31987L0054

1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos

Oficialusis leidinys L 024 , 27/01/1987 p. 0036 - 0040
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 16 p. 0095
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 16 p. 0095
CS.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
ET.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
HU.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
LT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
LV.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
MT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
PL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
SK.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235
SL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 231 - 235


Tarybos direktyva

1986 m. gruodžio 16 d.

dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos

(87/54/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi puslaidininkių įtaisai įgauna vis didesnę reikšmę įvairiausiose pramonės šakose ir todėl puslaidininkių technologija gali būti laikoma itin svarbia Bendrijos pramonės vystymuisi;

kadangi puslaidininkių įtaisų veikimas žymia dalimi priklauso nuo tų įtaisų topografijos ir kadangi tokioms topografijoms sukurti reikia didelių žmogaus proto pastangų, techninių ir finansinių sąnaudų, tuo tarpu kai tokių įtaisų topografijas galima nukopijuoti, skiriant tam gerokai mažiau lėšų, palyginti su lėšomis, reikalingomis joms sukurti;

kadangi puslaidininkių įtaisų topografija šiuo metu nėra aiškiai saugoma visose valstybėse narėse galiojančių įstatymų, o ten, kur tokia apsauga numatyta, ji labai nevienoda;

kadangi neatitikimai puslaidininkių įtaisų topografijų apsaugą garantuojančiuose įstatymuose valstybėse narėse daro tiesioginį neigiamą poveikį bendrosios puslaidininkių įtaisų rinkos veikimui, be to, tų neatitikimų gali atsirasti dar daugiau, kai šalys narės priims šiuo klausimu naujus įstatymus;

kadangi turintys tokį poveikį dabartiniai neatitikimai turi būti pašalinti, taip pat turi būti užkirstas kelias naujiems neatitikimams, galintiems turėti neigiamos įtakos bendrajai rinkai, atsirasti;

kadangi numatant tokią apsaugą ir ne Europos bendrijos asmenims, valstybės narės turėtų turėti veikimo laisvę, jeigu per nustatytą laiką nepriimami Bendrijos sprendimai;

kadangi Bendrijos teisinė bazė dėl puslaidininkių įtaisų topografijų iš pradžių gali apsiriboti pagrindiniais principais, išdėstytais nuostatose, kuriose apibrėžiami ginamieji asmenys ir dalykai, nustatomos teisės, kuriomis ginamieji galėtų remtis, leisdami ar drausdami tam tikrus veiksmus, numatomos išimtys iš šių teisių bei nurodoma, kiek laiko turėtų galioti apsauga;

kadangi kiti klausimai laikinai gali būti sprendžiami vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, ypač tokie, ar apsaugai garantuoti reikia registracijos ar deponavimo, ar nesaugoti išduotos licencijos vien todėl, kad praėjo tam tikras laikas, ar ir kokiomis sąlygomis saugomoms topografijoms gali būti išduodamos privalomosios licencijos;

kadangi pagal šią direktyvą puslaidininkių įtaisų topografijų apsauga neturėtų pažeisti kai kurių kitų taikomų apsaugos priemonių;

kadangi, esant reikalui, kitos puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos priemonės Bendrijoje gali būti apsvarstytos vėliau, o tuo tarpu bendrųjų pagrindinių principų taikymas visose valstybėse narėse yra neatidėliotinas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS

Sąvokų apibrėžimai

1 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) "puslaidininkių įtaisas" – tai bet koks galutinis arba tarpinis įtaisas:

i) pagamintas iš medžiagos, turinčios puslaidininkių sluoksnį, o taip pat

ii) turintis vieną ar daugiau laidininko, izoliacijos ar puslaidininkio medžiagos sluoksnį, išdėstytus pagal nustatytą trimatę gardelę;

iii) kuris atlieka arba vien tik elektroninę funkciją arba elektroninę funkciją kartu su kitomis;

b) puslaidininkio įtaiso "topografija" – tai serija fiksuotų arba koduotų vaizdų:

i) atkuriančių trimatę puslaidininkio įtaiso sudedamųjų sluoksnių gardelę;

ii) toje serijoje kiekvienas vaizdas turi puslaidininkių įtaiso bet kurioje jo gamybos pakopoje paviršiaus modelį ar jo dalį;

c) "komercinis naudojimas" – tai pardavimas, nuoma ar bet kuris kitas komercinio platinimo metodas ar su juo susijęs pasiūlymas; tačiau 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio1, 3 ir 4 dalyse "komercinis naudojimas" neapima konfidencialaus naudojimo, kai negalima platinti trečiajam asmeniui, išskyrus tuos atvejus, kai topografijų konfidencialus naudojimas yra tokio laipsnio, kuris yra numatytas Sutarties 223 straipsnio 1 dalies b punkte.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies pakeisti 1 straipsnio a punkto i ir ii papunkčius, siekdama šias nuostatas suderinti su technikos pažanga.

