31975R3279Oficialusis leidinys L 326 , 18/12/1975 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 14 p. 0130
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 9 p. 0220
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 9 p. 0220


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3279/75

1975 m. gruodžio 16 d.

dėl režimų, kuriuos atskiros valstybės narės taiko gyvų medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų augalų dalių, skintų gėlių bei dekoratyvinių žalumynų iš šalių, kurios nėra narės, importui, standartizavimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 234/68 [1] dėl bendro augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų augalų dalių, skintų gėlių bei dekoratyvinių žalumynų rinkos organizavimo, ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 234/68 8 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad bus patvirtintos nuostatos, būtinos siekiant koordinuoti ir standartizuoti importo tvarką, kurią kiekviena valstybė narė taiko Bendrijai nepriklausančioms šalims;

kadangi, pirmiau minėtame reglamente nustačius bendrą gyvų medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų augalų dalių, skintų gėlių bei dekoratyvinių žalumynų importavimo tvarką, Bendrijai nepriklausančių šalių importui reikia panaikinti kiekybinius apribojimus, tolygų poveikį turinčias priemones ir muitui lygiaverčius mokesčius;

kadangi vis dėlto dar yra būtina apriboti riziką, kurią gali nulemti visų kiekybinių apribojimų arba tolygų poveikį turinčių priemonių panaikinimas prekiaujant su Bendrijai nepriklausančiomis šalimis; kadangi dėl to minimus produktus reikėtų priskirti 1969 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 109/70 [2], nustatančio bendrąsias importo iš valstybinę prekybą turinčių šalių taisykles, ir 1974 m. birželio 4 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1439/74 [3] dėl bendrųjų importo iš šalių, kurios nėra narės, taisyklių taikymo sričiai;

kadangi dar reikėtų nustatyti, pirmiausia ypač jautrių produktų atžvilgiu, importo licencijų tvarką, reglamentuojančią užstato pateikimą, kuris užtikrintų įsipareigojimą importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Jei Reglamente (EEB) Nr. 234/68 ir šiame reglamente nenurodyta kitaip arba jei kitaip nenusprendė Taryba, laikydamasi Komisijos pasiūlymo ir Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje numatytos balsavimo tvarkos, iš Bendrijai nepriklausančių šalių importuojamų Bendrojo muitų tarifo 6 skyriaus produktų atžvilgiu draudžiama:

- imti bet kokį mokestį, lygiavertį muito mokesčiui,

- taikyti bet kokį kiekybinį apribojimą arba lygiavertį poveikį turinčią priemonę.

2. Tačiau Bendrojo muitų tarifo ex 06.03 subpozicijoje klasifikuojamoms rožėms ir gvazdikams iki 1977 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali ir toliau taikyti priemones, kurios 1974 m. sausio 1 d. buvo taikomos minėtų produktų iš Bendrijai nepriklausančių šalių importui, bet jos negali būti griežtesnės.

3. Bendrojo muitų tarifo ex 06.02 A subpozicijoje klasifikuojamiems neįsišaknijusiems vynuogienojų auginiams ir poskiepiams bei skiepytoms ar įsišaknijusioms vynuogienojų atlankoms valstybės narės gali ir toliau taikyti priemones, kurios 1974 m. sausio 1 d. buvo taikomos minėtų produktų iš Bendrijai nepriklausančių šalių importui, bet jos negali būti griežtesnės. Ši nuo stata taikytina iki tol, kol valstybėse narėse įsigalios priemonės, būtinos, kad būtų laikomasi 1974 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvos 74/649/EEB [4] nuostatos dėl trečiosiose šalyse vynuogienojų gautos vegetatyvinio dauginimo medžiagos realizavimo rinkoje.

4. Valstybės narės, ketinančios išsaugot 2 ir 3 dalyse minimas priemones, praneša apie tai Komisijai iki jų įsigaliojimo.

2 straipsnis

1. Reglamento (EEB) Nr. 109/70 priedas taikomas visiems Bendrojo muitų tarifo 6 skyriuje klasifikuojamiems produktams, importuojamiems iš bet kurios tame priede nurodytos šalies, išskyrus šio reglamento priede nurodytus produktus, ten pat nurodytus laikotarpius.

2. Bendrojo muitų tarifo 6 skyriuje klasifikuojami produktai, išskyrus nurodytus šio reglamento priede, ten pat nurodytiems laikotarpiams įtraukiami į Reglamento (EEB) Nr. 1439/74 I priede pateiktą bendrąjį liberalizuotų produktų sąrašą.

3. Nepažeidžiant valstybių narių pagal 1 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas išsaugotų priemonių, šio reglamento priede nurodytiems produktams ten pat nurodytus laikotarpius taikomi Reglamentų (EEB) Nr. 109/70 ir (EEB) Nr. 1439/74 II ir III dalys. Tačiau importuojant į valstybę narę produktą, kuriam pagal 1 straipsnio 2 arba 3 dalį yra taikomi nacionaliniai apribojimai, pagal Reglamentų (EEB) Nr. 109/70 ir (EEB) Nr. 1439/74 II ir III dalis išduoti importo dokumentai taikytini produktams pagal nacionalinį dokumentą, atitinkantį ankstesnį importo leidimą.

3 straipsnis

1. Importuojant į Bendriją produktus, kuriems taikomos Reglamentų (EEB) Nr. 109/70 ir (EEB) Nr. 1439/74 III dalyje numatytos priežiūros priemonės, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 234/68 14 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti reikalaujama pateikti importo licenciją, kurią valstybės narės išduoda kiekvienai šios licencijos prašančiai suinteresuotai šaliai, neatsižvelgiant į jos įsikūrimo Bendrijoje vietą. Šios licencijos galioja vienam Bendrijoje vykdomam sandoriui. Tačiau importuojant į valstybę narę produktą, kuriam pagal 1 straipsnio 2 arba 3 dalį yra taikomi nacionaliniai apribojimai, licencija taikytina pateikus nacionalinį dokumentą, atitinkantį ankstesnį importo leidimą.

2. Importo licencija išduodama tik pateikus užtikrinimą, garantuojantį įsipareigojimo importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu vykdymą. Jei minėtu laikotarpiu importas nevykdomas arba vykdomas tik iš dalies, šis užtikrinimas visiškai ar iš dalies prarandamas.

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį, Reglamentuose (EEB) Nr. 109/70 ir (EEB) Nr. 1439/74 numatytos priežiūros priemonės sustabdomos.

4 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 234/68 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamas licencijų galiojimo laikas ir kitos 3 straipsnio taikymo taisyklės.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1976 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1975 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Marcora

[1] OL L 55, 1968 3 2, p. 1.

[2] OL L 19, 1970 1 26, p. 1.

[3] OL L 159, 1974 6 15, p. 1.

[4] OL L 352, 1974 12 28, p. 45.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BMT subpozicijos Nr. | Produkto aprašymas | Laikotarpis |

ex 06.03 A | Rožės | Iki 1977 m. gruodžio 31 d. |

ex 06.03 A | Gvazdikai | Iki 1977 m. gruodžio 31 d. |

ex 06.02 A | Neįsišakniję vynuogienojų auginiai ir poskiepiai | Iki termino, kada valstybėse narėse turi įsigalioti priemonės, būtinos, kad būtų laikomasi Direktyvos 74/649/EEB |

06.02 B | Skiepytos ar įsišaknijusios vynuogienojų atlankos | |

--------------------------------------------------