31990L0434Oficialusis leidinys L 225 , 20/08/1990 p. 0001 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0020
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0020


Tarybos direktyva

1990 m. liepos 23 d.

dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis

(90/434/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi tam, kad Bendrijoje būtų sukurtos analogiškos vidaus rinkai sąlygos ir kad būtų užtikrintas bendrosios rinkos sukūrimas bei efektyvus jos veikimas, gali būti reikalingi įvairių valstybių narių įmonių jungimasis, skaidymas, turto perleidimas ir keitimasis akcijomis; kadangi šių operacijų neturėtų apsunkinti apribojimai, kliūtys ar suvaržymai, atsirandantys, visų pirma, dėl valstybių narių mokesčių nuostatų; kadangi dėl to būtina nustatyti tokioms operacijoms taikytinas konkurencijos požiūriu neutralias mokesčių taisykles, kad įmonės galėtų prisitaikyti prie bendrosios rinkos reikalavimų, ir tarptautiniu lygiu padidėtų jų gamybiniai pajėgumai ir konkurencingumas;

kadangi mokesčių nuostatos tokioms operacijoms yra mažiau palankios nei operacijoms tarp tos pačios valstybės narės įmonių; kadangi šią kliūtį būtina pašalinti;

kadangi šio tikslo neįmanoma pasiekti Bendrijos lygiu pritaikius dabar valstybėse narėse galiojančias sistemas, nes šių sistemų skirtumai gali sukelti iškraipymus; kadangi tik bendra mokesčių sistema gali užtikrinti tinkamą šio klausimo sprendimą;

kadangi bendroje mokesčių sistemoje turėtų būti vengiama taikyti mokesčius jungimuisi, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis kartu apsaugant valstybės narės, kurioje yra perleidžiančioji arba įgytoji įmonė, finansinius interesus;

kadangi dėl jungimosi, skaidymo arba turto perleidimo perleidžiančioji įmonė paprastai yra reorganizuojama į turtą gaunančiosios įmonės nuolatinį įsisteigimą arba tampa susieta su tos įmonės nuolatiniu įsisteigimu savo turtu;

kadangi perleidžiamo turto vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo atidėjimo iki faktiško šio turto perleidimo sistema, taikoma turtui, kuris yra perleidžiamas tai nuolatinei buveinei, leidžia atitinkamas turto vertės padidėjimo pajamas atleisti nuo mokesčių, kartu užtikrinant jų galutinį apmokestinimą valstybėje, kurioje perleidžiančioji įmonė yra, jų perleidimo dieną;

kadangi taip pat būtina nustatyti apmokestinimo tvarką, taikomą tam tikriems perleidžiančiosios įmonės atidėjimams, atsargoms arba nuostoliams, ir išspręsti apmokestinimo problemas, iškylančias tais atvejais, kai viena iš dviejų įmonių valdo kitos kapitalą;

kadangi gaunančiosios arba įgyjančiosios įmonės vertybinių popierių paskirstymas perleidžiančiosios įmonės akcininkams savaime nesukelia tokių akcininkų apmokestinimo;

kadangi būtina valstybėms narėms suteikti galimybę atsisakyti taikyti šią direktyvą, jeigu jungimosi, skaidymo, turto perleidimo arba keitimosi akcijomis procese siekiama mokesčių slėpimo arba vengimo arba jeigu dėl tokios operacijos įmonė — nesvarbu, ar ji dalyvauja tokioje operacijoje, ar ne, — nebesilaiko darbuotojų atstovavimo įmonės valdymo organuose nustatytų sąlygų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I DALIS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė šią direktyvą taiko jungimuisi, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis jeigu juose dalyvauja dviejų arba daugiau valstybių narių įmonės.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "jungimasis" — tai operacija, kuria:

- viena arba daugiau įmonių, kurios baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros ir perleidžia visą savo turtą ir įsipareigojimus kitai veikiančiai įmonei mainais už šių įmonių akcininkams išleistus antrosios įmonės kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius, ir, jeigu taikoma, apmokėjimą grynais pinigais, kurio suma neviršija 10 % tų vertybinių popierių nominalios vertės arba, jeigu nominalios vertės nėra, — jų buhalterinės vertės,

- dvi arba daugiau įmonių, kurios baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros ir perleidžia visą savo turtą ir įsipareigojimus įmonei, kurią jos įsteigia, mainais už šių įmonių akcininkams išleistus tos naujos įmonės kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius, ir, jeigu taikoma, apmokėjimą grynais pinigais, kurio suma neviršija 10 % tų vertybinių popierių nominalios vertės arba, jeigu nominalios vertės nėra, — jų buhalterinės vertės,

