31975R2759Oficialusis leidinys L 282 , 01/11/1975 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 6 p. 0170
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 14 p. 0003
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 6 p. 0170
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 9 p. 0086
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 9 p. 0086


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75

1975 m. spalio 29 d.

dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi pagrindinės nuostatos dėl kiaulienos rinkos organizavimo, jas priėmus, buvo keletą kartų iš dalies taisomos; kadangi dėl pakeitimų gausumo, sudėtingumo bei išsibarstymo po įvairius Oficialiuosius leidinius sunku jais pasinaudoti bei jiems trūksta aiškumo, kuris turėtų būti svarbiausia teisės aktų ypatybė; kadangi dėl to juos reikėtų sudėti į vieną tekstą;

kadangi žemės ūkio produktų bendros rinkos funkcionavimas ir plėtra reikalauja, kad būtų sukurta bendra žemės ūkio politika, apimanti, visų pirma, bendrą žemės ūkio rinkų, kurios atsižvelgiant į produktą gali įgyti įvairias formas, organizavimą;

kadangi bendros žemės ūkio politikos uždavinys yra siekti Sutarties 39 straipsnyje numatytų tikslų; kadangi, siekiant stabilizuoti rinkas ir užtikrinti suinteresuotos žemės ūkio bendruomenės pakankamą pragyvenimo lygį, kiaulienos sektoriuje turėtų būti numatytos priemonės, palengvinančios tiekimo pritaikymą prie rinkos reikalavimų bei intervencinės priemonės; kadangi pastarosios priemonės gali būti intervencinių agentūrų vykdomas supirkimas; kadangi vis dėlto taip pat turėtų būti suteikiama pagalba privačiam saugojimui, nes tokia pagalba mažiausiai pažeidžia įprastą prekybą produktais ir gali padėti sumažinti intervencinių agentūrų supirkimų apimtį; kadangi tuo tikslu pirmiausia turi būti priimta nuostata dėl bazinės kainos nustatymo, kuriai esant būtų galima įgyvendinti intervencines priemones, bei turėtų būti nurodyti intervenciją reguliuojantys reikalavimai;

kadangi vienos bendros kiaulienos rinkos Bendrijoje sukūrimas apima vienodos prekybos sistemos įvedimą prie išorinių Bendrijos sienų; kadangi prekybos sistema, apimanti žemės ūkio produktų mokesčius ir eksporto grąžinamąsias išmokas, kartu su intervencinėmis priemonėmis taip pat padeda stabilizuoti Bendrijos rinką, ypač apsaugodama ją nuo to, kad kainų pasaulinėje rinkoje svyravimai neatsilieptų Bendrijos kainų lygiui;

kadangi siekiant šio tikslo paprastai turėtų pakakti įvesti mokesčius importui iš trečiųjų šalių, kurie nustatomi atsižvelgiant į šėrimo sąnaudų sumažėjimą dėl pašarinių grūdų kainų Bendrijos rinkoje ir pasaulinėje rinkoje skirtumo ir į būtinumą apsaugoti Bendrijos perdirbimo pramonę;

kadangi būtina išvengti Bendrijos rinkos trikdymų, kuriuos nulemia pasiūlymai pasaulio rinkoje už neįprastai žemą kainą; kadangi tuo tikslu turėtų būti nustatytos šliuzo vartų kainos ir papildomai padidinti mokesčiai, kai siūlomos franko sienos kainos yra žemesnės už tas kainas; kadangi šliuzo vartų kainų sistema neveiks ten, kur bus sunku nustatyti pakankamai tipinę siūlomą kainą visiems produktams, priklausantiems tai pačiai muitų tarifų pozicijai; kadangi tokiais atvejais būtina numatyti papildomos sumos apskaičiavimo būdą;

kadangi, norint patikrinti importo apimtį, turi būti numatyta importo licencijų sistema, kuri apimtų ir nuostatą dėl užstato, užtikrinančio, kad importas bus vykdomas;

