31975L0033

1974 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su šalto vandens skaitikliais, suderinimo

Oficialusis leidinys L 014 , 20/01/1975 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0069
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 3 p. 0022
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0069
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 4 p. 0044
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 4 p. 0044
CS.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
ET.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
HU.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
LT.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
LV.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
MT.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
PL.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
SK.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155
SL.ES skyrius 13 tomas 002 p. 147 - 155


Tarybos direktyva

1974 m. gruodžio 17 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su šalto vandens skaitikliais, suderinimo

(75/33/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi valstybėse narėse šalto vandens skaitiklių konstrukcijai ir kontrolės metodams taikomos privalomosios nuostatos, kurios yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse, ir todėl tai trukdo prekiauti šiais matuokliais; kadangi dėl to būtina suderinti šias nuostatas;

kadangi 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/316/EEB [3] dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatomis, suderinimo su pakeitimais, padarytais Stojimo aktu [4], nustatė EEB modelio patvirtinimo ir EEB pirminės patikros procedūras; kadangi pagal šią direktyvą turėtų būti nustatyti šalto vandens skaitiklių konstrukcijos ir veikimo techniniai reikalavimai; kadangi šie reikalavimai privalo būti įvykdyti, kontrolė atlikta ir atitinkami ženklai bei žymenys pritvirtinti prieš be kliūčių importuojant, parduodant rinkoje ir naudojant šiuos matuoklius,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma šalto vandens skaitikliams, kurie yra integruojamieji matuokliai, skirti nuolatiniam per juos tekančio vandens (bet ne kito skysčio) tūriui nustatyti ir kuriuose yra įmontuotas matavimo įtaisas, sujungtas su rodomuoju įtaisu. „Šaltu vandeniu“ laikomas vanduo, kurio temperatūra yra nuo 00 iki 300 C.

2 straipsnis

Šalto vandens skaitikliai, kurie gali būti ženklinami EEB ženklais ir žymenimis, yra aprašyti šios direktyvos priede. Jiems privalomas EEB modelio patvirtinimas ir jie turi būti pateikti EEB pirminei patikrai.

3 straipsnis

Nė viena valstybė narė negali atsisakyti, uždrausti arba apriboti šalto vandens skaitiklių, pažymėtų EEB modelio patvirtinimo ženklu ir EEB pirminės patikros žymeniu, pateikimo į rinką arba naudojimo, remdamasi jų metrologinėmis savybėmis.

4 straipsnis

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis per 18 mėnesių po jos paskelbimo dienos ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą, ją įgyvendina, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1974 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Durafour

[1] OL C 2, 1974 1 9, p. 62.

[2] OL C 8, 1974 1 31, p. 6.

[3] OL L 202, 1971 9 6, p. 1.

[4] OL L 73, 1972 3 27, p. 14.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

1.0. Šis priedas taikomas tik tiems šalto vandens skaitikliams, kurių veikimas pagrįstas tiesioginiu mechaniniu būdu, tokiu kaip tūrinės kameros su judančiomis sienelėmis ar vandens greičio poveikis judančios skaitiklio dalies (turbinos, sraigto ir kt.) sukimuisi, taikymu.

1.1. Srautas

Srautas yra vandens tūris, pratekantis per skaitiklį per vienetinį laiko tarpą. Tūris išreiškiamas kubiniais metrais arba litrais, o laiko tarpas – valandomis, minutėmis arba sekundėmis.

1.2. Tiekiamasis tūris

Tiekiamasis tūris– tai visuminis vandens tūris, pratekėjęs per skaitiklį per tam tikrą laiko tarpą.

1.3. Didžiausiasis srautas (Qmax)

Didžiausiasis srautas Qmax yra didžiausias srautas, kuriam esant ribotą laikotarpį skaitiklis turi veikti be gedimų, neviršydamas didžiausių leidžiamųjų paklaidų ir didžiausios leidžiamosios slėgio nuostolių vertės.

