31978L0055Oficialusis leidinys L 016 , 20/01/1978 p. 0023 - 0029
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 19 p. 0253
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 13 p. 0185
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 13 p. 0185
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 9 p. 0158
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 9 p. 0158


Tarybos direktyva

1977 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičianti Direktyvas 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 69/208/EEB, 70/458/EEB ir 70/457/EEB dėl prekybos runkelių sėkla, pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga, aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, daržovių sėkla ir dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo

(78/55/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi dėl toliau nurodytų priežasčių reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras direktyvas dėl prekybos sėkla ir dauginamąja medžiaga;

kadangi direktyvų, susijusių su prekyba sėkla ir dauginamąja medžiaga, galiojančiose nuostatose neatsižvelgiama į ženklinimo etiketėmis metodų techninę pažangą; kadangi dėl to jas reikėtų iš dalies pakeisti;

kadangi tam tikrų direktyvų atveju reikėtų numatyti pagreitintą rūšių sąrašo pakeitimo tvarką keičiant aprašymus ir įrašant rūšių kryžminimo metu gautus hibridus;

kadangi iš esmės sėkla, skirta sertifikuoti kaip "sertifikuota sėkla", turi būti išauginta iš elitinės sėklos; kadangi vis dėlto, laikantis leidžiančių nukrypti nuostatų, minėtose direktyvose leidžiama tam tikrų rūšių sėklą sertifikuoti kaip "sertifikuotą sėklą", jei ši sėkla yra išauginta iš oficialiai ištirtos superelitinės sėklos; kadangi pastaroji priemonė nepakankama kai kurioms rūšims, pirmiausia toms, kurias leidžiama sertifikuoti kaip "sertifikuotą antrosios reprodukcijos sėklą"; kadangi dėl to reikėtų išplėsti šią priemonę, jeigu nustatomos pakankamos garantijos;

kadangi pluoštinių linų sėklos tiekimo patirtis rodo, jog būtina išlaikyti "sertifikuotos trečiosios reprodukcijos sėklos" kategoriją dar ketveriems metams; kadangi toks pratęsimas taip pat turėtų valstybėms narėms suteikti galimybę imtis visų reikalingų veiksmų artimoje ateityje užtikrinant tinkamą pluoštinių linų "sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos" ir "sertifikuotos antrosios reprodukcijos sėklos" tiekimą;

kadangi 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvoje 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 73/438/EEB [4], ir 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvoje 70/458/EEB dėl prekybos daržovių sėkla [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 76/307/EEB [6], nustatyta, kad nuo 1977 m. liepos 1 d. valstybės narės nacionaliniu lygiu nebegalės nustatyti trečiosiose šalyse atlikto oficialaus veislių tyrimo ir veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo; kadangi Direktyvoje 70/458/EEB nustatyta, kad nuo 1977 m. liepos 1 d. valstybės narės nacionaliniu lygiu nebegalės nustatyti trečiosiose šalyse nuimtos sėklos lygiavertiškumo;

kadangi vis dėlto atrodo, jog tyrimai dėl šio lygiavertiškumo suteikimo Bendrijos lygiu nebus baigti per pirmiau minimus laikotarpius visais tais atvejais, kai lygiavertiškumas suteikiamas nacionaliniu lygiu; kadangi dėl to turėtų būti galima pagreitinta tvarka nuspręsti dėl galimybės tam tikrais atvejais pratęsti tuos laikotarpius siekiant išvengti tradicinių prekybos modelių sutrikdymo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/400/EEB dėl prekybos runkelių sėkla [7] su paskutiniais pakeitimas, padarytais Direktyva 76/331/EEB [8], iš dalies keičiama taip:

1) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos pakuotės, išskyrus atvejus, kai pastarosios kategorijos sėkla yra mažose EEB pakuotėse:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka III priedo A dalyje nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, o sertifikuota sėkla – mėlyna. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio a punkte nustatytais atvejais elitinė sėkla neatitinka I priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 21 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal III priedo A dalies I skyriaus 3, 4, 5, 10 ir 11 punktus. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkte nurodytus reikalavimus naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies nuostatų, dėl mažų elitinės sėklos pakuočių, jei jos yra pažymėtos: „Leista prekiauti tik … (tam tikra valstybė narė)".

