31988L0599Oficialusis leidinys L 325 , 29/11/1988 p. 0055 - 0057
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0135
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0135


Tarybos direktyva

1988 m. lapkričio 23 d.

dėl Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų tipinių įgyvendinimo kontrolės procedūrų

(88/599/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

atsižvelgdama į Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų susitikimo, įvykusio 1985 m. gruodžio 20 d., rezoliuciją dėl socialinių teisės aktų kelių transporto srityje įgyvendinimo pagerinimo [4],

kadangi Reglamentai (EEB) Nr. 3820/85 [5] ir (EEB) Nr. 3821/85 [6] yra svarbūs vidaus kelių transporto paslaugų bendrosios rinkos sukūrimui;

kadangi tinkamam socialinių įstatymų taikymui kelių transporto srityje būtina vieninga ir efektyvi valstybių narių kontrolė;

kadangi norint kontroliuoti, kaip laikomasi atitinkamų nuostatų reikalavimų, ir siekiant sumažinti arba užkirsti kelią pažeidimams, būtina nustatyti minimalius reikalavimus;

kadangi Portugalijos Respublika tik dabar pradėjo laikytis nustatytų kelių transporto kontrolės procedūrų ir todėl šios direktyvos nuostatų taikymas jai turi būti atidėtas;

kadangi šios direktyvos nuostatoms įgyvendinti visoje Bendrijoje būtina įvesti griežtą ir efektyvią kontrolę, kuri įmanoma tik keičiantis informacija ir teikiant abipusę pagalbą;

kadangi keitimasis informacija yra privalomas ir turi vykti reguliariai;

kadangi vienodas socialinių taisyklių taikymas kelių transporto srityje yra būtinas, siekiant išvengti konkurencijos tarp įmonių iškraipymo ir skatinant saugą keliuose bei socialinę pažangą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Kontrolė

Šios direktyvos tikslas yra nustatyti minimalias teisingos ir vienodos Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo kontrolės sąlygas.

2 straipsnis

Kontrolės sistemos

1. Valstybės narės organizuoja tinkamų ir reguliarių patikrinimų keliuose ir transporto įmonėse sistemą, kasmet apimančią didelę ir reprezentatyvią atrankinę grupę vairuotojų, įmonių ir visų kategorijų transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentai (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 grupę.

2. Kiekviena valstybė narė taip organizuoja patikrinimus, kad:

- kasmet jie sudaro ne mažiau kaip 1% darbo dienų, kurias dirbo transporto priemonių, kuriems taikomi Reglamentai (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85, vairuotojai,

- ne mažiau kaip 15 % visų patikrintų darbo dienų yra patikrinimai, atliekami keliuose ir ne mažiau kaip 25 % - įmonių teritorijose.

3. Informacijoje, kuri yra pateikiama Komisijai pagal Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 16 straipsnio 2 dalies reikalavimus, inter alia, turi būti nurodytas keliuose patikrintų vairuotojų, įmonių teritorijose atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų skaičius.

3 straipsnis

Patikrinimai keliuose

1. Patikrinimai keliuose yra daromi bet kuriuo laiku skirtingose vietose, išdėstytose pakankamai ilgose kelių tinklo atkarpose, kad būtų sunku išvengti patikrinimo postų.

2. Atliekant patikrinimus keliuose siekiama nustatyti:

- kasdienio vairavimo trukmę, pertraukas ir kasdienio poilsio trukmę, o tais atvejais, kai yra akivaizdūs nusižengimai taisyklėms, − ir registracijos lapus apie kelionę ta transporto priemone už praėjusias dienas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 7 dalies reikalavimus,

- jei reikia, paskutinę kassavaitinio poilsio trukmę,

- ar teisingai veikia tachografas (išsiaiškinti, ar nebuvo manipuliuojama tachografu ir (arba) nebuvo klastojami registracijos lapai), arba, jei reikia patikrinti, ar vairuotojas turi Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 14 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus.

3. Patikrinimai keliuose atliekami nediskriminuojant vairuotojų ir transporto priemonių, nepriklausomai nuo to, ar jie yra valstybės narės gyventojai, ar ne.

