisija patvirtina priemones, kurių imamasi nedelsiant. Tačiau, jei šios priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tuo atveju Komisija atideda savo patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali per antrojoje dalyje minimą laikotarpį priimti kitokį sprendimą.

10 straipsnis

1. Po 1993 m. sausio 1 d. valstybėse narėse surinkti statistiniai duomenys, įskaitant ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kaupiami naudojant NACE 1 red. arba laikantis 3 straipsnio reikalavimų juo remiantis sudarytą nacionalinį klasifikatorių.

2. Valstybės narės naudoja NACE 1 red. statistiniams duomenims, surinktiems po 1993 m. sausio 1 d. ir suklasifikuotiems pagal ekonominės veiklos rūšį, Komisijai perduoti.

11 straipsnis

1. Nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d. nustatomas pereinamasis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu Komisija gali leisti valstybei narei dėl tinkamai pagrįstų techninių ar operacinių priežasčių tam tikrus duomenis, surinktus po 1993 m. sausio 1 d., klasifikuoti pagal kitą klasifikatorių, nei nustatyta 3 straipsnyje.

2. Valstybės narės prašymu Komisija gali pratęsti pereinamąjį laikotarpį.

12 straipsnis

1. Valstybės narės, perduodamos 11 straipsnyje minimus duomenis Komisijai, Komisijos prašymu stengiasi juos pateikti NACE 1 red. pritaikyta forma.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) reikiamą informaciją apie tokiems duomenims taikytas koreliacijos lenteles. Komisija paskelbia šias koreliacijos lenteles.

13 straipsnis

Komisija paskelbia esamo NACE ir NACE 1 red. koreliacijos lentelę per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1990 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Romita

[1] OL C 58, 1990 3 8, p. 25.

[2] OL C 175, 1990 7 16, p. 84 ir 1990 m. rugsėjo 12 d. sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 182, 1990 7 23, p. 1.

[4] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Klasifikatorius

NACE 1 red.

Žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 29/2002, OL L 6, 2002 1 10, p. 3.

--------------------------------------------------