2) 11b straipsnyje žodžiai "būtų oficialiai uždaromos ir žymimos" pakeičiami žodžiais "būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos ir žymimos".

3) 14 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai "buvo oficialiai pažymėtos ir uždarytos" pakeičiami žodžiais "buvo oficialiai arba oficialiai prižiūrint pažymėtos ir uždarytos".

4) III priedo A dalies I skyrius papildomas tokia pastraipa:

"12. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

2 straipsnis

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 75/444/EEB [10], iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnis papildomas tokiomis pastraipomis:

"1a. Pakeitimai, kuriuos reikia padaryti 1 dalies A punkte minimame rūšių sąraše, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, susijusią su aprašymais ir hibridais, gautais kryžminant rūšis, kurioms taikoma ši direktyva, tvirtinami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

1b. 21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista nukrypstant nuo 1 dalies C pastraipos a punkto sertifikuoti savidulkių ar apomiktinių rūšių sėklą, kuri buvo pradėta sertifikuoti kaip elitinė sėkla ir kuri buvo tiesiogiai išauginta iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos, bet nebuvo oficialiai ištirta. Ši nuostata netaikoma hibridinei sėklai. Sertifikuoti sėklą galima tik tada, jeigu to prašoma sertifikavimo paraiškoje gavus selekcininko sutikimą ir jei oficialaus vegetacinio tyrimo, pagrįsto oficialiai paimtais mėginiais ir atlikto ne vėliau kaip sertifikuotinos sėklos augimo sezono metu, rezultatai rodo, kad ankstesnės reprodukcijos sėkla atitinka elitinės sėklos veislės tapatumo ir grynumo reikalavimus. Tokiu atveju imant mėginius selekcininkas nurodo ankstesnės reprodukcijos sėklai auginti naudotą bendrą plotą. Šie reikalavimai gali būti keičiami atsižvelgiant į mokslo ar technikos žinių raidą 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės reikalauja, kad sėklos, parduodamos gavus pirmojoje pastraipoje minėtą leidimą, oficialiose etiketėse būtų pažymėta: "Leista prekiauti tik …(tam tikra valstybė narė)".; be to, valstybės narės tokiu atveju gali reikalauti, kad oficialiose etiketėse taip pat būtų pažymėta: „skirta tik tolesniam dauginimui".

2) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės, išskyrus atvejus, kai pastarųjų dviejų kategorijų sėklos yra mažose EEB B pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priedo A dalyje nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota pirmosios elitinės sėklos reprodukcijos sėkla – mėlyna, sertifikuota vėlesnių reprodukcijų sėkla – raudona ir komercinė sėkla – ruda. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio a punkte nustatytais atvejais elitinė arba sertifikuota sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 21 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies I skyriaus a punkto 3, 4 ir 5 papunkčius, o komercinės sėklos atveju – b punkto 2, 4 ir 5 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies nuostatų, dėl mažų elitinės sėklos pakuočių, jei jos yra pažymėtos: „Leista prekiauti tik …(tam tikra valstybė narė)".

3) 10b straipsnyje žodžiai "būtų oficialiai uždaromos ir žymimos" pakeičiami žodžiais "būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos ir pažymimos".

4) 14 straipsnio 1 dalies pirmojoje ir antrojoje pastraipose žodžiai "buvo oficialiai pažymėtos ir uždarytos" pakeičiami žodžiais "buvo oficialiai arba oficialiai prižiūrint pažymėtos ir uždarytos".

