31988D0591Oficialusis leidinys L 319 , 25/11/1988 p. 0001 - 0008
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 2 p. 0089
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 2 p. 0089


Tarybos sprendimas

1988 m. spalio 24 d.

dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo įsteigimo

(88/591/EAPB, EEB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 32d straipsnį,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 168a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140a straipsnį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos anglių ir plieno bendrijos Teisingumo Teismo statuto, pasirašytą 1951 m. balandžio 18 d. Paryžiuje,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos ekonominės bendrijos Teisingumo Teismo statuto, pasirašytą 1957 m. balandžio 17 d. Briuselyje,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos atominės energijos bendrijos Teisingumo Teismo statuto, pasirašytą 1957 m. balandžio 17 d. Briuselyje,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, pasirašytą 1965 m. balandžio 8 d. Briuselyje,

atsižvelgdama į Teisingumo Teismo prašymą,

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi EAPB sutarties 32d straipsnis, EEB sutarties 168a straipsnis ir EAEB sutarties 140a straipsnis įgalioja Tarybą prijungti prie Teisingumo Teismo Pirmosios instancijos teismą, kuriam būtų pavesta įgyvendinti svarbias teismines funkcijas ir kurio nariai būtų asmenys, kurių nepriklausomumas nekeltų abejonių ir kurie turėtų reikalingą kvalifikaciją šioms funkcijoms vykdyti;

kadangi pirmiau nurodytos nuostatos įgalioja Tarybą suteikti jurisdikciją Pirmosios instancijos teismui pirmąja instancija nagrinėti bei spręsti tam tikrų kategorijų fizinių ar juridinių asmenų ieškinius ar bylas, dėl kurių, pagal Statute nustatytas sąlygas ir tik dėl teisės klausimų, būtų galima paduoti apeliaciją Teisingumo Teismui;

kadangi, vadovaudamasi pirmiau nurodytomis nuostatomis, Taryba turi nustatyti šio teismo sudėtį ir priimti būtinus Teisingumo Teismo statutų pakeitimus ir papildomas nuostatas;

kadangi, atsižvelgiant į ieškinius, kuriuos nagrinėti reikalingas atidus sudėtingų aplinkybių ištyrimas, antrojo teismo įsteigimas pagerins atskirų interesų teisminę apsaugą;

kadangi siekiant išlaikyti Bendrijos teisinės tvarkos teisminės apžvalgos kokybę ir veiksmingumą, Teismui būtina sudaryti galimybę sutelkti visą dėmesį jo veiklai vykdant esminį uždavinį – užtikrinant vieningą Bendrijos teisės aiškinimą;

kadangi todėl būtina pasinaudoti galiomis, suteiktomis EAPB sutarties 32d straipsniu, EEB sutarties 168a straipsniu ir EAEB sutarties 140a straipsniu, ir perduoti Pirmosios instancijos teismui jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti bei spręsti tam tikrų kategorijų ieškinius ar bylas, kuriose dažnai reikia ištirti sudėtingas aplinkybes, kitaip tariant, Bendrijos tarnautojų pateikiamus ieškinius ar bylas ir, kiek tai susiję su EAPB sutartimi, įmonių ir asociacijų pateikiamus ieškinius ar bylas dėl mokesčių, gaminių, kainų, ribojančių susitarimų, sprendimų ar praktikos ir koncentracijos, o taip pat, kiek tai susiję su EEB sutartimi, fizinių ar juridinių asmenų ieškinius ar bylas dėl konkurencijos klausimų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Prie Europos Bendrijų Teisingumo Teismo prijungiamas teismas, kuris vadinamas Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismu. Šio teismo buveinė yra Teisingumo Teisme.

2 straipsnis

1. Pirmosios instancijos teismą sudaro 12 teisėjų.

2. Teisėjai iš savo narių trejų metų laikotarpiui renka Pirmosios instancijos teismo pirmininką. Jis gali būti renkamas kitai kadencijai.

3. Pirmosios instancijos teismo teisėjams gali būti pavesta vykdyti generalinio advokato užduotis.

Generalinio advokato pareiga – viešame teismo posėdyje visiškai nešališkai ir savarankiškai pateikti argumentuotus teikimus Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamose bylose, siekiant padėti Pirmosios instancijos teismui vykdyti jo funkcijas.