- įmonė, kuri baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros ir perleidžia visą savo turtą ir įsipareigojimus įmonei, kuri turi visus jos kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius;

b) "skaidymas" — tai operacija, kuria įmonė, kuri baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros ir perleidžia visą savo turtą ir įsipareigojimus dviem arba daugiau esančioms arba naujoms įmonėms, mainais už šios įmonės akcininkams proporcingai padalintus įmonių, įgyjančių turtą bei įsipareigojimus, kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius, ir, jeigu taikoma, apmokėjimą grynais pinigais, kurio suma neviršija 10 % tų vertybinių popierių nominalios vertės arba, jeigu nominalios vertės nėra, — jų buhalterinės vertės;

c) "turto perleidimas" — tai operacija, kuria tęsianti savo veiklą įmonė perduoda visus, vieną arba keletą savo veiklos padalinių kitai įmonei mainais už šios gaunančiosios įmonės kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius;

d) "keitimasis akcijomis" — tai operacija, kuria įmonė įsigyja kitos įmonės kapitalo dalį, kuri suteikia jai daugumą balsų toje kitoje įmonėje, mainais už tos kitos įmonės akcininkams (už šių akcininkų vertybinius popierius) išleistus pirmos įmonės kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius, ir, jeigu taikoma, apmokėjimą grynais pinigais, kurio suma neviršija 10 % tų mainais išleistų vertybinių popierių nominalios vertės arba, jeigu nominalios vertės nėra, — jų buhalterinės vertės;

e) "perleidžiančioji įmonė" — tai įmonė, kuri perleidžia savo turtą ir įsipareigojimus arba perleidžia visus arba vieną arba keletą savo veiklos padalinių;

f) "gaunančioji įmonė" — tai įmonė, gaunanti perleidžiančiosios įmonės turtą ir įsipareigojimus arba visus arba vieną arba keletą jos veiklos padalinių;

g) "įgytoji įmonė" — tai įmonė, kurioje kita įmonė pradeda valdyti kapitalą vertybinių popierių keitimosi būdu;

h) "įgyjančioji įmonė" — tai įmonė, kuri pradeda valdyti kitos įmonės kapitalą vertybinių popierių keitimosi būdu;

i) "veiklos padalinys" — tai įmonės padalinio, kuris organizaciniu požiūriu yra nepriklausomas ekonominis vienetas, tai yra gali veikti nepriklausomai, visas turtas ir įsipareigojimai.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje "valstybės narės įmonė" — tai įmonė, kuri:

a) yra vienos iš šios direktyvos priede įvardytų formų;

b) pagal valstybės narės mokesčių įstatymus mokesčių tikslais yra laikoma tos valstybės narės rezidente, ir pagal su trečiąja valstybe sudarytą dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį mokesčių tikslais nėra laikoma ne Bendrijos rezidente;

c) be to, jai nustatyta prievolė mokėti vieną iš toliau nurodytų mokesčių be galimybės pasirinkti arba būti atleistai:

- impôt des sociétésvennootschapsbelasting Belgijoje,

- selskabsskat Danijoje,

- Körperschaftsteuer Vokietijos Federacinėje Respublikoje,

- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα Graikijoje,

- impuesto sobre sociedades Ispanijoje,

- impôt sur les sociétés Prancūzijoje,

- corporation tax Airijoje,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche Italijoje,

- impôt sur le revenu des collectivités Liuksemburge,

- vennootschapsbelasting Nyderlanduose,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalijoje,

- corporation tax Jungtinėje Karalystėje,

arba kuriuo nors kitu mokesčiu, kuris pakeistų bet kurį iš pirmiau nurodytų mokesčių.

II DALIS

Jungimuisi, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis taikomos taisyklės

4 straipsnis

1. Jungimasis arba skaidymas nėra pagrindas apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas, apskaičiuotas pagal skirtumą tarp perleisto turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės ir jų vertės mokesčių tikslais. Žemiau pateiktoms sąvokoms priskiriamos tokios reikšmės:

- vertė mokesčių tikslais: vertė, kuria remiantis pelnas arba nuostolis būtų apskaičiuojamas perleidžiančiosios įmonės pajamų, pelno arba kapitalo vertės padidėjimo apmokestinimui, jeigu toks turtas arba tokie įsipareigojimai būtų parduoti tuo metu, kai įvyksta jungimasis arba skaidymas, tačiau ne dėl jo,

- perleistas turtas ir įsipareigojimai: perleidžiančiosios įmonės turtas ir įsipareigojimai, kurie dėl jungimosi arba skaidymo tampa efektyviai susiję su gaunančiosios įmonės nuolatine buveine valstybėje narėje, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, ir kurie daro įtaką gaunamam pelnui arba patiriamiems nuostoliams, į kuriuos atsižvelgiama mokesčių tikslais.