kadangi nuostata dėl grąžinamosios išmokos, skiriamos į trečiąsias šalis eksportuojamiems produktams, kuri yra lygi skirtumui tarp Bendrijos ir pasaulinės rinkos kainų, pasitarnautų užtikrinant Bendrijos dalyvavimą tarptautinėje prekyboje kiauliena; kadangi, siekiant suteikti Bendrijos eksportuotojams tam tikrą garantą grąžinamųjų išmokų pastovumo atžvilgiu, turi būti priimta nuostata dėl išankstinio grąžinamųjų išmokų kiaulienos sektoriuje nustatymo;

kadangi šalia pirmiau apibūdintos sistemos turi būti priimta nuostata visai arba iš dalies uždrausti taikyti laikino produktų įvežimo perdirbti tvarką, jei padėtis rinkoje to reikalauja;

kadangi mokesčių sistema leidžia prie išorinių Bendrijos sienų netaikyti visų kitų apsaugos priemonių; tačiau kadangi bendras kainų ir mokesčių mechanizmas ypatingomis aplinkybėmis gali pasirodyti esantis netobulas; kadangi tokiais atvejais, siekiant nepalikti Bendrijos rinkos neapsaugotos nuo trikdymų, kurie gali kilti po to, kai pašalinamos anksčiau egzistavusios importo kliūtys, Bendrijai turėtų būti sudarytos sąlygos nedelsiant imtis visų būtinų priemonių;

kadangi laisvo judėjimo apribojimai, kuriuos nulemia prevencinių priemonių, nukreiptų prieš gyvūnų ligų išplitimą, taikymas, vienos arba kelių valstybių narių rinkose gali sukelti sunkumų; kadangi, siekiant šią padėtį ištaisyti, turi būti nuspręsta dėl ypatingų rinkos rėmimo priemonių įvedimo;

kadangi siekiant palengvinti pasiūlytų priemonių įgyvendinimą turi būti numatyta glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir Komisijos Vadybos komitete procedūra;

kadangi vienos bendros rinkos, paremtos bendra kainų sistema, sukūrimui galėtų grėsti pavojus suteikus tam tikrą pagalbą; kadangi dėl šios priežasties kiaulienai turėtų būti taikomos tos Sutarties nuostatos, kurios leidžia įvertinti valstybių narių suteiktą pagalbą bei uždraudžia tą, nesuderinamą su bendra rinka;

kadangi, organizuojant bendrą kiaulienos rinką, būtina tuo pačiu metu tinkamai atsižvelgti į tikslus, iškeltus Sutarties 39 ir 110 straipsniuose;

kadangi valstybių narių išlaidas, susijusias su dėl šio reglamento taikymo prisiimtais įsipareigojimais, padengia Bendrija pagal 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 729/70 [2] dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1566/72 [3], 2 ir 3 straipsnius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Bendras kiaulienos rinkos organizavimas apima kainų ir prekybos sistemą bei tokius produktus:

BMT pozicijos Nr. | Prekių aprašymas |

a)01.03 A II | Naminių rūšių gyvos kiaulės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius |

b)02.01 A III a | Naminių kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta ir užšaldyta |

02.01 B II c | Naminių kiaulių subproduktai, švieži, atšaldyti ir užšaldyti |

02.05 A ir B | Kiaulienos riebalai be liesos mėsos (nelydyti ir neekstrahuoti), švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, sūryme, džiovinti ir rūkyti |

02.06 B | Mėsa bei valgomi mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti ar rūkyti |

15.01 A | Taukai ir kiti kiaulienos riebalai, lydyti arba ekstrahuoti |

c)16.01 | Dešros ir pan., pagamintos iš mėsos subproduktų arba gyvulių kraujo |

16.02 A II | Kita paruošta arba konservuota mėsa ar mėsos subproduktai, kurių sudėtyje yra kepenų, išskyrus žąsų arba ančių |

16.02 B III a | Kita paruošta arba konservuota mėsa ar mėsos subproduktai, smulkiai neapibūdinti, susidedantys iš naminių kiaulių mėsos arba subproduktų |

2. Šiame reglamente "ketvirtis" – trijų mėnesių laikotarpis, prasidedantis vasario 1 d., gegužės 1 d., rugpjūčio 1 d. arba lapkričio 1 d.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Kainos

2 straipsnis

Siekdama paskatinti prekybos ir jungtines prekybos organizacijas palengvinti pasiūlos pritaikymą prie rinkos reikalavimų, 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems produktams Bendrija taiko tokias priemones:

- priemones, padedančias geriau organizuoti gamybą, perdirbimą ir realizavimą,

- kokybės gerinimo priemones,

- priemones, leidžiančias sudaryti trumpalaikes bei ilgalaikes prognozes, remiantis naudojamomis gamybos priemonėmis,

- priemones, palengvinančias rinkos kainų tendencijų registravimą.

