31990L0384

1990 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo

Oficialusis leidinys L 189 , 20/07/1990 p. 0001 - 0016
CS.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
ET.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
HU.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
LT.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
LV.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
MT.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
PL.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
SK.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153
SL.ES skyrius 13 tomas 010 p. 138 - 153


Tarybos direktyva

1990 m. liepos 20 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo

(90/384/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi valstybių narių pareiga – apsaugoti visuomenę nuo klaidingų rezultatų, kurie gaunami atliekant svėrimo operacijas neautomatinėmis svarstyklėmis naudojant jas pagal paskirtį;

kadangi visose valstybėse narėse privalomos nuostatos pirmiausia numato būtinus neautomatinių svarstyklių veikimo reikalavimus nurodant metrologinius ir techninius reikalavimus bei patikrinimo procedūras, kurios turi būti atliktos prieš pradedant naudoti ir po naudojimo; kadangi dėl šių privalomų nuostatų skirtingose valstybėse narėse apsaugos lygis nebūtinai yra skirtingas, tačiau dėl savo skirtingumo jos sudaro prekybos kliūtis Bendrijoje;

kadangi nacionalinės nuostatos, užtikrinančios tokią apsaugą, privalo būti tarpusavyje suderintos, kad garantuotų laisvą neautomatinių svarstyklių judėjimą užtikrindamos pagrįstą apsaugos lygį Bendrijoje;

kadangi dabartiniai Bendrijos teisės aktai numato, kad, nepaisant vienos iš pagrindinių Bendrijos taisyklių, būtent laisvo prekių judėjimo, kliūtys jų judėjimui Bendrijoje, atsirandančios dėl nacionalinių įstatymų, susijusių su gaminių naudojimu, skirtumų, turi būti pateisinamos tiek, kiek nacionalinių įstatymų nuostatos yra pripažintos būtinomis siekiant užtikrinti, kad šie gaminiai tenkintų pagrindinius reikalavimus; kadangi, derinant įstatymus, šiuo atveju reikia laikytis tų nuostatų, kurios užtikrina, kad neautomatinės svarstyklės tenkina pagrindinius metrologinius bei veikimo reikalavimus; kadangi šie reikalavimai yra esminiai, jie privalo pakeisti atitinkamas nacionalines nuostatas;

kadangi šioje direktyvoje išdėstyti tik privalomi ir pagrindiniai reikalavimai; kadangi, siekiant palengvinti atitikties pagrindiniams reikalavimams įrodymą, būtina turėti Europos lygiu suderintus standartus, ypač metrologinius, projektinius ir konstrukcinius, kad būtų galima daryti prielaidą, jog svarstyklės, atitinkančios šiuos suderintus etalonus, tenkina pagrindinius reikalavimus; kadangi šie Europos lygiu suderinti standartai yra nustatyti privačių institucijų ir neturi būti privalomi; kadangi, siekiant šio tikslo, Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) yra pripažinti institucijomis, turinčiomis teisę priimti suderintus standartus vadovaujantis Komisijos ir šių dviejų institucijų bendradarbiavimo bendrosiomis gairėmis, pasirašytomis 1984 m. lapkričio mėn. 13 d.; kadangi pagal šią direktyvą suderintas standartas yra techninė specifikacija (Europos standartas ar suderintas dokumentas), priimta, gavus Komisijos leidimą, vienos ar abiejų šių institucijų 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/189/EEB nustatyta informacijos teikimo techninių standartų ir reglamentų srityje tvarka [4] su pakeitimais, padarytais Direktyva 88/182/EEB [5], ir pagal pirmiau minėtas bendrąsias rekomendacijas;

kadangi yra būtina įvertinti atitiktį atitinkamoms metrologinėms ir techninėms nuostatoms siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus ir trečiąsias šalis; kadangi valstybėse narėse atitikties įvertinimo procedūros yra skirtingos; kadangi, siekiant išvengti pakartotinio atitikties įvertinimo, kuris iš tikrųjų trukdo laisvam matavimo priemonių judėjimui, reikėtų imtis priemonių, kad valstybės narės tarpusavyje pripažintų atitikties įvertinimo procedūras; kadangi turėtų būti nustatyta suderinta Bendrijos atitikties įvertinimo tvarka ir suderinti kriterijai, pagal kuriuos būtų skiriamos institucijos, atsakingos už atitikties įvertinimo atlikimą;

kadangi yra svarbu garantuoti, kad šios paskirtos institucijos užtikrintų aukštą kokybę visoje Bendrijoje;

kadangi EB atitikties ženklas ar lipdukas su raide M ant neautomatinių svarstyklių rodo, kad jos atitinka šios direktyvos nuostatas ir todėl yra nebūtina pakartotinai atlikti jau atliktą atitikties įvertinimą;

kadangi priemonės, kurių paskirtis – laipsniškas vidaus rinkos kūrimas, privalo būti priimtos iki 1992 m. gruodžio mėn. 31d.; kadangi vidaus rinką sudaro teritorija be sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Taikymo sritis, pateikimas į rinką, laisvas judėjimas

1 straipsnis

1. Svėrimo priemonė apibrėžiama kaip matavimo priemonė kūno masei nustatyti pagal kūną veikiančią sunkio jėgą. Svėrimo priemonė taip pat gali būti naudojama kitiems su mase susijusiems dydžiams, kiekiams, parametrams ar charakteristikoms nustatyti.

Neautomatinės svarstyklės apibūdinamos kaip svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo operatorius.

Ši direktyva taikoma visoms neautomatinėms svarstyklėms toliau vadinamoms "svarstyklėmis".

2. Šioje direktyvoje išskiriamos dvi svarstyklių naudojimo kategorijos:

a) 1. masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;

2. masei nustatyti apskaičiuojant mokesčius, tarifus, premijas, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;

3. masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus; eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;

4. masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;

5. masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;

6. kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;

b) kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas šio straipsnio 2 dalies a punkte.

2 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų priemonių užtikrinti, kad nebūtų galima pateikti į rinką svarstyklių, jei jos nepatenkina šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

2. Valstybės narės imasi visų priemonių užtikrinti, kad nebūtų galima naudoti svarstyklių 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams, jei jos nepatenkina šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams naudojamos svarstyklės privalo patenkinti pagrindinius reikalavimus, nustatytus I priede.

