31971L0349Oficialusis leidinys L 239 , 25/10/1971 p. 0015 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0088
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1971(III) p. 0767
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0088
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1971(III) p. 0865
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 1 p. 0227
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 2 p. 0105
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 2 p. 0105


Tarybos direktyva

1971 m. spalio 12 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su laivų rezervuarų kalibravimu, suderinimo

(71/349/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi keliose valstybėse narėse privalomomis nuostatomis apibrėžti metodai, kurie gali būti taikomi vidaus vandenų keliais plaukiojančių laivų bei šalies pakrančių ir tarptautinių reisų pakrančių laivų rezervuarams, įskaitant ir skystojo kuro cisternas, kalibruoti ir šių rezervuarų kroviniui matuoti; kadangi šie reikalavimai atskirose valstybėse narėse skiriasi ir todėl kliudo visoms valstybėms narėms pripažinti matavimų, atliktų naudojant vienos iš valstybių narių kalibruotus rezervuarus, duomenis;

kadangi šios kliūtys, trukdančios sukurti bendrąją rinką ir tinkamai jai veikti, gali būti sumažintos ir netgi pašalintos, jeigu visos valstybės narės, papildydamos arba keisdamos jų teritorijoje galiojančius įstatymus, priimtų vienodus reikalavimus;

kadangi Bendrijos reikalavimai, susiję su šioje direktyvoje aprašytu kalibravimo metodu garantuoja, kad juo kalibruotuose rezervuaruose esantį skysčio kiekį būtų galima išmatuoti visada ir pakankamai tiksliai;

kadangi laivų rezervuarų kalibravimas lygintinas su pirminės matavimo priemonių patikros procedūra; kadangi dėl to tam tikros 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatomis, suderinimo [3] nuostatos šiuo atveju gali būti tinkamai taikomos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva susijusi su vidaus vandenų keliais plaukiojančių ir pakrančių laivų rezervuarų EEB kalibravimu.

"EEB kalibravimas" – tai kalibravimas kurį, laikydamasi šios direktyvos nuostatų, atlieka valstybė narė.

2 straipsnis

Kalibravimo rezultatai, remiantis prieduose pateiktais pavyzdžiais, įrašomi į EEB kalibravimo liudijimą.

Valstybės narės EEB kalibravimo liudijimą vertina taip pat, kaip ir atitinkamus nacionalinius dokumentus.

3 straipsnis

Matavimo priemonės, naudojamos skysčio lygiui nustatyti rezervuaruose, sukalibruotuose laikantis šios direktyvos nuostatų, specialiai pritaikomos šiam tikslui.

Matavimo priemonės turi atitikti su tuo susijusios atskiros direktyvos reikalavimus.

Tačiau laikinai matavimo priemonės gali būti naudojamos, jeigu jas priima valstybės narės, kurioje nustatomas skysčio lygis, kompetentingoji tarnyba.

Šis laikinasis susitarimas nutraukiamas praėjus vieneriems metams nuo datos, nustatomos atskirai direktyvai dėl nurodytų matavimo priemonių įsigalioti.

4 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą, ją įgyvendina, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstai būtų pateikti Komisijai.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1971 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L.Viglianesi

[1] OL C 108, 1968 10 19, p.36.

[2] OL C 4, 1968 1 14, p.2.

[3] OL L 202, 1971 6 9, p.1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDRIEJI LAIVŲ REZERVUARŲ KALIBRAVIMO REIKALAVIMAI

1. Rezervuarų talpa nustatoma:

- pilant vandenį ar kitokį tinkamą skystį, kurio tūris matuojamas matais arba matavimo įranga, kurioje įrengti šiam tikslui specialiai kalibruoti matuokliai,

- arba apskaičiuojama remiantis rezervuaro matmenimis, kaip apibrėžta; šis būdas, jeigu įmanoma, papildomas atliekant dalinį kryžminį patikrinimą, kai naudojami išmatuotieji skysčio tūriai.

2. Kalibravimas atliekamas tokiu būdu ir naudojant tokio tikslumo matavimo priemones, kad išduotuose dokumentuose nurodytų tūrių santykinės paklaidos nebūtų didesnės:

a) paprastai: ± 3/1000 nurodytos talpos;

b) išskirtiniais atvejais, labai sudėtingos formos rezervuarų, kurių kalibravimo negalima atlikti pilant skystį: ± 5/1000 nurodytos talpos.

