31990L0428Oficialusis leidinys L 224 , 18/08/1990 p. 0060 - 0061
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 33 p. 0178
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 33 p. 0178


Tarybos Direktyva

1990 m. birželio 26 d.

dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatanti dalyvavimo varžybose sąlygas

(90/428/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi arklinių šeimos gyvūnai, kaip gyvūnai, yra įtraukti į Sutarties II priede išvardytų produktų sąrašą;

kadangi, siekiant užtikrinti racionalų arklininkystės augimą ir didinti sektoriaus produktyvumą, turi būti Bendrijos lygiu nustatytos prekybos arklinių šeimos gyvūnais, skirtais varžyboms, Bendrijos viduje taisyklės;

kadangi arklinių šeimos gyvūnų, ypač arklių, veisimas ir auginimas paprastai priskiriamas ūkininkavimo sektoriui; kadangi tai yra dalies žemės ūkiu besiverčiančių gyventojų pajamų šaltinis;

kadangi Bendrijoje yra priėmimo į varžybas taisyklių skirtumų; kadangi dėl šių skirtumų gali atsirasti Bendrijos vidaus prekybos kliūčių;

kadangi prekybą varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir dalyvavimą varžybose gali apsunkinti skirtumai, esantys taisyklėse dėl laimėjimų ir pelno sumos dalies panaudojimo veislininkystei apsaugoti, plėsti ir gerinti valstybėse narėse; tam, kad priėmimas į varžybas būtų laisvas, būtina šias taisykles suderinti;

kadangi iki tol, kol bus pasiektas toks suderinimas, ypač siekiant palaikyti ir didinti šio sektoriaus produktyvumą, reikia leisti valstybėms narėms pasilikti laimėjimų ir pelno procentą savo šalies veislininkystei apsaugoti, plėsti ir gerinti; kadangi vis dėlto reikia nustatyti šio procento maksimalų dydį;

kadangi reikia patvirtinti įgyvendinimo priemones kai kuriose techninio pobūdžio srityse; kadangi planuojamoms priemonėms įgyvendinti būtina numatyti valstybių narių ir Komisijos glaudaus ir veiksmingo bendradarbiavimo Zootechnikos nuolatiniame komitete tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva nustato prekybą varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir jų dalyvavimą varžybose reglamentuojančias sąlygas.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomos sąvokos, pateiktos 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/427/EEB dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais [4], 2 straipsnyje.

Be kita ko, "varžybos" reiškia bet kurias jojimo varžybas, įskaitant arklių lenktynes ir kliūtinio jojimo, išjodinėjimo, vadeliojimo rungtis, modelio ir eisenos vertinimą.

3 straipsnis

1. Sportinių varžybų taisyklės neturi diskriminuoti tarp arklinių šeimos gyvūnų, registruotų valstybėje narėje, kurioje organizuojamos varžybos, ir arklinių šeimos gyvūnų, registruotų kitoje valstybėje narėje.

2. Varžybų taisyklės neturi leisti jokios diskriminacijos tarp arklinių šeimos gyvūnų, kilusių iš valstybės narės, kurioje organizuojamas konkursas, ir arklinių šeimos gyvūnų, kilusių iš kitos valstybės narės.

4 straipsnis

1. 3 straipsnyje išvardyti įpareigojimai visų pirma galioja:

a) priėmimo į varžybas reikalavimams, ypač būtiniausiems ir maksimaliems;

b) teisėjavimui varžybų metu;

c) iš varžybų gaunamiems laimėjimams ir pelnui.

2. Tačiau:

- 3 straipsnyje minimi įpareigojimai netrukdo organizuoti:

a) varžybas, skirtas arklinių šeimos gyvūnams, įrašytiems į konkrečią kilmės knygą, siekiant pagerinti jų veislę;

b) regionines varžybas, rengiamas arklinių šeimos gyvūnų selekcijos tikslais;

c) istorinio ar tradicinio pobūdžio renginius.

Valstybė narė, ketinanti pasinaudoti šiomis galimybėmis, iš anksto ir bendrais bruožais praneša apie tai Komisijai.

- nuo kiekvienų varžybų ar varžybų rūšies, tarpininkaujant oficialiai šiam tikslui patvirtintoms ar pripažintoms institucijoms, valstybėms narėms leidžiama pasilikti tam tikrą procentą nuo piniginių prizų ar pelno sumos veislininkystei apsaugoti, plėtoti ir gerinti pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą.

Šis procentas 1991 m. neturi viršyti 30 %, 1992 m. — 25 %, o nuo 1993 m. — 20 %.

Šių fondų skirstymo atitinkamoje valstybėje narėje kriterijai pateikiami Komisijai ir kitoms valstybėms narėms per Zootechnikos nuolatinį komitetą.

Iki 1992 m. gruodžio 31 d. Taryba dar kartą apsvarstys šių nuostatų taikymo sąlygas, atsižvelgdama į Komisijos pranešimą apie pasiektą derinimo pažangą sportinių arklių veislininkystės keliamų problemų srityje bei į atitinkamus jos pasiūlymus, dėl kurių Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

3. Bendros šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 6 straipsnyje numatyta tvarka.

5 straipsnis

1. Iki tol, kol bus priimti Direktyvos 90/427/EEB 4 straipsnyje numatyti sprendimai, motyvai, kuriais remiantis atsisakoma įrašyti į varžybas valstybėje narėje registruotą gyvūną, raštu pateikiami savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

2. 1 dalyje minimu atveju savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę gauti eksperto nuomonę Direktyvos 89/662/EEB [5] 8 straipsnio 2 dalyje numatytomis sąlygomis, kurios taikomos mutatis mutandis.

3. Komisija šio straipsnio taikymo taisykles priima 6 straipsnyje numatyta tvarka.

6 straipsnis

Tais atvejais, kai turi būti taikoma šiame straipsnyje nustatytą tvarka, Zootechnikos nuolatinis komitetas, įkurtas Sprendimu 77/505/EEB [6], priima sprendimus pagal Direktyvos 88/661/EEB [7] 11 straipsnyje numatytas taisykles.

7 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktu, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip nuo 1991 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1990 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. O'Kennedy

[1] OL C 327, 1989 12 30, p. 61.

[2] OL C 149, 1990 6 18.

[3] OL C 62, 1990 3 12, p. 46.

[4] OL L 224, 1990 8 18, p. 55.

[5] OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

[6] OL L 206, 1977 8 12, p. 11.

[7] OL L 382, 1988 12 31, p. 36.

--------------------------------------------------