2. Valstybės narės 1 dalį taiko, jeigu gaunančioji įmonė apskaičiuoja bet kokį nusidėvėjimą ir bet kokį pelną arba nuostolį nuo perleisto turto ir įsipareigojimų, pagal taisykles, kurios įmonei arba įmonėms būtų taikomos, jeigu jungimosi arba skaidymo nebūtų įvykę.

3. Jeigu pagal perleidžiančiosios įmonės valstybės narės įstatymus gaunančioji įmonė turi teisę bet kokį nusidėvėjimą arba bet kokį pelną arba nuostolį nuo perleisto turto arba įsipareigojimų apskaičiuoti kitaip, nei nurodyta 2 dalyje, 1 dalies reikalavimai nėra taikomi tam turtui ir įsipareigojimams, kurių atžvilgiu pasinaudojama šia galimybe.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai, perleidžiančiosios įmonės tinkamai suformuoti atidėjimai arba atsargos yra iš dalies arba visiškai atleisti nuo mokesčių ir nėra gauti iš užsienyje esančių nuolatinių buveinių, gaunančiosios įmonės nuolatinės buveinės, esančios valstybėje narėje, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, gali šiuos atidėjimus arba atsargas perkelti naudodamosi tokiais pat atleidimais nuo mokesčių, o gaunančioji įmonė tokiu būdu prisiima perleidžiančiosios įmonės teises ir įsipareigojimus.

6 straipsnis

Tik tais atvejais, kai numatyta, kad jeigu 1 straipsnyje nurodytos operacijos būtų vykdomos tarp valstybės narės, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, įmonių, valstybė narė turėtų taikyti nuostatas, leidžiančias gaunančiajai įmonei perimti perleidžiančiosios įmonės nuostolius, kurie dar nebuvo visiškai apskaičiuoti mokesčių tikslais, ji gali išplėsti tų nuostatų taikymą ir savo teritorijoje esančios gaunančiosios įmonės nuolatinės buveinės perimtiems tokiems nuostoliams.

7 straipsnis

1. Jeigu gaunančioji įmonė valdo perleidžiančiosios įmonės kapitalą, jokios turto vertės padidėjimo pajamos, kurios priskiriamos gaunančiajai įmonei panaikinant tą kapitalo valdymą, nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais.

2. Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies reikalavimų, jeigu gaunančiosios įmonės kapitalo dalis perleidžiančiojoje įmonėje sudaro ne daugiau kaip 25 %.

8 straipsnis

1. Jungimosi, skaidymo arba keitimosi akcijomis metu gaunančiosios arba įgyjančiosios įmonės kapitalui atstovaujančių vertybinių popierių paskirstymas perleidžiančiosios arba įgytosios įmonės akcininkui mainais už pastarosios įmonės kapitalui atstovaujančius vertybinius popierius, savaime nesukelia tokio akcininko pajamų, pelno arba turto vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo.

2. Valstybės narės 1 dalį taiko, jeigu akcininkas gautiems vertybiniams popieriams mokesčių tikslais nepriskiria didesnės vertės, negu ta, kurią vertybiniai popieriai, kuriais buvo apsikeista, turėjo prieš pat jungimąsi, skaidymą arba keitimąsi akcijomis.

1 dalies taikymas netrukdo valstybėms narėms turto vertės padidėjimo pajamų, susidariusių paskesnio perleidimo metu, apmokestinti taip, kaip ir turto vertės padidėjimo pajamų, susidariusių dėl iki įgijimo turėtų vertybinių popierių perleidimo.

Šioje pastraipoje sąvoka "vertė mokesčių tikslais" reiškia dydį, kuriuo vadovaujantis bet koks turto vertės padidėjimas arba nuostolis būtų apskaičiuojami dėl įmonės akcininko bet kokių pajamų, pelno arba kapitalo vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo.

3. Jeigu pagal valstybės narės, kurios rezidentas jis yra, įstatymus akcininkas gali pasirinkti kitokią nei nustatytoji 2 dalyje apmokestinimo tvarką, 1 dalis netaikoma vertybiniams popieriams, kurių atžvilgiu tokia galimybe buvo pasinaudota.

4. 1, 2 ir 3 dalys netrukdo valstybei narei apmokestinant akcininkus atsižvelgti į bet kokius mokėjimus grynais pinigais, susijusius su jungimusi, skaidymu arba keitimusi akcijomis.

III DALIS

Turto perleidimui taikomos taisyklės

9 straipsnis

4, 5 ir 6 straipsnių nuostatos taikomos turto perleidimui.

