31988L0233Oficialusis leidinys L 105 , 26/04/1988 p. 0011 - 0014
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 17 p. 0058
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 17 p. 0058


Dešimtoji Komisijos direktyva

1988 m. kovo 2 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II, III, IV ir VI priedus

(88/233/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/137/EEB [2], ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi, remiantis šiuo metu turima informacija, būtų galima galutinai leisti naudoti tam tikras dažančias medžiagas, medžiagas ar konservantus, tuo tarpu kiti turi būti galutinai uždrausti arba leisti naudoti papildomą apibrėžtą laikotarpįö

kadangi, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, būtina uždrausti naudoti 3,4′,5-tribromsalicilanilidą, Phytolacca spp. ir jos preparatus, retino rūgštį ir tam tikras plaukų dažymo chemines medžiagas;

kadangi, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, būtina priimti nuostatas dėl naudojimo instrukcijų ir privalomo įspėjimų pateikimo kosmetikos gaminių, turinčių tioglikolio rūgšties, jos druskų ir esterių, etiketėse;

kadangi, remiantis turima informacija, būtina išplėsti chinolin-8-olio ir bi(8-hidroksichinolino) sulfato panaudojimo sritį;

kadangi pagal naujausius mokslinius ir techninius tyrimus etidrono rūgštį ir jos druskas tam tikromis sąlygomis galima leisti naudoti plaukų priežiūrai ir specialiuose muiluose;

kadangi būtina uždrausti naudoti chlorfeneziną kitaip kaip konservantą;

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo kosmetikos gaminių prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1. II priede:

- 350 ir 351 išbraukiami žodžiai "išskyrus tribromsalicilanilido priemaišas pagal IV priede (1 dalyje) nustatytus kriterijus";

- 367 išbraukiami žodžiai "išskyrus heksachlorfeno priemaišas sąlygomis, nustatytomis VI priedo 1 dalies 6 punkte";

- įrašomi šie numeriai:

- "3,4′,5-tribromsalicilanilidas (tribromsalanas)

- Phytolacca spp. ir jos preparatai

- Tretinoinas* (retino rūgštis ir jos druskos)

- 1-metoksi-2,4-diaminobenzenas (2,4-diaminoanizolis - CI 76050)

- 1-metoksi-2,5-diaminobenzenas (2,5-diaminoanizolas)

- Dažiklis CI 12140

- Dažiklis CI 26105

- Dažiklis CI 42555

Dažiklis CI 42555–1

Dažiklis CI 42555–2".

2. III priedo 1 dalyje:

- Nr. 2 ir 51 pakeičiami:

"a | b | c | d | e | f |

2a | Tioglikolio rūgštis ir jos druskos | a)Plaukų garbanojimo ar ištiesinimo gaminiai: | | a) b) c): Naudojimo instrukcijoje nacionaline arba oficialia kalba būtina įrašyti: Vengti patekimo į akisPatekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytojąMūvėti tinkamas pirštines (tik a ir c) | a): Sudėtyje yra tioglikoliatoPrieš naudojimą gerai susipažinti su instrukcijaSaugoti nuo vaikųTik profesionalams b) ir c): Sudėtyje yra tioglikoliatoPrieš naudojimą gerai susipažinti su instrukcijaSaugoti nuo vaikų |

—ne profesionalams | —8 % paruoštame naudoti produktepH 7–9,5 |

—profesionalams | —11 % paruoštame naudoti produktepH 7–9,5 |

b)Depiliacijos priemonės | —5 % paruoštame naudoti produktepH 7–12,7 |

c)Kiti plaukų priežiūros gaminiai, nuplaunami po panaudojimo | —2 % paruoštame naudoti produktepH – iki 9,5 Nurodyta procentinė dalis, perskaičiuota į tioglikolio rūgštį |

2b | Tioglikolio rūgšties esteriai | Plaukų garbanojimo ar ištiesinimo gaminiai: | | Naudojimo instrukcijoje nacionaline arba oficialia kalba būtina įrašyti: Gali sukelti alergiją susilietus su odaVengti patekimo į akisPatekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytojąMūvėti tinkamas pirštines | Sudėtyje yra tioglikoliatoPrieš naudojimą gerai susipažinti su instrukcijaSaugoti nuo vaikųTik profesionalams |

| | —ne profesionalams | —8 % paruoštame naudoti produktepH 6–9,5 |

| | —profesionalams | —11 % paruoštame naudoti produktepH 6–9,5 |

| | | Nurodyta procentinė dalis, perskaičiuota į tioglikolio rūgštį rūgštį |

51 | Chinolin-8-olis ir bi(8-hidroksichinolino) sulfatas | Vandenilio peroksido stabilizatorius nuplaunamiems plaukų priežiūros gaminiams | 0,3 %, perskaičiavus į bazę | | |

| | Vandenilio peroksido stabilizatorius nenuplaunamiems plaukų priežiūros gaminiams | 0,3 %, perskaičiavus į bazę" | | |

