31975L0324

1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo

Oficialusis leidinys L 147 , 09/06/1975 p. 0040 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0125
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 3 p. 0092
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0125
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0119
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 4 p. 0119
CS.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
ET.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
HU.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
LT.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
LV.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
MT.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
PL.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
SK.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199
SL.ES skyrius 13 tomas 002 p. 192 - 199


Tarybos direktyva

1975 m. gegužės 20 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo

(75/324/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi kai kuriose valstybėse narėse reikalaujama, kad aerozolių balionėliai atitiktų kai kurias privalomas technines sąlygas; kadangi tokios sąlygos valstybėse narėse skiriasi ir todėl trukdo prekybai Bendrijoje;

kadangi šios bendrosios rinkos kūrimo ir funkcionavimo kliūtys gali būti pašalintos, jeigu visos valstybės narės priims tas pačias technines sąlygas, kurios galiotų arba šalia jau naudojamų sąlygų, arba vietoje esamais valstybių narių teisės aktais nustatytų sąlygų, ir kadangi šios sąlygos turi būti labiau siejamos su aerozolių balionėlių gamyba, pripildymu ir nominaliomis talpomis;

kadangi, esant dabartiniam technikos pažangos lygiui, ši direktyva turi būti taikoma tik aerozolių balionėliams, pagamintiems iš metalo, stiklo ar plastiko;

kadangi šios direktyvos priede išvardytos techninės sąlygos bus atitinkamai keičiamos, derinant jas su technikos pažanga; kadangi tinkamų būtinų priemonių įgyvendinimui palengvinti turi būti nustatyta tvarka, kaip turi bendradarbiauti valstybės narės ir komisija, dalyvaudama Direktyvos dėl aerozolių balionėlių derinimo su technikos pažanga komiteto veikloje;

kadangi tikėtina, kad kai kurie pateikti rinkai aerozolių balionėliai, nors ir atitinka šios direktyvos bei jos priedo reikalavimus, gali kelti pavojų saugumui; kadangi dėl to turi būti numatyta, ką reikia daryti, norint išvengti pavojaus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma aerozolių balionėliams, apibūdintiems 2 straipsnyje, išskyrus tuos, kurių maksimali talpa yra mažesnė kaip 50 ml, ir tuos, kurių maksimali talpa yra didesnė, nei nurodyta šios direktyvos priedo 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 ir 5.2 punktuose.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje "aerozolių balionėlis" yra bet koks pakartotiniam naudojimui netinkamas, iš metalo, stiklo ar plastiko pagamintas konteineris, kuriame laikomos suslėgtos, suskystintos ar ištirpintos slegiant dujos, turinčios ar neturinčios skysčio, pastos ar miltelių, ir kuriame yra purškimo įtaisas, galintis išpurkšti balionėlio turinį (kietų ar skystų dalelių suspensiją dujose) putų, pastos, miltelių ar skysčio pavidalu.

3 straipsnis

Asmuo, atsakingas už prekybą aerozolių balionėliais, kaip įrodymą, kad jie atitinka šios direktyvos ir jos priedo reikalavimus, deda ant jų simbolį "3" (apversta raidė epsilon).

4 straipsnis

Laikantis šioje direktyvoje ir jos priede nustatytų reikalavimų, valstybės narės negali atsisakyti prekiauti, uždrausti ar apriboti prekybą aerozolių balionėliais, kurie atitinka šios direktyvos ir jos priedo reikalavimus.

5 straipsnis

Pakeitimai, reikalingi šios direktyvos priedo derinimui su technikos pažanga, priimami laikantis 7 straipsnyje išdėstytos tvarkos.

