31982D0814Oficialusis leidinys L 343 , 04/12/1982 p. 0024 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 15 p. 0190
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 26 p. 0149
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 15 p. 0190
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 26 p. 0149


Komisijos sprendimas

1982 m. lapkričio 17 d.

dėl Svazilando Karalystės įmonių, patvirtintų importuoti šviežią mėsą į Bendriją, sąrašo

(82/814/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, avis ir ožkas, kiaules bei šviežią mėsą ir mėsos produktus iš trečiųjų šalių [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 1 dalies a ir b punktus,

kadangi trečiųjų šalių įmonėms negali būti leidžiama eksportuoti į Bendriją šviežios mėsos, jei ji neatitinka toje Direktyvoje 72/462/EEB nustatytų bendrųjų ir specialių reikalavimų;

kadangi pagal Direktyvos 72/462/EEB 4 straipsnio 3 dalį Svazilandas pateikė įmonių, kurioms leidžiama eksportuoti į Bendriją, sąrašą;

kadangi patikrinimais, kuriuos Bendrija atliko vietoje, nustatyta, kad šių įmonių higienos standartų lygis yra pakankamas ir todėl jos gali būti įtrauktos į įmonių, iš kurių gali būti leidžiama importuoti šviežią mėsą, pirmąjį sąrašą, sudarytą pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį;

kadangi turi būti atsižvelgiama į tai, kad šviežios mėsos importas taip pat yra reglamentuojamas kitų Bendrijos su veterinarija susijusių teisės aktų, ypač dėl sveikatos apsaugos reikalavimų, įskaitant specialiąsias nuostatas Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei;

kadangi importuojant šviežią mėsą iš šio sprendimo priedo sąraše pateiktų įmonių ir toliau turi būti laikomasi jau nustatytų nuostatų, bendrųjų Sutarties nuostatų ir ypač kitų Bendrijos veterinarijos reglamentų, visų pirma susijusių su sveikatos apsauga; kadangi kai kurių kategorijų mėsos, tokios kaip mėsos, sveriančios mažiau nei 3 kilogramus, arba mėsos, kurioje yra tam tikrų medžiagų likučių, kurie dar nėra reglamentuoti ir harmonizuoti Bendrijos taisyklėmis, importą iš trečiųjų šalių ir pereksportavimą į kitas valstybes nares ir toliau reglamentuoja importuojančios valstybės narės teisės aktai, susiję su sveikatos reikalavimais;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Priedo sąraše išvardytos Svazilando įmonės yra tvirtinamos eksportuoti šviežią mėsą į Bendriją.

2. Importą iš įmonių, minimų 1 dalyje, ir toliau reglamentuoja kituose teisės aktuose nustatytos Bendrijos veterinarijos nuostatos, visų pirma susijusios su sveikatos apsauga.

2 straipsnis

Valstybės narės privalo uždrausti šviežios mėsos importą iš įmonių, neįvardytų šio sprendimo priedo sąraše.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 1983 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1982 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Poul Dalsager

Komisijos narys

[1] OL L 302, 1972 12 31, p. 28.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ĮMONIŲ SĄRAŠAS

GALVIJIENA

Nr. | Įmonė | Adresas |

Skerdyklos ir išpjaustymo patalpos

SG1 | The Swaziland Meat Corporation Ltd | Manzini |

--------------------------------------------------