Tais atvejais, kai svarstykles sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams, tokiems įtaisams netaikomi pagrindiniai reikalavimai.

4 straipsnis

1. Valstybės narės nesudaro kliūčių pateikti į rinką svarstykles, kurios patenkina šioje direktyvoje joms nustatytus reikalavimus.

2. Valstybės narės nekliudo, kad svarstyklės, patenkinančios šios direktyvos joms keliamus reikalavimus, būtų naudojamos 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams.

5 straipsnis

1. Valstybės narės daro prielaidą, kad svarstyklės atitinka 3 straipsnyje nurodytus pagrindinius reikalavimus, jei jos atitinka tam tikrus nacionalinius standartus, įgyvendinančius suderintus standartus, kurie patenkina 3 straipsnyje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

2. Komisija spausdina suderintų standartų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, nuorodas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės paskelbia nacionalinių standartų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, nuorodas.

6 straipsnis

Kai valstybė narė arba Komisija mano, kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti suderinti standartai ne visiškai patenkina 3 straipsnyje nurodytus pagrindinius reikalavimus, Komisija arba suinteresuota valstybė narė, nurodžiusi priežastis, šį klausimą pateikia svarstyti Nuolatiniam komitetui, toliau – Komitetas, įsteigtam pagal Direktyvą 83/189/EEB. Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Atsižvelgdama į Komiteto nuomonę, Komisija praneša valstybei narei, būtina ar ne išbraukti tuos standartus iš 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų leidinių.

7 straipsnis

1. Kai valstybė narė mano, kad tinkamai sumontuotos ir pagal paskirtį naudojamos svarstyklės su EB atitikties ženklu, nurodytu II priedo 2, 3 ir 4 skyriuose, nepatenkina šios direktyvos reikalavimų, ji imasi visų reikalingų priemonių, kad šios svarstyklės būtų pašalintos iš rinkos, uždrausta jas naudoti arba jų naudojimas ir (ar) patekimas į rinką būtų ribojamas.

Suinteresuotos valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokią tokią priemonę, nurodydamos savo sprendimo priežastis, o svarbiausia, ar neatitikimo priežastis yra:

a) pagrindinių reikalavimų, nurodytų 3 straipsnyje, kai svarstyklės neatitinka standartų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, nepatenkinimas;

b) neteisingas 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų taikymas;

c) 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų trūkumai.

2. Komisija kuo greičiau tai aptaria su suinteresuotomis šalimis.

Šio aptarimo rezultatus Komisija nedelsdama praneša valstybei narei, kuri ėmėsi šių veiksmų. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonė yra pagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša kitai valstybei narei.

Jei toks sprendimas priimamas dėl standartų trūkumų, Komisija, pasitarusi su abiem suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius pateikia klausimą Komitetui, jeigu valstybė narė, kuri ėmėsi priemonių, ketina jas toliau taikyti ir po to inicijuoti procedūras, nurodytas 6 straipsnyje.

3. Kai ant reikalavimų nepatenkinančių svarstyklių yra EB atitikties ženklas, kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų prieš tą, kuris paženklino šiuo ženklu, ir apie tai informuoją Komisiją ir kitas valstybes nares.

4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios procedūros eigą ir baigtį.

II SKYRIUS

Atitikties įvertinimas

8 straipsnis

1. Kad svarstyklės atitinka pagrindinius reikalavimus, išdėstytus I priede, gali būti paliudyta viena iš pareiškėjo pasirinktų toliau išvardytų procedūrų:

a) EB tipo tyrimas, kaip nurodyta II priedo 1 skyriuje, po kurio pateikiama arba EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija), kaip nurodyta II priedo 2 skyriuje, arba EB patikra, kaip nurodyta II priedo 3 skyriuje.

Tačiau EB tipo tyrimas yra neprivalomas svarstyklėms, kuriose nėra elektroninių įtaisų ir kurių svėrinio masės matavimo įtaise nėra spyruoklės svėrinio pusiausvyrai nustatyti;

b) EB vienetų patikra, kaip nurodyta II priedo 4 skyriuje.

2. Su 1 dalyje nurodytomis procedūromis susiję dokumentai rengiami ir susirašinėjimas vyksta viena iš valstybinių valstybės narės, kurioje turi būti atlikta ši procedūra, kalbų arba kompetentingajai institucijai priimtina kalba.

3. Kai svarstykles reglamentuoja kitos Bendrijos direktyvos, susijusios su kitais aspektais, tokiais atvejais EB ženklas, nurodytas 10 straipsnyje, rodo, kad svarstyklės taip pat patenkina ir kitų direktyvų reikalavimus.

9 straipsnis

1. Valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie įstaigas, kurias jos paskyrė atlikti užduotis, susijusias su 8 straipsnyje nurodyta procedūra, apie joms paskirtas konkrečias užduotis bei paskirtų įstaigų identifikavimo kodus.

Komisija spausdina šių notifikuotųjų įstaigų ir joms paskirtų užduočių sąrašą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir garantuoja, kad sąrašas bus nuolat atnaujinamas.

2. Skirdamos įstaigas, valstybės narės taiko minimalius kriterijus, nurodytus V priede. Laikoma, kad įstaigos patenkina V priede nustatytus kriterijus, jeigu jos patenkina atitinkamų suderintų standartų nustatytus kriterijus.

3. Valstybė narė, paskyrusi įstaigą, paskyrimą atšaukia, jeigu pastaroji ilgainiui nustoja tenkinusi įstaigų paskyrimo kriterijus, nurodytus 2 dalyje. Apie tai ji nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir išbraukia tą įstaigą iš notifikuotųjų įstaigų sąrašo.