6 straipsnis

1. Direktyvos dėl aerozolių balionėlių derinimui su technikos pažanga šiuo dokumentu įsteigiamas valstybių narių atstovų komitetas (toliau – komitetas), kurio pirmininkas yra Komisijos atstovas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje numatytos tvarkos, užklausą komitetui pateikia jo pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių reikia imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę apie projektą pateikia per du mėnesius. Nuomonės priimamos 41 balso dauguma. Valstybių narių balsai skaičiuojami, kaip numatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina pasiūlytas priemones, jei jos atitinka komiteto nuomonę;

b) jei pasiūlytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepateikiama, Komisija neatidėliodama siūlo Tarybai patvirtinti būtinas priemones. Taryba sprendžia nustatytąja balsų dauguma;

c) jei Taryba nepriima sprendimo per tris mėnesius nuo siūlymo jai pateikimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

8 straipsnis

1. Nepažeidžiant kitų Bendrijos direktyvų, ypač direktyvų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų nuostatų, ant kiekvieno aerozolių balionėlio arba, jeigu jis mažos talpos (150 ml ar mažiau), ant prie jo pritvirtintos etiketės gerai matomomis, įskaitomomis ir nenusitrinančiomis raidėmis turi būti užrašyta:

a) už prekybą aerozolių balionėliais atsakingo asmens pavardė ir adresas ar prekybos ženklas;

b) simbolis "3" (apversta raidė epsilon), patvirtinantis šios direktyvos reikalavimų atitiktį;

c) kodai, leidžiantys nustatyti pripildymo gamybinę partiją;

d) priedo 2.2 punkte nurodyti duomenys;

e) neto kiekis, išreikštas masės ir tūrio vienetais.

2. Valstybės narės, norėdamos prekiauti aerozolių balionėliais jų teritorijoje, gali iškelti sąlygą, kad užrašai etiketėje būtų daromi valstybine ar valstybinėmis kalbomis.

9 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad ant aerozolių balionėlių nebūtų ženklų arba įrašų, kuriuos galima supainioti su simboliu "3" (apversta epsilon).

10 straipsnis

1. Jei valstybė narė svarių įrodymų pagrindu pastebi, kad vienas ar daugiau aerozolių balionėlių, nors ir atitinkančių direktyvos reikalavimus, kelia pavojų saugai ar sveikatai, ji savo teritorijoje gali laikinai uždrausti prekybą tokios rūšies balionėliu ar balionėliais arba nustatyti jam ar jiems specialias sąlygas. Ji nedelsdama apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją, nurodydama savo sprendimo motyvus.

2. Komisija šešias savaites konsultuojasi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, po to neatidėliodama pateikia savo nuomonę ir imasi reikiamų priemonių.

3. Jeigu Komisija mano, kad būtinos techninės direktyvos adaptacijos, 7 straipsnyje numatyta tvarka tokius pakeitimus priima arba Komisija, arba Taryba. Tokiu atveju valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, gali jas taikyti iki pakeitimų įsigaliojimo.

11 straipsnis

1. Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios per 18 mėnesių po pranešimo apie šią direktyvą, ją įgyvendina, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1975 m. gegužės 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Ryan

[1] OL C 83, 1973 10 11, p. 24.

[2] OL C 101, 1973 11 23, p. 28.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Slėgiai

"Slėgiai" yra vidiniai slėgiai, išreikšti barais (santykiniai slėgiai).

1.2. Bandymo slėgis

"Bandymo slėgis" yra slėgis, kuriuo 25 sekundes gali būti veikiamas nepripildytas aerozolių balionėlis nesukeliant jokio nuotėkio, arba, jei balionėliai metaliniai arba plastikiniai, jokios regimosios ar liekamosios deformacijos, išskyrus leistą 6.1.1.2 punkte.

1.3. Ardantysis slėgis

"Ardantysis slėgis" yra mažiausias slėgis, kurio paveiktas aerozolių balionėlis sprogsta arba įtrūksta.

1.4. Bendroji balionėlio talpa

"Bendroji balionėlio talpa" yra atviro aerozolių balionėlio tūris, matuojamas iki angos krašto, mililitrais.

1.5. Grynoji talpa

"Grynoji talpa" yra pripildyto ir uždaryto aerozolių balionėlio tūris mililitrais.

1.6. Skystosios fazės tūris

"Skystosios fazės tūris" yra nedujinių fazių tūris pripildytame ir uždarytame aerozolių balionėlyje.

1.7. Bandymo sąlygos

"Bandymo sąlygos" yra hidrauliniu būdu sukeliamų bandymo ir ardančiojo slėgių dydžiai, esant 20 oC (± 5 oC) temperatūrai.