2 SKYRIUS

Puslaidininkių įtaisų topografijų apsauga

2 straipsnis

1. Valstybės narės apsaugo puslaidininkių įtaisų topografijas priimdamos įstatymų nuostatas, suteikiančias išimtines teises pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Puslaidininkių įtaisų topografijos apsaugomos, jei jos atitinka šias sąlygas: yra paties kūrėjo intelektinės veiklos rezultatas ir nėra paplitusios puslaidininkių pramonėje. Tais atvejais, kai puslaidininkių įtaisų topografijų elementai yra paplitę puslaidininkių pramonėje, jos bus apsaugomos tik tiek, kiek tokių elementų derinys kaip visuma atitinka pirmiau išvardytas sąlygas.

3 straipsnis

1. Kaip numatyta 2–5 dalyse, teisė į apsaugą suteikiama asmenims, kurie yra puslaidininkių įtaisų topografijų kūrėjai.

2. Valstybės narės gali numatyti, jog:

a) tais atvejais, kai topografijos yra sukurtos kūrėjo darbo metu, teisė į apsaugą suteikiama kūrėjo darbdaviui, jeigu kitaip nenumatyta darbo sutartyje;

b) jeigu topografija yra sukurta pagal kitą, ne darbo sutartį, teisė į apsaugą suteikiama sutarties šaliai, užsakiusiai topografiją, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

3. a) 1 dalyje nurodytų asmenų atvejais, teisė į apsaugą suteikiama fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai arba turi nuolatinę gyvenamąją vietą tos valstybės narės teritorijoje;

b) tais atvejais, kai valstybės narės priima nuostatą, numatytą 2 dalyje, teisė į apsaugą suteikiama:

i) fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai arba turi nuolatinę gyvenamąją vietą tos valstybės narės teritorijoje;

ii) bendrovėms ar kitiems juridiniams asmenims, turintiems faktišką ir veikiantį pramoninį ar komercinį steiginį valstybės narės teritorijoje.

4. Tais atvejais, kai pagal kitas šio straipsnio nuostatas teisė į apsaugą nesuteikiama, ji suteikiama 3 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nurodytiems asmenims, kurie:

a) valstybėje narėje pirmą kartą komerciškai naudoja topografiją, dar niekur pasaulyje komerciškai nenaudotą; ir

b) kuriems išimtinę teisę komerciškai naudoti topografiją Bendrijoje suteikia asmuo, turintis teisę disponuoti ta topografija.

5. Apsaugos teisė taip pat suteikiama 1–4 dalyse nurodytų asmenų, nuosavybės teisių į turtą perėmėjams.

6. Pagal 7 dalį valstybės narės gali vesti derybas ir sudaryti susitarimus ar supratimo memorandumus su trečiosiomis šalimis, taip pat sudaryti daugiašales konvencijas dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos, laikydamosi Bendrijos teisės aktų ir ypač reikalavimų, numatytų šioje direktyvoje.

7. Valstybės narės gali pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl teisės į apsaugą suteikimo asmenims, kuriems šioje direktyvoje teisė į apsaugą nenumatyta. Tos valstybės narės, kurios pradeda tokias derybas, apie tai praneša Komisijai.

Kai valstybė narė nori suteikti apsaugą ir asmenims, kuriems šioje direktyvoje teisė į apsaugą nenumatyta, arba, kai valstybė narė nori sudaryti susitarimą ar supratimo memorandumą dėl apsaugos suteikimo su valstybe, kuri nėra ES narė, apie tai praneša Komisijai. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

Valstybė narė sustabdo apsaugos suteikimą arba susitarimo ar supratimo memorandumo sudarymą vienam mėnesiui nuo pranešimo Komisijai dienos. Tačiau, jei per tą laiką Komisija praneša suinteresuotai valstybei narei apie savo ketinimą pateikti pasiūlymą Tarybai, kad visos valstybės narės suteiktų apsaugą tiems asmenims ar valstybei, kuri nėra ES narė, valstybė narė sustabdo apsaugos suteikimą arba susitarimo ar supratimo memorandumo sudarymą dviems mėnesiams nuo tos dienos, kai valstybė narė apie tai pranešė.

Jeigu Komisija pateikia tokį pasiūlymą Tarybai dar nepraėjus dviems mėnesiams, valstybė narė sustabdo apsaugos suteikimą arba susitarimo ar supratimo memorandumo sudarymą dar keturiems mėnesiams nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Jeigu per pirmiau nurodytą laiką Komisija nepraneša ir nepateikia pasiūlymo, o Taryba nepriima šiuo klausimu sprendimo, valstybė narė gali suteikti apsaugą arba sudaryti susitarimą ar supratimo memorandumą.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima Komisijos pasiūlymą suteikti apsaugą, neatsižvelgdama į tai, ar jis pateiktas valstybei narei pranešus pagal pirmesnėse straipsnio dalyse išdėstytas sąlygas.

