31980R1992Oficialusis leidinys L 195 , 29/07/1980 p. 0010 - 0011
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 12 p. 0071
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 16 tomas 1 p. 0142
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 12 p. 0071
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 18 p. 0234
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 18 p. 0234


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1992/80

1980 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 357/79 dėl vynuogynų statistinių tyrimų

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 357/79 [3] 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad suinteresuotos valstybės narės kas 10 metų vynuogynų plotuose atlieka pagrindinius tyrimus, o kiekvienais metais – tarpinius tyrimus; kadangi dėl sunkumų, kurių buvo negalima numatyti, bus neįmanoma numatytu laiku užbaigti pirmojo pagrindinio Italijos vynuogynų plotų tyrimo; kadangi dėl to siūloma šiai valstybei narei metais atidėti datas, iki kurių šis tyrimas turi būti baigtas, o rezultatai pateikti Komisijai;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 357/79 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atlikdamos vyninių vynuogių veislių vynuogynų plotų tarpinius tyrimus suinteresuotos valstybės narės turi rinkti tik bendrojo pobūdžio duomenis apie apsodintus arba atsodintus plotus; kadangi Taryba vėliau patvirtino nuostatas dėl atsodinimo teisės ir todėl reikia atskirai registruoti naujus apsodinimus arba atsodinimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 357/79 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

"Tačiau Italijoje pirmasis pagrindinis tyrimas gali būti baigtas iki 1981 m. spalio 31 d. ir jo metu tiriama padėtis, susidariusi po išnaikinimo ir apsodinimo 1980–1981 vynuogių auginimo metais. Pirmasis tarpinis tyrimas šioje valstybėje narėje atliekamas 1983 m. ir jo metu tiriami pokyčiai, įvykę per dvejus 1981–1982 ir 1982–1983 vynuogių auginimo metus."

2) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Vynuogių auginimo metai nustatomi remiantis 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/79 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [1] OL L 54, 1979 3 5, p. 1. su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1990/80 [2] OL L 195, 1980 7 29, p. 6., 5 straipsnio 4 dalimi."

3) 5 straipsnio 2 dalies antroji įtrauka pakeičiama taip:

"— kurie buvo atsodinti, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 337/79 IVa priedo d punkte, ir atskirai tuose, kurie buvo naujai apsodinti, kaip apibrėžta to Reglamento IVa priedo e punkte."

4) 5 straipsnio 4 dalies pabaigoje pridedama:

"Tačiau Italija gali pateikti šį išsamų aprašymą 1982 m. birželio 30 d. arba iki tos dienos."

5) 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Suinteresuotos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienų vynuogių auginimo metų, pradedant 1979–1980 m., o Italijos atveju – pradedant 1979–1980 vynuogių auginimo metais, derliaus, gauto iš hektaro, vidurkį, išreikštą vynuogių misos ar vyno hektolitrais iš vieno hektaro arba išreikštą užaugintų vynuogių decitonomis iš vieno hektaro, užauginto vyninių vynuogių veislių vynuogynų plotuose, suskirstyto į derliaus klases, minimas 2 dalyje."

6) 6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

"5. Suinteresuotos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienų vynuogių auginimo metų vidutinės natūralios alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio proc., arba Oechsle laipsniais, įvertinius duomenis, suskirstytus pagal geografinius vienetus, šviežių vynuogių, vynuogių misos ar vyno, pagaminto iš 1979–1980, o Italijos atveju – 1981–1982 ir vėlesniais vynuogių auginimo metais vyninių vynuogių veislių vynuogynų plotuose užaugintų vynuogių, skirtų:

- rūšiniam vynui pkr,

- kitam vynui:

- įskaitant vyną, skirtą tik tam tikriems spiritams, pagamintiems iš įregistruotą kilmės vietos pavadinimą turinčio vyno, gaminti."

7) 6 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

"6. 1 ir 5 dalyse minėta metinė informacija pateikiama iki kiekvienų metų, einančių po vynuogių auginimo metų, balandžio 1 dienos. Informacija apie derliaus klases, minėtas 2 dalyje, pateikiama per laikotarpį, nurodytą 4 straipsnio 1 dalyje. Planuojamo vidutinio derliaus iš vieno hektaro įvertiniai duomenys, minėti 3 dalyje, pateikiami:

- pirmą kartą – iki 1981 m. spalio 1 d., o Italija juos pateikia iki 1983 m. spalio 1 d.,

- vėliau – kas penkerius metus iki balandžio 1 d., tačiau antrą kartą Italija juos pateikia po trejų metų."

8) 7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Komisija paskelbia tarpinių tyrimų rezultatus ir metinę informaciją, minėtą 6 straipsnyje, kurie yra metinių ataskaitų, numatytų Reglamento (EEB) Nr. 337/79 30c straipsnio 2 dalyje, dalis."

9) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Išlaidos, reikalingos pagrindiniam padėties, susidariusios po 1978–1979 vynuogių auginimo metų, Italijos atveju – po 1980–1981 vynuogių auginimo metų tyrimui atlikti, dengiamos vienkartine išmoka, kuri turi būti nustatyta Europos Bendrijų biudžete."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1980 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1980 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Ney

[1] OL C 108, 1980 5 2, p. 5.

[2] 1980 m. liepos 11 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 54, 1979 3 5, p. 124.

--------------------------------------------------