1.4. Vardinis srautas (Qn)

Vardinis srautas Qn yra lygus pusei didžiausiojo srauto (Qmax). Jis matuojamas kubiniais metrais per valandą ir yra naudojamas skaitikliui apibūdinti.

Esant vardiniam srautui Qn, skaitiklis turi būti tinkamas normaliai naudoti, t.y. esant pastovioms ir kintamoms veikimo sąlygoms neviršyti didžiausių leidžiamųjų paklaidų.

1.5. Mažiausiasis srautas (Qmin)

Mažiausiasis srautas Qmin yra srautas, kuriam esant skaitiklis neturi viršyti didžiausių leidžiamųjų paklaidų. Jis apibūdinamas kaip Qn funkcija.

1.6. Apkrovos sritis

Vandens skaitiklio apkrovos sritis yra apribota didžiausiojo Qmax ir mažiausiojo Qmin srauto. Ji yra padalyta į du posričius, vadinamus viršutiniu ir apatiniu, turinčius skirtingas didžiausias leidžiamąsias paklaidas.

1.7. Pereinamasis srautas (Qt)

Pereinamasis srautas – srautas, dalijantis apkrovos sritį į viršutinį ir apatinį posričius. Esant šiam srautui, didžiausios leidžiamosios paklaidos tampa netolydžiomis.

1.8. Didžiausia leidžiamoji paklaida

Didžiausia leidžiamoji paklaida yra kraštutinė leidžiamosios paklaidos vertė, kurią leidžia ši direktyva vandens skaitiklio EEB modeliui patvirtinti ir EEB pirminei patikrai.

1.9. Slėgio nuostoliai

Slėgio nuostoliai yra slėgio krytis, susidarantis dėl vamzdyje sumontuoto vandens skaitiklio.

II. METROLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS

2.1. Didžiausios leidžiamosios paklaidos

Didžiausia paklaida, leidžiama apatiniame posrityje nuo Qmin iki Qt (neįskaitant Qt) yra ± 5 %.

Didžiausia paklaida, leidžiama viršutiniame posrityje nuo Qt iki Qmax imtinai, yra ± 2 %.

2.2. Metrologinės klasės

Vandens skaitikliai pagal anksčiau apibrėžtas Qmin ir Qt vertes yra skirstomi į tris metrologines klases, nurodytas šioje lentelėje:

Klasė | nQ |

< 15 m3/h | ≥ 15 m3/h |

A klasė

Qmin vertė | 0,04 Qn | 0,08 Qn |

Qt vertė | 0,10 Qn | 0,30 Qn |

B klasė

Qmin vertė | 0,02 Qn | 0,03 Qn |

Qt vertė | 0,08 Qn | 0,20 Qn |

C klasė

Qmin vertė | 0,01 Qn | 0,006 Qn |

Qt vertė | 0,015 Qn | 0,015 Qn |

III. TECHNOLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS

3.1. Konstrukcija – bendrosios nuostatos

Skaitikliai turi būti sukonstruoti taip, kad:

1) būtų ilgalaikiai ir apsaugoti nuo apskaitos klastojimo;

2) naudojant juos normaliomis sąlygomis atitiktų šios direktyvos nuostatas.

Avarinį atgalinį tekėjimą skaitikliai turėtų išlaikyti negesdami ir nepakitus jų metrologinėms charakteristikoms, o atgalinis tekėjimas tuo pačiu turėtų būti užfiksuotas.

3.2. Medžiagos

Vandens skaitiklis turi būti pagamintas iš tokio stiprumo ir stabilumo medžiagų, kurios atitiktų skaitiklio paskirtį. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti atsparios vidinei ir normaliai išorinei korozijai ir, jeigu būtina, turi būti padengtos atitinkamomis paviršiaus apsaugos priemonėmis. Vandens temperatūros svyravimai darbinių temperatūrų ribose neturi neigiamai paveikti medžiagų, iš kurių pagamintas vandens skaitiklis.