III SKYRIUS

EB atitikties ženklas ir užrašai

10 straipsnis

1. EB atitikties ženklas ir reikalaujami papildomi duomenys, nurodyti IV priedo 1 skyriuje, pritvirtinami ant svarstyklių, kurioms taikoma EB atitiktis, taip, kad būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

2. IV priedo 2 skyriuje nurodyti užrašai rašomi ant visų kitų svarstyklių taip, kad būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

3. Rašyti ant svarstyklių ženklus, kurie gali būti lengvai supainioti su EB atitikties ženklu, draudžiama.

11 straipsnis

Nustačius, kad EB atitikties ženklas yra neteisingai užrašytas ant svarstyklių:

- kurios neatitinka 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų, kai gamintojas nusprendė gaminti svarstykles, atitinkančias tuos standartus,

- kurios neatitinka patvirtinto tipo,

- kurios atitinka patvirtintą tipą, kuris nepatenkina jam taikomų pagrindinių reikalavimų,

- kurių atžvilgiu gamintojas nevykdo įsipareigojimų pagal EB tipo atitikties deklaraciją (gamybos kokybės garantija),

kompetentinga notifikuotoji įstaiga, esant reikalui, atšaukia EB tipo patvirtinimą ir (arba) kokybės sistemos patvirtinimą. EB tipo patvirtinimo atšaukimas prilygsta draudimui pateikti EB atitikties patikrai ir EB tipo atitikties deklaracijai (gamybos kokybės garantijai).

12 straipsnis

Kai svarstykles, kurios naudojamos 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems tikslams, sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kuriems netaikomas 8 straipsnyje nurodytas atitikties įvertinimas, ant kiekvieno tokio įtaiso turi būti simbolis, ribojantis jų naudojimą, kaip apibrėžta IV priedo 3 dalyje. Toks simbolis tvirtinamas ant įtaiso taip, kad būtų aiškiai matomas ir nenutrinamas.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

13 straipsnis

Valstybės narės turi imtis visų priemonių, garantuojančių, kad svarstyklės su EB ženklu, liudijančiu, kad jos atitinka šios direktyvos reikalavimus ir toliau juos atitiks.

14 straipsnis

Turi būti nurodytos bet kokio sprendimo, priimto vadovaujantis šia direktyva, kuriuo remiantis ribojamas svarstyklių taikymas, aiškios priežastys. Apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama suinteresuotai šaliai, kuri tuo pačiu turi būti informuojama apie teismines priemones, kurių ji gali imtis pagal tos valstybės narės galiojančius įstatymus ir apie tokioms svarstyklėms taikomus terminus.

15 straipsnis

1. Iki 1992 m. liepos 1 d. valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

2. Valstybės narės šias nuostatas taiko nuo 1993 m. sausio 1 d.

3. Tačiau, nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės narės 10 metų nuo dienos, kai jos pradeda taikyti 1 dalies nuostatas, leidžia pateikti į rinką ir (arba) naudoti svarstykles, kurios atitinka iki tos dienos galiojusias taisykles.

4. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

5. Direktyva 73/360/EEB nustoja galioti 1993 m. sausio 1d., išskyrus šio straipsnio 3 dalį.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1990 m. birželio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. J. O'Malley

[1] OL C 55, 1989 3 4, p. 6 irOL C 297, 1989 11 25, p. 13.

[2] OL C 158, 1989 6 26, p. 221 irOL C 149, 1990 6 18.

[3] OL C 194, 1989 7 31, p. 1.

[4] OL L 109, 1983 4 26, p. 8.

[5] OL L 81, 1988 3 26, p. 75.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Toliau pateikti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi tenkinti 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos svarstyklės. Vartojama Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos terminologija.

Preliminari pastaba

Kai svarstyklės turi arba yra sujungtos su daugiau kaip vienu rodmenų ar spausdinimo įtaisu, naudojamu siekiant 1 straipsnio 2 dalies a punkto tikslų, tiems įtaisams, kurie pakartoja svėrimo operacijos rezultatus ir kurie negali turėti poveikio teisingam svarstyklių veikimui, pagrindiniai reikalavimai netaikomi, jei svarstyklių dalis, kuri tenkina pagrindinius reikalavimus, teisingai spausdina arba registruoja svėrimo rezultatus, jie nenutrinami ir yra prieinami abiem su matavimu susijusioms pusėms. Tačiau tiesioginėje viešojoje prekyboje naudojamų svarstyklių rodmenų ir spausdinimo įtaisai pardavėjo ir pirkėjo pusėje turi tenkinti pagrindinius reikalavimus.

METROLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Masės vienetai

Turi būti naudojami tik Direktyva 80/181/EEB [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/1/EEB, įteisinti vienetai [2].

Remiantis šia sąlyga, leidžiami tokie vienetai:

- SI vienetai: kilogramas, mikrogramas, miligramas, gramas, tona,

- imperiniai vienetai: svaras, uncija (avoirdupois), Trojos uncija,

- kiti ne SI vienetai: metrinis karatas, jei sveriami brangakmeniai.

Svarstyklių, kuriose naudojami pirmiau minėti imperiniai masės vienetai, paprastąja interpoliacija toliau nurodyti atitinkami pagrindiniai reikalavimai turi būti paverčiami atitinkamais imperiniais vienetais.

2. Tikslumo klasės

2.1. Yra apibrėžtos tokios tikslumo klasės:

I ypač didelio tikslumo

II didelio tikslumo

III vidutinio tikslumo

IIII mažo tikslumo

Šių klasių specifikacijos pateiktos 1 lentelėje.

1 LENTELĖ

Tikslumo klasės

Klasė | Patikros padalos vertė (e) | Mažiausioji ribinė masė | Patikros padalos verčių skaičius n = Maxe |

| | Apatinė riba | Apatinė riba | Viršutinė riba |

I | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,005 g | 100 e | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,005 g | 20 e | 100 | 100000 |

0,1 | g ≤ e ≤ 0,05 g | 50 e | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10000 |

5 | g ≤ e ≤ 0,005 g | 20 e | 500 | 10000 |

IIII | 5 | g ≤ e≤ 0,005 g | 10 e | 100 | 1000 |

II ir III tikslumo klasės svarstyklių, kurios naudojamos nustatant transporto tarifą, mažiausioji ribinė masė sumažinama iki 5e.

2.2. Padalos vertės

2.2.1. Tikroji padalos vertė (d) ir patikros padalos vertė (e) turi būti pažymėtos taip:

1 x 10k, 2 x 10k, arba 5 x 10k masės vienetai,

čia k yra bet koks sveikasis skaičius arba nulis.

2.2.2 Visoms svarstyklėms, išskyrus tas, kuriose yra pagalbiniai rodmenų įtaisai:

d = e

2.2.3. Svarstyklėms su pagalbiniais rodmenų įtaisais taikomos tokios sąlygos:

e = 1 x 10k g

d < e ≤10 d

išskyrus I klasės svarstykles, kuriose d < 10-4 g, e = 10-3 g.