Šių bylų atrankos kriterijai ir generalinių advokatų skyrimo tvarka nustatoma Pirmosios instancijos teismo reglamente.

Teisėjas, kuriam pavesta vykdyti generalinio advokato užduotis byloje, negali dalyvauti priimant sprendimą toje byloje.

4. Pirmosios instancijos teismas posėdžiauja trijų arba penkių teisėjų kolegijose. Kolegijų sudėtis ir bylų priskyrimas joms reglamentuojamas reglamente. Tam tikrais reglamente numatytais atvejais Pirmosios instancijos teisme bylos gali būti nagrinėjamos plenariniuose posėdžiuose.

5. Pirmosios instancijos teismo teisėjams ir jo sekretoriui taikomas Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 21 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Bendrijų jungtinės Tarybos ir jungtinės Komisijos įsteigimo 6 straipsnis.

3 straipsnis

1. Pirmosios instancijos teismas pirmąja instancija vykdo jurisdikciją, suteiktą Teisingumo Teismui pagal Bendrijų steigimo sutartis ir jų įgyvendinimo aktus:

a) sprendžiant ginčus tarp Bendrijų ir jų tarnautojų, nurodytus EEB sutarties 179 straipsnyje ir EAEB sutarties 152 straipsnyje;

b) nagrinėjant ieškinius, kuriuos pagal EAPB sutarties 33 straipsnio antrą dalį ir 35 straipsnį Komisijai pareiškė įmonės ar įmonių asociacijos, nurodytos šios sutarties 48 straipsnyje, ir kurie liečia atskirus veiksmus, susijusius su minėtos sutarties 50 straipsnio ir 57–66 straipsnių taikymu;

c) nagrinėjant ieškinius, kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys Bendrijų institucijai pareiškė pagal EEB sutarties 173 straipsnio antrąją dalį ir 175 straipsnio trečiąją dalį, susijusią su įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimu.

2. Jeigu tas pats fizinis ar juridinis asmuo pareiškia ieškinį, kurį pagal šio straipsnio 1 dalį turi teisę nagrinėti Pirmosios instancijos teismas, ir ieškinį dėl Bendrijos institucijos padarytos žalos veikimu ar neveikimu atlyginimo, kuri yra pirmojo ieškinio dalykas, nurodytą EAPB sutarties 40 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse, EEB sutarties 178 straipsnyje ar EAEB sutarties 151 straipsnyje, tuomet Pirmosios instancijos teismas taip pat turi teisę nagrinėti ieškinį bei nuspręsti dėl minėtos žalos atlyginimo.

3. Praėjus dviems metams nuo Pirmosios instancijos teismo veiklos pradžios ir atsižvelgdama į patirtį, įskaitant jurisprudencijos vystymąsi, Taryba pakartotinai svarsto Teisingumo Teismo pasiūlymą suteikti Pirmosios instancijos teismui kompetenciją įgyvendinti jurisdikciją, nagrinėjant ieškinius, kuriuos pagal EAPB sutarties 33 straipsnio antrą dalį ir 35 straipsnį Komisijai pareiškė įmonės ar įmonių asociacijos, nurodytos šios sutarties 48 straipsnyje, ir kurie liečia veiksmus, susijusius su minėtos sutarties 74 straipsnio taikymu, tai pat ir ieškinius, kuriuos fiziniai ar juridiniai asmenys Bendrijų institucijai pareiškė pagal EEB sutarties 173 straipsnio antrą dalį ir 175 straipsnio trečią dalį bei susijusius su prekybos apsaugos priemonėmis dempingo ir subsidijų atveju, kaip apibrėžta minėtos sutarties 113 straipsnyje.

4 straipsnis

Išskyrus tai, kas toliau numatyta, Pirmosios instancijos teismui taikomi EAPB sutarties 34, 36, 39, 44 ir 92 straipsniai, EEB sutarties 172, 174, 176, 184–187 ir 192 straipsniai bei EAEB sutarties 147, 149, 156–159 ir 164 straipsniai.