3.3. Vientisumas – atsparumas slėgiui

Be gedimų, protėkio, sunkimosi per sieneles arba liekamosios deformacijos skaitiklis turi nuolat išlaikyti pastovų vandens slėgį, kuriam jis yra suprojektuotas ir kuris vadinamas didžiausiuoju darbiniu slėgiu. Mažiausia šio slėgio vertė yra 10 barų.

3.4. Slėgio nuostoliai

Slėgio nuostolių vertė nustatoma per EEB modelio patvirtinimo bandymus. Ji neturi viršyti 0,25 barų esant vardiniam srautui ir 1 baro esant didžiausiajam srautui.

Remiantis bandymo rezultatais, skaitikliai skirstomi į keturias grupes pagal šias didžiausias slėgio kryčio vertes: 1, 0,6, 0,3 ir 0,1 baro. Ši vertė turi būti nurodoma EEB modelio patvirtinimo liudijime.

3.5. Rodomasis įtaisas

Rodomasis įtaisas, lyginant skirtingų jo sudedamųjų elementų padėtis, turi patikimai, patogiai ir aiškiai pateikti duomenis apie išmatuotą vandens tūrį, išreikštą kubiniais metrais. Tūrį gali rodyti:

a) viena arba kelios rodyklės apskritoje skalėje;

b) nuosekli skaitmenų seka viename arba keliuose langeliuose;

c) šių dviejų sistemų derinys.

Kubiniai metrai ir jų kartotiniai vienetai nurodomi juoda spalva, o kubinio metro dalys – raudona spalva.

Tikrasis arba regimasis skaitmenų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm.

Skaitmeniniuose rodomuosiuose įtaisuose (b ir c tipai) visų skaitmenų regimasis poslinkis turi vykti iš apačios į viršų didėjančia verčių tvarka. Bet kurio iš dešimties skaitmenų pasislinkimas turi būti užbaigtas tuo pat metu, kai kitas mažesnio rango dešimtainis skaitmuo persisuka iš 9 į 0; c atveju skrituliukas, kuriame nurodyti mažiausiojo rango skaitmenys, gali pastoviai judėti. Turi būti aiškiai nurodytas visas kubinių metrų kiekis.

Rodykliniuose rodomuosiuose įtaisuose (a ir c tipai) rodyklės turi judėti pagal laikrodžio rodyklę. Bet kurios rodmenų skalės padalos vertė kubiniais metrais turi būti išreikšta 10n, kur n yra teigiamas arba neigiamas sveikasis skaičius arba nulis, taip sudarant nuoseklią dešimtainę seką. Ties kiekviena iš skalės rodmenų sričių turi būti nurodomi šie duomenys: x 1000 – x 100 – x 10 – x 1 – x 0,1 – x 0,01 – x 0,001.

Abiem atvejais (ciferblatiniame ir skaitmeniniame rodomajame įtaise):

- vieneto simbolis m3 turi būti nurodytas arba ant ciferblato, arba prie pat skaitmeninių rodmenų,

- greičiausiai judantis įžiūrimas graduotas elementas – kontrolinis elementas – turi pastoviai judėti; jo skalės padalos vertė yra žinoma kaip „patikros padalos vertė“. Šis kontrolinis elementas gali būti pastovi sudėtinė matuoklio dalis arba gali būti laikinai įtaisytas kaip nuimama dalis. Šios dalys neturi daryti jokio juntamo poveikio metrologinėms skaitiklio savybėms.

Patikros skalės padalos ilgis negali būti mažesnis kaip 1 mm ir didesnis kaip 5 mm. Skalė turi būti sudaryta:

- arba iš vienodo storio žymių, kurių storis neviršija ketvirčio atstumo tarp dviejų šalia esančių žymių ašių, besiskiriančių tiktai ilgiu,

- arba iš skirtingo kontrastingumo vienodo pločio, lygaus patikros skalės padalos vertei, juostų.