3. Klasifikacija

3.1. Vienaribės svarstyklės

Svarstyklės, kuriose įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas priklauso I arba II klasei. Šioms I ir II klasės svarstyklėms mažiausiosios ribinės masės apatinės ribos nustatomos pakeitus 1 lentelės 3 skiltyje patikros padalos vertę (e) tikrosios padalos verte (d).

Jei d < 10-4 g, I klasės didžiausioji ribinė masė gali būti mažesnė kaip 50000 e.

3.2. Daugiaribės svarstyklės

Leidžiamos kelios svėrimo sritys, jei jos yra aiškiai nurodytos ant svarstyklių. Kiekviena atskira svėrimo sritis klasifikuojama pagal 3.1 punktą. Jei svėrimo sritys priskiriamos skirtingoms tikslumo klasėms, svarstyklės turi atitikti griežčiausius reikalavimus, kurie taikomi toms tikslumo klasėms, kurioms priklauso tos svarstyklės.

3.3. Daugiaintervalės svarstyklės

3.3.1. Svarstyklės su viena svėrimo sritimi gali turėti kelias dalines svėrimo sritis (daugiaintervalės svarstyklės).

Daugiaintervalėse svarstyklėse neturi būti įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas.

3.3.2. Kiekviena daugiaintervalių svarstyklių sritis apibrėžiama:

—jos patikros padalos verte ei | | e(i + 1) | > eI, |

—jos didžiausiąja ribine mase Maxi | | Maxr | = Max, |

—jos mažiausiąja ribine mase Mini | | Mini | = Max(i-1) |

ir | Min1 | = Min, |

kai:

i = 1, 2,…r,

i = dalinės svėrimo srities numeris,

r = dalinių svėrimo sričių skaičius.

Visos ribinės masės yra grynojo svėrinio ribinės masės, neatsižvelgiant į bet kokios naudojamos taros masę.

3.3.3. Dalinės svėrimo sritys klasifikuojamos pagal 2 lentelę. Visos dalinės svėrimo sritys priskiriamos tai pačiai tikslumo klasei, kokia yra svarstyklių klasė.

2 LENTELĖ

Daugiaintervalės svarstyklės

i = 1, 2,…………r,

i = dalinės svėrimo srities numeris,

r = dalinių svėrimo sričių skaičius.

Klasė | Patikros padalos vertė (e) | Mažiausioji ribinė masė | Patikros padalos verčių skaičius |

| | Mažiausioji vertė | Mažiausioji vertė [3] n = Maxiei + 1 | Maksimali vertė n = Maxiei |

I | 0,001 | g ≤ ei ≤ 0,05 g | 100 e1 | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e1 | 5000 | 100000 |

0,1 | g ≤ ei ≤ 0,05 g | 50 e1 | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e1 | 500 | 10000 |

IIII | 5 | g ≤ ei ≤ 0,05 g | 10 e1 | 50 | 1000 |

4. Tikslumas

4.1. Atliekant 8 straipsnyje nurodytą procedūrą, rodmens paklaida neturi viršyti rodmens leidžiamos paklaidos ribos, kaip parodyta 3 lentelėje. Skaitmeninio rodmens paklaidoje turi būti padaryta suapvalinimo paklaidos pataisa.

Leidžiamos paklaidos ribos taikomos visų galimų svėrinių neto masei ir taros vertei, išskyrus iš anksto nustatytas taros vertes.

3 LENTELĖ

Leidžiamos paklaidos ribos

Svėrinys | Leidžiamos paklaidos ribos |

I klasė | II klasė | III klasė | IIII klasė |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 | | ≤ m ≤ | 50000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 5000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 500 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 50 | e | ± 0,5 e |

50000 | e | < m ≤ | 200000 | e | 5000 | e | < m ≤ | 20000 | e | 500 | e | < m ≤ | 2000 | e | 50 | e | < m ≤ | 200 | e | ± 1,0 e |

200000 | e | < m | | | 20000 | e | < m ≤ | 100000 | e | 2000 | e | < m ≤ | 10000 | e | 200 | e | < m ≤ | 1000 | e | ± 1,5 e |

4.2. Leidžiamos paklaidos ribos naudojimo metu turi būti dvigubai didesnės nei leidžiamos paklaidos ribos, nustatytos 4.1 poskyryje.

5. Svarstyklių svėrimo rezultatai turi kartotis ir atitikti svėrimo rezultatus, gautus naudojant kitą rodmenų įtaisą ir kitus svėrimo metodus.

Svėrimo rezultatai neturi pernelyg atspindėti svėrinio padėties pasikeitimų ant svėrinio laikiklio.

6. Svarstyklės turi reaguoti į nedidelius svėrinio masės pasikeitimus.

7. Paveikieji dydžiai ir laikas

7.1. II, III ir IIII tikslumo klasės svarstyklės, kurios gali būti naudojamos pasvirusioje padėtyje, turi būti pakankamai nejautrios posvyrio laipsniui, kuris gali būti normaliai sumontavus svarstykles.

7.2. Svarstyklės turi tenkinti metrologinius reikalavimus gamintojo nurodytoje temperatūrų srityje. Srities vertė tarp tų ribų turi būti nemažesnė kaip:

5 oC – I klasės svarstyklėms,

15 oC – II klasės svarstyklėms,

30 oC – III ir IIII klasės svarstyklėms.

Gamintojui nenurodžius, svarstyklių metrologinės savybės neturi kisti temperatūros srityje nuo – 10 oC iki + 40oC.

7.3. Iš elektros tinklo maitinamos svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus tokiomis sąlygomis, kai energijos tiekimo svyravimas neviršija nustatytų ribų.

Prietaisai, veikiantys su baterijomis, turi rodyti, kai įtampa nukrinta žemiau reikalaujamos vertės, ir, esant tokioms sąlygoms, arba ir toliau veikia teisingai, arba automatiškai išsijungia.

7.4. Elektroninės svarstyklės, išskyrus I ir II klasės, jei e mažiau už 1 g, turi atitikti metrologinius reikalavimus, esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir viršutinei temperatūros ribai.

7.5. Svėrinio laikymas ilgesnį laiką ant II, III ar IIII klasės svarstyklių, turi turėti nežymią įtaką rodmenims ar nulio rodmenims iš karto nuėmus svėrinį.