5 straipsnis

"IV ANTRAŠTINĖ DALIS:

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

Nuostatos dėl Pirmosios instancijos teismo organizavimo ir jo teisėjų

44 straipsnis

Šio statuto 2, 3, 4, 6–9, 13 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis ir 19 straipsnis taikomas Pirmosios instancijos teismui ir jo teisėjams. Teisėjai prisiekia Teisingumo Teisme, kaip nurodyta 2 straipsnyje, ir šis teismas priima sprendimus, kurie nurodyti 3, 4 ir 7 straipsniuose, po nagrinėjimo Pirmosios instancijos teisme.

Sekretorius ir tarnautojai

45 straipsnis

Pirmosios instancijos teismas skiria savo sekretorių ir nustato jo pareigas reglamentuojančias taisykles. Šio statuto 9 ir 14 straipsniai mutatis mutandis taikomi Pirmosios instancijos teismo sekretoriui.

Teisingumo Teismo pirmininkas ir Pirmosios instancijos teismo pirmininkas bendru sutarimu nustato sąlygas, kuriomis pareigūnai ir kiti tarnautojai, priskirti prie Teisingumo Teismo, vykdo savo pareigas Pirmosios instancijos teisme, kad šis galėtų funkcionuoti. Tam tikri pareigūnai ar kiti tarnautojai yra atskaitingi Pirmosios instancijos teismo sekretoriui, kuris yra pavaldus Pirmosios instancijos teismo pirmininkui.

Pirmosios instancijos teismo procesas

46 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo procesą reglamentuoja šio statuto III antraštinė dalis, išskyrus 41 ir 42 straipsnius.

Kitos ir išsamesnės nuostatos prireikus išdėstomos reglamente, priimtame laikantis šios sutarties 32d straipsnio 4 dalies.

Nepaisant šio statuto 21 straipsnio ketvirtos dalies, generalinis advokatas gali pateikti savo argumentuotus teikimus raštu.

47 straipsnis

Jeigu Pirmosios instancijos teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Teisingumo Teismo sekretoriui, pastarasis jį nedelsdamas perduoda Pirmosios instancijos teismo sekretoriui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Pirmosios instancijos teismo sekretoriui, šis nedelsdamas perduoda jį Teisingumo Teismo sekretoriui.

Jeigu Pirmosios instancijos teismas nustato, kad ieškinio nagrinėjimas ir sprendimas šio atžvilgiu priklauso ne jo, o Teisingumo Teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Teisingumo Teismui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismas nustato, kad ieškinys priklauso Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Pirmosios instancijos teismui, kuris negali atsisakyti jurisdikcijos.

Jeigu Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme yra bylos, kuriose siekiama tos pačios žalos atlyginimo, keliamas tas pats aiškinimo klausimas ar svarstomas to paties akto galiojimas, Pirmosios instancijos teismas, išklausęs šalių, sustabdo teisminį nagrinėjimą iki tol, kol Teisingumo Teismas paskelbs sprendimą. Jeigu pareiškiami ieškiniai dėl to paties akto pripažinimo negaliojančiu, Pirmosios instancijos teismas taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, siekdamas, kad Teisingumo Teismas priimtų sprendimus dėl tokių ieškinių. Šioje pastraipoje numatytais atvejais Teisingumo Teismas taip pat gali nuspręsti sustabdyti teisminį nagrinėjimą; tokiu atveju, tęsiamas Pirmosios instancijos teismo procesas.

48 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo sekretorius Pirmosios instancijos teismo galutinius sprendimus bei sprendimus, apimančius tik iš dalies materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo, praneša visoms šalims bei visoms valstybėms narėms ir Bendrijos institucijoms, net jeigu jos neįstojo į bylą, nagrinėtą Pirmosios instancijos teisme.

Apeliaciniai skundai Teisingumo Teismui

49 straipsnis

Apeliacinį skundą Teisingumo Teismui galima pateikti per du mėnesius nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos dėl Pirmosios instancijos teismo galutinių sprendimų ir šio teismo sprendimų, tik iš dalies apimančių materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo.

Tokį apeliacinį skundą turi teisę paduoti bet kuri šalis, kurios reikalavimai visiškai ar iš dalies nebuvo patenkinti. Tačiau, įstoję į bylą asmenys, išskyrus valstybes nares ir Bendrijos institucijas, turi teisę paduoti apeliacinį skundą tik tuomet, jeigu Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi jiems tiesioginį poveikį.

