31989L0361Oficialusis leidinys L 153 , 06/06/1989 p. 0030 - 0031
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 29 p. 0107
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 29 p. 0107


Tarybos direktyva

1989 m. gegužės 30 d.

dėl grynaveislių veislinių avių ir ožkų

(89/361/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi avių ir ožkų veisimas bei auginimas užimą svarbią vietą Bendrijos žemės ūkyje; kadangi ši veikla yra tam tikros žemės ūkiu besiverčiančių gyventojų dalies pajamų šaltinis;

kadangi avių ir ožkų veisimas turėtų būti skatinamas ir kadangi patenkinami rezultatai šioje srityje daug priklauso nuo grynaveislių gyvulių panaudojimo;

kadangi egzistuoja skirtumai įrašant į kilmės knygas; kadangi šie skirtumai sudaro prekybos Bendrijoje kliūtį; kadangi tam, kad būtų visiškai liberalizuota prekyba, reikalingas tolesnis suderinimas, ypač turint omenyje įrašymą į kilmės knygas;

kadangi, norint panaikinti šiuos skirtumus ir taip padidinti šio žemės ūkio sektoriaus produktyvumą, reikėtų liberalizuoti Bendrijos vidaus prekybą;

kadangi valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad būtų pateikiami remiantis Bendrijos tvarka parengti pažymėjimai;

kadangi turėtų būti priimtos nuostatos, neleidžiančios iš trečiųjų šalių importuoti grynaveislių veislinių avių ir ožkų palankesnėmis sąlygomis nei taikomos Bendrijoje;

kadangi reikėtų priimti su tam tikrais techniniais dalykais susijusias įgyvendinimo priemones; kadangi, siekiant įgyvendinti numatytas priemones, reikėtų priimti glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir Komisijos per Zootechnikos nuolatinį komitetą nuostatas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva apima zootechnines problemas, kurios gali kilti prekiaujant Bendrijoje grynaveislėmis veislinėmis ožkomis ir avimis, jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais.

2. Iki atitinkamų Bendrijos nuostatų įsigaliojimo, Bendrijos vidaus prekybai taikomos nacionalinės gyvūnų sveikatos taisyklės, jei jos atitinka EEB Sutarties bendrąsias nuostatas.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje naudojamos šios sąvokos:

a) "grynaveislės veislinės ožkos ir avys" – tai ožkos bei avys, kurių tėvai ir seneliai yra įrašyti arba įregistruoti tos pačios veislės kilmės knygoje ir kurios pačios yra joje įrašytos ar įregistruotos, arba yra tinkamos įrašyti;

b) "kilmės knyga" – tai bet kuri knyga, registras, kartoteka arba duomenų laikmena:

- kurią tvarko veislininkystės organizacija arba asociacija, oficialiai pripažinta valstybės narės, kurioje ta veislininkystės organizacija ar asociacija yra įsikūrusi, arba tos valstybės narės valstybinės agentūros ir

- kurioje įrašomos arba įregistruojamos konkrečios veislės grynaveislės veislinės ožkos arba avys ir nurodomi jų protėviai.

3 straipsnis

1. Valstybės narės dėl zootechninių priežasčių negali uždrausti, apriboti arba kliudyti:

- Bendrijos vidaus prekybos grynaveislėmis veislinėmis ožkomis ir avimis, jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais,

- oficialiai patvirtinti veislininkystės organizacijas arba asociacijas, kurios, remdamosi 4 straipsnio nuostatomis, tvarko ar užveda kilmės knygas.

2. Tačiau iki 4 ir 6 straipsniuose minimų Bendrijos sprendimų įsigaliojimo valstybės narės gali ir toliau taikyti EEB Sutarties bendrąsias taisykles atitinkančias nacionalines nuostatas.

4 straipsnis

Komisija 8 straipsnyje nustatyta tvarka iki 1991 m. sausio 1 d. nustatys:

- kilmės knygas tvarkančių arba užvedančių veislininkystės organizacijų ir asociacijų patvirtinimo kriterijus,

- įrašymo arba įregistravimo kilmės knygoje kriterijus,

- grynaveislių veislinių avių ir ožkų produktyvumo kontrolės ir genetinės vertės nustatymo metodus,

- veislinio gyvulio aprobavimo kriterijus, kad būtų galima panaudoti jų spermą, kiaušialąstes ar embrionus.

5 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie veislininkystės organizacijas ir asociacijas, patvirtintas tvarkyti arba užvesti kilmės knygas ir atitinkančias 4 straipsnio pirmoje įtraukoje nustatytus kriterijus.

6 straipsnis

Valstybės narės gali reikalauti, kad parduodant grynaveisles veislines ožkas ir avis, jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus būtų pateikiamas zootechninis pažymėjimas pagal Komisijos 8 straipsnyje nustatyta tvarka parengtą pavyzdį.

7 straipsnis

Iki atitinkamų Bendrijos taisyklių įgyvendinimo, grynaveislių veislinių avių ir ožkų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių taikytinos zootechninės sąlygos neturi būti palankesnės už taikytinas Bendrijos vidaus prekyboje.

8 straipsnis

Kai būtina laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, Sprendimu 77/505/EEB [4] įkurtas Zootechnikos nuolatinis komitetas priima sprendimus laikydamasis Direktyvos 88/661/EEB [5] 11 straipsnyje nustatytų taisyklių.

9 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės akus, kurie, įsigalioję vėliausiai iki 1991 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Romero Herrera

[1] OL C 348, 1987 12 23, p. 6.

[2] OL C 94, 1988 4 11, p. 182.

[3] OL C 80, 1988 3 28, p. 35.

[4] OL L 206, 1977 8 12, p. 11.

[5] OL L 382, 1988 12 31, p. 36.

--------------------------------------------------