31990D0258Oficialusis leidinys L 145 , 08/06/1990 p. 0039 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0224
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0224


Komisijos Sprendimas

1990 m. gegužės 10 d.

nustatantis grynaveislių veislinių avių bei ožkų, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų zootechninius pažymėjimus

(90/258/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 30 d. Tarybos direktyvą 89/361/EEB dėl grynaveislių veislinių avių ir ožkų [1], ypač į jos 6 straipsnį,

kadangi Direktyvos 89/361/EEB 6 straipsnyje numatyta, kad Komisija 8 straipsnyje nustatyta tvarka turi nustatyti zootechninį pažymėjimą, kurio valstybėms narėms gali prireikti parduodant grynaveisles veislines avis bei ožkas, jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus;

kadangi yra būtina nustatyti į zootechninį pažymėjimą įrašytinus duomenis; kadangi praktiniais sumetimais turėtų būti nustatytas pažymėjimo pavyzdys ir sąlygos, kuriomis šie duomenys gali būti įtraukti į kartu su grynaveislėmis veislinėmis avimis bei ožkomis, jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais vežamus dokumentus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Grynaveislių veislinių avių ir ožkų zootechniniame pažymėjime įrašoma ši informacija:

- dokumentą išdavusi institucija,

- kilmės knygos pavadinimas,

- įrašo kilmės knygoje numeris,

- išdavimo data,

- ženklinimo būdas,

- ženklinimo numeris,

- gimimo diena,

- veislė,

- lytis,

- veisėjo pavardė ir adresas,

- savininko pavardė ir adresas,

- kilmė:

Tėvas Kilmės knygos Nr. Motina Kilmės knygos Nr. | Senelis Kilmės knygos Nr. Senelis Kilmės knygos Nr. | Senelė Kilmės knygos Nr. Senelė Kilmės knygos Nr. |

2. Gyvūno ir jo tėvų bei senelių produktyvumo kontrolės ir jų genetinės vertės nustatymo atnaujinti rezultatai nurodant šaltinį pažymėjime pateikiami tada, kai tyrimai atliekami Komisijos sprendime 90/256/EEB [2] nustatyta tvarka.

2 straipsnis

1 straipsnyje paminėta informacija gali būti nurodoma:

1) I priede nurodyto pavyzdžio pažymėjime;

2) kartu su grynaveislėmis veislinėmis avimis bei ožkomis, jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais vežamuose dokumentuose ir tai, kad šiuose dokumentuose pateikta 1 straipsnyje minima informacija, kompetentinga institucija patvirtina tokia formuluote:

"Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra nurodyta Komisijos sprendimo 90/258/EEB 1 straipsnyje nurodyta informacija".

3 straipsnis

Grynaveislių veislinių avinų ir ožių spermos zootechniniame pažymėjime nurodoma ši informacija:

- visi 1 straipsnyje nurodyti avino arba ožio donoro duomenys, jei jis pieninės veislės — kraujo grupė arba lygiavertes mokslines garantijas suteikiančių bandymų rezultatai,

- informacija, leidžianti identifikuoti spermą, jos surinkimo datą ir spermos surinkimo centro ir gavėjo pavadinimus ar pavardes bei adresus.

4 straipsnis

3 straipsnyje minima informacija gali būti nurodoma:

1) II priede nurodyto pavyzdžio pažymėjime;

2) kartu su grynaveislių veislinių avinų bei ožių sperma vežamuose dokumentuose ir tai, kad šiuose dokumentuose pateikta 3 straipsnyje minima informacija, kurią kompetentinga institucija patvirtina tokia formuluote:

"Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra įrašyta Komisijos sprendimo 90/258/EEB 3 straipsnyje nurodyta informacija".

5 straipsnis

1. Grynaveislių veislinių avių ir ožkų kiaušialąsčių zootechniniame pažymėjime nurodoma ši informacija:

- visi 1 straipsnyje nurodyti avies arba ožkos donorės duomenys,

- informacija, leidžianti identifikuoti kiaušialąstę, jos surinkimo datą ir kiaušialąsčių surinkimo centro ir gavėjo pavadinimus ar pavardes bei adresus.

2. Jei šiaudelyje yra daugiau kaip viena kiaušialąstė, tai turi būti aiškiai nurodyta, o visos kiaušialąstės turi būti tos pačios kilmės.

6 straipsnis

5 straipsnyje minima informacija gali būti nurodoma:

1) III priede nurodyto pavyzdžio pažymėjime;

2) kartu su grynaveislių veislinių avių ir ožkų kiaušialąstėmis vežamuose dokumentuose ir tai, kad šiuose dokumentuose pateikta 5 straipsnyje minima informacija, kurią kompetentinga institucija patvirtina tokia formuluote:

"Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra įrašyta Komisijos sprendimo 90/258/EEB 5 straipsnyje nurodyta informacija".

7 straipsnis

1. Grynaveislių veislinių avių ir ožkų embrionų zootechniniame pažymėjime nurodoma ši informacija:

- visi 1 straipsnyje nurodyti avies arba ožkos donorės duomenys ir 3 straipsnio 1 įtraukoje nurodyti avino arba ožio donoro duomenys,

- informacija, leidžianti identifikuoti embrionus, jų apvaisinimo datą, surinkimo datą ir embrionų surinkimo centro ir gavėjo pavadinimus ar pavardes bei adresus.

2. Jei šiaudelyje yra daugiau kaip vienas embrionas, tai turi būti aiškiai nurodyta, o visi embrionai turi būti tos pačios kilmės.

8 straipsnis

7 straipsnyje minima informacija gali būti nurodoma:

1) IV priede nurodyto pavyzdžio pažymėjime;

2) kartu su grynaveislių veislinių avių ir ožkų embrionais vežamuose dokumentuose ir tai, kad šiuose dokumentuose pateikta 7 straipsnyje minima informacija, kurią kompetentinga institucija patvirtina tokia formuluote:

"Pasirašęs asmuo patvirtina, kad šiuose dokumentuose yra įrašyta Komisijos sprendimo 90/258/EEB 7 straipsnyje nurodyta informacija".

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 153, 1989 6 6, p. 30.

[2] OL L 145, 1990 6 8, p. 35.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------