31987L0137

1987 m. vasario 2 d. Devintoji komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II, III, IV, V ir VI priedus

Oficialusis leidinys L 056 , 26/02/1987 p. 0020 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 16 p. 0135
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 16 p. 0135
CS.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
ET.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
HU.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
LT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
LV.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
MT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
PL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
SK.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267
SL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 266 - 267


Devintoji komisijos direktyva

1987 m. vasario 2 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II, III, IV, V ir VI priedus

(87/137/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/199/EEB [2], ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi, remiantis turima informacija, būtų galima galutinai leisti naudoti tam tikras dažančias medžiagas, medžiagas ar konservantus, tuo tarpu kiti turi būti galutinai uždrausti arba leisti naudoti papildomą apibrėžtą laikotarpį;

kadangi siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, minoksidilą ir jo druskas bei darinius turėtų būti uždrausta naudoti kosmetikos gaminiuose;

kadangi, kol bus patvirtintos Bendrijos nuostatos dėl apmokestinimo, šiuo metu neturėtų būti nustatytas galutinis terminas, nuo kurio metanolis negalėtų būti naudojamas etanolio ir izopropilo alkoholiui denatūruoti;

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo kosmetikos gaminių prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1. II priedas papildomas šiuo tekstu:

"370. N-(trichlorometiltio)-4-cikloheksen-1,2-dikarboksmidas (kaptanas)

371. 2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksachlordifenilmetanas (heksachlorofenas)

372. 6-(piperidinil)-2,4-pirimidindiamin-3-oksidas (minoksidilas) ir jo druskos bei dariniai".

2. III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

"a | b | c | d | e | f |

11 | Dichlorfenas | | 0,5 % | | Sudėtyje yra dichlorfeno |

52 | Metanolis | Etanoliui ir izopropilo alkoholiui denatūruoti | 5 % perskaičiavus į etanolį arba izopropilo alkoholį" | | |

3. Į III priedo 2 dalį įrašomi spalvos indeksai Nr. 77288 ir 77289 ir:

- spalva: žalia,

- panaudojimo sritis: 1,

- kiti apribojimai ir reikalavimai: be chromato jonų.

4. IV priedo 1 dalyje:

- išbraukiama medžiaga Nr. 1 metanolis,

- prie medžiagos Nr. 4 – 2,2'-ditio-bis e skiltyje nurodyti žodžiai išbraukiami, o g skiltyje data pakeičiama 1987 12 31,

- prie medžiagos Nr. 5 – 1-fenoksipropan-2-olio g skiltyje nurodyta data pakeičiama 1987 12 31.

5. IV priedo 2 dalyje išbraukiami spalvos indeksai Nr. 77288 ir 77289.

6. V priede išbraukiamas Nr. 2 – heksachlorfenas.

7. VI priedo 1 dalyje:

- išbraukiama medžiaga Nr. 6 – heksachlorfenas,

- įrašomas šis tekstas:

"a | b | c | d | e |

40 | 2-benzil-4-chlorfenolis (chlorfenas) | 0,2 %" | | |

8. VI priedo 2 dalyje:

- išbraukiamos medžiagos Nr. 9, 12 ir 13,

- prie medžiagos Nr. 14 – 1-fenoksipropan-2-olio f skiltyje nurodyta data pakeičiama 1987 12 31,

- prie medžiagos Nr. 15 – benzetonio chlorido (INN)(+) f skiltyje nurodyta data pakeičiama 1988 12 31,

- prie medžiagos Nr. 16 – benzalkonio chlorido (INN), bromido ir sacharinato (+) f skiltyje nurodyta data pakeičiama 1987 12 31.

2 straipsnis

1. Nepažeisdamos 1 straipsnio 4 ir 8 dalyse nurodytų leidimo datų, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo 1989 m. sausio 1 d. Bendrijoje įsisteigę gamintojai ir importuotojai nepateiktų į rinką šios direktyvos reikalavimų neatitinkančių gaminių.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti gaminiai nebūtų parduodami arba realizuojami galutiniam vartotojui po 1990 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1987 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1987 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Grigoris Varfis

Komisijos narys

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

[2] OL L 149, 1986 6 3, p. 38.

--------------------------------------------------