7.6. Esant kitokioms sąlygoms, svarstyklės arba ir toliau veikia teisingai, arba jų veikimas automatiškai nutraukiamas.

KONSTRUKCIJA IR SANDARA

8. Bendrieji reikalavimai

8.1. Svarstyklių sandara ir konstrukcija turi būti tokia, kad, tinkamai jas naudojant ir tinkamai sumontavus, bei naudojant pagal paskirtį, nepakistų jų metrologinės savybės. Turi būti nurodyta masės vertė.

8.2. Esant trikdžiams, elektroninės svarstyklės neturi rodyti didelių klaidų poveikio, arba turi automatiškai jas nustatyti ir rodyti.

Automatiškai nustačiusios didelę klaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina klaidos arba kol klaidos neišnyksta.

8.3. Šios svarstyklės turi tenkinti 8.1 ir 8.2 poskyriuose nurodytus reikalavimus visą numatytą svarstyklių naudojimo pagal paskirtį laiką.

Skaitmeninės elektroninės svarstyklės visada valdo matavimo proceso teisingumą, rodmenų įrenginio veikimą bei duomenų saugojimą ir perdavimą.

Automatiškai nustačiusios didelę ilgalaikę paklaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina sutrikimo arba kol sutrikimas neišnyksta.

8.4. Išorinio prietaiso prijungimas per atitinkamą sąsają prie elektroninių svarstyklių neturi turėti neigiamo poveikio tų svarstyklių metrologinėms savybėms.

8.5. Svarstyklės privalo neturėti piktnaudžiavimą jomis palengvinančių savybių, o netyčinio klaidingo svėrimo galimybės turi būti minimalios. Komponentai, kurių pačiam vartotojui neleidžiama išmontuoti ar koreguoti, turi būti apsaugoti, kad nebūtų galima to daryti.

8.6. Svarstyklės turi būti projektuojamos taip, kad jomis būtų galima greitai atlikti šia direktyva nustatytas patikras.

9. Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių rodmenys

Svėrimo rezultatai ir kitos svėrinio masės turi būti rodomi tiksliai, nedviprasmiškai ir teisingai, o rodmenų įtaisas turi būti toks, kad normaliomis naudojimo sąlygomis jo parodymai būtų aiškiai matomi.

Šio priedo 1 punkte nurodyti vienetų pavadinimai ir simboliai turi atitikti Direktyvos 80/181/EEB [4] nuostatas, pridedant metrinio karato simbolį "ct".

Neturi būti rodmenų, didesnių už didžiausią ribinę masę (Max), pridėjus 9e.

Pagalbinis rodmenų įtaisas leidžiamas tik po dešimtainio ženklo į dešinę. Išplėstųjų rodmenų įtaisas gali būti naudojamas tik laikinai, ir jam veikiant spausdinti draudžiama.

Antriniai rodmenys gali būti rodomi tik tada, jeigu jų negalima sumaišyti su pirminiais rodmenimis.

10. Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių spausdinimas

Išspausdinti rezultatai turi būti teisingi, tinkamai identifikuoti ir nedviprasmiški. Išspausdinti skaitmenys turi būti aiškūs, įskaitomi, neištrinami ir patvarūs.

11. Horizontalumo nustatymas

Jei reikia, svarstyklės turi turėti horizontalumo nustatymo įtaisą ir lygio indikatorių, kurio jautrumas leistų tinkamai sumontuoti svėrimo prietaisą.

12. Nulio nustatymas

Svarstyklėse gali būti įmontuotas nulio nustatymo įtaisas. Šiuo įtaisu turi būti tiksliai nustatomas rodmenų nulis, o jo veikimas neturi turėti įtakos svėrimo rezultatų teisingumui.

13. Taros įtaisai ir nustatytos taros masės įtaisas

Svėrimo svarstyklės gali turėti vieną ar kelis taros įtaisus arba nustatytos taros masės įtaisą. Taros įtaisu turi būti galima tiksliai nustatyti nulį ir užtikrinti tikslų neto masės nustatymą. Nustatytos taros masės įtaiso veikimas turi užtikrinti teisingą apskaičiuotos neto masės nustatymą.

14. Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės, kurių didžiausia ribinė masė neviršija 100 kg: papildomi reikalavimai

Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės turi rodyti visą pagrindinę informaciją, susijusia su svėrimu, o pinigų sumą skaičiuojančios svarstyklės, turi aiškiai rodyti pirkėjui, kaip skaičiuojama perkamo produkto kaina.

Mokama pinigų suma, jei ji rodoma, turi būti tiksli.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės turi rodyti pagrindinius rodmenis tiek laiko, kad klientas spėtų juos perskaityti.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės be prekės svėrimo ir kainos skaičiavimo funkcijų gali atlikti ir kitas funkcijas, su sąlyga, kad visi rodmenys, susiję su visomis operacijomis, išspausdinami aiškiai, nedviprasmiškai ir patogia tvarka išdėstyti ant klientui pateikiamo kvito ar etiketės.

Svarstyklės neturi turėti savybių, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai būtų sunku suprasti rodmenis ar jie būtų neaiškūs.

Svarstyklės turi apsaugoti klientus nuo neteisingų prekybos operacijų, kurių priežastis blogas jų veikimas.

Pagalbiniai rodmenų įtaisai bei išplėstiniai rodmenų įtaisai neleidžiami.

Papildomi įtaisai yra leidžiami tik tada, jei jie negali būti naudojami turint tikslą apgauti.

Svarstyklės, panašios į tiesioginės viešosios prekybos svarstykles, kurios neatitinka šio skyriaus reikalavimų, turi būti pažymėtos nenutrinamu įrašu netoli ekrano: "Nenaudojamos tiesioginei viešajai prekybai".

15. Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės

Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės turi atitikti pinigų sumą rodančių tiesioginės viešosios prekybos svarstyklių reikalavimus tiek, kiek tai taikytina tokioms sverstyklėms. Spausdinti kainos etiketę, kai svėrinio masė mažesnė už mažiausią ribinę masę, turi būti neįmanoma.

[1] OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

[2] OL L 2, 1985 1 3, p. 11.

[3] i = r taikoma atitinkama 1 lentelės skiltis, e pakeitus er.