1.8. Degieji komponentai

"Degieji komponentai" yra:

a) dujos, kurios užsidega ore, esant normaliam slėgiui;

b) skystos medžiagos ir preparatai, kurių užsiliepsnojimo temperatūra yra lygi 100 oC ar mažesnė.

Užsiliepsnojimo temperatūros nustatymo metodas apibrėžtas 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [1] V priede su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 73/146/EEB [2].

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Konstrukcija ir įranga

2.1.1. Pripildytas aerozolių balionėlis turi būti toks, kad esant normalioms naudojimo ir laikymo sąlygoms, atitiktų šio priedo nuostatas.

2.1.2. Normaliomis laikymo ar transportavimo sąlygomis aerozolių balionėlio visišką hermetiškumą turi garantuoti vožtuvas, kuris, be to, turi būti apsaugotas, pavyzdžiui, apsauginiu gaubteliu nuo bet kokio atsitiktinio poveikio ar pažeidimo.

2.1.3 Neturi būti jokios galimybės mechaniniam aerozolių balionėlio atsparumui sumažėti dėl jame laikomų medžiagų poveikio, netgi laikant ilgai.

2.2. Užrašai

Nepažeidžiant direktyvų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų nuostatų, kiekvienas aerozolių balionėlis arba jo pakuotė ženklinami aiškiai ir įskaitomai, būtent:

a) "Slėginis indas: saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje kaip 50 oC temperatūroje. Negalima badyti ar deginti net tuščio.";

b) "nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos", išskyrus tuos aerozolių balionėlius, kurie tam tikslui skirti;

c) jei degūs komponentai sudaro daugiau kaip 45 % masės arba jų daugiau nei 250 g: "degus" arba atviros liepsnos simbolis.

3. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS METALINIAMS AEROZOLIŲ BALIONĖLIAMS

3.1. Talpa

Bendra šių balionėlių talpa negali būti didesnė kaip 1000 ml.

3.1.1. Balionėlio bandymo slėgis

a) Balionėlių, pripildytų esant mažesniam nei 6,7 baro slėgiui ir 50 oC temperatūrai, bandymo slėgis turi būti mažiausiai 10 barų;

b) jei pripildant balionėlį, esant 50 oC temperatūrai, slėgis yra 6,7 baro ar didesnis, bandymo slėgis turi būti 50 % didesnis nei vidinis slėgis esant 50 oC temperatūrai.

3.1.2. Pripildymas

Kad ir kokių dujų būtų pripildytas aerozolių balionėlis, slėgis jame, esant 50 oC temperatūrai, turi būti ne didesnis kaip 12 barų.

3.1.3. Skystosios fazės tūris

Skystosios fazės tūris, esant 50 oC temperatūrai, turi būti ne didesnis kaip 87 % grynosios talpos. Tačiau balionėlio su įgaubtu pagrindu, kuris prieš balionėliui suyrant išsigaubia, skystosios fazės tūris, esant 50 oC temperatūrai, gali sudaryti iki 95 % grynosios talpos.

4. SPECIALIOS NUOSTATOS STIKLINIAMS AEROZOLIŲ BALIONĖLIAMS

4.1. Plastiku dengti ar apsaugoti aerozolių balionėliai

Šio tipo aerozolių balionėliai gali būti pripildomi suslėgtų, suskystintų ar ištirpintų dujų.

4.1.1. Talpa

Bendra tokių aerozolių balionėlių talpa negali būti didesnė kaip 220 ml.

4.1.2 Danga

Danga turi būti iš plastiko ar kitokios tinkamos medžiagos pagamintas apsauginis apvalkalas, skirtas apsaugoti nuo lekiančių stiklo dalelių, aerozolių balionėliui atsitiktinai sudužus. Jis turi būti sukonstruotas taip, kad pripildytą ir 20 oC temperatūroje laikomą aerozolių balionėlį numetus ant betoninių grindų iš 1,8 m aukščio lekiančių stiklo dalelių nebūtų.