Bendrosios taisyklės dėl šių priemonių patvirtinamos remiantis Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Siekiant užkirsti kelią arba sumažinti smarkų kainų kritimą, galima imtis tokių intervencinių priemonių:

- pagalbos privačiam saugojimui,

- supirkimo, kurį atlieka intervencinės agentūros.

Privataus saugojimo pagalba gali būti suteikta produktams, kuriuos reikia nustatyti pagal 5 straipsnyje nurodytas taisykles.

Intervencinės agentūros superka skerdenas arba jų puses, šviežias ar atšaldytas (Bendrajame muitų tarife subpozicija ex 02.01 A III a 1); jos gali supirkti kiaulių papilves ("sluoksniuotus lašinius"), šviežias ar atšaldytas (Bendrajame muitų tarife subpozicija 02.01 A III a 5) bei nelydytus kiaulienos riebalus, šviežius ar atšaldytus (Bendrajame muitų tarife subpozicija ex 02.05 A I).

4 straipsnis

1. Kasmet iki rugpjūčio 1 d. nustatoma standartinės kokybės naminių kiaulių skerdenų arba jų pusių (toliau – kiaulių skerdenos), apibūdintų remiantis Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikacijos skale, bazinė kaina, galiojanti nuo tų metų lapkričio 1 d.

Nustatant bazinę kainą, būtina atsižvelgti į:

- šliuzo vartų kainą bei mokestį, taikomą per ketvirtį, prasidedantį kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.,

- būtinybę nustatyti tokią kainą, kuri prisidėtų prie rinkos kainų stabilizavimo, tačiau neleistų susidaryti Bendrijoje struktūriniam pertekliui.

2. Intervencinių priemonių galima imtis tada, kai kiaulių skerdenų kaina Bendrijos rinkoje, kaip nustatyta pagal kainas, užregistruotas visų valstybių narių reprezentatyviose rinkose ir apskaičiuotas pagal koeficientus, atspindinčius santykinį kiaulių bandos dydį kiekvienoje valstybėje narėje, sudaro ir panašu, jog ir toliau sudarys mažiau kaip 103 % bazinės kainos.

3. Valstybėse narėse paskirtos intervencinės agentūros imasi intervencinių priemonių pagal 5–7 straipsniuose nustatytas sąlygas.

4. Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka taikoma siekiant:

- nustatyti bazinę kainą,

- nustatyti kiaulių skerdenų standartinę kokybę.

5. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma:

- patvirtina reprezentatyvių rinkų sąrašą,

- nustato Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikacijos skalę.

6. 24 straipsnyje nustatyta tvarka taikoma šiais tikslais:

- priimant sprendimą imtis intervencinių priemonių bei nustatant dieną, kai jos nustoja būti taikomos,

- priimant išsamias taisykles dėl šio straipsnio taikymo.

5 straipsnis

1. Standartinės kokybės kiaulių skerdenų supirkimo kaina negali sudaryti daugiau kaip 92 % arba mažiau kaip 85 % bazinės kainos.

2. Kitų standartinės kokybės produktų (išskyrus kiaulių skerdenas) supirkimo kaina apskaičiuojama pagal kiaulių skerdenų supirkimo kainą, remiantis kiekvienos atskiros šių produktų šliuzo vartų kainos santykiu su kiaulių skerdenų šliuzo vartų kainomis.

3. Kitų produktų nei standartinės kokybės produktai supirkimo kainos apskaičiuojamos pagal tas kainas, kurios taikomos atitinkamoms standartinėms kokybės savybėms, atsižvelgiant į kokybės skirtumus standartinės kokybės atžvilgiu. Šios kainos taikomos nurodytoms kokybės savybėms.