Tačiau, paskelbus šią direktyvą, šešerius su puse metų:

a) bus leistas visų skaitmenų judėjimas žemyn, nurodant kryptį strėlyte;

b) atstumas tarp padalų gali būti 0,8 mm.

3.6. Patikros skalės skaitmenų skaičius ir jos padalos vertė

Rodmenų įtaisas, negrįždamas į nulinę padėtį, turi registruoti tūrį, išreikštą kubiniais metrais, atitinkantį mažiausiai 1999 darbo valandas esant vardiniam srautui.

Patikros skalės padalos didumas turi būti pagrįstas formule 1 x 10n, arba 2 x 10n, arba 5 x 10n. Patikros metu jis turi būti pakankamai mažas, kad būtų užtikrinta ne didesnė nei 0,5 % matavimo paklaida (tariant, kad skaitymo paklaida sudaro ne daugiau kaip pusę mažiausios skalės padalos vertės) ir pakankamai mažas, kad esant mažiausiajam srautui, bandymas neužtruktų ilgiau nei pusantros valandos.

Tačiau šešerius su puse metų po šios direktyvos paskelbimo didžiausia leistina bandymo trukmė dar galės būti septynios valandos.

Tam, kad parodytų matavimo įtaiso judėjimą iki tol, kol tai tampa matoma rodomajame įtaise, gali būti pridedamas papildomas įtaisas (krumpliaratis, diskas su žymenimis ir kt.).

3.7. Derintuvas

Skaitiklyje gali būti įmontuotas derintuvas, kuriuo galima keisti sąryšį tarp rodomo tūrio ir faktiškai pratekėjusio tūrio. Toks įtaisas yra privalomas skaitikliams, kuriuose naudojamas vandens greičio poveikis sukiosios dalies (sraigto, turbinos) sukimosi greičiui.

3.8. Greitinimo įtaisas

Draudžiama naudoti greitinimo įtaisą mažesnio negu Qmin skaitiklio greičiui padidinti.

IV. ŽYMENYS IR ĮRAŠAI

4.1. Identifikavimo įrašai

Ant skaitiklio korpuso, rodomojo įtaiso ciferblato arba duomenų lentelėje įskaitomu ir neištrinamu būdu atskirai arba sugrupuota turi būti pateikta ši informacija:

a) gamintojo pavardė arba firmos pavadinimas, arba jo prekės ženklas;

b) metrologinė klasė ir vardinis srautas Qn, išreikštas kubiniais metrais per valandą;

c) pagaminimo metai ir individualus serijos numeris;

d) viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį;

e) EEB modelio patvirtinimo žymuo;

f) didžiausias darbinis slėgis barais, jeigu jis viršija 10 barų;

g) jeigu skaitiklis gali tinkamai veikti tiktai vertikalioje padėtyje – raidė V, jei tik horizontalioje padėtyje – raidė H.

4.2. Patikros žymenų išdėstymas

EEB patikros žymenims turi būti palikta vieta ant pagrindinės skaitiklio dalies (paprastai ant korpuso), kuri yra matoma jo neišmontavus.

4.3. Plombavimas

Vandens skaitiklyje turi būti įmontuoti apsauginiai įtaisai, kuriuos būtų galima užplombuoti taip, kad garantuotų, jog ir prieš tinkamai įmontuojant skaitiklį ir po to, nei pats skaitiklis, nei jo derinimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti arba pakeisti, nepažeidus apsauginių įtaisų.

V. EEB MODELIO Patvirtinimas

5.1. Procedūra

EEB modelio patvirtinimo procedūra turi būti atliekama pagal Direktyvą Nr. 71/316/EEB.