3. Kalibravimo rezultatai įrašomi į kalibravimo liudijimą, prie kurio pridedamos schemos ir lentelės, pastarosiose būtinai įrašomas rezervuaruose esančio skysčio tūris litrais arba kubiniais decimetrais ar kubiniais metrais, kai skysčio laisvojo paviršiaus lygis, nurodytas centimetrais arba decimetrais vertikaliojoje ilgio mato briaunoje, yra nustatytame aukštyje.

Prie lentelių, kuriose duomenys pateikti centimetrais arba decimetrais, gali būti pateikta milimetrinė interpoliavimo lentelė.

Šie dokumentai turi atitikti II, III ir IV prieduose pateiktus pavyzdžius.

4. Kalibravimo plokštelė tvirtinama prie kiekvieno rezervuaro matavimo angos.

Kalibravimo plokštelėje pateikiami šie duomenys:

a) rezervuaro numeris;

b) bendrasis atskaitos aukštis H;

c) kalibravimo liudijimo numeris.

Kalibravimo plokštelė gaminama iš pakankamai tvarios medžiagos ir taip užplombuojama pritvirtinant šiam tikslui pateiktą švininį EEB plombos žymenį, kad kalibravimo plokštelės nebūtų galima pašalinti prieš tai nepažeidus žymens.

EEB plombos žymens charakteristikos ir jo pavyzdys turi būti tokie kaip ir EEB dalinės patikros žymens, kurį nustato 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatomis, suderinimo 11.3 priedo 10 straipsnio 2 dalimi ir priedu 11.3.

Nurodytosios direktyvos 12 straipsnis taikytinas mutatis mutandis.

5. Kalibravimo liudijimas neišduodamas, jeigu rezervuarų ir jungiamųjų vamzdžių konstrukcija bei išdėstymas laivą naudojant įprastomis sąlygomis neleidžia be jokių nesklandumų visiškai ištuštinti arba visiškai pripildyti rezervuarų ir jungiamųjų vamzdžių taip, kad virš skysčio arba matuojamame skystyje, žemiau lygio, kuriam esant rezervuaras laikomas pripildytu, nesusidarytų oro kamščių.

Jeigu numatytos išimtys arba jeigu reikia imtis tam tikrų atsargumo priemonių, kad matuojant būtų garantuotas tikslumas, tai privalo būti nurodyta kalibravimo liudijime.

6. Vertikalioji ilgio matų briauna, pagal kurią nustatomas skysčio aukštis, paprastai eina maždaug per rezervuaro horizontaliųjų sekcijų sunkio centrą kiekviename taške, kuriame gali susiformuoti laisvasis skysčio paviršius, kai matavimai atliekami įprastomis sąlygomis.

Jeigu dėl rezervuaro konstrukcijos charakteristikų šios sąlygos nesilaikoma, kalibravimo liudijime nurodoma, kad skysčio lygis rezervuare gali būti nustatomas tik tada, kai išilginis ir skersinis laivo posvyriai lygūs nuliui.

Vertikaliąją matavimo priemonės padėtį lemia kreipiamojo įtaiso ašis

Šis įtaisas privalo užtikrinti, kad matuojant matavimo priemonė būtų tinkamoje padėtyje; matuojant neturi būti sistemingųjų paklaidų, kurios gali atsirasti dėl kreipiamojo įtaiso konstrukcijos. Per viršutinę kreipiamojo įtaiso briauną einanti horizontalioji plokštuma yra pradinės atskaitos lygis. Atstumas nuo šios plokštumos iki horizontaliosios ir nepašalinamosios kontaktinės plokštės, kuri yra vertikaliai įstatyta žemiau atskaitos lygio, vadinamas bendruoju atskaitos aukščiu H ir jis nurodomas visų lentelių viršuje.

Turi būti imtasi visų atsargumo priemonių, kad ir atskaitos lygis, ir visuminis atskaitos aukštis H rezervuaro atžvilgiu praktiškai nepakistų.

EEB plombos žymuo tvirtinamas pradinės atskaitos lygyje.

