31989D0004Oficialusis leidinys L 005 , 07/01/1989 p. 0033 - 0034
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 4 tomas 3 p. 0124
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 4 tomas 3 p. 0124


Komisijos sprendimas

1988 m. gruodžio 21 d.

dėl Žuvininkystės patariamojo komiteto

(89/4/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

kadangi Žuvininkystės patariamasis komitetas buvo įsteigtas 1971 m. vasario 25 d. Komijos sprendimu 71/128/EEB [1], kurio tekstas buvo pakeistas 1973 m. spalio 31 d. Sprendimu 73/429/EEB [2];

kadangi laikomasi nuomonės, kad įstojus į Bendriją naujoms valstybėms narėms pageidautina pakeisti vietų paskirstymo šiame komitete taisykles;

kadangi, be to, reikia šiek tiek pakeisti pirmiau minėto sprendimo tekstą ir dėl to, kad būtų aiškiau, reikia pateikti visiškai naują teksto redakciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

"1 straipsnis

1. Prie Komisijos įsteigiamas Žuvininkystės patariamasis komitetas (toliau – Komitetas).

2. Komitetą sudaro šių interesų sričių atstovai: žuvininkystės pramonės gamintojų ir kooperatyvų, žuvininkystės versle dalyvaujančių kredito institucijų, žuvininkystės produktų prekybos, žuvininkystės produktų pramonės šakų ir žvejybos bei žuvininkystės produktų pramonės vartotojų.

2 straipsnis

1. Komisija gali konsultuotis su Komitetu dėl bet kurios reglamentų, susijusių su bendra žuvininkystės politika, veikimo problemos ir pirmiausia – dėl priemonių, kurias Komisija priims pagal tuos reglamentus, bei dėl visų šioje pramonėje kylančių socialinių problemų, išskyrus darbo ginčus.

2. Komiteto pirmininkas gali pasiūlyti Komisijai konsultuotis su Komitetu bet kuriuo jo kompetencijos klausimu, dėl kurio nebuvo klausta jo nuomonės. Pirmiausia jis taip daro vieno iš interesų sričių atstovų prašymu.

3 straipsnis

1. Komitetą sudaro 45 nariai.

2. Vietos Komitete paskirstomos taip:

- 21 vieta – žuvininkystės produktų gamintojų atstovams,

- trys vietos – žuvininkystės kooperatyvų atstovams,

- viena vieta – komercinių bankų, finansuojančių jūrų veiklos rūšis (Banques commerciales pour les activités maritimes), atstovui,

- dvi vietos – specializuotų kooperatyvų kredito institucijų atstovams,

- penkios vietos – prekiautojų žuvininkystės produktais atstovams,

- penkios vietos – žuvininkystės pramonės atstovams,

- penkios vietos – žvejybos ir žuvininkystės produktų pramonės darbuotojų atstovams,

- trys vietos – vartotojų atstovams.

4 straipsnis

1. Komiteto narius skiria Komisija Bendrijos lygiu įkurtų verslo ir darbuotojų organizacijų, kurios labiausiai atstovauja 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems interesams, siūlymu; vartotojų atstovai skiriami Vartotojų patariamojo komiteto siūlymu.

Šios institucijos siūlo po du skirtingą pilietybę turinčius kandidatus kiekvienai vietai užimti.

2. Komiteto nariai skiriami trejų metų kadencijai. Jie gali būti paskirti kitai kadencijai. Nariams už darbą neatlyginama.

Pasibaigus trejiems metams, Komiteto nariai savo pareigas eina tol, kol jie pakeičiami arba kol yra paskiriami kitai kadencijai.

Nario kadencijos laikas gali pasibaigti nepraėjus trejiems metams, jei narys miršta arba atsistatydina.

Ji taip pat gali pasibaigti, jeigu nario atstovaujama organizacija paprašo jį pakeisti.

Asmuo, kuris pakeis tokį narį likusiam kadencijos laikui, skiriamas šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Komiteto narių sąrašą susipažinti Komisija skelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Komitetas dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma trejiems metams išrenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.

Komitetas gali tokia pačia balsų dauguma iš kitų narių išrinkti papildomus pareigūnus. Tokiu atveju be pirmininko kitais pareigūnais išrenkami ne daugiau kaip po vieną kiekvienos Komitete atstovaujamos interesų srities atstovą.

Pareigūnai rengia ir organizuoja Komiteto darbą.

6 straipsnis

Bet kurios atstovaujamos interesų srities atstovo prašymu pirmininkas gali pakviesti atitinkamos interesų srities deleguotą asmenį dalyvauti Komiteto posėdžiuose. Taip pat, remdamasis tokiu prašymu, pirmininkas gali pakviesti bet kurį tam tikrą kvalifikaciją tam tikru darbotvarkės klausimu turintį asmenį dalyvauti Komiteto svarstymuose kaip ekspertą. Ekspertai dalyvauja diskusijose tik tais klausimais, dėl kurių jie buvo pakviesti.

7 straipsnis

Komitetas gali įkurti darbo grupes, kurios padėtų jam atlikti jo darbus.

8 straipsnis

1. Komitetą šaukia Komisija ir jis renkasi Komisijos būstinėje. Pirmininkas, suderinęs su Komisija, sušaukia pareigūnų posėdžius.

2. Atitinkamų Komisijos padalinių atstovai dalyvauja Komiteto, jo pareigūnų ir darbo grupių posėdžiuose.

3. Komisija Komitetui, jo pareigūnams ir darbo grupėms teikia sekretoriato paslaugas.

9 straipsnis

Komitetas svarsto klausimus, dėl kurių Komisija klausė jo nuomonės. Dėl jų nebalsuojama.

Komisija, prašydama Komiteto nuomonės, gali nustatyti laiką, per kurį tokia nuomonė turi būti pateikta.

Skirtingų interesų sričių atstovų pareikštos nuomonės įtraukiamos į Komisijai pateikiamą ataskaitą.

Jeigu Komitete vieningai sutariama dėl nuomonės, kurią reikia pateikti, Komitetas parengia bendras išvadas ir prideda jas prie ataskaitos.

10 straipsnis

Nepažeidžiant Sutarties 214 straipsnio nuostatų, jei Komisija praneša Komiteto nariams, kad prašoma nuomonė ar keliamas klausimas yra konfidencialaus pobūdžio, Komiteto nariai įpareigojami neatskleisti informacijos, kurią jie sužinojo dirbdami Komitete arba jo darbo grupėse.

Tokiais atvejais posėdžiuose gali dalyvauti tik Komiteto nariai ir atitinkamų Komisijos padalinių atstovai."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1988 m. gruodžio 21 d.

Priimta Briuselyje, 1988 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

António Cardoso e Cunha

Komisijos narys

[1] OL L 68, 1971 3 22, p. 18.

[2] OL L 355, 1973 12 24, p. 61.

--------------------------------------------------