Tarybos sprendimas, priimtas remiantis Komisijos pasiūlymu neužkerta kelio valstybei narei suteikti apsaugą ne vien tik tiems asmenims, kuriems suteikta apsauga visose valstybėse narėse, bet ir asmenims, kuriems numatyta suteikti apsaugą, apie kuriuos buvo pranešta ir dėl kurių ketinama sudaryti susitarimą ar supratimo memorandumą, jeigu Taryba kvalifikuota balsų dauguma nepriėmė kito sprendimo.

8. Komisijos pasiūlymai ir Tarybos sprendimai, numatyti 7 dalyje, informaciniais tikslais paskelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

1. Valstybės narės gali nustatyti, jog išimtinės teisės, suteikiamos pagal 2 straipsnį, netaikomos puslaidininkių įtaiso topografijai, jei per dvejus metus nuo jos pirmojo komercinio panaudojimo, atitinkamai valstybinei įstaigai neįteiktas pagal reikalavimus parengtas prašymas ją įregistruoti. Valstybės narės gali reikalauti, kad įregistravus, atitinkamai valstybinei įstaigai būtų deponuota medžiaga, identifikuojanti topografiją, jos pavyzdys ar koks nors jos derinys, taip pat nurodoma pirmojo komercinio topografijos panaudojimo data, jei ta data yra ankstesnė už prašymo įregistruoti padavimo datą.

2. Valstybės narės garantuoja, kad pagal 1 dalies reikalavimus deponuota medžiaga nebus viešai prieinama, jei tai komercinė paslaptis. Ši nuostata nedraudžia pateikti šią medžiagą, jeigu to reikalauja teismas ar kitas kompetentingas organas, asmenims, dalyvaujantiems byloje dėl išimtinių teisių, minimų 2 straipsnyje, galiojimo ar pažeidimo.

3. Valstybės narės gali reikalauti įregistruoti teisių į saugomą topografiją perleidimą.

4. Valstybės narės gali nustatyti, kaip numatyta 1 ir 3 dalyse, mokestį už registravimą ir deponavimą, kuris neviršytų jų administravimo sąnaudų.

5. Neleidžiama nustatyti papildomų formalumų dėl apsaugos suteikimo ir naudojimosi ja tvarkymo sąlygų.

6. Valstybės narės, reikalaujančios registravimo, numato teisių gynimo būdus, kuriais galėtų naudotis asmuo, turintis teisę į apsaugą pagal direktyvos nuostatas, jei jis gali įrodyti, jog kitas asmuo be jo leidimo pateikė prašymą dėl topografijos registravimo arba ją įregistravo.

5 straipsnis

1. 2 straipsnyje minimos išimtinės teisės apima teises leisti ar drausti šiuos veiksmus:

a) reprodukuoti topografiją, jeigu ji atitinka 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;

b) topografijos ar puslaidininkio įtaiso, pagaminto naudojant tą topografiją, komercinį naudojimą arba jų importą tuo tikslu.

2. Nepaisant 1 dalies, valstybė narė gali leisti privačiai reprodukuoti topografiją ne komerciniu tikslu.

3. 1 dalies a punkte minimos išimtinės teisės nesuteikiamos, kai reprodukuojama topografijoje įkūnytų sąvokų, procesų, sistemų, technikos ar pačios topografijos analizės, įvertinimo ar mokymo tikslais.

4. 1 dalyje minimos išimtinės teisės nesuteikiamos jokiam veiksmui, susijusiam su topografija, kuri atitinka 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir yra sukurta kitos topografijos analizės ir įvertinimo pagrindu, laikantis 3 straipsnio dalies nuostatų.

5. Išimtinės teisės leisti ar drausti veiksmus, nurodytus 1 dalies b punkte netaikomos veiksmui, įvykdytam po to, kai topografiją ar puslaidininkio įtaisą valstybės narės rinkoje pradeda platinti asmuo, turintis teisę leisti jį platinti, arba kai tai daroma gavus jo sutikimą.

6. Asmeniui, įsigijusiam puslaidininkio įtaisą ir nežinančiam yra ar nėra pagrindo tikėti, kad įtaisas saugomas išimtinės teisės, kurią suteikė valstybė narė pagal šią direktyvą, netrukdoma naudoti tą įtaisą komerciniams tikslams.

Tačiau už veiksmus, įvykdytus po to, kai asmuo sužino, kad puslaidininkių įtaisas yra saugomas, valstybės narės garantuoja, kad, teisės turėtojui pareikalavus, specializuotas teismas pagal taikomus nacionalinės teisės aktus gali pareikalauti sumokėti atitinkamą atlygį.