5) IV priedo A dalies I skyriaus a punktas papildomas tokia pastraipa:

"12. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta …(mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

6) IV priedo A dalies I skyriaus b punktas papildomas tokia pastraipa:

"9. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta …(mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

7) IV priedo A dalies I skyriaus c punktas papildomas tokia pastraipa:

"7. Jeigu pakartotinai išbandomas visų mišinio sudėtinių dalių daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta … (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

3 straipsnis

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla [11] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 75/444/EEB, iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnis papildomas tokiomis pastraipomis:

"1a. Pakeitimai, kuriuos reikia padaryti 1 dalies A punkte minimame rūšių sąraše, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, susijusią su aprašymais ir hibridais, gautais kryžminant rūšis, kurioms taikoma ši direktyva, tvirtinami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

1b. 21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista nukrypstant nuo 1 dalies F pastraipos a punkto arba G pastraipos a punkto sertifikuoti savidulkių rūšių sertifikuotą pirmosios reprodukcijos sėklą arba sertifkuotą antrosios reprodukcijos sėklą, kuri buvo pradėta sertifikuoti kaip elitinė sėkla ir kuri buvo tiesiogiai išauginta iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos, bet nebuvo oficialiai ištirta. Ši nuostata netaikoma hibridinei sėklai. Sertifikuoti sėklą galima tik tada, jeigu to prašoma sertifikavimo paraiškoje gavus selekcininko sutikimą ir jei oficialaus vegetacinio tyrimo, pagrįsto oficialiai paimtais mėginiais ir atlikto ne vėliau kaip sertifikuotinos sėklos augimo sezono metu, rezultatai rodo, kad ankstesnės reprodukcijos sėkla atitinka elitinės sėklos veislės tapatumo ir grynumo reikalavimus. Tokiu atveju imant mėginius selekcininkas nurodo ankstesnės reprodukcijos sėklai auginti naudotą bendrą plotą. Šie reikalavimai gali būti keičiami atsižvelgiant į mokslo ar technikos žinių pažangą 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės reikalauja, kad sėklos, parduodamos gavus pirmojoje pastraipoje minėtą leidimą, oficialiose etiketėse būtų pažymėta: "Leista prekiauti tik …(tam tikra valstybė narė)".; be to, valstybės narės tokiu atveju gali reikalauti, kad oficialiose etiketėse taip pat būtų pažymėta: „skirta tik tolesniam dauginimui".

2) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir visų rūšių sertifikuotos sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija teikta viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota sėkla ir sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla – mėlyna, sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla – raudona. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytais atvejais elitinė sėkla arba kukurūzų sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 21 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies a punkto 3, 4 ir 5 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies nuostatų, dėl mažų pakuočių, jei jos yra pažymėtos: "Leista prekiauti tik … (tam tikra valstybė narė)".

3. 21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms iki 1980 m. birželio 30 d. gali būti leidžiama toliau taikyti nuostatas dėl prekybos javų sėkla, ant kurių pakuočių yra nurodyta informacija, bet ji yra kitokio dizaino nei numatyta 1 dalies a punkto šeštajame sakinyje."

3) 14 straipsnio 1 dalyje žodžiai "buvo oficialiai pažymėtos ir uždarytos" pakeičiamas užrašu "buvo oficialiai arba oficialiai prižiūrint pažymėtos ir uždarytos".

4) IV priedo A dalyje a punktas papildomas tokia pastraipa:

"10. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

5) IV priedo A dalies b punktas papildomas tokia pastraipa:

"7. Jeigu pakartotinai išbandomas visų mišinio sudėtinių dalių daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta … (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

4 straipsnis

1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga [12] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 75/648/EEB [13], papildoma tokia 1a dalimi:

"1a. Tačiau valstybės narės gali leisti, kad 10 tomis pačiomis savybėmis pasižyminčių įsišaknijusių skiepūglių pakuočių ar ryšulių arba penkios tomis pačiomis savybėmis pasižyminčių įsišaknijusių auginių pakuotės ar ryšuliai būtų ženklinami tik viena IV priedo specifikacijas atitinkančia etikete. Tokiu atveju pakuotės ar ryšuliai surišami kartu taip, kad juos išskyrus raištis būtų pažeistas ir jo nebūtų galima panaudoti dar kartą. Etiketė tvirtinama tuo pačiu raiščiu. Pakartotinai uždaryti neleidžiama."