4. Kad įgaliotasis inspektorius galėtų atlikti savo darbą, jis turi turėti:

- pagrindinių kontrolės postų sąrašą,

- kalbų lentelę, kurioje yra šiuo metu kelių transporto operacijose vartojami žodžiai. Tokią lentelę valstybėms narėms pateikia Komisija.

5. Jeigu kelyje atliktas vairuotojo ar kitoje valstybėje narėje įregistruotos transporto priemonės patikrinimas leidžia manyti, kad buvo įvykdytas pažeidimas, kurio dėl duomenų stygiaus neįmanoma tiksliai nustatyti, kompetentingos tos valstybės narės institucijos padeda viena kitai išsiaiškinti susidariusią padėtį. Tais atvejais, kai, siekdama iki galo išsiaiškinti situaciją, valstybė narė atlieka patikrinimą įmonės teritorijoje, patikrinimo rezultatai yra perduodami suinteresuotai valstybei narei.

4 straipsnis

Patikrinimai įmonių teritorijose

1. Patikrinimai įmonių teritorijoje, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalyje, yra planuojami, atsižvelgiant į tai, kokie buvo ankstesni skirtingų transporto rūšių patikrinimų rezultatai.

Patikrinimai įmonių teritorijose taip pat atliekami tais atvejais, kai, tikrinant keliuose buvo nustatyti rimti Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 reikalavimų pažeidimai.

2. Be dalykų, kuriuos norima išsiaiškinti, atliekant patikrinimus keliuose, patikrinimų įmonės teritorijoje metu siekiama nustatyti:

- kassavaitinio poilsio trukmę ir vairavimo trukmę tarp poilsio laikotarpių,

- dviejų savaičių vairavimo trukmės ribas,

- kokios yra kompensacijos už sutrumpintą kasdienio ir kassavaitinio poilsio trukmę,

- kaip naudojami registracijos lapai ir (arba) kaip sudaromas vairuotojų darbo grafikas.

3. Siekiant šiame straipsnyje numatytų tikslų, patikrinimai atliekami kompetentingose institucijose, panaudojant tų institucijų prašymu iš įmonių gautus atitinkamus dokumentus, turi tą patį statusą, kaip ir pačiose įmonėse atliekami patikrinimai.

5 straipsnis

Suderinti ir koordinuojami patikrinimai

1. Ne mažiau kaip du kartus per metus valstybės narės atlieka suderintus vairuotojų ir transporto priemonių, kuriems taikomi Reglamentai (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85, patikrinimus keliuose.

2. Kai galima, tokius patikrinimus atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių teisės aktų vykdymą užtikrinančios institucijos, kiekviena tikrindama savo šalies teritorijoje.

6 straipsnis

Keitimasis informacija

1. Informacija, kuria keičiamasi dvišaliu pagrindu pagal Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 17 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 19 straipsnio 3 dalies nuostatas, pateikiama kas 12 mėn., pradedant praėjus 6mėnesiams po pranešimo apie šią direktyvą [7] ir, jei atskirais atvejais valstybė narė pati prašo jai pateikti ją dominančią informaciją.

2. Šiam tikslui kompetentingos kiekvienos valstybės institucijos naudoja standartinę ataskaitos formą, kurią, suderinusi su valstybėmis narėmis, paruošia Komisija.

7 straipsnis

1. Visos valstybės narės, išskyrus Portugalijos Respubliką, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip nuo 1989 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą.

Portugalijos Respublika priima minėtus įstatymus ir kitus teisės aktus ne vėliau kaip iki 1990 m. sausio 1 d.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai savo įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su šios direktyvos taikymu.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Th. Pangalos

[1] OL C 116, 1988 5 3, p. 17.

[2] Nuomonė pareikšta 1988 m. lapkričio 17 d. (dar nepaskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 208, 1988 8 8, p. 26.

[4] OL C 348, 1985 12 31, p. 1.

[5] OL L 370, 1985 12 31, p. 1.

[6] OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

[7] Apie šią direktyvą valstybėms narėms buvo pranešta 1988m. lapkričio 24 d.

--------------------------------------------------