4. 24 straipsnyje nustatyta tvarka taikoma šiais tikslais:

a) nustatant produktus, kuriems turi būti taikomos intervencinės priemonės, ir nurodant kokybines savybes, kurias turintys produktai gali būti supirkti; be to, tam tikruose Bendrijos regionuose kai kurioms svorio kategorijoms intervencinės priemonės gali būti netaikomos, kai jos nėra būdingos kiaulienos gamybai tame regione;

b) nustatant supirkimo kainas bei pagalbos privačiam saugojimui dydį;

c) priimant išsamias šio straipsnio taikymo taisykles ir ypač nustatant reikalavimus, reguliuojančius produktų, kuriems taikomos 3 straipsnyje numatytos intervencinės priemonės, supirkimą bei saugojimą.

6 straipsnis

1. Pagal 3, 4 ir 5 straipsnius intervencinių agentūrų supirkti produktai realizuojami taip, kad nebūtų sutrikdyta rinka, prekės būtų visiems vienodai prieinamos, o pirkėjai turėtų lygias teises.

2. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės ir ypač tos, kurios yra susijusios su pardavimo kainomis, saugojimo netaikymo produktams sąlygomis ir prireikus su intervencinių agentūrų supirktų produktų perdirbimu, priimamos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis

1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima bendrąsias taisykles dėl pagalbos suteikimo už privatų saugojimą.

2. Išsamios taikymo taisyklės priimamos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Prekyba su trečiosiomis šalimis

8 straipsnis

Į Bendriją importuojami 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai apmokestinami mokesčiu, nustatytu iš anksto kiekvienam ketvirčiui 24 straipsnyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

1. Kiaulių skerdenų mokestis susideda iš:

a) vieno komponento, kuris yra lygus Bendrijos ir pasaulio rinkos pašarinių grūdų kainų skirtumui už tą pašarinių grūdų kiekį, kuris sunaudojamas Bendrijoje vienam kilogramui kiaulienos pagaminti.

Pašarinių grūdų kainos Bendrijoje nustatomos kartą per metus 12 mėnesių laikotarpiui, kuris prasideda rugpjūčio 1 d., remiantis tokių grūdų ribinėmis kainomis bei jų mėnesiniu padidėjimu.

Pašarinių grūdų kainos pasaulio rinkoje nustatomos kas ketvirtį, remiantis tomis tokios rūšies grūdų kainomis, kurios galiojo šešis mėnesius iki to ketvirčio, kai minėtas komponentas yra skaičiuojamas.

Tačiau, kai nustatomi tie mokesčiai, kurie taikomi nuo lapkričio 1 d., vasario 1 d. ir gegužės 1 d., į pašarinių grūdų kainų tendencijas pasaulio rinkoje būtina atsižvelgti tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu nustatoma nauja šliuzo vartų kaina;

b) vieno komponento, kuris sudaro 7 % tų vidutinių šliuzo vartų kainų, kurios vyravo ketverių ketvirčių laikotarpyje iki gegužės 1 d.

Šis komponentas skaičiuojamas kartą per metus 12 mėnesių, pradedant skaičiuoti nuo rugpjūčio 1 d.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma

- nustato pašarinių grūdų kiekį, reikalingą vienam kilogramui kiaulienos Bendrijoje pagaminti, ir šį kiekį sudarančių įvairių pašarinių grūdų procentą,

- priima šio straipsnio taikymo taisykles.

10 straipsnis

1. Mokestis už 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytus produktus, išskyrus kiaulių skerdenas, nustatomas pagal kiaulių skerdenų mokestį, remiantis Bendrijoje egzistuojančiu santykiu tarp tokių produktų kainų ir kiaulių skerdenų kainos.

2. Mokestis už 1 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytus produktus yra lygus tokių komponentų sumai:

a) vienas komponentas nustatomas pagal kiaulių skerdenoms taikomą mokestį, remiantis Bendrijoje egzistuojančiu santykiu tarp tokių produktų kainų ir kiaulių skerdenų kainos;

b) antrasis komponentas sudaro 7 % vidutinės siūlomos kainos, nustatomos remiantis importu, įvykdytu 12 mėnesių laikotarpyje iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Tačiau produktams, kurie Bendrajame muitų tarife priskiriami pozicijai ex 16.02, taikoma 10 %.

