31979L0373Oficialusis leidinys L 086 , 06/04/1979 p. 0030 - 0037
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0205
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 25 p. 0033
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0205
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 16 p. 0075
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 16 p. 0075


Tarybos direktyva

1979 m. balandžio 2 d.

dėl prekybos kombinuotaisiais pašarais

(79/373/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi gyvulininkystės produkcija užima labai svarbią vietą Europos ekonominės bendrijos žemės ūkio sektoriuje; kadangi geri rezultatai labai priklauso nuo tinkamų ir geros kokybės pašarų;

kadangi, atsižvelgiant į kombinuotųjų pašarų svarbą, pašarų naudojimą reglamentuojančios taisyklės turi didelę įtaką žemės ūkio našumui;

kadangi, nustatant prekybos kombinuotaisiais pašarais tvarką, reikia užtikrinti, kad šie pašarai darytų teigiamą poveikį gyvulininkystės produkcijai; kadangi pašarai visada turi būti sveiki, be priemaišų ir tinkamos rinkai kokybės; kadangi jie neturi kelti pavojaus gyvūnų arba žmonių sveikatai, o jų pardavimo būdas neturi klaidinti;

kadangi būtina pateikti vartotojui tikslią ir prasmingą informaciją apie turimus kombinuotuosius pašarus; kadangi dėl šios priežasties reikėtų deklaruoti bent jau analitinių sudedamųjų medžiagų, turinčių tiesioginę įtaką pašarų kokybei, kiekius;

kadangi tol, kol bus priimtos papildomos nuostatos, ir žinant kai kuriose valstybėse narėse nusistovėjusią tvarką, reikia, laikinai leisti nacionalinėms vyriausybėms reikalauti detalesnių deklaracijų apie pašarų sudėtį, nurodant ir analitines sudedamąsias medžiagas ir ingredientus; kadangi tokių deklaracijų galima pareikalauti tik taip, kaip yra numatyta šioje direktyvoje;

be to, kadangi visiems pašarų gamintojams turėtų būti suteikta galimybė ženklinant etiketėmis pateikti tam tikrą informaciją, kuri yra naudinga pirkėjui; kadangi ir valstybėms narėms yra palikta teisė įgalioti gamintojus pateikti papildomą informaciją;

kadangi tol, kol bus priimtos Bendrijos nuostatos, valstybės narės gali ir toliau reikalauti, kad jų teritorijose parduodami kombinuotieji pašarai būtų sudaryti iš tam tikrų ingredientų arba kad tokiuose kombinuotuosiuose pašaruose nebūtų tam tikrų ingredientų, jeigu jų teisės aktai numato tokius apribojimus, kai priimama ši direktyva;

kadangi, kol nėra nustatyti Bendrijos metodai, valstybės narės neturės galimybės reikalauti arba leisti, kad būtų nurodytos energinės vertės, nebent to yra reikalaujama arba tai yra leidžiama jų teritorijose priimant šią direktyvą;

kadangi, siekiant tinkamai apsaugoti pirkėjus, kombinuotaisiais pašarais įprastai turėtų būti prekiaujama sandariai uždarytose pakuotėse arba konteineriuose; tačiau kadangi, esant tam tikroms Bendrijos nustatytoms aplinkybėms, reikia padaryti tam tikras šios taisyklės išimtis;

kadangi valstybės narės privalo užtikrinti, kad Bendrijoje nebūtų taikomi jokie prekybos šios direktyvos nuostatas atitinkančiais kombinuotaisiais pašarais apribojimai dėl jų žymėjimo arba įpakavimo;

kadangi valstybės narės privalo imtis tinkamų kontrolės priemonių, kad pardavimo metu būtų laikomasi kombinuotiesiems pašarams taikomų nuostatų;

kadangi, siekiant palengvinti numatytų priemonių įgyvendinimą, ypač siekiant jas prireikus pakeisti ir papildyti, reikėtų numatyti tam tikrą tvarką, kuri užtikrintų glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Komisijos Pašarų nuolatiniame komitete, įsteigtame remiantis Sprendimu 70/372/EEB [4];

kadangi šia direktyva numatomi kai kurie nacionaliniai nukrypimai; kadangi dėl šios priežasties būtina įtraukti nuostatą, kad kai kurie iš šių nukrypimų būtų peržiūrėti per nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva yra taikoma kombinuotiesiems pašarams, kuriais prekiaujama Bendrijoje.

