31989L0130Oficialusis leidinys L 049 , 21/02/1989 p. 0026 - 0028
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 2 p. 0103
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 2 p. 0103


Tarybos direktyva

1989 m. vasario 13 d.

dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo

(89/130/EEB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimą 88/378/EEB/Euratomas, dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [1], ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi kuriant Bendrijų papildomus nuosavus išteklius, grindžiamus valstybių narių bendruoju nacionaliniu produktu rinkos kainomis (toliau — BNPrk), būtina gerinti šio suvestinio rodiklio palyginamumą ir patikimumą;

kadangi vidaus rinkos sukūrimas padidins tarptautiniu lygmeniu palyginamų duomenų apie suvestinį BNPrk ir jo sudedamąsias dalis poreikį; kadangi šie duomenys taip pat yra ir svarbus analitinis įrankis koordinuojant ekonominę politiką;

kadangi BNPrk duomenys turi būti palyginami ir pagal sąvokas, ir pagal praktinį taikymą bei reprezentuoti valstybių narių ekonomiką;

kadangi BNPrk gali būti palyginamas pagal sąvokas tik tuo atveju, kai laikomasi tam tikrų sąvokų apibrėžimų pagal Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemą (ESS) ir atitinkamų ESS apskaitos taisyklių;

kadangi BNPrk palyginamumas pagal praktinį taikymą priklauso nuo naudojamų vertinimo procedūrų ir pagrindinių turimų duomenų; kadangi patobulinta BNPrk apimtis lemia statistinių duomenų bazės ir vertinimo procedūrų plėtotę;

kadangi reikėtų parengti procedūrą, kurią taikant būtų patikrintas ir įvertintas BNPrk palyginamumas ir reprezentatyvumas; kadangi dėl to turėtų būti sudarytas komitetas, kuriame glaudžiai bendradarbiautų valstybės narės ir Komisija,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

Bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis apibrėžimas

1 straipsnis

BNPrk apibrėžiamas pagal galiojančią Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemą (ESS).

BNPrk apskaičiuojamas prie bendrojo vidaus produkto rinkos kainomis (BVPrk, ESS kodas: N1) pridėjus kompensaciją dirbantiesiems (R10) ir nuosavybės bei verslo pajamas (R 40), gaunamas kitose šalyse, neįskaitant atitinkamų srautų į kitas šalis.

2 straipsnis

BVPrk rodo galutinį rezidentų ūkinių vienetų gamybinės veiklos rezultatą. Remiantis ESS, BVPrk gali būti pateiktas trimis metodais.

1. Gamybos metodas

BVPrk (N1) — tai skirtumas tarp pagamintų prekių bei suteiktų paslaugų (P10) ir tarpinio vartojimo (P 20), pridėjus PVM (R 21) ir su importu susijusius grynuosius mokesčius (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM)) (R29).

2. Išlaidų metodas

BVPrk (N1) — tai namų ūkių, privačių ne pelno institucijų ir Vyriausybinio sektoriaus galutinio vartojimo šalies viduje (P 30), bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo (P41), atsargų pasikeitimo (P 42) ir skirtumo tarp eksporto (P50) ir importo (P 60) suma.

3. Pajamų metodas

BVPrk (N1) — tai kompensacijos dirbantiesiems (R 10), bendrojo likutinio pertekliaus (N 2) ir su gamyba bei importu susijusių mokesčių (R20) suma, neįskaitant subsidijų (R 30).

II SKIRSNIS

Nuostatos dėl BNPrk apskaičiavimo ir BNPrk duomenų pateikimo

3 straipsnis

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinę apskaitos tvarką, apskaičiuoja BNPrk pagal 1 straipsnį.

2. Kiekvienais metais iki spalio 1 d. valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinę apskaitos tvarką, pateikia Komisijai (Europos Bendrijų statistikos tarnybai (SOEC – Statistical Office of the European Communities)) duomenis apie suvestinį BNPrk bei jo sudedamąsias dalis pagal ESS vartojamų sąvokų apibrėžimus, nurodytus 1 ir 2 straipsniuose. Valstybės narės taip pat pateikia informaciją, kuri būtina parodant kaip šis suvestinis rodiklis buvo nustatytas. Pateikiami praėjusių metų duomenys ir visi ankstesnių finansinių metų duomenų pakeitimai.

4 straipsnis

Laikydamosi tvarkos, kurią Komisija (SOEC) nustato pasikonsultavusi su 6 straipsnyje nurodytu komitetu, valstybės narės palaipsniui ir ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą pateikia Komisijai (SOEC) procedūrų ir pagrindinių statistinių duomenų, naudojamų BNPrk bei jo sudedamosioms dalims apskaičiuoti, aprašą.

5 straipsnis

Pateikdamos 3 straipsnyje nurodytus duomenis, valstybės narės informuoja Komisiją (SOEC) apie bet kokius naudojamų procedūrų ir statistinių duomenų pakeitimus.

III SKIRSNIS

Nuostatos dėl BNPrk apskaičiavimo tikrinimo

6 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas pagal klausimo skubumą. Tais atvejais, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu, nuomonė patvirtinama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau, jeigu tos priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama pateikia jas Tarybai. Tokiu atveju:

- Komisija atideda patvirtintų priemonių taikymą tam tikram laikotarpiui, kuris turi būti nustatytas kiekviename Tarybos priimtame dokumente, tačiau šis laikotarpis jokiu būdu negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo priemonių pateikimo dienos,

- Taryba kvalifikuota balsų dauguma per ankstesnėje įtraukoje nurodytą terminą gali priimti kitokį sprendimą.

7 straipsnis

6 straipsnyje nurodytas komitetas nagrinėja klausimus, kuriuos iškelia jo pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu ir kurie yra susiję su šios direktyvos įgyvendinimu, o būtent su šiais dalykais:

a) kiekvienais metais tikrinama, ar laikomasi 1 ir 2 straipsniuose apibrėžtų sąvokų;

b) kiekvienais metais tikrinami duomenys, pateikti laikantis 3 straipsnyje nurodytų sąlygų, ir informacija, pateikta laikantis 4 ir 5 straipsnyje nurodytų sąlygų, apie BNPrk bei jo sudedamųjų dalių apskaičiavimui naudojamus statistikos duomenų šaltinius bei procedūras.

Komitetas taip pat sprendžia klausimus, susijusius su BNPrk duomenų revizavimu ir BNPrk išsamumu.

Prireikus komitetas pasiūlo Komisijai priemones, kurios padėtų parengti išsamesnius ir reprezentatyvesnius BNPrk duomenis.

IV SKIRSNIS

Finansinės nuostatos

8 straipsnis

Keletą pirmųjų šios direktyvos įgyvendinimo metų valstybės narės gauna iš Bendrijos finansinę paramą, skirtą BNPrk duomenų palyginamumui ir reprezentatyvumui tobulinti. Suma, laikoma būtina tokiai paramai, yra 6 milijonai ekiu.

V SKIRSNIS

Baigiamosios nuostatos

9 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos [3], įgyvendina šią direktyvą.

10 straipsnis

Iki 1991 m. pabaigos, kai bus peržiūrėtas Sprendimas 88/376/EEB/Euratomas, Komisija pateikia pranešimą apie šios direktyvos taikymą.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. vasario 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Solchaga Catalan

[1] OL L 185, 1988 7 15, p. 24.

[2] OL L C 187, 1988 7 18, p. 142.

[3] Valstybėms narėms apie šią direktyvą buvo pranešta 1989 m. vasario 16 d.

--------------------------------------------------