IV DALIS

Specialus nuolatinės buveinės perleidimo atvejis

10 straipsnis

1. Kai turtas, perleistas jungimosi, skaidymo arba turto perleidimo metu apima perleidžiančiosios įmonės nuolatinę buveinę, esančią kitoje nei perleidžiančioji įmonė valstybėje narėje, pastaroji valstybė narė atsisako visų teisių apmokestinti tą nuolatinę buveinę. Tačiau valstybė, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, gali į tos įmonės apmokestinamąjį pelną vėl įtraukti tokius nuolatinės buveinės nuostolius, kuriuos ankščiau toje valstybėje buvo galima išskaityti iš įmonės apmokestinamojo pelno ir kurie nebuvo padengti. Valstybė, kurioje yra nuolatinė buveinė, ir valstybė, kurioje yra gaunančioji įmonė, šios direktyvos nuostatas tokiam perleidimui taiko taip, lyg pirmoji valstybė būtų perleidžiančiosios įmonės valstybė.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, jeigu valstybė narė, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, taiko pasauliniu mastu gautų pajamų apmokestinimo sistemą, ji turi teisę apmokestinti bet kokį nuolatinės buveinės pelną arba turto vertės padidėjimo pajamas, gautas vykdant jungimąsi, skaidymą arba turto perleidimą, su sąlyga, kad ji taikys atleidimą nuo mokesčio, kuris, jeigu nebūtų taikoma ši direktyva, būtų pritaikytas tam pelnui arba turto vertės padidėjimo pajamoms valstybėje narėje, kurioje yra ta nuolatinė buveinė, tokiu pat būdu ir tokiu pat dydžiu, kaip ir tuo atveju, jeigu mokestis iš tikrųjų būtų buvęs išskaičiuotas ir sumokėtas.

V DALIS

Baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

1. Valstybė narė gali atsisakyti taikyti arba gali neleisti pasinaudoti visomis arba dalimi II, III ir IV dalių nuostatų, jeigu išaiškėja, kad:

a) jungimosi, skaidymo, turto perleidimo arba keitimosi akcijomis pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų yra mokesčių vengimas arba mokesčių slėpimas; tai, kad viena iš 1 straipsnyje nurodytų operacijų vykdoma ne dėl tinkamų komercinių priežasčių, pvz., operacijoje dalyvaujančių įmonių veiklos restruktūrizavimo arba racionalizavimo, gali leisti manyti, kad operacijos pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų yra mokesčių vengimas arba mokesčių slėpimas;

b) dėl jungimosi, skaidymo, turto perleidimo arba keitimosi akcijomis įmonė — nesvarbu ar ji dalyvauja operacijoje, ar ne — nebeatitinka būtinų pagal iki operacijos galiojusius susitarimus darbuotojų atstovavimo įmonės valdymo organuose sąlygų.

2. 1 dalies b punktas taikomas tol, kol įmonėms, kurioms taikoma ši direktyva, nėra taikomos Bendrijos teisės nuostatos, kuriose yra lygiavertės darbuotojų atstovavimo įmonių valdymo organuose taisyklės.

12 straipsnis

1. Valstybės narės. priima įstatymus ir kitus teisės aktus; kurie įsigalioję ne vėliau kaip 1992 m. sausio 1 d, įgyvendina šią direktyvą ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, Portugalijos Respublika gali nuostatų dėl turto perdavimo ir keitimosi akcijomis taikymą atidėti iki 1993 m. sausio 1 d.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Carli

[1] OL C 39, 1969 3 22, p. 1.

[2] OL C 51, 1970 4 29, p. 12.

[3] OL C 100, 1969 8 1, p. 4.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

3 STRAIPSNIO A PUNKTE MINIMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

a) Įmonės, pagal Belgijos įstatymus žinomos kaip "société anonyme""naamloze vennootschap", "société en commandite par actions""commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée""besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", ir viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę;

b) įmonės, pagal Danijos įstatymus žinomos kaip "aktieselskab", "anpartsselskab";

c) įmonės, pagal Vokietijos įstatymus žinomos kaip "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) įmonės, pagal Graikijos įstatymus žinomos kaip "ανώνυμη εταιερiα";

e) įmonės, pagal Ispanijos įstatymus žinomos kaip "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", ir viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę;

f) įmonės, pagal Prancūzijos įstatymus žinomos kaip "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", ir viešosios pramoninio bei komercinio pobūdžio įstaigos ir įmonės;

g) įmonės, pagal Airijos teisę žinomos kaip "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", įstaigos, įregistruotos pagal "Industrial and Provident Societies Acts", arba "building societies", įregistruotos pagal "Building Societies Acts";

h) įmonės, pagal Italijos įstatymus žinomos kaip "società per azioni", "societa in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", ir viešosios bei privačios įmonės, užsiimančios pramonine ir komercine veikla;

i) įmonės, pagal Liuksemburgo įstatymus žinomos kaip "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée";

j) įmonės, pagal Olandijos įstatymus žinomos kaip "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) komercinės įmonės arba civilinės komercinės formos įmonės, taip pat kiti juridiniai asmenys, užsiimantys komercine arba pramonine veikla, įsteigti pagal Portugalijos įstatymus;

l) įmonės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

--------------------------------------------------