Išskyrus bylas dėl ginčų tarp Bendrijos ir jos tarnautojų, apeliacinį skundą taip pat turi teisę pateikti valstybės narės ir Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme. Tokios valstybės narės ir institucijos turi tokį patį statusą, kaip valstybės narės ar institucijos, kurios įsitraukė į bylą pirmąja instancija.

50 straipsnis

Visi asmenys, kurių prašymus įstoti į bylą atmetė Pirmosios instancijos teismas, gali per dvi savaites nuo sprendimo atmesti prašymą paskelbimo dienos paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.

Bylos šalys turi teisę paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui dėl visų Pirmosios instancijos teismo sprendimų, priimtų pagal Sutarties 39 straipsnio antrąją ar trečiąją dalį arba 92 straipsnio trečiąją dalį per du mėnesius nuo jų paskelbimo dienos.

Šio straipsnio pirmose dviejose dalyse nurodyti apeliaciniai skundai nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami šio statuto 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

51 straipsnis

Teisingumo Teismui pateikiamame apeliaciniame skunde gali būti skundžiami tik teisės klausimai. Jis gali būti grindžiamas Pirmosios instancijos teismo nekompetentingumu, proceso teisės normų šiame teisme pažeidimu, kuris neigiamai veikia apelianto interesus, bei Pirmosios instancijos teismo įvykdytu Bendrijos teisės aktų pažeidimu.

Negali būti pateikiamas apeliacinis skundas vien dėl išlaidų sumos,, ar dėl šalies, kuriai nurodyta jas sumokėti.

Teismo procesas

52 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas paduodamas dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo, teismo procesą Teisingumo Teisme sudaro rašytinė ir žodinė dalys. Laikydamasis reglamente nustatytos tvarkos Teisingumo Teismas, išklausęs generalinio advokato ir šalių, gali atsisakyti žodinio proceso.

Vykdymo sustabdymas

53 straipsnis

Nepažeidžiant šios sutarties 39 straipsnio antros ir trečios dalies nuostatų, apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo skundžiamojo sprendimo vykdymo.

Nukrypstant nuo šios sutarties 44 straipsnio, Pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais bendras sprendimas pripažįstamas negaliojančiu, vykdomas tik nuo tos dienos, kurią baigiasi šio statuto 49 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas, arba, jeigu per tą terminą buvo pateiktas apeliacinis skundas, nuo atsisakymo priimti apeliacinį skundą dienos, tačiau nepažeidžiant šalies teisės kreiptis į Teisingumo Teismą dėl negaliojančiu pripažinto sprendimo vykdymo sustabdymo ar dėl bet kokių kitų laikinųjų priemonių taikymo, vadovaujantis šios sutarties 39 straipsnio antros ir trečios dalies nuostatomis.

Teisingumo Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo

54 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas panaikina Pirmosios instancijos teismo sprendimą. Jis gali pats priimti galutinį sprendimą byloje, kurioje turi teisę, arba perduoti bylą atgal Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą.

Jeigu byla perduota atgal Pirmosios instancijos teismui, šiam teismui yra privalomas Teisingumo Teismo sprendimas dėl teisės klausimų.

Jeigu valstybės narės ar Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme, paduotas apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas gali, jeigu jis mano tai esant reikalinga, išdėstyti, kurie Pirmosios instancijos teismo panaikinto sprendimo padariniai laikomi galutiniais bylos šalims."

6 straipsnis

Protokolo dėl Europos anglių ir plieno bendrijos Teisingumo Teismo statuto buvę 44 ir 45 straipsniai tampa atitinkamai 55 ir 56 straipsniais.

7 straipsnis

"IV ANTRAŠTINĖ DALIS:

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

44 straipsnis

Šio statuto 2–8 straipsniai ir 13–16 straipsniai taikomi Pirmosios instancijos teismui ir jo teisėjams. Teisėjai prisiekia Teisingumo Teisme, kaip nurodyta 2 straipsnyje, ir šis teismas priima 3, 4 ir 6 straipsniuose nurodytus sprendimus po nagrinėjimo Pirmosios instancijos teisme.