5 straipsnis

1969 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 66/208/EEB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla [14] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 75/444/EEB, iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnis papildomas tokiomis pastraipomis:

"1a. Pakeitimai, kuriuos reikia padaryti 1 dalies A punkte minimame rūšių sąraše, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, susijusią su aprašymais ir hibridais, gautais kryžminant rūšis, kurioms taikoma ši direktyva, tvirtinami 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

1b. 20 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista nukrypstant nuo 1 dalies D pastraipos a punkto arba E pastraipos a punkto sertifikuoti savidulkių rūšių pirmosios arba antrosios reprodukcijos sėklą, kuri buvo pradėta sertifikuoti kaip elitinė sėkla ir kuri buvo tiesiai išauginta iš iki elitines sėklos buvusios reprodukcijos, bet nebuvo oficialiai ištirta. Ši nuostata netaikoma hibridinei sėklai. Sertifikuoti sėklą galima tik tada, jeigu to prašoma sertifikavimo paraiškoje gavus selekcininko sutikimą ir jei oficialaus vegetacinio tyrimo, pagrįsto oficialiai paimtais mėginiais ir atlikto ne vėliau kaip sertifikuotinos sėklos augimo sezono metu, rezultatai rodo, kad ankstesnės reprodukcijos sėkla atitinka elitinės sėklos veislės tapatumo ir grynumo reikalavimus. Tokiu atveju imant mėginius selekcininkas nurodo ankstesnės reprodukcijos sėklai auginti naudotą bendrą plotą. Šie reikalavimai gali būti keičiami atsižvelgiant į mokslo ar technikos žinių raidą 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės reikalauja, kad sėklos, parduodamos gavus pirmojoje pastraipoje minėtą leidimą, oficialiose etiketėse būtų pažymėta: "Leista prekiauti tik …(tam tikra valstybė narė)".; be to, valstybės narės tokiu atveju gali reikalauti, kad oficialiose etiketėse taip pat būtų pažymėta: „skirta tik tolesniam dauginimui".

2 straipsnio 2 dalies c punkte "1982 m. birželio 30 d." pakeičiama "1978 m. birželio 30 d.".

3) 10 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, visų rūšių sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota elitinės sėklos pirmosios reprodukcijos sėkla – mėlynos, sertifikuota vėlesnių reprodukcijų sėkla – raudona ir komercinė sėkla – ruda. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio a punkte nustatytais atvejais elitinė sėkla arba sertifikuota sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 20 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies a punkto 4, 5 ir 6 papunkčius, o komercinės sėklos atveju – b punkto 2, 5 ir 6 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies nuostatų, dėl mažų pakuočių, jei jos yra pažymėtos: „Leista prekiauti tik … (tam tikra valstybė narė)".

4) 13 straipsnio 1 dalyje žodžiai "buvo oficialiai pažymėtos ir uždarytos" pakeičiami žodžiais "buvo oficialiai arba oficialiai prižiūrint pažymėtos ir uždarytos".

5) IV priedo A dalies a punktas papildomas tokia pastraipa:

"11. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

6) IV priedo A dalies b punktas papildomas tokia pastraipa:

"10. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma "pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)" ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke."

6 straipsnis

Direktyvos 70/457/EEB 21 straipsnio 2 dalis papildoma tokiu sakiniu:

"23 straipsnyje nustatyta tvarka šis laikotarpis trečiosioms šalims gali būti pratęstas, jeigu pagal 1 dalį turima informacija neleidžia nuspręsti, tol, kol nuspręsti negalima."

7 straipsnis

Tarybos direktyva 70/458/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnis papildomas tokiomis pastraipomis:

"1a. Pakeitimai, kuriuos reikia padaryti A pastraipoje minimame rūšių sąraše, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, susijusią su aprašymais ir hibridais, gautais kryžminant rūšis, kurioms taikoma ši direktyva, tvirtinami 40 straipsnyje nustatyta tvarka.

