31988R1677Oficialusis leidinys L 150 , 16/06/1988 p. 0021 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 26 p. 0207
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 26 p. 0207


Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1677/88

1988 m. birželio 15 d.

nustatantis agurkų kokybės standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1035/72 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1117/88 [2], ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi Tarybos reglamentu Nr. 183/64/EEB [3] nustatyti agurkų kokybės standartai;

kadangi įvyko pakitimų agurkų auginime ir prekyboje, ypač dėl vartotojų ir didmeninės rinkos reikalavimų; kadangi, atsižvelgiant į naujus reikalavimus, dėl to turi būti pakeisti bendrieji kokybės standartai;

kadangi dėl tokių pokyčių būtina keisti ir papildomos kokybės klasės, nustatytos Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1194/69 [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 79/88 [5], apibrėžimą; kadangi apibrėžiant šią klasę, reikia atsižvelgti į ekonominę svarbą atitinkamų produktų augintojams bei būtinybę tenkinti vartotojų reikalavimus;

kadangi standartus būtina taikyti visuose prekybos etapuose; kadangi tolimas jų vežimas, tam tikros trukmės sandėliavimas ar įvairūs šių produktų tvarkymo veiksmai gali tapti jų gedimo priežastimi; kadangi dėl šios priežasties, taikant standartus įvairiuose prekybos etapuose produktus išsiuntus, būtina atsižvelgti į tokį produktų gedimą;

kadangi, siekiant aiškumo ir tikrumo taikant teisinius reikalavimus bei siekiant palengvinti pakeistų standartų taikymą, jie turėtų būti pateikti viename tekste;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Agurkų, patenkančių į kombinuotosios nomenklatūros 07070011 ir 07070019 paantraštes, kokybės standartai nustatomi šio reglamento priede.

Šiuos standartus būtina taikyti visuose prekybos etapuose Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 nustatytomis sąlygomis.

Tačiau nustatytų standartų atžvilgiu visuose etapuose nuo produktų išsiuntimo jie gali būti mažiau švieži ir standūs bei šiek tiek pasikeitę dėl biologinio vystymosi ir savo polinkio gesti.

2 straipsnis

Reglamentas Nr. 183/64/EEB iš dalies keičiamas taip:

- 1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka išbraukiama,

- išbraukiamas I/2 priedas.

3 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1194/69 iš dalies keičiamas taip:

- 1 straipsnyje žodžiai "ir agurkai" išbraukiami,

- išbraukiamas VII priedas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1989 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1988 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 118, 1972 5 20, p. 1.

[2] OL L 107, 1988 4 28, p. 1.

[3] OL 192, 1964 11 25, p. 3217/64.

[4] OL L 157, 1969 6 28, p. 1.

[5] OL L 10, 1988 1 14, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

AGURKŲ KOKYBĖS STANDARTAI

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šie standartai taikomi agurkams, išaugintiems iš Cucumis sativus L. veislių (kultūrinių veislių), kurie vartotojams tiekiami švieži. Agurkams, skirtiems perdirbimui, ir kornišonams šie standartai netaikomi.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šių standartų tikslas — apibrėžti paruoštų ir supakuotų agurkų kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių agurkai turi būti:

- nepažeisti,

- sveiki; produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- šviežiai atrodantys,

- tvirti,

- švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- be kenkėjų,

- kenkėjų nepažeisti,

- nekartūs (laikantis II ir III klasės specialių nuostatų, išdėstytų antraštėje "Leistini nuokrypiai"),

- ne per daug drėgni išorėje,

- be pašalinio kvapo ir/ar skonio.

Agurkai turi būti pakankamai subrendę, bet jų sėklos turi būti minkštos.

Produktų būklė turi būti tokia, kad jie:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant,

- paskirties vietą pasiektų būdami tinkamos būklės.

B. Klasifikacija

Agurkai klasifikuojami į keturias klases:

i) "aukščiausia" klasė

Šios klasės agurkai turi būti ypač geros kokybės. Jie turi turėti visus savo veislei būdingus požymius.

Jie turi:

- būti gerai subrendę,

- būti geros formos ir praktiškai tiesūs (maksimalus išlenkimo aukštis: 10 mm per 10 cm agurko ilgį),

- turėti savo veislei būdingą spalvą,

- neturėti trūkumų, jokių deformacijų ir ypač deformacijų, kurios atsiranda formuojantis sėkloms.

ii) I klasė

Šios klasės agurkai turi būti geros kokybės. Jie turi:

- būti pakankamai išsivystę,

- būti pakankamai geros formos ir praktiškai tiesūs (maksimalus išlenkimo aukštis: 10 mm per 10 cm agurko ilgį).

Leistini tokie trūkumai:

- nežymi deformacija, bet be deformacijos, kuri susidaro, formuojantis sėkloms,

- nežymus spalvos trūkumas, ypač agurko šviesi dalis, kur jis augdamas lietė žemę,

- nežymios odelės dėmelės, atsiradusios besitrinant, tvarkant ir dėl žemų temperatūrų su sąlyga, kad tokios dėmelės užgijusios ir nekenkia išsilaikymui.

iii) II klasė

Šiai klasei priskiriami agurkai, kurie netenkina aukštesnių klasių reikalavimų, bet tenkina minimalius pirmiau nurodytus reikalavimus. Tačiau jie gali turėti tokių trūkumų:

- būti deformuoti, išskyrus deformacijas,

- susidariusias formuojantis sėkloms,

— turėti spalvos defektų, kurie užima ne daugiau kaip vieną trečiąją paviršiaus; kai agurkai yra išauginti po priedanga, didesni spalvos trūkumai neleistini,

- užsiraukę įtrūkimai,

- nedideli sužeidimai dėl trynimosi ar prekinio apdorojimo, kurie nedaro didesnės įtakos išsilaikymui ir išvaizdai.