5.2. Modelio bandymai

Po to, kai pateikus prašymą įsitikinama, kad pateiktas pavyzdys atitinka šios direktyvos nuostatas, turi būti atlikti laboratoriniai bandymai su tam tikru skaitiklių kiekiu esant šioms sąlygoms:

5.2.1. Bandymams skirtų skaitiklių skaičius

Gamintojo pateiktinų skaitiklių skaičius turi atitikti šią lentelę:

Vardinis srautas,Qn m3/h | Skaitiklių skaičius |

Iki 5 imtinai | 10 |

Virš 5 ir iki 50 imtinai | 6 |

Virš 50 ir iki 1000 imtinai | 2 |

Daugiau nei 1000 | 1 |

5.2.2. Slėgis

Atliekant 5.2.4. punkte nurodytus metrologinius bandymus, skaitiklio išėjimo slėgis turi būti pakankamai didelis, kad nekiltų kavitacija.

5.2.3. Bandymų įranga

Paprastai kiekvienas skaitiklis bandomas atskirai ir visada taip, kad būtų tiksliai pademonstruotos kiekvieno iš jų individualios savybės.

Konkrečios valstybės narės metrologijos tarnyba privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad santykinė paklaida, matuojant pratekėjusio vandens kiekį neviršytų 0,2 %, įskaitant įvairius įrangos paklaidų šaltinius.

Didžiausia leidžiamoji slėgio matavimo paklaida yra 5 %, o slėgio nuostolių – 2,5 %.

Kiekvieno bandymo metu santykinis srauto svyravimas neturi viršyti 2,5 % tarp Qmin ir Qt ir 5 % tarp Qt ir Qmax.

Suinteresuotos valstybės narės metrologijos tarnyba privalo įrangą patvirtinti neatsižvelgdama, kur bandymai yra atliekami.

5.2.4. Bandymų atlikimas

Bandymai susideda iš šių nurodyta tvarka atliekamų veiksmų:

1) sandarumo bandymas;

2) paklaidų kreivių priklausomybės nuo srauto nustatymas, siekiant išsiaiškinanti slėgio poveikį, esant normalioms įrengimo sąlygoms (tiesūs vamzdžiai prieš skaitiklį ir už jo, susiaurėjimai, kliūtys ir kt.), gamintojo numatytoms šiam skaitiklio tipui;

3) slėgio nuostolių nustatymas;

4) pagreitintas patvarumo bandymas.

Atsparumo slėgiui bandymas yra atliekamas dviem etapais:

a) kiekvienas skaitiklis turi be protėkių ir sunkimosi per sieneles 15 minučių išlaikyti 16 barų slėgį arba slėgį, 1,6 karto viršijantį didžiausią darbinį slėgį (žr. 4.1 punkto f papunktį);

b) kiekvienas skaitiklis turi be gedimų ir užsikimšimų 1 minutę išlaikyti 20 barų slėgį arba slėgį, dvigubai didesnį už didžiausią darbinį slėgį (žr. 4.1 punkto f papunktį);

2 ir 3 bandymų rezultatai turi pateikti pakankamą skaičių taškų, kad būtų galima patikimai nubrėžti kreives visoje apkrovos srityje.

Pagreitintas patvarumo bandymas atliekamas pagal šią lentelę:

Vardinis skaitiklio srautas Qn, m3/h | Bandymo srautas | Bandymo tipas | Pertraukimų skaičius | Pauzių trukmė (sek.) | Veikimo trukmė tekant bandymo srautui | Paleidimo ir sustabdymo trukmė (sek.) |

Qn ≤ 10 | Qn | Su pertraukomis | 100000 | 15 | 15 sekundžių | 0,15 (Qn), bet nemažiau 1 sekundės [1] |

2 Qn | Ištisinis | | | 100 h | |

Qn > 10 | Qn | Ištisinis | | | 800 h | |

2 Qn | Ištisinis | | | 200 h | |

Prieš pirmąjį bandymą ir po kiekvienos bandymų serijos tomis pačiomis sąlygomis turi būti nustatytos matavimo paklaidos mažiausiai šioms srauto vertėms:

Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn.