- įrašomi Nr. 53 ir 54:

"a | b | c | d | e | f |

| |

53 | Etidrono rūgštis (1-hidroksietilidendifosfonio rūgštis ir jos druskos) | a)Plaukų priežiūros gaminiai | 1,5 %, | perskaičiavus į etidrono rūgštį | Sudėtyje yra etidrono rūgšties |

| b)Muilas | 0,2 %, | | |

54 | 1-fenoksipropan-2-olis | —Tik nuplaunamiems gaminiams | 2 % | | Kaip konservantas, žr. VI priedo 1 dalį, Nr. 43 | |

| | —Draudžiama burnos higienos priemonėse". | | | | |

3. III priedo 2 dalyje:

a) įrašoma dažanti medžiaga rūgštiniai raudonieji 195 ir:

- spalva: raudona,

- panaudojimo sritis: 3;

b) išbraukiamas 13065.

4. IV priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) g skiltyje data "1987 12 31" pakeičiama "1989 12 31" prie šių numerių:

- Nr. 2, 1,1,1-trichloretanas,

- Nr. 4, 2,2′-ditio-bi(piridin-1-oksido) ir magnio sulfato trihidrato aduktas;

b) išbraukiami Nr. 3 ir Nr. 5 – 3,4′,5-tribromsalicilanilidas ir 1-fenoksipropan-2-olis.

5. IV priedo 2 dalyje:

a) išbraukiami Nr. 12700, 44025, 73312 ir rūgštiniai raudonieji 195;

b) prie Nr. 13065, 21110, 42535, 44045, 61554 ir 73900 skiltyje "Leidimas galioja iki" data "1987 12 31" pakeičiama "1988 12 31";

c) išbraukiami prie Nr. 13065 skiltyje "Kiti apribojimai ir reikalavimai" įrašyti žodžiai.

6. VI priedo pirmoje dalyje:

a) įrašomi šie numeriai:

"a | b | c | d | e |

41 | Chloracetamidas | 0,3 % | | Sudėtyje yra chloracetamido |

42 | Chlorheksidinas (INN) ir jo digliukonatas, diacetatas ir dihidrochloridas+ | 0,3 %, perskaičiavus į chlorheksidiną | | |

43 | 1-fenoksipropan-2-olis | 1,0 % | Tik nuplaunamuose gaminiuose" | |

b) išbraukiami prie medžiagos Nr. 19 d skiltyje įrašyti žodžiai.

7. VI priedo 2 dalyje:

a) išbraukiami šie numeriai:

7. 5-brom-5-nitro-1,3-dioksanas;

8. Undec-10-eno rūgštis: esteriai, amidas, mono ir bi(2-hidroksietil)amidai ir jų sulfosukcinatai(+);

10. 2-chlor-N-(hidroksimetil)acetamidas;

11. Piritiono aliuminio kamsilatas (INNM);

14. 1-fenoksipropan-2-olis;

18. Heksetidinas (INN)(+);

22. 2-chloracetamidas;

23. 1-dodecilguanidinio acetatas (dodinas – ISO)(+);

24. Chlorheksidinas (INN) ir jo digliukonatas, diacetatas bei dihidrochloridas(+);

b) prie įrašo Nr. 2 – chlorfenezinas, b skiltyje išbraukiamas simbolis(+), c skiltyje koncentracija 0,5 % pakeičiama 0,3 % ir f skilyje data "1987 12 31" pakeičiama "1989 12 31";

c) f skiltyje data "1987 12 31" pakeičiama "1988 12 31" prie šio numerio:

16. Benzalkonio chloridas (INN), bromidas ir sacharinatas(+);

d) prie įrašo Nr. 17 – 1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-1-il]-1,3-bis(hidroksimetilkarbamidas, f skiltyje nurodyta data "1987 12 31" pakeičiama "1989 12 31";

e) prie Nr. 21 – Benzilformalis, b skilyje nurodytas pavadinimas pakeičiamas "Benzilhemiformalis" ir f skiltyje data "1987 12 31" pakeičiama "1989 12 31".

2 straipsnis

1. Nepažeisdamos 1 straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse nurodytų leidimo datų, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad Bendrijoje įsisteigę gamintojai ir importuotojai nuo 1989 m. sausio 1 d. nepateiktų į rinką šios direktyvos reikalavimų neatitinkančių gaminių, kurių sudėtyje yra medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, ir nuo 1990 m. sausio 1 d. – medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 2, 3, 6 ir 7 dalyse.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti gaminiai, kurių sudėtyje yra medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, nebūtų parduodami arba realizuojami galutiniam vartotojui po 1989 m. gruodžio 31 d., o medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 2, 3, 6 ir 7 dalyse – po 1991 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1988 m. rugsėjo 30 d., įgyvendina šią direktyvą Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Grigoris Varfis

Komisijos narys

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

[2] OL L 56, 1987 2 26, p. 20.

--------------------------------------------------