45 straipsnis

Pirmosios instancijos teismas skiria savo sekretorių ir nustato jo pareigas reglamentuojančias taisykles. Šio statuto 9, 10 ir 13 straipsniai mutatis mutandis taikomi Pirmosios instancijos teismo sekretoriui.

Teisingumo Teismo pirmininkas ir Pirmosios instancijos teismo pirmininkas bendru sutarimu nustato sąlygas, kuriomis pareigūnai ir kiti tarnautojai, priskirti prie Teisingumo Teismo, vykdo savo pareigas Pirmosios instancijos teisme, kad šis galėtų funkcionuoti. Tam tikri pareigūnai ar kiti tarnautojai atskaitingi Pirmosios instancijos teismui sekretoriui, kuris yra pavaldus Pirmosios instancijos teismo pirmininkui.

46 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo procesą reglamentuoja šio statuto III antraštinė dalis, išskyrus 20 straipsnį.

Kitos ir išsamesnės nuostatos prireikus išdėstomos reglamente, priimtame laikantis šios sutarties 168a straipsnio 4 dalies.

Nepaisant šio statuto 18 straipsnio ketvirtos dalies, generalinis advokatas gali pateikti savo argumentuotus teikimus raštu.

47 straipsnis

Jeigu Pirmosios instancijos teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Teisingumo Teismo sekretoriui, pastarasis jį nedelsdamas perduoda Pirmosios instancijos teismo sekretoriui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Pirmosios instancijos teismo sekretoriui, šis nedelsdamas perduoda jį Teisingumo Teismo sekretoriui.

Jeigu Pirmosios instancijos teismas nustato, kad ieškinio nagrinėjimas ir sprendimas šio atžvilgiu priklauso ne jo, o Teisingumo Teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Teisingumo Teismui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismas nustato, kad ieškinys priklauso Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Pirmosios instancijos teismui, kuris negali atsisakyti jurisdikcijos.

Jeigu Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme yra bylos, kuriose siekiama tos pačios žalos atlyginimo, keliamas tas pats aiškinimo klausimas ar svarstomas to paties akto galiojimas, Pirmosios instancijos teismas, išklausęs šalių, sustabdo teisminį nagrinėjimą iki tol, kol Teisingumo Teismas paskelbs sprendimą. Jeigu pareiškiami ieškiniai dėl to paties akto pripažinimo negaliojančiu, Pirmosios instancijos teismas taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, siekdamas, kad Teisingumo Teismas priimtų sprendimus dėl tokių ieškinių. Šioje pastraipoje numatytais atvejais Teisingumo Teismas taip pat gali nuspręsti sustabdyti teisminį nagrinėjimą; tokiu atveju tęsiamas Pirmosios instancijos teismo procesas.

48 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo sekretorius Pirmosios instancijos teismo galutinius sprendimus bei sprendimus, apimančius tik iš dalies materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo, praneša visoms šalims bei visoms valstybėms narėms ir Bendrijos institucijoms, net jeigu jos neįstojo į bylą, nagrinėtą Pirmosios instancijos teisme.

49 straipsnis

Apeliacinį skundą Teisingumo Teismui galima pateikti per du mėnesius nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos dėl Pirmosios instancijos teismo galutinių sprendimų ir šio teismo sprendimų, tik iš dalies apimančių materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo.

Tokį apeliacinį skundą turi teisę paduoti bet kuri šalis, kurios reikalavimai visiškai ar iš dalies nebuvo patenkinti. Tačiau, įstoję į bylą asmenys, išskyrus valstybes nares ir Bendrijos institucijas, turi teisę paduoti apeliacinį skundą tik tuomet, jeigu Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi jiems tiesioginį poveikį.

Išskyrus bylas dėl ginčų tarp Bendrijos ir jos tarnautojų, apeliacinį skundą taip pat turi teisę pateikti valstybės narės ir Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme. Tokios valstybės narės ir institucijos turi tokį patį statusą, kaip valstybės narės ar institucijos, kurios įsitraukė į bylą pirmąja instancija.

50 straipsnis

Visi asmenys, kurių prašymus įstoti į bylą atmetė Pirmosios instancijos teismas, gali per dvi savaites nuo sprendimo atmesti prašymą paskelbimo dienos paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.