Kiekvieno bandymo metu tiekiamasis tūris turi būti toks, kad jo užtektų pasukti patikros skalės rodyklę arba skrituliuką per vieną arba kelis pilnus sūkius, siekiant išvengti ciklinio iškreipio.

5.2.5. EEB modelio patvirtinimo sąlygos

Skaitiklio modelis turi būti patvirtintas, jeigu

a) jis atitinka šios direktyvos ir jos priedo administracines, technines ir metrologines nuostatas;

b) 5.2.4 punkto 1, 2, ir 3 papunkčiuose nurodyti bandymai parodo, kad jo metrologinės ir technologinės charakteristikos atitinka šio priedo II ir III dalis;

c) atlikus pagreitintą patvarumo bandymą:

1) paklaidų kreivės poslinkis pradinės kreivės atžvilgiu yra ne didesnis kaip 1,5 % srauto ribose tarp Qt ir Q max ir ne didesnis kaip 3 % tarp Qmin ir Qt;

2) didžiausia skaitiklio paklaida tarp Qmin ir Qt sudaro ± 6 %, o tarp Qt ir Qmax – ± 2,5 %.

VI. EEB PIRMINĖ PATIKRA

Ji turi būti atliekama valstybės narės metrologijos tarnybos patvirtintoje vietoje. Patalpų išdėstymas ir bandymų įranga turi būti tokia, kad patikrą galima būtų atlikti saugiomis, patikimomis sąlygomis, negaišinant už kontrolę atsakingo asmens laiko. Turi būti laikomasi 5.2.3 punkto nuostatų, tačiau jeigu pageidaujama, galima atlikti kelių skaitiklių bandymus. Jei taikomas šis metodas, kiekvieno skaitiklio išėjime turi būti pakankamas slėgis, kad nekiltų kavitacija, ir gali prireikti specialių priemonių skaitiklių tarpusavio poveikiui išvengti.

Bandymų įrenginyje gali būti automatiniai įtaisai, apylankos sklendės, srauto ribotuvai ir kt., jei yra aiškiai apibrėžta kiekviena bandymo grandinė, esanti tarp tikrinamų skaitiklių ir kontrolinių talpų, ir jei bet kurią akimirką galima patikrinti tos grandinės vidinį sandarumą.

Gali būti panaudota bet kuri vandens tiekimo sistema, tačiau, jeigu vienu metu veikia kelios bandymų grandinės, tarp jų neturi atsirasti tarpusavio poveikio, nesuderinamo su 5.2.3 punkto reikalavimais.

Jeigu kontrolinė talpa yra padalyta į kelias sekcijas, skiriamosios sienelės turi būti pakankamai tvirtos, kad sekcijos talpos tūris nekistų daugiau nei 0,2 % nepriklausomai nuo to, ar šalia esančios sekcijos yra užpildytos, ar tuščios.

Patikros metu atliekami tikslumo bandymai mažiausiai trims srauto vertėms:

a) tarp 0,9Qmax ir Qmax;

b) tarp Qt ir 1,1 Qt;

c) tarp Qmin ir 1,1 Qmin.

Pirmasis iš šių bandymų apima slėgio nuostolių nustatymą, kurie neturi viršyti vertės, nurodytos EEB modelio patvirtinimo liudijime.

Didžiausios leidžiamosios paklaidos nurodytos 2.1 punkte.

Kiekvieno bandymo metu tiekiamasis tūris turi būti toks, kad jo užtektų patikros skalės rodyklei arba skrituliukui pasukti per vieną arba kelis pilnus sūkius, siekiant išvengti ciklinio iškreipio.

Jeigu visos nustatytos paklaidos yra vieno ženklo, vandens skaitiklis turi būti suderintas taip, kad visų paklaidų suma neviršytų pusės didžiausios leidžiamosios paklaidos vertės.

[1] (Qn) yra skaičius, lygus Qn vertei, išreikštai m3/h.

--------------------------------------------------