31990L0119Oficialusis leidinys L 071 , 17/03/1990 p. 0036 - 0036
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0084
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0084


Tarybos Direktyva

1990 m. kovo 5 d.

dėl hibridinių veislinių kiaulių pripažinimo tinkamomis veisimui

(90/119/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 88/661/EEB dėl veislinėms kiaulėms taikomų zootechnikos standartų [1], ypač į jos 8 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Direktyva 88/661/EEB visų pirma buvo skirta laipsniškam Bendrijos vidaus prekybos hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis liberalizavimui; kadangi dėl to būtina papildomai suderinti tokių gyvūnų pripažinimą tinkamais veisimui;

kadangi pripažinimą tinkamais veisimui reglamentuojančios nuostatos susijusios, tiek su gyvūnais, tiek su jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais;

kadangi dėl to būtina pasirūpinti, kad nacionalinės nuostatos, susijusios su hibridinių veislinių kiaulių ir jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų pripažinimu tinkamais veisimui, nedraustų ar neribotų Bendrijos vidaus prekybos arba nesudarytų kliūčių šiuos gyvūnus kergti, dirbtinai sėklinti arba imti jų kiaušialąstes ar embrionus;

kadangi hibridinių veislinių kiaulių patelėms ir patinams, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams neturėtų būti taikomi jokie su veisimu susiję draudimai, ribojimai ar daromos kitos kliūtys;

kadangi nuostata, pagal kurią su sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais leidžiama dirbti tik oficialiai patvirtintiems darbuotojams, suteikia garantijas, būtinas norimam tikslui pasiekti;

kadangi atsižvelgiant į ypatingas šiuo metu Ispanijoje ir Portugalijoje susiklosčiusias sąlygas būtina skirti daugiau laiko šiai direktyvai įgyvendinti šiose valstybėse narėse,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad, nepažeidžiant gyvūnų sveikatos taisyklių, nebūtų draudžiama, ribojama ar trukdoma:

- pripažinti hibridinių veislinių kiaulių pateles tinkamomis veisimui,

- pripažinti hibridinių veislinių kiaulių patinus tinkamais kergimui,

- pripažinti hibridinių veislinių kiaulių patinus, kurių linija buvo patikrinta atlikus produktyvumo kontrolę ir nustačius jų genetinę vertę, tinkamais dirbtiniam sėklinimui,

- naudoti trečiojoje įtraukoje paminėtų gyvūnų spermą,

- pripažinti hibridinių veislinių kiaulių patinus tinkamais oficialiam vertinimui arba neviršijant būtino kiekio naudoti jų spermą produktyvumo kontrolei atlikti ir jų genetinei vertei nustatyti,

- naudoti hibridinių veislinių kiaulių kiaušialąstes ir embrionus.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad nepažeidžiant gyvūnų sveikatos taisyklių parduoti skirtą spermą, kiaušialąstes ir embrionus gautų, apdorotų ir saugotų tik oficialiai patvirtintas centras arba oficialiai patvirtinti darbuotojai.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1991 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tačiau Ispanijos Karalystei ir Portugalijos Respublikai nustatomas papildomas dvejų metų laikotarpis, per kurį jos turi įgyvendinti šią direktyvą.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Walsh

[1] OL L 382, 1988 12 31, p. 36.

--------------------------------------------------