4.1.3. Aerozolių balionėlio bandymų slėgis

a) Aerozolių balionėliai, pripildomi suslėgtų ar ištirpintų dujų, turi išlaikyti mažiausiai 12 barų bandymo slėgį;

b) aerozolių balionėliai, pripildomi suskystintų dujų, turi išlaikyti mažiausiai 10 barų bandymo slėgį.

4.1.4. Pripildymas

a) Aerozolių balionėliai, pripildyti suslėgtų dujų, esant 50 oC temperatūrai, neprivalo išlaikyti didesnį kaip 9 barų slėgį;

b) aerozolių balionėliai, pripildyti ištirpintų dujų, esant 50 oC temperatūrai, neprivalo išlaikyti didesnį kaip 8 barų slėgį;

c) aerozolių balionėliai, pripildyti suskystintų dujų ar suskystintų dujų mišinių, esant 20

o

C temperatūrai, neprivalo išlaikyti didesnį, nei pateikiamoje lentelėje nurodytas, slėgį:

Bendra talpa, ml | Suskystintų dujų dalis mišinyje, masės % |

20 | 50 | 80 |

nuo 50 iki 80 | 3,5 baro | 2,8 baro | 2,5 baro |

nuo 80 iki 160 | 3,2 baro | 2,5 baro | 2,2 baro |

nuo 160 iki 220 | 2,8 baro | 2,1 baro | 1,8 baro |

Šioje lentelėje nurodytos leistinos, esant 20 oC temperatūrai, slėgio ribos priklausomai nuo dujų procentinio kiekio.

Slėgio ribos lentelėje nepateiktam procentiniam dujų kiekiui turi būti iš jos duomenų ekstrapoliuojamos.

4.1.5. Skystosios fazės tūris

Skystosios fazės tūris, esant 50 oC temperatūrai, turi būti ne didesnis kaip 90 % grynosios talpos.

4.2. Neapsaugoti stikliniai aerozolių balionėliai

Neapsaugoti stikliniai aerozolių balionėliai turi būti pripildomi vien tik suskystintų ar ištirpintų dujų.

4.2.1. Talpa

Bendra tokių aerozolių balionėlių talpa negali būti didesnė kaip 150 ml.

4.2.2. Aerozolių balionėlių bandymo slėgis

Aerozolių balionėlių bandymo slėgis turi būti lygus mažiausiai 12 barų.

4.2.3. Pripildymas

a) Aerozolių balionėliai, pripildyti ištirpintų dujų, esant 50 oC temperatūrai, neprivalo išlaikyti didesnį kaip 8 barų slėgį;

b) aerozolių balionėliai, pripildyti suskystintų dujų, esant 20

o

C temperatūrai, neprivalo išlaikyti didesnį, nei pateikiamoje lentelėje nurodytas, slėgį:

Bendra talpa, ml | Suskystintų dujų dalis mišinyje, masės % |

20 | 50 | 80 |

nuo 50 iki 70 | 1,5 baro | 1,5 baro | 1,25 baro |

nuo 70 iki 150 | 1,5 baro | 1,5 baro | 1 baras |

Šioje lentelėje nurodytos leistinos, esant 20 oC temperatūrai, slėgio ribos priklausomai nuo dujų procentinio kiekio.

Slėgio ribos lentelėje nepateiktam procentiniam dujų kiekiui turi būti iš jos duomenų ekstrapoliuojamos.

4.2.4. Skystosios fazės tūris

Suskystintų ar ištirpintų dujų pripildyto aerozolių balionėlio skystosios fazės tūris, esant 50o C temperatūrai, neturi būti didesnis kaip 90 % grynosios talpos.

5. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS PLASTIKINIAMS AEROZOLIŲ BALIONĖLIAMS

5.1. Plastikiniams aerozolių balionėliams, kurie suirdami gali suskilti į šukes, taikomos tokios pačios nuostatos kaip ir neapsaugotiems stikliniams aerozolių balionėliams.

5.2. Plastikiniams aerozolių balionėliams, kurie suirdami neskyla į šukes, taikomos tokios pačios nuostatos kaip ir apsauginę dangą turintiems aerozolių balionėliams.