Bylos šalys turi teisę paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui dėl visų Pirmosios instancijos teismo sprendimų, priimtų pagal šios Sutarties 185 ar 186 straipsnį, ar 192 straipsnio ketvirtąją dalį per du mėnesius nuo jų paskelbimo dienos.

Šio straipsnio pirmose dviejose dalyse nurodyti apeliaciniai skundai nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami šio statuto 36 straipsnyje nustatyta tvarka.

51 straipsnis

Teisingumo Teismui pateikiamame apeliaciniame skunde gali būti skundžiami tik teisės klausimai. Jis gali būti grindžiamas Pirmosios instancijos teismo nekompetentingumu, proceso teisės normų šiame teisme pažeidimu, kuris neigiamai veikia apelianto interesus, bei Pirmosios instancijos teismo įvykdytu Bendrijos teisės normų pažeidimu.

Negali būti pateikiamas apeliacinis skundas vien dėl išlaidų sumos,, ar dėl šalies, kuriai nurodyta jas sumokėti.

52 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas paduodamas dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo, teismo procesą Teisingumo Teisme sudaro rašytinė ir žodinė dalys. Laikydamasis reglamente nustatytos tvarkos Teisingumo Teismas, išklausęs generalinio advokato ir šalių, gali atsisakyti žodinio proceso.

53 straipsnis

Nepažeidžiant šios sutarties 185 ir 186 straipsnių, apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo skundžiamojo sprendimo vykdymo.

Nukrypstant nuo šios sutarties 187 straipsnio, Pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais reglamentas pripažįstamas negaliojančiu, vykdomas tik nuo tos dienos, kurią baigiasi šio statuto 49 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas, arba, jeigu per tą terminą buvo pateiktas apeliacinis skundas, nuo atsisakymo priimti apeliacinį skundą dienos, tačiau nepažeidžiant šalies teisės kreiptis į Teisingumo Teismą dėl negaliojančiu pripažinto reglamento vykdymo sustabdymo ar dėl bet kokių kitų laikinųjų priemonių taikymo, vadovaujantis šios sutarties 185 ir 186 straipsnių nuostatomis.

54 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas panaikina Pirmosios instancijos teismo sprendimą. Jis gali pats priimti galutinį sprendimą byloje, kurioje turi teisę, arba perduoti bylą atgal Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą.

Jeigu byla perduota atgal Pirmosios instancijos teismui, šiam teismui yra privalomas Teisingumo Teismo sprendimas dėl teisės klausimų.

Jeigu valstybės narės ar Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme, paduotas apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas gali, jeigu jis mano tai esant reikalinga, išdėstyti, kurie Pirmosios instancijos teismo panaikinto sprendimo padariniai laikomi galutiniais bylos šalims."

8 straipsnis

Protokolo dėl Europos ekonominės bendrijos Teisingumo Teismo statuto buvę 44, 45 ir 46 straipsniai tampa atitinkamai 55, 56 ir 57 straipsniais.

9 straipsnis

"IV ANTRAŠTINĖ DALIS:

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

45 straipsnis

Šio statuto 2–8 straipsniai ir 13–16 straipsniai taikomi Pirmosios instancijos teismui ir jo teisėjams. Teisėjai prisiekia Teisingumo Teisme, kaip nurodyta 2 straipsnyje, ir šis teismas priima 3, 4 ir 6 straipsniuose nurodytus sprendimus po nagrinėjimo Pirmosios instancijos teisme.

46 straipsnis

Pirmosios instancijos teismas skiria savo sekretorių ir nustato jo pareigas reglamentuojančias taisykles. Šio statuto 9, 10 ir 13 straipsniai mutatis mutandis taikomi Pirmosios instancijos teismo sekretoriui.

Teisingumo Teismo pirmininkas ir Pirmosios instancijos teismo pirmininkas bendru sutarimu nustato sąlygas, kuriomis pareigūnai ir kiti tarnautojai, priskirti prie Teisingumo Teismo, vykdo savo pareigas Pirmosios instancijos teisme, kad šis galėtų funkcionuoti. Tam tikri pareigūnai ar kiti tarnautojai atskaitingi Pirmosios instancijos teismui sekretoriui, kuris yra pavaldus Pirmosios instancijos teismo pirmininkui.