Šis komponentas skaičiuojamas kartą per 12 mėnesių, skaičiuojamų nuo rugpjūčio 1 d.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalies nuostatų, produktams, klasifikuojamiems bet kuriose Bendrojo muitų tarifo subpozicijose ex 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A ir ex 16.02 A II, kuriems muito normą nulemia GATT, mokesčiai taip pat ribojami dydžiu, kurį nulemia šis įsipareigojimas.

4. 1 ir 2 dalyje minimus santykius išreiškiantys koeficientai nustatomi 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Jei Bendrijos rinkoje užregistruojamas didelis kainų pakilimas ir jei panašu, kad tokia padėtis užsitęs tokiu būdu sutrikdydama arba keldama pavojų sutrikdyti rinką, galima imtis būtinų priemonių.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima bendrąsias taisykles dėl šio straipsnio taikymo.

12 straipsnis

1. Šliuzo vartų kainos kiekvienam ketvirčiui nustatomos iš anksto 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Kiaulių skerdenų šliuzo vartų kainą sudaro:

a) suma lygi pašarinių grūdų kiekio pasaulio rinkoje, ekvivalentiško pašarų kiekiui, sunaudojamam trečiosiose šalyse vienam kilogramui kiaulienos pagaminti, vertei;

b) standartinė suma, atspindinti papildomas išlaidas pašariniams grūdams, kitiems nei grūdai, reikalingi vienam kilogramui kiaulienos pagaminti;

c) standartinė suma, atspindinti gamybos ir pardavimo pridėtines išlaidas.

Pašarinių grūdų kiekybinė vertė nustatoma kas ketvirtį, remiantis grūdų kainomis pasaulio rinkoje, užregistruotomis per šešis mėnesius iki ketvirčio, per kurį nustatoma šliuzo vartų kaina.

Tačiau kada nustatoma šliuzo vartų kaina taikytina nuo lapkričio 1 d., vasario 1 d. ir gegužės 1 d., į kainų tendencijas pasaulio rinkoje būtina atsižvelgti tik tuo atveju, jei pašarinių grūdų kiekybinė vertė, lyginant ją su verte, kuria buvo remiamasi per ankstesnį ketvirtį apskaičiuojant šliuzo vartų kainą, bent įvardytu minimumu skiriasi nuo nurodytos.

3. Šliuzo vartų kainos nustatomos tik kai kuriems 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams, išskyrus kiaulių skerdenas. Tokios šliuzo vartų kainos yra nustatomos pagal kiaulių skerdenų šliuzo vartų kainas, remiantis santykiu, nustatytu tokiems produktams pagal 10 straipsnio 4 dalį.

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma:

- nustato šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų pašarinių grūdų kiekį ir atskirų pašarinių grūdų procentą tame kiekyje,

- sudaro produktų, kuriems turi būti nustatytos šliuzo vartų kainos, sąrašą,

- priima taisykles, nurodančias, kaip apskaičiuoti kiaulių skerdenų šliuzo vartų kainą.

13 straipsnis

1. Kai siūloma franko sienos kaina yra žemesnė už šliuzo vartų kainą, mokestis už tą produktą padidinamas tokia suma, kurią sudaro skirtumas tarp šliuzo vartų kainos ir siūlomos franko sienos kainos.

Kai kuriems produktams, kuriems nenustatyta šliuzo vartų kaina, sukuriama "bandomųjų produktų" ir "išvestinių produktų" sistema, leidžianti nustatyti papildomas sumas.

2. Tačiau pirmiau minėta papildoma suma nepridedama prie mokesčio trečiosioms šalims, kurios yra pasiruošusios ir gali garantuoti, kad produktų, kilusių jose ir atvežtų iš jų teritorijų į Bendriją, kaina nebus žemesnė nei minimų produktų šliuzo vartų kaina, ir bus išvengta prekybos nukreipimų.