2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant nuostatų dėl:

a) paprastųjų pašarų;

b) pašarų priedų;

c) pašaruose esančių nepageidautinų medžiagų ir produktų maksimalių leistinų lygių;

d) maksimalių leistinų pesticidų likučių, esančių žmonių arba gyvūnų mitybai skirtuose produktuose, lygių nustatymo;

e) žemės ūkio produktų rinkų organizavimo.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos sąvokos:

a) pašarai – tai organinės arba neorganinės medžiagos, naudojamos pavieniui arba mišiniuose, su priedais arba be priedų ir skirtos gyvūnams šerti;

b) kombinuotieji pašarai – tai organinių ar neorganinių medžiagų mišiniai su priedais ar be jų, vartojami gyvūnams šerti kaip visaverčiai pašarai ar pašarų papildai;

c) paros racionas – tai vidutinis 12 % drėgnumo pašarų kiekis, kurio reikia įvairių rūšių, veislių, amžiaus kategorijų ir produktyvumo gyvūnams per parą;

d) visaverčiai pašarai – suderinti pašarų mišiniai, savo sudėtimi pakankami paros racionui;

e) pašarų papildai – pašarų mišiniai, kurie turi didelį kai kurių medžiagų kiekį, tačiau savo sudėtimi pakankami paros racionui tik derinant juos su kitais pašarais;

f) mineraliniai pašarai – tai pašarų papildai, daugiausia sudaryti iš mineralų ir turintys ne mažiau kaip 40 % žalių pelenų;

g) melasiniai pašarai – tai pašarų papildai iš melasos, turintys ne mažiau kaip 14 % cukraus, išreikšto sacharoze;

h) gyvūnai – tai tokių rūšių ūkinės paskirties gyvūnai, kuriuos paprastai laiko ir šeria arba naudoja maistui žmogus;

i) naminiai gyvūnėliai – tai tokios rūšies gyvūnai, išskyrus tuos, kurie auginami kailiui, kuriuos paprastai laiko ir šeria žmogus, bet nenaudoja maistui.

3 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad būtų pardavinėjami tik geros kokybės, be priemaišų ir tinkami prekiauti kombinuotieji pašarai. Jos taip pat nustato, kad kombinuotieji pašarai nekenktų gyvūnų arba žmonių sveikatai ir kad jų pateikimo arba prekiavimo jais būdas negalėtų suklaidinti.

4 straipsnis

1. Valstybės narės nustato, kad kombinuotieji pašarai būtų parduodami tik sandariai uždarytose pakuotėse arba konteineriuose. Jos taip pat nustato, kad pakuotės arba konteineriai būtų uždaromi taip, kad juos atidarius sugadintas antspaudas negalėtų būti dar kartą panaudotas.

2. Išimčių iš 1 dalyje nurodytų principų, kurias turi patvirtinti Bendrija, sąrašas sudaromas 13 straipsnyje numatyta tvarka su sąlyga, kad bus garantuojamas kombinuotųjų pašarų tapatumas ir kokybė.

5 straipsnis

1. Valstybės narės nustato, kad kombinuotieji pašarai būtų parduodami tik tokiu atveju, jeigu ant pakuotės arba konteinerio arba prie jų pritvirtintos etiketės yra nurodyti žemiau paminėti duomenys, kurie yra aiškiai matomi, įskaitomi ir negali būti kokiu nors būdu pašalinti ir už kuriuos atsako Bendrijoje įsikūręs gamintojas, pakuotojas, importuotojas, pardavėjas arba platintojas:

a) įrašas "kombinuotieji pašarai";

b) gyvūnų, kuriems yra skiriami kombinuotieji pašarai, rūšis arba kategorija;

c) pašarų naudojimo tikslas;

d) kombinuotųjų pašarų naudojimo instrukcija, jei b ir c punktuose nurodyti duomenys nepaaiškina, kaip juos naudoti;

e) priedo 5 punkte išvardytos deklaracijos;

f) asmens, kuris atsako už šioje straipsnio dalyje nurodytus duomenis, vardas ir pavardė, arba firmos vardas, taip pat jo adresas arba įregistruota buveinė;

g) grynasis svoris; jeigu tai yra skysti produktai, nurodomas jų grynasis tūris arba grynasis svoris.