[4] OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

1. EB tipo tyrimas

1.1. EB tipo tyrimas yra procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga patikrina ir paliudija, kad pateiktas numatomų gaminti priemonių pavyzdys atitinka šia direktyva joms keliamus reikalavimus.

1.2. Pareiškimą atlikti tipo tyrimą pateikia gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas tik vienai notifikuotajai įstaigai.

Pareiškime nurodoma:

- gamintojo pavadinimas ir adresas, o jei pareiškimą pateikė jo įgaliotasis atstovas – taip pat ir jo pavadinimas ir adresas,

- raštiškas patvirtinimas, kad pareiškimas nebuvo pateiktas jokiai kitai notifikuotajai įstaigai,

- III priede nurodyta projektinė dokumentacija.

Pareiškėjas pateikia notifikuotojai įstaigai priemonę, kuri yra numatomų gaminti priemonių pavyzdys, toliau vadinama "tipu".

1.3. Notifikuotoji įstaiga turi:

1.3.1. peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir patikrinti, ar tipas buvo pagamintas vadovaujantis šia dokumentacija;

1.3.2. suderinti su pareiškėju atliekamų tyrimų ar bandymų vietą;

1.3.3. atlikti, jei prieš tai nebuvo atlikusi, atitinkamus tyrimus ir (ar) bandymus, siekiant nustatyti, ar pareiškėjo priimti sprendimai atitinka pagrindinius reikalavimus, jei netaikomi 5 straipsnyje nurodyti standartai;

1.3.4. jei pareiškėjas nusprendžia taikyti atitinkamus standartus, atlikti, jei prieš tai nebuvo atlikusi, atitinkamus tyrimus ir (ar) bandymus, ar šie standartai buvo taikomi efektyviai, taip laiduojant pagrindinių reikalavimų laikymąsi.

1.4. Jei tipas atitinka šios direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo patvirtinimo liudijimą. Liudijime nurodomos tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei tokios yra), būtini patvirtintų svarstyklių identifikavimo duomenys bei, jei reikia, jų veikimo aprašymas. Visi atitinkami techniniai duomenys, brėžiniai arba schemos, pridedami prie EB tipo patvirtinimo liudijimo.

Liudijimas galioja 10 metų nuo jo išdavimo dienos ir gali būti atnaujinamas papildomiems 10 metų laikotarpiams.

Jei svarstyklių projektas pakeičiamas iš esmės, pvz., ryšium su naujų metodų taikymu, liudijimo galiojimas gali būti ribojamas dvejais metais ir pratęsiamas trejiems metams.

1.5. Visos notifikuotosios įstaigos reguliariai pateikia visoms valstybėms narėms sąrašą:

- pareiškimų dėl EB tipo tyrimo,

- išduotų EB tipo patvirtinimo liudijimų,

- atmestų pareiškimų dėl tipo patvirtinimo,

- papildymų ir pakeitimų, susijusių su jau išduotais dokumentais.

Be to, visos notifikuotosios įstaigos nedelsdamos informuoja visas valstybes nares apie atšauktus EB tipo patvirtinimo liudijimus.

Visos valstybės narės su šia informacija supažindina įstaigas, kurias jos notifikavo.

1.6. Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti liudijimų kopijas kartu su jų priedais.

1.7. Pareiškėjas turi informuoti notifikuotąją įstaigą, išdavusią EB tipo patvirtinimo liudijimą, apie bet kokius patvirtinto tipo pakeitimus.

Patvirtinto tipo pakeitimus privalo atskirai patvirtinti notifikuotoji įstaiga, išdavusi EB tipo patvirtinimo liudijimą, jeigu tie pakeitimai turi įtakos pagrindinių šios direktyvos reikalavimų atitikimui arba nustatytoms šių svarstyklių naudojimo sąlygoms. Šis papildomas patvirtinimas pateikiamas kaip priedas prie pagrindinio EB tipo patvirtinimo liudijimo.

2. EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija)

2.1. EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija) yra tokia procedūra, pagal kurią gamintojas, kuris patenkina 2.2 punkto reikalavimus, deklaruoja, kad minimi prietaisai, kur tinka, atitinka EB tipo patvirtinimo liudijime nurodytą tipą ir patenkina jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

Gamintojas turi pritvirtinti EB ženklą prie kiekvienų svarstyklių, taip pat visus kitus IV priede nurodytus užrašus.

Prie EB ženklo turi būti nurodytas ir notifikuotosios įstaigos, atsakingos už EB priežiūrą, nurodytą 2.4 poskyryje, atpažinimo simbolis.

2.2. Gamintojas turi būti reikiamai įgyvendinęs kokybės sistemą, kaip nurodyta 2.3 poskyryje, ir jam turi būti taikoma 2.4 poskyryje nurodyta EB priežiūra.

2.3. Kokybės sistema

2.3.1. Gamintojas pateikia notifikuotojai įstaigai pareiškimą dėl šios kokybės sistemos patvirtinimo.

Pareiškime turi būti:

- įsipareigojimas vykdyti patvirtintos kokybės sistemos priemones,

- įsipareigojimas palaikyti patvirtintą kokybės sistemą ir užtikrinti jos nuolatinį tinkamumą ir efektyvumą.

Gamintojas pateikia notifikuotajai įstaigai visą atitinkamą informaciją, o svarbiausia – kokybės sistemos dokumentaciją bei svarstyklių projektinę dokumentaciją.

2.3.2. Kokybės sistema turi garantuoti, kad svarstyklės atitinka EB tipo patvirtinimo liudijime nurodytą tipą ir reikalavimus, kuriuos joms kelia ši direktyva.

Visi principai, reikalavimai, nuostatos, kurių laikosi gamintojas, turi būti patvirtinti susistemintais ir gerai tvarkomais dokumentais rašytinių taisyklių, procedūrų ir instrukcijų forma. Tokia kokybės sistemos dokumentacija turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir aprašymai būtų tinkamai suprantami.

Ją pirmiausia turi sudaryti atitinkamas:

- kokybės uždavinių ir organizacinės struktūros, vadovybės įsipareigojimų ir įgaliojimų produkto kokybės atžvilgiu aprašymas,

- gamybos proceso, kokybės kontrolės ir garantavimo metodų bei sisteminių priemonių, kurios bus naudojamos, aprašymas,

- tikrinimų ir bandymų, kurie bus atliekami prieš pradedant gaminti, gamybos metu ir pagaminus, aprašymas, ir kokiu dažnumu tai bus atliekama,

- priemonių, kuriomis bus tikrinama, ar pagamintas gaminys yra reikiamos kokybės, bei kokybės sistemos efektyvaus veikimo aprašymas.