3. Siūloma franko sienos kaina nustatoma visoms prekėms, importuojamoms iš visų trečiųjų šalių.

Tačiau, jei eksportas iš vienos ar kelių trečiųjų šalių vykdomas neįprastai žemomis kainomis, žemesnėmis už kainas, vyraujančias kitose šalyse, tų kitų šalių eksportui nustatoma antroji siūloma franko sienos kaina.

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima bendrąsias taisykles dėl sistemos, numatytos šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

5. Išsamios taisyklės dėl šio straipsnio taikymo priimamos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prireikus papildomos sumos nustatomos ta pačia tvarka.

14 straipsnis

1. Visų 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų importas į Bendriją gali priklausyti nuo importo licencijos, kurią valstybės narės išduoda kiekvienam pareiškėjui neatsižvelgdamos į jo įsisteigimo Bendrijoje vietą, pateikimo.

Tokia licencija galioja į bet kur Bendrijoje vykdomam importui.

Tokių licencijų išdavimas priklauso nuo užstato, užtikrinančio, jog prekės bus importuojamos licencijos galiojimo laikotarpiu, pateikimo; visas užstatas arba jo dalis gali būti negrąžinta, jei per tą laikotarpį importas nevykdomas arba vykdomas tik iš dalies.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma patvirtina produktų, kuriems reikalingos importo licencijos, sąrašą.

3. Licencijų galiojimo laikotarpis ir kitos išsamios taisyklės dėl šio straipsnio taikymo nustatomi 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

15 straipsnis

1. Tiek, kiek to reikia, kad 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus būtų galima eksportuoti remiantis tų produktų kotiravimu arba kainomis pasaulinėje rinkoje, skirtumas tarp šio kotiravimo arba kainų pasaulio rinkoje ir Bendrijos kainų gali būti padengiamas eksporto grąžinamąją išmoka.

2. Visoje Bendrijoje taikoma vienoda grąžinamoji išmoka.

Ji gali skirtis atsižvelgiant į panaudojimą arba paskirties vietą.

3. Nustatant grąžinamosios išmokos dydį, ypač svarbu atsižvelgti į būtinybę sudaryti pusiausvyrą tarp Bendrijos pagrindinių produktų panaudojimo gaminant perdirbtas prekes, eksportui į trečiąsias šalis, ir tarp trečiųjų šalių produktų, įvežtų laikino įvežimo perdirbti tvarka.

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima bendrąsias taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo bei išankstinio nustatymo ir dėl tokių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymo kriterijų.

5. Grąžinamosios išmokos nustatomos reguliariais intervalais 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Prireikus Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva gali intervencijos laikotarpiu keisti grąžinamąsias išmokas.

6. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

16 straipsnis

Tiek, kiek to reikia tinkamam bendro kiaulienos rinkos organizavimo funkcionavimui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali visai arba iš dalies uždrausti taikyti 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems produktams, skirtiems kitų toje straipsnio dalyje išvardytų produktų gamybai, laikino įvežimo perdirbti tvarką.

17 straipsnis

1. Bendrosios taisyklės dėl Bendrojo muitų tarifo aiškinimo ir specialios taisyklės dėl jo taikymo taikomos tarifinei klasifikacijai tų produktų, kuriems taikomas šis reglamentas; dėl šio reglamento taikymo atsiradusi tarifų nomenklatūra yra Bendrojo muitų tarifo dalis.

2. Išskyrus atvejus, jei šiame reglamente numatyta kitaip arba jei Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia nukrypti, uždraudžiamas:

- muitų bei visų lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų rinkimas,

- visų kiekybinių apribojimų ir visų lygiaverčio poveikio priemonių taikymas.

Bet kuri priemonė, ribojanti importo licencijų išdavimą išvardytų kategorijų asmenims, yra laikoma kiekybiniam apribojimui lygiaverčio poveikio priemone.

18 straipsnis

1. Jei dėl vieno arba kelių 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų importo arba eksporto Bendrijos rinka yra sutrikdoma ar jai gresia rimti trikdymai, kurie gali sukelti pavojų Sutarties 39 straipsnyje numatytiems tikslams, prekyboje su trečiosiomis šalimis gali būti taikomos atitinkamos priemonės, kol tokie trikdymai arba jų grėsmė praeis.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima bendrąsias šios dalies taikymo taisykles ir nurodo atvejus, kai valstybės narės gali imtis apsaugos priemonių, bei nustato tų priemonių ribas.