Jeigu tai yra kombinuotieji pašarai, sudaryti ne daugiau kaip iš trijų sudedamųjų dalių, nėra būtina nurodyti b punkte, taip pat, kur tinka, c ir d punktuose paminėtus duomenis, jeigu aprašyme yra aiškiai pateiktos visos sudedamosios dalys.

2. Valstybės narės nustato, kad kartu su kombinuotaisiais pašarais, kurie yra parduodami cisternomis arba panašiomis transporto priemonėmis, arba laikantis 4 straipsnio 2 dalies reikalavimų, būtų pateiktas dokumentas, kuriame surašyti visi 1 dalyje paminėti duomenys. Jeigu pašarai mažais kiekiais yra skirti galutiniam vartotojui, šie duomenys gali būti surašyti pirkėjui skirtame informaciniame pranešime.

3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 1 dalies b–e ir g punktuose paminėti duomenys būtų nurodomi tik lydraščiuose.

4. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų nurodyti visi arba kai kurie iš šių duomenų:

a) kur tinka, kombinuotųjų pašarų rūšis vietoj kombinuotųjų pašarų aprašymo;

b) sudedamosios dalys;

c) priedo 3, 4 ir 6 skirsniuose nurodytos deklaracijos;

d) pagaminimo data;

e) grynasis svoris pakuotėje (pirminėje) vietoj ankščiau 1 dalies g punkte minėto grynojo svorio;

f) pieno miltelių kiekis pašaruose, skirtuose žindomiesiems gyvūnams, ir grūdų kiekis kombinuotuosiuose pašaruose; šiuo atveju duomenų apie kitus ingredientus, kurių reikalaujama pagal 5 straipsnio 7 dalį, nurodyti nereikia.

5. Valstybės narės nustato, kad kartu su 1 dalyje išvardytais duomenimis ant kombinuotųjų pašarų pakuotės, konteinerio, etiketės arba lydimajame dokumente gali būti nurodyti tik tokie duomenys:

a) asmens, atsakingo už šioje dalyje paminėtus duomenis, identifikavimo ženklas arba prekės ženklas;

b) siuntos numeris;

c) produkto galiojimo laiko pabaiga;

d) valstybė, kurioje pagamintas šis produktas;

e) produkto kaina;

f) naudojimo instrukcija, jeigu ji nėra privaloma pagal šio straipsnio 1 dalį;

g) priedo 7 punkte nurodytos deklaracijos.

6. Valstybės narės gali nustatyti, kad kartu su 1 dalyje paminėtais duomenimis ant kombinuotųjų pašarų pakuotės, konteinerio, etiketės arba lydraštyje gali būti nurodyti tik tokie duomenys:

a) gamintojo vardas ir pavardė arba firmos vardas ir adresas arba įregistruota buveinė, jeigu toks gamintojas nėra atsakingas už duomenų pateikimą;

b) produkto prekės ženklas;

c) ingredientai;

d) jei reikia, su 14 straipsnio a punkto nuostatomis susiję duomenys;

e) pagaminimo data;

f) priedo 8 punkte nurodytos deklaracijos.

7. Pateikiant duomenis apie ingredientus reikia nurodyti juos visus pažymint kiekvieno ingrediento kiekį arba surašant eilės tvarka pagal mažėjančią proporciją pašaruose. Valstybės narės gali nustatyti, kad būtų taikoma viena ir šių nurodymo formų, bet ne abi kartu. Jeigu nepatvirtinamos jokios priemonės pagal 10 straipsnio b punktą, valstybės narės gali suskirstyti ingredientus į grupes pagal kategorijas arba palikti esamas kategorijas ir leisti, kad duomenys apie ingredientus būtų pakeisti duomenimis apie kategorijas.

8. Bet kuri kita informacija ant pakuočių, konteinerių, etikečių ir lydraščiuose pateikiama atskirai nuo 1–7 dalyse paminėtų duomenų.

6 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad priedo 1, 2, 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytos nuostatos būtų taikomos prekiaujant kombinuotaisiais pašarais.

7 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti, kad priedo 3, 4 ir 9.3 punktuose nurodytos tvarkos būtų laikomasi parduodant kombinuotuosius pašarus. Priedo 9.3 punkte nurodytais atvejais valstybės narės taip pat gali nustatyti tam tikrus leistinus nukrypimus, taip pat leistinus nukrypimus toms analitinėms sudedamosioms medžiagoms, kurios nepaminėtos tame priedo punkte.

