31969L0060Oficialusis leidinys L 048 , 26/02/1969 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1969(I) p. 0044
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1969(I) p. 0049
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 4 p. 0079
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 3 p. 0062
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 3 p. 0062
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 65 p. 0003
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 65 p. 0003


Tarybos direktyva

1969 m. vasario 18 d.

iš dalies keičianti 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą dėl prekybos javų sėkla

(69/60/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos dėl prekybos javų sėkla [2] nuostatas;

kadangi reikėtų išplėsti laikinąsias priemones ir leisti naudoti iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklą;

kadangi į direktyvą reikėtų įtraukti naujas javų rūšis ir nustatyti būtiniausius joms keliamus reikalavimus;

kadangi, jei valstybės narės teritorijoje paprastai nėra auginama tam tikrų rūšių sėkla ar ja prekiaujama, reikėtų numatyti Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto tvarka tos valstybės atleidimą nuo įpareigojimo taikyti šią direktyvą minėtoms rūšims;

kadangi reikėtų sušvelninti tam tikrus žymėjimo reikalavimus, keliamus ne tokius griežtus reikalavimus atitinkančiai sėklai, ir pakeisti etiketės spalvą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva dėl prekybos javų augalų sėkla iš dalies keičiama pagal toliau išdėstytus straipsnius.

2 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 dalies A punkte po žodžių "Oryza sativa L. – ryžis" įrašomi žodžiai "Phalaris canariensis L. – dryžutis".

2. 2 straipsnio 1 dalies C punkte po žodžių "kviečių spelta" ir 2 straipsnio 1 dalies E punkte po žodžių "rugių, kukurūzų" įrašomas kablelis ir žodžiai "dryžučio".

3. "a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;"

.

4. "a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;"

.

5. "a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos ar pirmosios reprodukcijos sertifikuotos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;"

.

6. "c) ne ilgesniu nei trejų metų nuo įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių šią direktyvą, įsigaliojimo pereinamuoju laikotarpiu nukrypdamos nuo 1 dalies E, F ir G punktų, gali sertifikuoti sėklą, tiesiogiai išaugintą iš valstybės narės pagal tuo metu veikiančią schemą oficialiai kontroliuojamos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos kaip ir elitinei sėklai, sertifikuotai pagal šios direktyvos principus; ši nuostata atitinkamai taikoma pirmosios reprodukcijos sertifikuotai sėklai, minimai 1 dalies G punkte."

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies b punkte išbraukiamas žodis "kukurūzų".

4 straipsnis

8 straipsnio 1 dalyje žodis "partijomis" pakeičiamas žodžiu "siuntomis".

5 straipsnis

"2. Pakuotės, kurios buvo oficialiai uždarytos, vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos tik oficialiai. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 10 straipsnio 1 dalį būtinoje etiketėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija."

6 straipsnis

"b) jos turėtų tokios pat spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies a punkto 3, 4 ir 5 papunkčius; šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės."

7 straipsnis

"15 straipsnis

1. Valstybės narės numato, kad javų sėklą, išaugintą tiesiogiai iš elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuri yra sertifikuota vienoje valstybėje narėje, o nuimta kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, būtų galima sertifikuoti elitinę sėklą arba sertifikuotą pirmosios reprodukcijos sėklą išauginusioje valstybėje, jei atliktas sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus reikalavimus, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus.

2. 1 dalis vienodai taikoma sertifikuotos sėklos, išaugintos tiesiogiai iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri gali atitikti ir, kaip rodo oficialus tyrimas, atitinka I ir II prieduose nustatytus elitinei sėklai keliamus reikalavimus, sertifikavimui."

8 straipsnis

16 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje nurodyta data pakeičiama "1970 m. liepos 1 d.".

9 straipsnis

17 straipsnio 2 dalyje žodžiai "tamsiai geltonos" pakeičiami žodžiu "rudos".

10 straipsnis

"23a straipsnis

Valstybės narės prašymu, kuris nagrinėjamas 21 straipsnyje numatyta tvarka, ta valstybė gali būti visiškai arba iš dalies atleista nuo įpareigojimo taikyti šią direktyvą tam tikroms sėklos rūšims, jei šių rūšių sėkla paprastai nėra auginama jos teritorijoje arba ja nėra prekiaujama."

11 straipsnis

I priedo 2 dalies A punkte po žodžio "rugiams" įrašomas žodis "dryžučiui" ir 4 papunktyje po žodžio "rugiai" – "dryžutis".

12 straipsnis

1. "Elitinės sėklos atveju, 500 gramuose leidžiamas vienas Claviceps purpurea fragmentas, o sertifikuotos sėklos atveju – 500 gramuose leidžiami trys Claviceps purpurea vienetai arba fragmentai."

2. II priedo (3) (A) a punkto bb ir cc papunkčių bei c punkto bb papunkčio septintoje skiltyje skaičius "5" pakeičiamas skaičiumi "7".

3. II priedo (3) (A) b punkto septinta skiltis pakeičiama taip:

a) prieš aa: žodžiai "1 raudona sėkla" pakeičiami žodžiais "2 raudonos sėklos";

b) prieš bb: skaičius "2" pakeičiamas skaičiumi "5";

c) prieš cc: skaičius "3" pakeičiamas skaičiumi "5".

4. II priedo (3) (A) d punkto aa papunkčio šeštoje skiltyje po "0" įrašomi žodžiai "(250 g)".

"e)Dryžutis | aa)elitinė sėkla | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena fatua, Avena sterilis |

| bb)sertifikuota sėkla | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana arba Lolium temulentum" |

5. 6. "C. Specialūs reikalavimai dėl didžiausio Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ir Lolium temulentum rūšių sėklos kiekio:

Viena Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ar Lolium temulentum sėkla 500 gramų mėginyje nelaikoma priemaiša, jei kitas mėginys nėra užkrėstas Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ir Lolium temulentum."

13 straipsnis

1. "1. "

EEB taisyklės ir standartai

"

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai."

2. Tačiau, etiketės, kuriose nurodoma pagal 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos dėl prekybos javų sėkla IV priedo A dalies a punkto 1 papunktį numatyta informacija, gali būti naudojamos ne ilgiau kaip iki 1970 m. birželio 30 dienos.

14 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1969 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

15 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1969 m. vasario 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. P. Buchler

[1] OL C 108, 1968 10 19, p. 30.

[2] OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66.

--------------------------------------------------