31984L0424Oficialusis leidinys L 238 , 06/09/1984 p. 0031 - 0033
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 13 p. 0204
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 16 p. 0042
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 13 p. 0204
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 16 p. 0042


Tarybos direktyva

1984 m. rugsėjo 3 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo

(84/424/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Direktyvos 70/157/EEB [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 81/334/EEB [5], priede nustatyti skirtų naudoti keliuose, turinčių kėbulą arba be jo, bent keturis ratus turinčių motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus konstrukcinis greitis viršija 25 km/h, didžiausi triukšmo lygiai, išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones, žemės arba miškų ūkio traktorius ir mašinas bei viešosios paskirties transporto priemones;

kadangi, siekiant, kad visuomenė miesto vietovėse būtų apsaugota nuo keliamo triukšmo, privaloma imtis tinkamų priemonių motorinių transporto priemonių triukšmo lygiui sumažinti; kadangi sumažinti triukšmo lygį leidžia patobulinta motorinių transporto priemonių konstrukcija;

kadangi Direktyvos 70/157/EEB I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas sumažinant visų jame nurodytų kategorijų transporto priemonių dB (A) išreikštas leidžiamas garso lygio vertes;

kadangi šis sumažinimas – tai didelis laimėjimas gerinant aplinką; kadangi atitinkamos nuostatos vis dėlto turėtų būti vėliau iš naujo apsvarstytos atsižvelgiant į Komisijos darbo, kurį ji atliko laikydamasi bendro požiūrio ir kartu paisydama motorinių transporto priemonių sektoriaus Bendrijos taisyklių visų pagrindinių aspektų, ypač susijusių su sauga, aplinkos apsauga ir energijos taupymu, rezultatus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 70/157/EEB I priedo 5.2.2.1 punktas išdėstomas taip:

"5.2.2.1. Ribinės vertės

Pagal šio priedo 5.2.2.2–5.2.2.5 punktus išmatuotas garso lygis neturi viršyti toliau nurodytų ribų:

| Transporto priemonės kategorijos | dB(A) išreikštos vertės |

5.2.2.1.1. | Ne daugiau nei devynias sėdynes, įskaitant vairuotojo sėdynę, turinčios keleiviams vežti skirtos transporto priemonės | 77 |

5.2.2.1.2. | Daugiau nei devynias sėdynes, įskaitant vairuotojo sėdynę, turinčios keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, kurių didžiausia leidžiama masė viršija 3,5 tonos ir: | |

5.2.2.1.2.1. | – kurių variklio galia mažesnė nei 150 kW | 80 |

5.2.2.1.2.2. | – kurių variklio galia ne mažesnė nei 150 kW | 83 |

5.2.2.1.3. | Daugiau nei devynias sėdynes, įskaitant vairuotojo sėdynę, turinčios keleiviams vežti skirtos transporto priemonės; kroviniams vežti skirtos transporto priemonės: | |

5.2.2.1.3.1. | – kurių didžiausia leidžiama masė neviršija 2 tonų | 78 |

5.2.2.1.3.2. | – kurių didžiausia leidžiama masė viršija 2 tonas, tačiau ne didesnė nei 3,5 tonos | 79 |

5.2.2.1.4. | Kroviniams vežti skirtos transporto priemonės, kurių didžiausia leidžiama masė viršija 3,5 tonos | |

52.2.1.4.1. | – turinčios mažesnės nei 75 kW galios variklį | 81 |

5.2.2.1.4.2. | – turinčios ne mažesnės nei 75 kW, tačiau ne didesnės nei 150 kW galios variklį | 83 |

5.2.2.1.4.3. | – turinčios ne mažesnės nei 150 kW galios variklį | 84 |

Tačiau,

- 5.2.2.1.1 ir 5.2.2.1.3 kategorijų transporto priemonių ribinės vertės didinamos 1 dB (A), jeigu jose sumontuotas tiesioginio degalų įpurškimo dyzelinis variklis,

- jei tai yra visureigės transporto priemonės, kurių didžiausia leidžiama masė viršija dvi tonas, ribinės vertės didinamos 1 dB (A), jeigu jų variklio galia mažesnė nei 150 kW, ir 2 dB (A), jeigu jų variklio galia yra 150 kW arba didesnė."

2 straipsnis

1. Nuo 1985 m. sausio 1 d. valstybės narės, remdamosi su triukšmo lygiu ir dujų išmetimo sistema susijusiomis priežastimis, negali:

- atsisakyti motorinės transporto priemonės tipui suteikti EEB tipo patvirtinimą arba išduoti 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 80/1267/EEB [7], 10 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytą dokumentą arba suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, arba

- uždrausti pradėti eksploatuoti transporto priemones,

jeigu to tipo transporto priemonės arba priemonių triukšmo lygis ir dujų išmetimo sistema atitinka Direktyvos 71/157/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuostatas.

2. Nuo 1988 m. spalio 1 d. valstybės narės:

- nebeišduoda Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodyto dokumento to tipo transporto priemonei, kurios triukšmo lygis ir dujų išmetimo sistema neatitinka Direktyvos 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų,

- gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonės, kurios triukšmo lygis ir dujų išmetimo sistema neatitinka Direktyvos 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų, tipui.

Tačiau dyzelinį variklį turinčioms 1 straipsnio 5.2.2.1.3 punkte apibrėžtos kategorijos transporto priemonėms ir 5.2.2.1.4 punkto kategorijos transporto priemonėms "1988 m. spalio 1 d." pakeičiama "1989 m. spalio 1 d."

3. Nuo 1989 m. spalio 1 d. valstybės narės gali uždrausti pradėti eksploatuoti transporto priemones, kurių garso lygis ir dujų išmetimo sistema neatitinka Direktyvos 70/I57/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

Tačiau dyzelinį variklį turinčioms 1 straipsnio 5.2.2.1.3 punkte apibrėžtos kategorijos transporto priemonėms ir 5.2.2.1.4 punkto kategorijos transporto priemonėms "1989 m. spalio 1 d." pakeičiama "1990 m. spalio 1 d."

3 straipsnis

Taryba ne vėliau nei 1990 m. gruodžio 31 d. nusprendžia dėl Direktyvos 70/157/EEB nuostatų naujo svarstymo, atsižvelgdama į Komisijos ataskaitą apie naujas su motorinių transporto priemonių sektoriaus taisyklėmis, kurios turi būti parengtos deramai paisant saugos, aplinkos apsaugos ir energijos taupymo veiksnių, susijusias priemones.

4 straipsnis

Valstybės narės priima nuostatas, kurios įsigaliojusios iki 1985 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1984 m. rugsėjo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Barry

[1] OL C 200, 1983 7 27, p. 5.

[2] OL C 172, 1984 7 2, p. 157.

[3] OL C 358, 1983 12 31, p. 4.

[4] OL L 42, 1970 2 23, p. 16.

[5] OL L 131, 1981 5 18, p. 6.

[6] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[7] OL L 375, 1980 12 31, p. 34.

--------------------------------------------------