8 straipsnis

Jeigu tai yra numatyta nacionaliniuose įstatymuose priimant šią direktyvą, valstybės narės turi teisę apriboti prekybą kombinuotaisiais pašarais ir leisti prekiauti tik tokiais kombinuotaisiais pašarais:

- kurie yra pagaminti iš tam tikrų ingredientų,

- kuriuose nėra tam tikrų ingredientų.

9 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad dėl priežasčių, susijusių su šios direktyvos nuostatomis, kombinuotiesiems pašarams nebus taikomi kiti, nei nurodyta šioje direktyvoje prekybos apribojimai.

10 straipsnis

13 straipsnyje nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į mokslo ir technikos raidą:

a) priimami visi būtini priedo pakeitimai;

b) remiantis 5 straipsnio 4 ir 6 dalyse paminėtomis deklaracijomis gali būti nustatytos ingredientų grupavimo kategorijos;

c) gali būti nustatyti kombinuotųjų pašarų energinės vertės apskaičiavimo metodai.

11 straipsnis

Vykstant prekybai tarp valstybių narių, 5 straipsnio 1–7 dalyse nurodyti duomenys pateikiami bent viena iš paskirties valstybės nacionalinių arba oficialiųjų kalbų.

12 straipsnis

Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos reikalavimų, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad pardavimo metu būtų atliktas oficialus produkto patikrinimas, bent mėginių ėmimo būdu.

13 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, Komiteto pirmininkas, savo iniciatyva arba valstybei narei pareikalavus, nedelsdamas pateikia visus klausimus Pašarų nuolatiniam komitetui (toliau "Komitetas").

2. Komitete esančių valstybių narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisijos atstovas pateikia priemonių, kurias reikia priimti, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, nelygu pateikto išnagrinėti klausimo skuba. Nuomonė gali būti pateikiama, jei ji patvirtinama bent 41 balsu.

4. Komisija patvirtina priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę, ir jas įgyvendina. Jeigu priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepateikiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių reikėtų imtis. Taryba patvirtina priemones kvalifikuota balsų dauguma.

5. Jeigu gavusi pasiūlymą Taryba per tris mėnesius nepatvirtina priemonių, Komisija patvirtina pasiūlytas priemones ir jas nedelsdama įgyvendina, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba paprastąja balsų dauguma joms nepritaria.

14 straipsnis

Ši direktyva neturi jokios įtakos valstybių narių teisei:

a) rekomenduoti tas kombinuotųjų pašarų rūšis, kurios turi tam tikrų analitinių savybių;

b) susilaikyti nuo šios direktyvos nuostatų taikymo kombinuotiesiems pašarams, kurių bent jau tam tikras ženklinimas rodo, kad šie pašarai yra skirti eksportuoti į trečiąsias šalis;

c) susilaikyti nuo šios direktyvos nuostatų taikymo kombinuotiesiems pašarams, jeigu iš specialaus ženklinimo etikete matyti, kad šie pašarai yra skirti gyvūnams, laikomiems mokslo arba eksperimentiniams tikslams.

15 straipsnis

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą Komisija remdamasi įgyta patirtimi pateikia Tarybai pasiūlymus dėl direktyvos pakeitimų, siekdama, kad vyktų laisvas kombinuotųjų pašarų judėjimas ir kad būtų panaikinti tam tikri ingredientų naudojimo ir ypač ženklinimo etiketėmis skirtumai. Taryba imasi veiksmų dėl šių pasiūlymų ne vėliau kaip po penkerių metų nuo pranešimo apie šią direktyvą gavimo dienos.

16 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1981 m. sausio 1d., įgyvendina šią direktyvą ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

17 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1979 m. balandžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Francois–Poncet

[1] OL C 34, 1971 4 14, p. 8.

[2] OL C 10, 1972 2 5, p. 35.

[3] OL C 4, 1972 1 20, p. 3.

[4] OL L 170, 1970 8 3, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Jeigu nenurodoma kitaip, deklaruotieji arba deklaruotini kiekiai nurodomi kombinuotųjų pašarų svoriu.

2. Žindomiesiems gyvūnams skirtų pašarų ir kitų kombinuotųjų pašarų, kuriuose pieno produktai sudaro daugiau kaip 40 %, drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 7 %.