1b. 40 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista nukrypstant nuo 1 dalies C pastraipos a punkto sertifikuoti savidulkių rūšių sėklą, kuri buvo pradėta sertifikuoti kaip elitinė sėkla ir kuri buvo išauginta iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos, bet nebuvo oficialiai ištirta. Ši nuostata netaikoma hibridinei sėklai. Sertifikuoti sėklą galima tik tada, jeigu to prašoma sertifikavimo paraiškoje gavus selekcininko sutikimą ir jei oficialaus vegetacinio tyrimo, pagrįsto oficialiai paimtais mėginiais ir atlikto ne vėliau kaip sertifikuotinos sėklos augimo sezono metu, rezultatai rodo, kad ankstesnės reprodukcijos sėkla atitinka elitinės sėklos veislės tapatumo ir grynumo reikalavimus. Tokiu atveju imant mėginius selekcininkas nurodo ankstesnės reprodukcijos sėklai auginti naudotą bendrą plotą. Šie reikalavimai gali būti keičiami atsižvelgiant į mokslo ar technikos žinių raidą 40 straipsnyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės reikalauja, kad sėklos, parduodamos gavus pirmojoje pastraipoje minėtą leidimą, oficialiose etiketėse būtų pažymėta: "Leista prekiauti tik …(tam tikra valstybė narė)".; be to, valstybės narės tokiu atveju gali reikalauti, kad oficialiose etiketėse taip pat būtų pažymėta: „skirta tik tolesniam dauginimui".

2) 26 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos pakuotės, išskyrus atvejus, kai pastarosios kategorijos sėklos yra mažose pakuotėse:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede A dalyje nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Etiketę galima įdėti į skaidrių pakuočių vidų, jei ją galima perskaityti. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota sėkla – mėlyna. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 21 straipsnyje nustatytais atvejais elitinė sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 40 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies a punkto 4, 5, 6 ir 7 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas etiketė yra skaidrioje pakuotėje ar naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos."

3) 26 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"1a. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies nuostatų, dėl mažų elitinės sėklos pakuočių, jei jos yra pažymėtos: „Leista prekiauti tik … (tam tikra valstybė narė)".

4) 30 straipsnio 1 dalyje žodžiai "buvo oficialiai pažymėtos ir uždarytos" pakeičiami žodžiais "buvo oficialiai arba oficialiai prižiūrint pažymėtos ir uždarytos".

5) 32 straipsnio 2 dalis papildoma tokiu sakiniu:

"40 straipsnyje nustatyta tvarka šis laikotarpis trečiosioms šalims gali būti pratęstas, jeigu pagal 1 dalį turima informacija neleidžia nuspręsti, ir tol, kol nuspręsti negalima."

8 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję:

- 1977 m. liepos 1 d., įgyvendina 6 straipsnį ir 7 straipsnio 5 dalį,

- 1978 m. liepos 1 d., įgyvendina 5 straipsnio 2 dalį,

- 1979 m. liepos 1 d., įgyvendina kitas šios direktyvos nuostatas.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1977 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Simonet

[1] OL L 183, 1977 8 1, p. 64.

[2] OL C 180, 1977 7 28, p. 29.

[3] OL L 225, 1970 10 12, p. 1.

[4] OL L 356, 1973 12 27, p. 79.

[5] OL L 225, 1970 10 12, p. 7.

[6] OL L 72, 1976 3 18, p. 16.

[7] OL L 125, 1966 7 11, p. 2290/66.

[8] OL L 83, 1976 3 30, p. 34.

[9] OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

[10] OL L 196, 1975 7 26, p. 6.

[11] OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66.

[12] OL L 93, 1968 4 17, p. 15.

[13] OL L 352, 1974 12 28, p. 43.

[14] OL L 169, 1969 7 10, p. 3.

--------------------------------------------------