31989R2219Oficialusis leidinys L 211 , 22/07/1989 p. 0004 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 9 p. 0088
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 9 p. 0088


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2219/89

1989 m. liepos 18 d.

dėl specialių maisto produktų ir pašarų eksportavimo sąlygų įvykus branduolinei avarijai arba bet kokiu kitu nepaprastosios radiologinės padėties atveju

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi Komisija turi būti informuota apie visas branduolines avarijas arba neįprastai didelį radioaktyvumo lygį pagal 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą 87/600/Euratomas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos [2], arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. Konvenciją dėl Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) dėl skubaus perspėjimo apie branduolinę avariją,

kadangi 1987 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Reglamentą (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatantį didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas) Nr. 2218/89 [4];

kadangi numatant didžiausius leistinus lygius, nustatytus pirmiau minėtame reglamente atsižvelgta į pačią naujausią tarptautinę mokslinę nuomonę ir atspindėtas poreikis išvengti neatitikimo tarptautiniuose reglamentuose;

kadangi Tarybos ir valstybių narių Vyriausybių atstovų susitikimo, vykusio Taryboje 1987 m. gruodžio 22 d. rezoliucija, priimta tuo pačiu metu, kaip ir Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87, numato patvirtinti konkrečias taisykles, reglamentuojančias maisto produktų eksportą;

kadangi įvykus branduolinei avarijai arba bet kokiu kitu nepaprastosios radiologinės padėties atveju, negalima leisti eksportuoti į trečiąsias šalis vartojimui Bendrijoje skirtų produktų, kurių taršos lygis viršija didžiausius leistinus lygius; kadangi esant tokioms ypatingoms aplinkybėms praktiškai sunku apdoroti produktus priklausomai nuo jų galutinės paskirties;

kadangi eksporto nuostatos taip pat turėtų būti susijusios ir su pašarais, nes šiems produktams visuomenės sveikatos sumetimais taikomas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87;

kadangi dėl to tikslinga nustatyti konkrečias maisto produktų ir pašarų eksportavimo sąlygas įvykus branduolinei avarijai arba bet kokiu kitu nepaprastosios radiologinės padėties atveju ir taikyti tokiems produktams Reglamente (Euratomas) Nr. 3954/87 numatytus didžiausius leistinus radiacinės taršos lygius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas nustato maisto produktų ir pašarų eksporto sąlygas įvykus branduolinei avarijai arba esant bet kokiai kitai nepaprastajai radiologinei padėčiai, dėl ko gali įvykti žymus maisto produktų ir pašarų radiacinis užteršimas.

2. Šiame reglamente "maisto produktai" reiškia produktus skirtus vartoti žmonėms iškart arba po apdorojimo, o "pašarai" reiškia produktus, kurie skirti gyvūnų mitybai.

2 straipsnis

Negalima eksportuoti tų maisto produktų ir pašarų, kurių radiacinės taršos lygis yra didesnis už didžiausius leistinus lygius, nustatytus Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 2 ir 3 straipsniuose.

3 straipsnis

Valstybės narės vykdo patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 straipsnyje nurodytų didžiausių leistinų lygių.

4 straipsnis

Visos valstybės narės perduoda Komisijai pačią išsamiausią informaciją apie šio reglamento taikymą, ypač apie visus didžiausių leistinų lygių viršijimo atvejus. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Šio reglamento taikymo taisykles nustato Komisija Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 7 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiam tikslui įsteigiamas ad hoc komitetas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1989 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Dumas

[1] OL C 214, 1988 8 16, p. 31.

[2] OL L 371, 1987 12 30, p. 76.

[3] OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

[4] Žr. šio OL p. 1.

--------------------------------------------------