2.3.3. Notifikuotoji įstaiga turi išanalizuoti ir įvertinti kokybės sistemą, siekiant nustatyti, ar ji atitinka 2.3.2 poskyrio reikalavimus. Laikoma, kad kokybės sistema patenkina šiuos reikalavimus, jei ji įgyvendina atitinkamą suderintą standartą.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga informuoja gamintoją ir kitas notifikuotąsias įstaigas. Gamintojui siunčiamame pranešime turi būti pateiktos tyrimo išvados, o, davus neigiamą atsakymą, turi būti nurodytos tokio sprendimo priežastys.

2.3.4. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pranešti notifikuotajai įstaigai apie bet kokius kokybės sistemos pakeitimus, padarytus ryšium su naujomis technologijomis ar nauja kokybės samprata.

2.3.5. Jei notifikuotoji įstaiga atšaukia kokybės sistemos patvirtinimą, ji apie tai praneša kitoms notifikuotosioms įstaigoms.

2.4. EB priežiūra

2.4.1. EB priežiūros tikslas užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi iš patvirtintos kokybės sistemos kylančių įsipareigojimų.

2.4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai suteikia teisę įeiti į gamyklą atlikti patikrinimą, tikrinti patalpas, naudojamas bandymams ir laikymui, taip pat suteikia visą reikiamą informaciją, o svarbiausia:

- kokybės sistemos dokumentaciją,

- projektinę dokumentaciją,

- su kokybe susijusius dokumentus, pvz., patikrinimo ir bandymų ataskaitas, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, ir t. t.

Siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi ir taikytų kokybės sistemą, notifikuotoji įstaiga turi reguliariai atlikti auditą; notifikuotoji įstaiga gamintojui pateikia audito ataskaitą.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali atlikti ir neplanuotus vizitus pas gamintoją. Tokių vizitų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti visapusišką ar dalinį auditą. Ji pateikia gamintojui ataskaitą apie vizitą, o esant reikalui, ir ataskaitą apie auditą.

2.4.3. Notifikuotoji įstaiga turi užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos ir ją taikytų.

3. EB patikra

3.1. EB patikra yra procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga patikrina ir patvirtina, kad svarstyklės, kur reikia, atitinka tipą, apibūdintą EB tipo patvirtinimo liudijime ir patenkina šios direktyvos joms keliamus reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga tvirtina EB ženklą prie kiekvienų svarstyklių.

3.2. Kiekvienos svarstyklės turi būti apžiūrėtos ir su jomis turi būti atlikti 5 straipsnyje nurodytuose atitinkamuose standartuose numatyti bandymai arba lygiaverčiai bandymai, siekiant užtikrinti, kad svarstyklės atitinka šios direktyvos reikalavimus.

3.3. Kartu su EB ženklu, nurodytu 3.1 poskyryje, tvirtinamas ir notifikuotosios įstaigos atpažinimo simbolis.

3.4. Prietaisų, kuriems netaikomas EB tipo patvirtinimas, projektinė dokumentacija, nurodyta III priede, privalo būti prieinama notifikuotojai įstaigai tiek, kiek ji to reikalauja.

4. EB vienetų patikra

4.1. EB vienetų patikra yra procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga patikrina ir patvirtina, kad svarstyklės atitinka tipą, apibūdintą EB tipo patvirtinimo liudijime ir patenkina šios direktyvos joms keliamus reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga tvirtina EB ženklą prie kiekvienų svarstyklių.

4.2. Svarstyklės turi būti apžiūrėtos ir su jomis turi būti atlikti 5 straipsnyje nurodytuose atitinkamuose standartuose numatyti bandymai ar lygiaverčiai bandymai, siekiant užtikrinti, kad svarstyklės atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4.3. Kartu su EB ženklu, nurodytu 4.1 poskyryje, tvirtinamas ir notifikuotosios įstaigos atpažinimo simbolis.

4.4. Projektinė dokumentacija, nurodyta III priede, privalo būti prieinama notifikuotajai įstaigai.

5. Bendrosios nuostatos

5.1. Jeigu transportuojant svarstykles į naudojimo vietą jų nereikia išmontuoti, jei svarstyklių nereikia surinkti ar atlikti kitų techninių montavimo darbų naudojimo vietoje, kurie galėtų turėti įtakos svarstyklių veikimui, ir jeigu naudojimo vietoje atsižvelgiama į gravitacijos vertę arba gravitacijos pokyčiai neturi įtakos svarstyklių veikimui, EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija), EB patikra, bei EB vienetų patikra gali būti atliktos gamintojo patalpose ar kurioje nors kitoje vietoje. Visais kitais atvejais šios procedūros turi būti atliktos svarstyklių naudojimo vietoje.

5.2. Jeigu svarstyklių veikimui gravitacijos pokyčiai turi įtakos, 5.1 poskyryje nurodytos procedūros gali būti atliekamos dviem etapais, antrajame etape atliekant visus tyrimus ir bandymus, kurių rezultatai priklauso nuo gravitacijos, o pirmame etape visus kitus tyrimus ir bandymus. Antrojo etapo procedūros turi būti atliekamos svarstyklių naudojimo vietoje. Jeigu valstybė narė savo teritorijoje yra nustačiusi gravitacijos zonas, frazė "svarstyklės naudojimo vietoje" gali būti skaitoma "gravitacijos zonoje, kurioje naudojamos svarstyklės".

5.3.1. Tuo atveju, kai gamintojas pasirenka vykdyti vieną iš 5.1 poskyryje nurodytų procedūrų dviem etapais ir kai tuos du etapus vykdo skirtingos šalys, ant svarstyklių, kurioms buvo atlikta pirmojo etapo procedūra, turi būti nurodytas šiame etape dalyvavusios notifikuotosios įstaigos atpažinimo ženklas.

5.3.2. Šalis, kuri atliko pirmąjį procedūros etapą, kiekvienoms svarstyklėms išduoda liudijimą, kuriame nurodyti būtini svarstyklių identifikavimo duomenys, taip pat nurodyta, kokie tyrimai ir bandymai buvo atlikti.