7. Atsižvelgiant:

a) į tikslumą, kurio laikytasi nustatant lentelėse pateiktus tūrius;

b) į tikslumą, kurio gali būti laikomasi rezervuaruose nustatant skysčio laisvojo paviršiaus lygį; kalibravimo liudijimas nurodo santykinį rezervuarų naudojimo tikslumą rezervuaruose laikomo skysčio tūriui nustatyti.

Kalbant apie šio priedo 2 dalies a punkte nurodytą atvejį, santykinė paklaida negali būti didesnė kaip ± 5/1000 tūrio, kuris pateiktas lentelėje; kalbant apie 2 dalies b punkte nurodytą atvejį, santykinė paklaida negali būti didesnė kaip ± 8/1000 tūrio, kuris pateiktas lentelėje.

Mažiausias matuotinas aukštis turi būti ne mažesnis kaip 500 mm.

8. Plombos, kalibravimo liudijimai ir kalibravimo lentelės nustoja galioti:

- po dvylikos metų,

- arba tada, kai dėl to, kad rezervuaras buvo taip deformuotas ar suremontuotas arba jo konstrukcija buvo taip pakeista, kad galėjo pakisti matuojamosios rezervuaro charakteristikos.

Atitinkamo dvylikos metų galiojimo periodo paskutinysis mėnuo ir paskutinieji metai nurodomi liudijimo ir visų lentelių viršuje.

Liudijimo ir lentelių galiojimo laikas pratęsiamas tik iš naujo atlikus kalibravimą.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

KALIBRAVIMO PROTOKOLAS

Į kompetentingos metrologijos institucijos išduotą kalibravimo protokolą įtraukiami šie dokumentai:

1. Kalibravimo liudijimas, į kurį įrašoma:

a) kompetentingos institucijos, išdavusios liudijimą, pavadinimas ir adresas;

b) laivybos įmonės pavadinimas ir jos buveinė;

c) liudijimo serijos numeris (kuris įrašomas visuose kituose dokumentuose ir kalibravimo plokštelėse);

d) liudijimo išdavimo data ir įstaigos, kurioje dirba kalibravimą atlikęs pareigūnas adresas;

e) liudijimo galiojimo laikas;

f) laivo identifikavimo duomenys (laivo pavadinimas, registravimo numeris, laivo savininko pavardė (pavadinimas) ir adresas bei laivo pastatymo metai);

g) pridedamų dokumentų sąrašas ir jų pobūdis;

h) rezervuarų, kuriems galima taikyti tą pačią lentelę, grupės;

i) rezervuarų, kuriuose yra sausinimo šuliniai arba šildytuvai, išvardijimas;

j) bendroji talpa;

k) lentelėse pateiktų rezultatų tikslumas;

l) kalibravimo protokolo naudojimo tikslumas nustatant rezervuaruose esančio skysčio tūrį;

m) mažiausias matuotinas aukštis.

2. 1 schemoje, kurioje pateiktas laivo rezervuarų išdėstymas ir kiekvieno rezervuaro visuminis atskaitos aukštis H, nurodyta, kurioje vietoje matuojant reikia dėti matavimo priemonę, bei jos padėtis rezervuaro priekinės pertvaros ir jo išilginės vidurinės pertvaros arba plokštumos padėties atžvilgiu.

3. 2 schemoje, kurioje pavaizduotas skersinis rezervuarų pjūvis ir kurioje būtinai nurodomas laivo korpuso žiaunos spindulys, išlinkis, išplečiamosios šachtos aukštis ir kreipiamojo įtaiso konstravimo metodas.

4. Kai laivo rezervuaruose yra įrengti šildytuvai arba sausinimo šuliniai, 3 schemoje, kurioje nurodomas šildytuvų ar šulinių užimamas tūris ir skysčio, kuris gali būti susikaupęs šulinyje, nuo vieno laivo vamzdyno uždaromojo įtaiso (klinketo) iki kito, tūris.

5. Kiekvienam rezervuarui arba panašių rezervuarų grupei, centimetrais arba decimetrais sužymėta tūrio lentelė, į kurią įtraukta nuoroda apie visuminį atskaitos aukštį H ir apie galiojimo laiką ir, jeigu pateikta, milimetrais sužymėta interpoliacijos lentelė.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMO PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

KALIBRAVIMO LENTELĖS PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------