47 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo procesą reglamentuoja šio statuto III antraštinė dalis, išskyrus 20 ir 21 straipsnius.

Kitos ir išsamesnės nuostatos prireikus išdėstomos reglamente, priimtame laikantis šios sutarties 140a straipsnio 4 dalies.

Nepaisant šio statuto 18 straipsnio ketvirtos dalies, generalinis advokatas gali pateikti savo argumentuotus teikimus raštu.

48 straipsnis

Jeigu Pirmosios instancijos teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Teisingumo Teismo sekretoriui, pastarasis jį nedelsdamas perduoda Pirmosios instancijos teismo sekretoriui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismui adresuotas ieškinys ar kitas procesinis dokumentas per klaidą pateikiamas Pirmosios instancijos teismo sekretoriui, šis nedelsdamas perduoda jį Teisingumo Teismo sekretoriui.

Jeigu Pirmosios instancijos teismas nustato, kad ieškinio nagrinėjimas ir sprendimas šio atžvilgiu priklauso ne jo, o Teisingumo Teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Teisingumo Teismui; analogiškai, jeigu Teisingumo Teismas nustato, kad ieškinys priklauso Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai, jis perduoda tą ieškinį Pirmosios instancijos teismui, kuris negali atsisakyti jurisdikcijos.

Jeigu Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme yra bylos, kuriose siekiama tos pačios žalos atlyginimo, keliamas tas pats aiškinimo klausimas ar svarstomas to paties akto galiojimas, Pirmosios instancijos teismas, išklausęs šalių, sustabdo teisminį nagrinėjimą iki tol, kol Teisingumo Teismas paskelbs sprendimą. Jeigu pareiškiami ieškiniai dėl to paties akto pripažinimo negaliojančiu, Pirmosios instancijos teismas taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, siekdamas, kad Teisingumo Teismas priimtų sprendimus dėl tokių ieškinių. Šioje pastraipoje numatytais atvejais Teisingumo Teismas taip pat gali nuspręsti sustabdyti teisminį nagrinėjimą; tokiu atveju, tęsiamas Pirmosios instancijos teismo procesas.

49 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo sekretorius Pirmosios instancijos teismo galutinius sprendimus bei sprendimus, apimančius tik iš dalies materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo, praneša visoms šalims bei visoms valstybėms narėms ir Bendrijos institucijoms, net jeigu jos neįstojo į bylą, nagrinėtą Pirmosios instancijos teisme.

50 straipsnis

Apeliacinį skundą Teisingumo Teismui galima pateikti per du mėnesius nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos dėl Pirmosios instancijos teismo galutinių sprendimų ir šio teismo sprendimų, tik iš dalies apimančių materialinius klausimus ar procesinį klausimą dėl nekompetentingumo ar ieškinio nepriimtinumo.

Tokį apeliacinį skundą turi teisę paduoti bet kuri šalis, kurios reikalavimai visiškai ar iš dalies nebuvo patenkinti. Tačiau, įstoję į bylą asmenys, išskyrus valstybes nares ir Bendrijos institucijas, turi teisę paduoti apeliacinį skundą tik tuomet, jeigu Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi jiems tiesioginį poveikį.

Išskyrus bylas dėl ginčų tarp Bendrijos ir jos tarnautojų, apeliacinį skundą taip pat turi teisę pateikti valstybės narės ir Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme. Tokios valstybės narės ir institucijos turi tokį patį statusą, kaip valstybės narės ar institucijos, kurios įsitraukė į bylą pirmąja instancija.

51 straipsnis

Visi asmenys, kurių prašymus įstoti į bylą atmetė Pirmosios instancijos teismas, gali per dvi savaites nuo sprendimo atmesti prašymą paskelbimo dienos paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.

Bylos šalys turi teisę paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui dėl visų Pirmosios instancijos teismo sprendimų, priimtų pagal šios Sutarties 157 arba 158 straipsnį ar 164 straipsnio trečiąją dalį per du mėnesius nuo jų paskelbimo dienos.

Šio straipsnio pirmose dviejose dalyse nurodyti apeliaciniai skundai nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami šio statuto 37 straipsnyje nustatyta tvarka.