7. 6 dalies nuostatos taikomos ir pirmajame tos dalies sakinyje minimo asmens nuosavybės teisių perėmėjui.

6 straipsnis

Valstybės narės netaiko išimtinių teisių, minimų 2 straipsnyje, išduotoms licencijoms vien todėl, kad praėjo tam tikras laiko tarpas, ir todėl, kad veikia įstatymas.

7 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad išimtinės teisės, minimos 2 dalyje, suteikiamos:

a) tais atvejais, kai pagal 4 straipsnį išimtinių teisių suteikimo sąlyga yra įregistravimas ankstesne iš šių datų:

i) topografijos pirmojo komercinio panaudojimo pasaulyje data;

ii) tinkamai parengto prašymo ją įregistruoti įteikimo data;

b) pirmą kartą pasaulyje komerciškai panaudojus topografiją; arba

c) kai topografija yra pirmą kartą fiksuojama ar koduojama.

2. Kai išimtinės teisės suteikiamos pagal 1 dalies a ar b punktų nuostatas, laikotarpiui iki teisių suteikimo valstybės narės numato teisių gynimo būdus asmens, turinčio teisę į apsaugą pagal šios direktyvos nuostatas, naudai, jei tas asmuo gali įrodyti, kad kitas asmuo apgaulės būdu reprodukavo topografiją, ją komerciškai panaudojo ar importavo tuo tikslu. Ši straipsnio dalis nepažeidžia teisių gynimo būdų, galinčių garantuoti išimtines teises, suteiktas pagal 2 straipsnį.

3. Išimtinių teisių galiojimas baigiasi praėjus 10 metų nuo kalendorinių metų pabaigos, kai topografija buvo pirmą kartą komerciškai panaudota pasaulyje arba, kai išimtinių teisių suteikimo ir tolesnio jų taikymo sąlyga yra įregistravimas, praėjus 10 metų nuo ankstesniosios iš šių datų:

a) topografijos pirmojo komercinio panaudojimo pasaulyje kalendorinių metų pabaigos;

b) tinkamai parengto prašymo ją įregistruoti įteikimo kalendorinių metų pabaigos.

4. Tuo atveju, kai per 15 metų nuo topografijos fiksavimo ar kodavimo ji pasaulyje nebuvo komerciškai naudojama, bet kokios suteiktos išimtinės teisės, numatytos 1 dalyje, baigiasi ir nesuteikiamos jokios naujos išimtinės teisės, išskyrus tuos atvejus, kai per tą laiką įteikiamas tinkamai parengtas prašymas jas įregistruoti tose valstybėse narėse, kur išimtinių teisių suteikimo ir tolesnio jų taikymo sąlyga yra įregistravimas.

8 straipsnis

Pagal 2 straipsnį puslaidininkių įtaisų topografijoms suteikta apsauga netaikoma jokiai sąvokai, procesui, sistemai, technikai ar užkoduotai informacijai, įkūnytai topografijoje, išskyrus pačią topografiją.

9 straipsnis

Kai valstybių narių įstatymuose yra numatyta, jog puslaidininkių įtaisai, pagaminti pagal teisinę apsaugą turinčias topografijas, gali turėti žymenį, toks žymuo turi būti didžioji T, kuriuo žymima tokia tvarka: T, 'T', [T],

+++++ TIFF +++++

, T*,

+++++ TIFF +++++

.

3 SKYRIUS

Tolesnis kitų teisinių nuostatų taikymas

10 straipsnis

1. Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia teisinių nuostatų, susijusių su patentų ir naudingojo modelio teisėmis.

2. Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia:

a) valstybių narių teisių, suteiktų vykdant savo įsipareigojimus pagal tarptautinius susitarimus, tarp jų ir nuostatų, išplečiančių tokių teisių taikymą tų valstybių narių piliečiams ar asmenims, nuolat gyvenantiems tų valstybių narių teritorijoje;

b) valstybių narių autorių teisių įstatymų, ribojančių topografijų piešinio ar kito meninio vaizdo reprodukavimą, kai kopijuojant sukuriamas dvimatis vaizdas.

3. Šios direktyvos nuostatos neapima nacionalinės teisės aktuose numatytos apsaugos puslaidininkių įtaisų topografijoms, fiksuotoms ar koduotoms dar prieš įsigaliojant nacionalinėms nuostatoms, įgyvendinančioms šią direktyvą, bet ne vėliau kaip iki 11 straipsnio 1 dalyje numatytos dienos.

4 SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

1.. Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1987 m. lapkričio 7 d., įgyvendina šia direktyvą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstai būtų pateikti Komisijai.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1986 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Howe

[1] OL C 360, 1985 12 31, p.14.

[2] OL C 255, 1986 10 13, p. 249.

[3] OL C 189, 1986 7 28, p.5.

--------------------------------------------------