2. Jei susidaro 1 dalyje minima padėtis, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva patvirtina būtinas priemones; apie tas priemones pranešama valstybėms narėms ir jos taikomos nedelsiant. Jei Komisija gauna iš valstybės narės prašymą, ji priima sprendimą per 24 valandas nuo jo gavimo.

3. Bet kuri valstybė narė gali pranešti Tarybai apie Komisijos priimtas priemones per tris darbo dienas nuo tos dienos, kai ji apie priemones buvo informuota. Taryba susirenka nedelsiant. Kvalifikuota balsų dauguma ji gali minėtas priemones iš dalies pakeisti arba panaikinti.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Bendrosios nuostatos

19 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, gaminami arba gaunami iš produktų, kurie nenurodyti Sutarties 9 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje, negali dalyvauti laisvoje apyvartoje Bendrijoje.

20 straipsnis

Atsižvelgiant į laisvos apyvartos apribojimus, nustatytus siekiant užkirsti kelią gyvūnų ligų išplitimui, 24 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis ypatingų priemonių tokių apribojimų paveiktai rinkai paremti. Tokių priemonių galima imtis tik tokiu mastu ir tokį laikotarpį, kurie neišvengiamai būtini tai rinkai paremti.

21 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų gamybai ir prekybai taikomi Sutarties 92–94 straipsniai.

22 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija pateikia viena kitai informaciją, būtiną įgyvendinant šį reglamentą.

Taisyklės dėl šios informacijos pateikimo ir platinimo priimamos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

23 straipsnis

1. Įsteigiamas Kiaulienos vadybos komitetas (toliau vadinamas Komitetu), susidedantis iš valstybių narių atstovų ir pirmininko, kuris atstovauja Komisijai.

2. Komitetą sudarančių valstybių narių balsai skaičiuojami Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Pirmininkas nebalsuoja.

24 straipsnis

1. Kai reikia laikytis šiame straipsnyje išdėstytos tvarkos, pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu pateikia klausimą svarstyti Komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia numatomų priemonių projektą. Komitetas savo nuomonę dėl tokių priemonių pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama 41 balso dauguma.

3. Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau jei šios priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama praneša apie jas Tarybai. Šiuo atveju Komisija ne daugiau kaip vienam mėnesiui nuo pranešimo dienos gali atidėti jos pačios patvirtintų priemonių taikymą.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma per mėnesį gali priimti kitokį sprendimą.

25 straipsnis

Komitetas gali svarstyti bet kurį kitą klausimą, kurį jai savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu pateikia primininkas.

26 straipsnis

Taikant šį reglamentą, būtina tuo pačiu metu tinkamai atsižvelgti į Sutarties 39 ir 110 straipsniuose nurodytus tikslus.

27 straipsnis

Jei Italija taikytų 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2727/75 [4] dėl bendro grūdų rinkos organizavimo 23 straipsnio nuostatas, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma imasi būtinų priemonių konkurencijos iškraipymams išvengti.

28 straipsnis

1. 1967 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas Nr. 121/67/EEB [5] dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1861/74 [6], panaikinamas.

2. Nuorodos į reglamentą, panaikintą 1 dalimi, yra suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

Nuorodos į to reglamento straipsnius skaitomos kartu su priede pateikta koreliacijos lentele.

29 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1975 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1975 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Marcora

[1] OL C 60, 1975 3 13, p. 42.

[2] OL L 94, 1970 4 28, p. 13.

[3] OL L 167, 1972 7 25, p. 5.

[4] OL L 281, 1975 11 1, p. 1.

[5] OL 117, 1967 6 19, p. 2283/67.

[6] OL L 197, 1974 7 19, p. 3.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas Nr. 121/67/EEB | Šis reglamentas |

27 straipsnis | 26 straipsnis |

29 straipsnis | 27 straipsnis |

--------------------------------------------------