Šalis, kuri atlieka antrąjį procedūros etapą, atlieka tuos tyrimus ir bandymus, kurie dar nebuvo atlikti.

5.3.3. Gamintojas, kuris pasirinko EB tipo atitikties deklaraciją (produkcijos kokybės garantija) pirmajame etape, tą pačią procedūrą gali tęsti ir antrajame etape arba gali nuspręsti antrajame etape naudoti EB patikros procedūrą.

5.3.4. EB ženklas kartu su notifikuotosios įstaigos, kuri dalyvavo antrajame etape, atpažinimo simboliu tvirtinami prie svarstyklių įvykdžius antrąjį etapą.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA

Techninė dokumentacija privalo būti parengta taip, kad būtų aiški produkto konstrukcija, gamyba ir veikimas ir kad būtų galima atlikti jo atitikties šios direktyvos reikalavimams įvertinimą.

Dokumentacijoje, kiek tai yra susiję su įvertinimu, turi būti pateikta:

- tipo bendras aprašymas,

- abstraktūs projektai ir gamybiniai brėžiniai bei komponentų planai, komponentų mazgai, grandinės ir kt.,

- aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi, kad būtų suprantami pirmiau nurodyti dalykai, įskaitant svarstyklių veikimą,

- 5 straipsnyje nurodytų standartų, kurie taikomi visi ar iš dalies, sąrašas, o tais atvejais, kai 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi – sprendimų, priimtų siekiant patenkinti pagrindinius reikalavimus, aprašymas,

- projektinių skaičiavimų ir tyrimų rezultatai ir kt.,

- bandymų ataskaitos,

- EB tipo patvirtinimo liudijimai ir atitinkamų bandymų, atliktų su svarstyklėmis, kurių dalys identiškos nurodytoms projekte, ataskaitos.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

1. Svarstyklės, kurioms taikoma EB atitikties įvertinimo procedūra

1.1. Ant šių svarstyklių turi būti:

a) - EB atitikties ženklas, įskaitant EB simbolį, pateiktą VI priede, po kurio einantys du paskutiniai skaitmenys žymi metus, kuriais jis buvo pritvirtintas,

- notifikuotosios įstaigos (-ų), kuri atliko EB priežiūrą ar EB patikrą, atpažinimo simbolis (-iai).

Pirmiau minėtas ženklas ir užrašai turi būti pritvirtinti taip, kad būtų greta vienas kito;

b) žalias lipdukas, ne mažesnis kaip 12,5 mm x 12,5 mm, kuriame vaizduojama juodos spalvos didžioji M raidė;

c) toliau nurodyti užrašai:

- kur reikia, EB tipo patvirtinimo liudijimo numeris,

- gamintojo ženklas arba pavadinimas,

- tikslumo klasė, pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais,

- didžiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Max…,

- mažiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Min…,

- patikros padalos vertė, pažymėta taip: e =…,

be to, kur taikytina:

- serijos numeris,

- atpažinimo ženklas ant atskirų svarstykles sudarančių ir tarpusavyje susijusių blokų,

- padalos vertė, jei ji nelygi e, pažymėta taip: d =…,

- didžiausioji pridedama taros masė, pažymėta taip: T = +…,

- didžiausioji atimama taros masė, jei ji nelygi Max, pažymėta taip: T = –…,

- patikros padalos vertė, jei skiriasi nuo d, pažymėta taip: dT =…,

- didžiausioji saugi masė, jei nelygi Max, pažymėta taip: Lim…,

- specialiosios temperatūros ribos, išreikštos…°C/…..°C,

- svėrinio ir svėrinio platformos masių santykis.

1.2. Svarstyklės turi turėti atitinkamas EB atitikties ženklui tvirtinti ir (ar) užrašams skirtas priemones. Žymenys ir užrašai turi būti tokie, kad jų neįmanoma būtų panaikinti nesugadinus svarstyklių ir kad žymuo bei užrašai būtų matomi svarstyklėms normaliai veikiant.

1.3. Jei naudojama duomenų plokštelė, turi būti įmanoma ją užplombuoti, nebent ją nuimti nesulaužant būtų neįmanoma. Jei duomenų plokštelė plombuojama, turi būti įmanoma ant jos pritvirtinti kontrolės ženklą.

1.4. Užrašai Max, Min, e, d taip pat turi būti parodyti prie rezultatų, jei jų ten dar nėra.

1.5. Ant kiekvieno svėrinio masės matavimo įtaiso, kuris yra ar gali būtų sujungtas su vienu ar daugiau svėrinio laikiklių, turi būti atitinkamas tai pasakantis užrašas.

2. Kitos svarstyklės

Ant kitų svarstyklių turi būti:

- gamintojo ženklas ar pavadinimas,

- didžiausioji ribinė masė pažymėta taip: Max…

Ant šių svarstyklių gali nebūti 1.1 b punkte nurodytų lipdukų.

3. Riboto naudojimo simbolis, nurodytas 12 straipsnyje

Šį simbolį turi sudaryti juodos spalvos didžioji M raidė raudoname fone, ne mažesnė kaip 25 mm x 25 mm su dviem susikertančiomis įstrižainėmis, sudarančiomis kryžių.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Toliau išvardyti minimalūs kriterijai, kuriais vadovaudamosi valstybės narės turi paskirti įstaigas, kurios atliktų 8 straipsnyje nurodytas procedūras.

1. Įstaigos savo žinioje turi turėti būtiną personalą, priemones ir įrangą.

2. Personalas turi būti kompetentingas technikos srityje ir reikiamos kvalifikacijos.

3. Įstaigos turi būti nepriklausomos nuo visų sluoksnių, grupių ar asmenų, turinčių tiesioginių ar netiesioginių interesų neautomatinių svarstyklių srityje, atlikdamos bandymus, rengdamos ataskaitas, išduodamos liudijimus bei vykdydamos priežiūrą, kurios reikalaujama šioje direktyvoje.

4. Personalas turi saugoti profesines paslaptis.

5. Įstaigos turi būti apsidraudusios nuo civilinės atsakomybės, jei jų civilinės atsakomybės neprisiima valstybė.

1 ir 2 punktuose numatytų sąlygų vykdymą reguliariai tikrina valstybė narė.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------