31989L0680Oficialusis leidinys L 398 , 30/12/1989 p. 0026 - 0026
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 19 p. 0124
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 19 p. 0124


Tarybos direktyva

1989 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 77/536/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reguliuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijas, apsaugančias nuo apvirtimo, suderinimo

(89/680/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi reikia patvirtinti priemones, skirtas laipsniškam vidaus rinkos sukūrimui per laikotarpį iki 1992 m. gruodžio 31 d.; kadangi vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi Direktyvos 77/536/EEB [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/354/EEB [5], 9 straipsnyje nurodyta, kad minėta direktyva taikoma ratiniams žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriams, kurių masė yra nuo 1,5 iki 4,5 tonos; kadangi padidinus didžiausią masę 1,5 tonos, kaip nustatyta dabar, nebūtų smarkiai pakenkta saugai keliuose ir žemės darbuose;

kadangi traktorių, kurių masė yra nuo 4,5 iki 6 tonų, konstrukcija, apsauganti nuo apvirtimo, gali būti traktuojama lygiai taip pat, kaip ir traktorių, kurių masė yra nuo 1,5 iki 4,5 tonos, todėl jai gali būti taikomos tos pačios taisyklės,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 77/536/EEB 9 straipsnio ketvirtosios įtraukos pirmoje eilutėje žodžiai "masė 1,5–4,5 tonos" pakeičiami į "masė 1,5–6 tonos".

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 1990 m. sausio 3 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. Cresson

[1] OL C 324, 1988 12 17, p. 14.

[2] OL C 120, 1989 5 16, p. 17 irOL C 256, 1989 10 9, p. 75.

[3] OL C 102, 1989 4 24, p. 8.

[4] OL L 220, 1977 8 29, p. 1.

[5] OL L 192, 1987 7 11, p. 43.

--------------------------------------------------