Visi pirmiau išvardinti trūkumai leistini tiesiems ir truputį išlenktiems agurkams.

Antra vertus, lenkti agurkai leistini tik, jei jie turi nedidelius spalvos trūkumus ir neturi jokių kitų formos deformacijų, išskyrus išlenktumą.

Truputį lenktų agurkų maksimalus išlinkimo aukštis gali būti 20 mm 10 cm agurko ilgiui.

Lenkti agurkai gali turėti labiau lenktą formą ir turi būti pakuojami atskirai.

iv) III klasė [1]

Šiai klasei priskiriami agurkai, kurie netenkina aukštesnių klasių reikalavimų, bet tenkina II klasės reikalavimus. Tačiau lenkti agurkai gali turėti visus II klasės tiesiems ir truputį lenktiems agurkams leistinus trūkumus ir turi būti pakuojami atskirai.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

Dydis nustatomas pagal agurko svorį.

i) Atvirame lauke išauginti agurkai turi sverti 180 g ar daugiau. Po priedanga išauginti agurkai privalo sverti 250 g ar daugiau.

ii) Be to, po priedanga išauginti "aukščiausios" ir I klasės agurkai, sveriantys:

- 500 g ar daugiau privalo būti ne mažiau kaip 30 cm ilgio,

- nuo 250 iki 500 g privalo būti ne mažiau kaip 25 cm ilgio.

iii) Dydį būtina nustatyti "aukščiausios" ir I klasės agurkams.

Svorio skirtumas tarp sunkiausio ir lengviausio agurko toje pačioje pakuotėje neturi viršyti:

- 100 gramų, kai lengviausio agurko svoris yra nuo 180 iki 400 gramų,

- 150 gramų, kai lengviausio agurko svoris yra 400 gramų ir daugiau.

iv) Nuostatos dėl dydžio netaikomos "trumpiems agurkams".

IV. NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.

A. Kokybės nuokrypiai:

i) "aukščiausia" klasė:

agurkai, kurie netenkina šios klasės reikalavimų, bet tenkina I klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 5 % viso agurkų skaičiaus;

ii) I klasė:

agurkai, kurie netenkina šios klasės reikalavimų, bet tenkina II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 10 % viso agurkų skaičiaus;

iii) II klasė:

agurkai, kurie netenkina nei šios klasės, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 10 % viso agurkų skaičiaus, išskyrus tuos, kurie pažeisti puvinio ar kitaip sugedę ir dėl to netinkami vartoti. Šio leistino nuokrypio ribose agurkai su kartaus skonio galiukais gali sudaryti daugiausiai 2 % agurkų skaičiaus;

iv) III klasė:

agurkai, kurie netenkina nei šios klasės, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 15 % viso agurkų skaičiaus, išskyrus agurkus, kurie pažeisti puvinio ar kitaip sugedę ir dėl to netinkami vartoti. Šio leistino nuokrypio ribose agurkai su kartaus skonio galiukais gali sudaryti daugiausiai 4 % agurkų skaičiaus.

B. Dydžio nuokrypiai:

visoms klasėms: agurkai, kurie neatitinka dydžio reikalavimų, gali sudaryti 10 % agurkų skaičiaus. Tačiau šis leistinas nuokrypis taikomas produktams, kurie skiriasi nuo nurodyto dydžio ir svorio limitų ne daugiau kaip 10 %.

V. NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A. Vienodumas:

visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės ar tipo, kokybės ir dydžio (kai dydį nurodyti privaloma). III klasės agurkams taikomas tik kilmės ir veislės ar tipo vienodumo reikalavimas.

Kiekvienos pakuotės matomoji turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas:

agurkai turi būti supakuoti taip, kad jie būtų tinkamai apsaugoti.

Agurkus būtina supakuoti pakankamai tvirtai, kad transportuojant jiems nebūtų padaryta žalos.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės raidėmis ant tos pačios pusės, įskaitomai, neištrinamai ir iš išorės gerai matomai turi būti nurodyta tokia informacija:

A. Identifikacija:

Pakuotojas ir/ar siuntėjas | pavadinimas/pavardė ir adresas ar oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas. |

B. Produkto pobūdis:

- "agurkai", jei pakuotės turinys nematomas iš išorės,

- "išauginti po priedanga" ar, kai reikia, kita ekvivalentiška frazė,

- "trumpi agurkai", "mini agurkai" ar kita atitinkama frazė.

C. Produkto kilmė:

kilmės šalis ir pasirinktinai rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija:

- klasė ir atitinkamais II ir III klasės agurkų atvejais — "lenkti agurkai",

- dydis (jei nustatytas dydžio reikalavimas), nurodant mažiausią ir didžiausią agurkų svorį,

- vienetų skaičius (pasirinktinai).

E. Oficiali pakavimo žyma (pasirinktinai).

[1] Papildoma klasė, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalyje. Šios klasės kokybės ar kitų specifikacijos dalių naudojimą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

--------------------------------------------------