3. Drėgnumas turi būti ne didesnis kaip:

—mineraliniuose pašaruose, kurių sudėtyje nėra organinių medžiagų – | 5,0 %, |

—mineraliniuose pašaruose, kurių sudėtyje yra organinių medžiagų – | 10,0 %, |

—visuose kituose kombinuotuosiuose pašaruose | |

—nesmulkintus grūdus, | |

—melasinius pašarus, | |

—jeigu buvo naudoti konservantai ir jeigu pašarų drėgnumas bei jų galiojimo laikas deklaruojami, leidžiama, kad drėgnumas būtų didesnis nei nurodyta | 14,0 %. |

4. Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali reikalauti, kad druskos rūgštyje netirpių pelenų kiekis neviršytų 3,3 % sausosios medžiagos kiekio tuo atveju, jeigu didesnę dalį kombinuotųjų pašarų sudaro ryžių šalutiniai produktai, o visais kitais atvejais – neviršytų 2,2 % sausosios medžiagos kiekio.

Tačiau šiuos kiekius galima viršyti tokiais atvejais:

- jeigu tai yra kombinuotieji pašarai, kurių sudėtyje yra leistinų mineralinių rišamųjų medžiagų,

- jeigu tai yra mineraliniai kombinuotieji pašarai,

- jeigu tai yra kombinuotieji pašarai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 50 % cukrinių runkelių griežinėlių arba masės,

su sąlyga, kad šie kiekiai yra deklaruojami kaip pašarų dalis, jeigu jie sudaro daugiau kaip 3,3 % sausosios medžiagos kiekio.

5. Deklaracijos pagal 5 straipsnio 1 dalį:

5.1. Kombinuotųjų pašarų, išskyrus nesmulkintų grūdų mišinius, 5.2 ir 5.3 punktuose išvardytus kombinuotuosius pašarus ir naminių gyvūnėlių, išskyrus šunis ir kates, ėdalą, analitinės sudedamosios medžiagos:

- žali baltymai,

- žali aliejai ir riebalai,

- žalia ląsteliena,

- žali pelenai.

5.2. Mineralinių pašarų analitinės sudedamosios medžiagos:

- žali pelenai,

- kalcis,

- fosforas,

- natris.

5.3. Melasos pašarų analitinės sudedamosios medžiagos:

- žalia ląsteliena,

- suminis cukrus perskaičiuotas į sacharozę.

6. Deklaracijos pagal 5 straipsnio 4 dalį:

6.1. Kombinuotųjų pašarų, išskyrus nesmulkintų grūdų mišinius, 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose išvardytus kombinuotuosius pašarus ir kombinuotąjį naminių gyvūnėlių ėdalą, išskyrus paminėtuosius 6.4 punkte, sudėtis ir kriterijai:

—tirpūs baltymai, |

—riebalai, |

—krakmolas, |

—suminis cukrus, perskaičiuotas i sacharozę, |

—kalcis, |

—magnis, |

—natris, |

—fosforas, |

—cistinas, | (Naudojama tik kiaulių, paukščių ir atrajojančių galvijų pašarams) |

—lizinas, | |

—metioninas, | |

—energinė vertė, apskaičiuota oficialiai pripažintu metodu. |

6.2. Mineralinių pašarų analitinės sudedamosios medžiagos:

- žali baltymai,

- tirpūs baltymai,

- žali aliejai ir neperdirbti riebalai,

- žalia ląsteliena,

- magnis,

- drėkinamosios medžiagos,

- lizinas (tik kiaulių pašarams).

6.3. Melasinių pašarų analitinės sudedamosios medžiagos:

- žali baltymai,

- tirpūs baltymai,

- žali aliejai ir riebalai,

- žali pelenai,

- drėkinamosios medžiagos.

6.4. Šunų ir kačių ėdalo analitinės sudedamosios medžiagos:

- drėkinamosios medžiagos.

7. Deklaracijos pagal 5 straipsnio 5 dalį:

7.1. Šunų ir kačių ėdalo analitinės sudedamosios medžiagos:

- kalcis,

- natris,

- fosforas,

- drėkinamosios medžiagos.

7.2. Naminių gyvūnėlių, išskyrus šunis ir kates, ėdalo analitinės sudedamosios medžiagos:

- drėkinamosios medžiagos,

- žali baltymai,

- žali aliejai ir riebalai,

- žalia ląsteliena,

- žali pelenai,

- kalcis,

- natris,

- fosforas.