52 straipsnis

Teisingumo Teismui pateikiamame apeliaciniame skunde gali būti skundžiami tik teisės klausimai. Jis gali būti grindžiamas Pirmosios instancijos teismo nekompetentingumu, procesinės teisės normų šiame teisme pažeidimu, kuris neigiamai veikia apelianto interesus, bei Pirmosios instancijos teismo įvykdytu Bendrijos teisės normų pažeidimu.

Negali būti pateikiamas apeliacinis skundas vien dėl išlaidų sumos, ar dėl šalies, kuriai nurodyta jas sumokėti.

53 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas paduodamas dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo, teismo procesą Teisingumo Teisme sudaro rašytinė ir žodinė dalys. Laikydamasis reglamente nustatytos tvarkos Teisingumo Teismas, išklausęs generalinio advokato ir šalių, gali atsisakyti žodinio proceso.

54 straipsnis

Nepažeidžiant šios sutarties 157 ir 158 straipsnių, apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo skundžiamojo sprendimo vykdymo.

Nukrypstant nuo šios sutarties 159 straipsnio, Pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais reglamentas pripažįstamas negaliojančiu, vykdomas tik nuo tos dienos, kurią baigiasi šio statuto 50 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas, arba, jeigu per tą terminą buvo pateiktas apeliacinis skundas, nuo atsisakymo priimti apeliacinį skundą dienos, tačiau nepažeidžiant šalies teisės kreiptis į Teisingumo Teismą dėl negaliojančiu pripažinto reglamento vykdymo sustabdymo ar dėl bet kokių kitų laikinųjų priemonių taikymo, vadovaujantis šios sutarties 157 ir 158 straipsnių nuostatomis.

55 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas panaikina Pirmosios instancijos teismo sprendimą. Jis gali pats priimti galutinį sprendimą byloje, kurioje turi teisę, arba perduoti bylą atgal Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą.

Jeigu byla perduota atgal Pirmosios instancijos teismui, šiam teismui yra privalomas Teisingumo Teismo sprendimas dėl teisės klausimų.

Jeigu valstybės narės ar Bendrijos institucijos, kurios neįstojo į bylą Pirmosios instancijos teisme, paduotas apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas gali, jeigu jis mano tai esant reikalinga, išdėstyti, kurie Pirmosios instancijos teismo panaikinto sprendimo padariniai laikomi galutiniais bylos šalims."

10 straipsnis

Protokolo dėl Europos atominės energijos bendrijos Teisingumo Teismo statuto buvę 45, 46 ir 47 straipsniai tampa atitinkamai 56, 57 ir 58 straipsniais.

11 straipsnis

Pirmosios instancijos teismo pirmasis pirmininkas skiriamas trejų metų kadencijai ta pačia tvarka, kaip skiriami šio teismo teisėjai. Tačiau valstybių narių Vyriausybės bendru sutarimu gali nuspręsti taikyti 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

Pirmosios instancijos teismas priima savo reglamentą nedelsiant po jo sudarymo.

Iki Pirmosios instancijos teismo reglamento įsigaliojimo jam mutatis mutandis taikomas Teisingumo Teismo reglamentas.

12 straipsnis

Nedelsiant po to, kai prisiekia visi Pirmosios instancijos teismo teisėjai, Tarybos pirmininkas burtų keliu išrenka Pirmosios instancijos teismo teisėjus, kurių kadencija baigiasi pasibaigus pirmiems trims metams, pagal EAPB sutarties 32d straipsnio 3 dalį, EEB sutarties 168a straipsnio 3 dalį ir EAEB sutarties 140a straipsnio 3 dalį.

13 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, išskyrus 3 straipsnį, kuris įsigalioja Teisingumo Teismo pirmininko nutarties, skelbiančios, kad Pirmosios instancijos teismas sudarytas laikantis teisės normų, paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

14 straipsnis

3 straipsnyje išvardytos bylos, kurias Teisingumo Teismas turi tą dieną, kurią minėtas straipsnis įsigalioja, tačiau kuriose nepateiktas Teisingumo Teismo reglamento 44 straipsnio 1 dalyje numatytas preliminarus pranešimas, perduodamos Pirmosios instancijos teismui.

Priimta Liuksemburge, 1988 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Th. Pangalos

[1] OL C 187, 1988 7 18, p. 227.

--------------------------------------------------