6. BANDYMAI

6.1. Bandymų reikalavimai, kuriuos garantuoja už prekybą atsakingas asmuo

6.1.1. Hidraulinis bandymas su tuščiais aerozolių balionėliais

6.1.1.1. Metaliniai, stikliniai ar plastikiniai aerozolių balionėliai turi išlaikyti bandymą hidrauliniu slėgiu, kaip nurodyta 3.1.1, 4.1.3 ir 4.2.2 punktuose.

6.1.1.2 Metaliniai aerozolių balionėliai, kuriuose atsiranda asimetriškų ar žymių deformacijų arba panašių pakitimų, turi būti pripažįstami netinkamais. Nedidelė simetriška pagrindo deformacija ar tokia pat deformacija, keičianti viršutinės apvalkalo dalies profilį, leidžiama su sąlyga, kad aerozolių balionėlis išlaiko ardantįjį bandymą.

6.1.2. Tuščių metalinių aerozolių balionėlių bandymas ardančiuoju slėgiu

Už prekybą atsakingas asmuo turi garantuoti, kad aerozolių balionėlius suardantis slėgis būtų ne mažiau kaip 20 % didesnis už nustatytą bandymų slėgį.

6.1.3. Apsaugotų stiklinių aerozolių balionėlių numetimo bandymas

Gamintojas turi garantuoti, kad aerozolių balionėliai atitiktų 4.1.2 punkte nurodytus bandymo reikalavimus.

6.1.4. Pripildytų aerozolių balionėlių individuali patikra

6.1.4.1. a) Kiekvienas pripildytas aerozolių balionėlis panardinamas į vandens vonią. Vandens temperatūra ir panardinimo trukmė turi būti tokios, kad:

- aerozolių balionėlio turinys galėtų pasiekti pastovią 50 oC temperatūrą arba

- slėgis aerozolių balionėlyje pasiektų turinio sukuriamą slėgį, esant pastoviai 50 oC temperatūrai;

b) bet kuris aerozolių balionėlis, kuriame atsirado regima pastovi deformacija ar nuotėkis, turi būti laikomas netinkamu.

6.1.4.2. Tačiau už prekybą atsakingas asmuo, ėmęsis atsakomybės ir gavęs šios direktyvos 6 straipsnyje minėto komiteto sutikimą, gali taikyti bet kokią bandymų metodiką, kuri duoda rezultatą, lygiavertį gautam vandens vonios metodu.

6.2. Patikros, kurią gali atlikti valstybės narės, pavyzdžiai

6.2.1. Bandymas su tuščiais aerozolių balionėliais

Bandymams naudojamu slėgiu 25 sekundes veikiami penki aerozolių balionėliai, atsitiktinai parinkti iš vienalytės 2500 nepripildytų aerozolių balionėlių partijos, t. y. gaminamų iš tų pačių medžiagų tuo pačiu nenutrūkstamos gamybos būdu, ar iš partijos, kurią sudaro per vieną valandą pagaminta produkcija.

Jei kuris nors iš šių aerozolių balionėlių neišlaiko bandymo, iš tos pačios partijos atsitiktinės atrankos būdu paimama dešimt papildomų aerozolių balionėlių, su kuriais atliekamas tas pats bandymas.

Jei kuris nors iš šių aerozolių balionėlių neišlaiko bandymo, visa partija laikoma netinkama naudojimui.

6.2.2. Bandymai su pripildytais aerozolių balionėliais

Patikra, nustatant nelaidumą orui ir vandeniui turi būti atliekama, panardinant pakankamą pripildytų aerozolių balionėlių skaičių į vandens vonią. Vonios temperatūra ir panardinimo trukmė turi būti tokios, kad aerozolių balionėlio turinys galėtų pasiekti vienodą 50 oC temperatūrą bei galima būtų įsitikinti, kad aerozolių balionėlis nesuyra arba neįtrūksta.

Bet kuri aerozolių balionėlių partija, neišlaikiusi šių bandymų, laikoma netinkama naudojimui.

[1] OL 196, 1967 8 16, p. 1.

[2] OL L 167, 1973 6 25, p. 1.

--------------------------------------------------