8. Deklaracijos pagal 5 straipsnio 6 dalį:

8.1. Kombinuotųjų pašarų, išskyrus kombinuotąjį naminių gyvūnėlių ėdalą ir 8.2 punkte išvardytus kombinuotuosius pašarus, analitinės sudedamosios medžiagos ir kriterijai:

—riebalai, |

—krakmolas, |

—suminis cukrus, perskaičiuotas i sacharozę, |

—tirpūs baltymai, |

—kalcis, |

—magnis, |

—natris, |

—fosforas, |

—cistinas, | (Naudojama tik kiaulių, paukščių ir atrajojančių galvijų pašarams) |

—lizinas, | |

—metioninas, | |

—energinė vertė, apskaičiuota oficialiai pripažintu metodu. |

8.2. Mineralinių pašarų analitinės sudedamosios medžiagos:

- žali baltymai,

- tirpūs baltymai,

- žali aliejai ir riebalai,

- žalia ląsteliena,

- magnis.

9. Tais atvejais, kai atlikus oficialų produkto patikrinimą pagal 12 straipsnį paaiškėja, kad kombinuotųjų pašarų sudėtis neatitinka deklaruotosios, yra leistini tokie minimalūs nukrypimai, laikantis 3 straipsnio reikalavimų:

9.1. Jeigu nustatytas mažesnis kaip deklaruotas kiekis:

9.1.0. Žalių baltymų:

- 1,8 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra lygus arba didesnis kaip 30 %,

- 6 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 30, bet didesnis nei 15 %,

- 0,9 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 15 %.

9.1.1. Tirpių baltymų:

- 2,5 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis lygus 25 % arba didesnis,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 25, bet ne mažesnis kaip 15 %

- 1,5 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 15 %.

9.1.2. Suminio cukraus:

- 2 vienetai, jeigu deklaruotas kiekis yra 20 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 20, bet ne mažesnis kaip 10 %,

- 1 vienetas, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 10 %.

9.1.3. Krakmolo:

- 2,5 vieneto, jeigu deklaruoto kiekio yra 25 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 25, bet ne mažesnis kaip 15 %,

- 1 vienetas, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 10 %.

9.1.4. Žalių aliejaus ir riebalų:

- 1,5 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra 15 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 15, bet ne mažesnis kaip 8 %,

- 0,8 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 8 %.

9.1.5. Viso fosforo, kalcio, magnio, natrio:

- 1,5 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra 15 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 15, bet ne mažesnis kaip 1 %,

- 0,1 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 1 %.

9.1.6. Metionino, lizino ir cistino:

- 15 % deklaruoto kiekio.

9.2. Jeigu nustatyti kiekiai yra didesni kaip deklaruoti:

9.2.1. Drėkinamosios medžiagos:

- 1 vienetas, jeigu deklaruotas kiekis yra 10 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 10, bet ne mažesnis kaip 2 %,

- 0,2 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 2 %.

9.2.2. Žalių pelenų:

- 1 vienetas, jeigu deklaruotas kiekis yra 10 % arba daugiau,

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 10, bet ne mažesnis kaip 5 %,

- 0,5 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 5 %.

9.2.3. Žalios ląstelienos:

- 1,2 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra 8 % arba daugiau,

- 15 % deklaruoto kiekio, jeigu jis mažesnis kaip 8, bet ne mažesnis kaip 4 %,

- 0,6 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 4 %.

9.2.4. Pelenų, netirpstančių druskos rūgštyje:

- 10 % deklaruoto kiekio, jeigu jis yra 3 % arba daugiau,

- 0,3 vieneto, jeigu deklaruotas kiekis yra mažesnis kaip 3 %.

9.3. Tais atvejais, kai pastebėti neatitikimai labai skiriasi nuo 9.1 ir 9.2 punktuose paminėtųjų:

9.3.1. - žalių baltymų, žalio aliejaus ir riebalų, suminio cukraus, krakmolo nuokrypiai gali būti dvigubai didesni kaip tie, kurie yra nurodyti šioms medžiagoms 9.1 punkte,

- fosforo, kalcio, magnio, natrio, žalių pelenų, žalios ląstelienos leistini nuokrypiai gali būti trigubai didesni už tuos, kurie yra nurodyti šioms medžiagoms 9.1 ir 9.2 punktuose.

--------------------------------------------------