31976L0766Oficialusis leidinys L 262 , 27/09/1976 p. 0149 - 0152
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0178
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 4 p. 0123
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0178
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0188
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 5 p. 0188


Tarybos direktyva

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su alkoholio lentelėmis, suderinimo

(76/766/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi keliose valstybėse narėse yra įstatymai dėl alkoholio koncentracijos vandens ir etanolio mišinyje nustatymo ir kadangi šie įstatymai atskirose valstybėse narėse skiriasi, tokiu būdu sudarydami prekybos kliūtis; kadangi dėl to Bendrijoje reikia suderinti šią sritį ir nustatyti bendrą apibrėžimą;

kadangi savo 1973 m. gruodžio 17 d. rezoliucija [3] dėl pramonės politikos Taryba paprašė Komisijos jai perduoti iki 1974 m. gruodžio 1 d. pasiūlymą dėl alkoholimetrijos ir spiritometrų direktyvos;

kadangi įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su alkoholio koncentracijos nustatymu pagal atliktų matavimų rezultatus, suderinimas yra svarbus taip pat kaip direktyvos dėl spiritometrų ir alkoholio areometrų suderinimo papildymas, siekiant pašalinti visą dviprasmybės ar ginčų pavojų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje apibrėžiamas tūrinės arba masinės alkoholio koncentracijos išreiškimo metodas, kaip apibrėžta priede, ir pateikiama formulė, leidžianti sudaryti lenteles alkoholio koncentracijai apskaičiuoti remiantis atliktų matavimų rezultatais.

2 straipsnis

Nuo 1980 m. sausio 1 d. valstybės narės negali ginčyti alkoholio koncentracijos skaičiavimų, gautų iš alkoholimetrinių lentelių, sudarytų pagal priede pateiktą formulę, ir iš spiritometrais ar alkoholio areometrais, turinčiais EEB žymenis ir ženklus, arba bent jau lygiaverčio tikslumo, pagrįsto šiomis lentelėmis ar matavimo priemonėmis, matuokliais atliktų matavimų.

3 straipsnis

2 straipsnyje nurodyti ir priede apibrėžti simboliai, vartojami nurodyti alkoholio koncentraciją, yra šie:

"tūrio proc." (% vol) – tūrinei alkoholio koncentracijai,

"masės proc." (% mas) – masinei alkoholio koncentracijai išreikšti.

4 straipsnis

Nuo 1980 m. sausio 1 d. valstybės narės uždraudžia vartoti alkoholio koncentracijas, neatitinkančias šios direktyvos reikalavimų.

5 straipsnis

1. Valstybės narės per 24 mėnesius nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos patvirtina ir paskelbia priemones, būtinas šios direktyvos atitikimui, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko šias priemones vėliausiai nuo 1980 m. sausio 1 d.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinės teisės aktų, kuriuos jos priima šios direktyvos taikymo srityje, pagrindinių nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1976 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. van der Stoel

[1] OL C 76, 1975 4 7, p. 39.

[2] OL C 248, 1975 10 29, p. 22.

[3] OL C 117, 1973 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ALKOHOLIO KONCENTRACIJA

1. APIBRĖŽIMAS

Vandens ir etanolio mišinio "tūrinė alkoholio koncentracija" yra 20 0C temperatūros mišinyje esančio gryno alkoholio tūrio ir tos pačios temperatūros viso mišinio tūrio dalmuo.

Vandens ir etanolio mišinio "masinė alkoholio koncentracija" yra šiame mišinyje esančio alkoholio masės ir visos mišinio masės dalmuo.

2. ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS IŠREIŠKIMAS

Alkoholio koncentracija išreiškiama alkoholio dalimis šimte mišinio dalių.

Atitinkami simboliai yra:

"tūrio proc." (% vol) – tūrinei alkoholio koncentracijai,

"masės proc." (% mas) – masinei alkoholio koncentracijai išreikšti.

3. ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti nustatant alkoholio koncentraciją matuokliais, numatytais 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su spiritometrais ir alkoholio areometrais, derinimo [1], yra šie:

- spiritometro ar alkoholio areometro rodmenų mišinio temperatūroje skaitymas,

- mišinio temperatūros matavimas.

Rezultatai gaunami iš tarptautinių alkoholio lentelių.

4. VANDENS IR ETANOLIO MIŠINIO TARPTAUTINIŲ ALKOHOLIO LENTELIŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖ

Vandens ir etanolio mišinio, esant Celsijaus temperatūrai (t), tankis "ρ" kilogramais kubiniam metrui (kg/m3), pateikiamas tokia formule, kaip funkcija:

- masės dalies "p", išreiškiamos dešimtainiu skaičiumi [2],

- temperatūros "t", išreiškiamos Celsijaus laipsniais (IPTS-68),

- žemiau pateiktų skaitinių koeficientų.

Ši formulė galioja temperatūrų srityje nuo –20 iki +40 0C.

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

SKAITINIAI FORMULĖS KOEFICIENTAI

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | —2,061 851 3 · 10–1 kg/(m3 · 0C) |

2 | —1,929 769 495 · 102 | —5,268 254 2 · 10–3 kg/(m3 · 0C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10–5 kg/(m3 · 0C3) |

4 | —1,668 103 923 · 103 | —3,895 770 2 · 10–7 kg/(m3 · 0C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10–9 kg/(m3 · 0C5) |

6 | —8,829 278 388 · 104 | —9,973 923 1 · 10–11 kg/(m3 · 0C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | —6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | —5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | —3,903 285 426 · 104 | |

| C1,k kg/(m3 · 0C) | C2,k kg/(m3 · 0C2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10–1 | —1,193 013 005 057 010 · 10–2 |

2 | —1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10–1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | —2,170 575 700 536 993 |

4 | —7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | —5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | —1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | —1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | —2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | —4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | —7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3,k kg/(m3 · 0C3) | C4,k kg/(m3 · 0C4) | C5,k kg/(m3 · 0C5) |

1 | —6,802 995 733 503 803 · 10–4 | 4,075 376 675 622 027 · 10–6 | —2,788 074 354 782 409 · 10–8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10—2 | —8,763 058 573 471 110 · 10–6 | 1,345 612 883 493 354 · 10–8 |

3 | —2,002 561 813 734 156 · 10–1 | 6,515 031 360 099 368 · 10–6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | —1,515 784 836 987 210 · 10–6 | |

5 | —2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | —4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | —5,411 227 621 436 812 · 10–1 | | |

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 143.

[2] Pavyzdys: 12 % mases dalis p = 0,12.

--------------------------------------------------