31966L0402Oficialusis leidinys 125 , 11/07/1966 p. 2309 - 2319
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1965-1966 p. 0125
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1965-1966 p. 0143
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 2 p. 0003
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 1 p. 0185
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 1 p. 0185
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 1 p. 0142
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 1 p. 0142


Tarybos direktyva

1966 m. birželio 14 d.

dėl prekybos javų sėkla

(66/402/EEB)

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi Europos ekonominės bendrijos žemės ūkyje javų auginimas užima svarbią vietą;

kadangi geri javų auginimo rezultatai didžia dalimi priklauso nuo tinkamos sėklos naudojimo; kadangi dėl to tam tikros valstybės narės buvo kuriam laikui apribojusios prekybą javų sėkla leisdamos prekiauti tik aukštos kokybės sėkla; kadangi jos sugebėjo pasinaudoti keletą dešimtmečių plėtojama sisteminga augalų selekcija, padėjusia sukurti pakankamai stabilias ir vienodas javų veislės, kurios savo savybėmis gali būti labai vertingos siekiant numatytų tikslų;

kadangi javų auginimas taps produktyvesnis Bendrijoje, jei pasirinktoms veislėms, kuriomis leidžiama prekiauti, valstybės narės taikys vienodas kuo griežtesnes taisykles;

kadangi vis dėlto prekybos apribojimus kai kurioms veislėms pateisinami tik tada, jei ūkininkas bus tikras, kad tikrai galės įsigyti tų veislių sėklos;

kadangi tam tikros valstybės narės šiuo tikslu taiko sertifikavimo schemas, skirtas veislės tapatumui ir grynumui užtikrinti vykdant oficialią kontrolę;

kadangi tokios schemos jau taikomos tarptautiniu lygiu; kadangi Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija rekomenduoja būtiniausius standartus, taikomus kukurūzų sėklos sertifikavimui Europos ir Viduržemio jūros šalyse; kadangi, be to, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija sukūrė tarptautinėje prekyboje esančių žolių sėklos veislių sertifikavimo schemą;

kadangi pageidautina sukurti vienodą Bendrijos sertifikavimo schemą, pagrįstą patirtimi, įgyta taikant tokias schemas;

kadangi tokia schema turėtų būti taikoma prekybai tiek kitų valstybių narių, tiek vidaus rinkose;

kadangi paprastai javų sėkla turėtų būti leidžiama prekiauti tik tada, jei ji oficialiai ištiriama ir pagal sertifikavimo taisykles sertifikuojama kaip elitinė sėkla ar sertifikuota sėkla; kadangi techninių terminų "elitinė sėkla" ir "sertifikuota sėkla" pasirinkimas grindžiamas jau egzistuojančia tarptautine terminologija;

kadangi javų sėklai, kuri nėra pateikiama į rinką dėl jos nedidelės ekonominės vertės, neturėtų būti taikomos Bendrijos taisyklės; kadangi valstybės narės turėtų išlaikyti teisę tokiai sėklai taikyti specialias nuostatas;

kadangi Bendrijos taisyklės neturėtų būti taikomos sėklai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis;

kadangi, siekiant pagerinti ne tik genetinę Bendrijos javų sėklos kokybę, bet ir jos išorinius požymius, reikėtų nustatyti tam tikrus analitinio grynumo, daigumo ir sveikatos reikalavimus;

kadangi, siekiant užtikrinti sėklos tapatumą, turi būti nustatytos Bendrijos pakavimo, mėginių ėmimo, uždarymo ir žymėjimo taisyklės; kadangi šiuo tikslu etiketėse turėtų būti nurodomi duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek ūkininkui informuoti, ir aiškiai įrodyti Bendrijos sertifikavimą;

kadangi tam tikroms valstybėms narėms specialiam naudojimui reikia įvairių rūšių sėklos mišinių; kadangi, siekiant atsižvelgti į šiuos poreikius, valstybėms narėms turėtų būti leista šiuos mišinius patvirtinti pagal tam tikrus reikalavimus;

kadangi siekdamos užtikrinti, kad prekiaujant būtų laikomasi tiek sėklos kokybės reikalavimų, tiek jos tapatumą užtikrinančių nuostatų, valstybės narės privalo numatyti tinkamas kontrolės priemones;

kadangi šiuos reikalavimus atitinkančiai sėklai, nepažeidžiant Sutarties 36 straipsnio, neturėtų būti taikomi jokie prekybos apribojimai, išskyrus numatytus Bendrijos taisyklėse, išskyrus atvejus, kai Bendrijos taisyklės numato leistinus nuokrypius dėl kenksmingų organizmų;

kadangi pirmajame etape, iki bus sudarytas bendrasis veislių katalogas, tarp leistinų apribojimų visų pirma turėtų būti valstybių narių teisė riboti prekybą leidžiant prekiauti tų veislių sertifikuota sėkla, kuri pasižymi ūkiniu vertingumu ir tinkamumu naudoti jų pačių teritorijoje;

kadangi tam tikromis sąlygomis sėkla, kuri kitoje šalyje yra padauginta iš valstybėje narėje sertifikuotos elitinės sėklos, turėtų būti pripažįstama lygiaverte toje valstybėje narėje padaugintai sėklai;

kadangi, kita vertus, reikėtų numatyti leidimą Bendrijoje prekiauti javų sėkla, išauginta trečiosiose šalyse, jei šiai sėklai bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kokios yra suteikiamos Bendrijoje oficialiai sertifikuotai sėklai, ir bus laikomasi Bendrijos taisyklių;

kadangi laikotarpiais, kai kyla sunkumų gaunant įvairių kategorijų sertifikuotos sėklos, turėtų būti leista laikinai prekiauti sėkla, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus;

kadangi, siekiant suderinti įvairiose valstybėse narėse taikomus techninius sertifikavimo metodus ir sudaryti sąlygas ateityje palyginti Bendrijoje sertifikuotą sėklą su sėkla iš trečiųjų šalių, valstybėse narėse reikėtų įrengti Bendrijos bandymų laukus, kad būtų galima atlikti kasmetinius sertifikuotos įvairių kategorijos sėklos a posteriori kontrolę;

kadangi Komisija reikėtų pavesti patvirtinti tam tikras priemones dėl šios direktyvos taikymo; kadangi, norint palengvinti siūlomų priemonių įgyvendinimą, turėtų būti numatyta valstybių narių ir Komisijos glaudaus bendradarbiavimo Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniame komitete tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma javų sėklai, parduodamai Bendrijoje.

2 straipsnis

1. A. Javai: šių rūšių augalai:

Avena sativa L. | Aviža |

Hordeum distichum L. | Dvieilis miežis |

Hordeum polystichum L. | Daugiaeilis miežis |

Oryza sativa L. | Ryžis |

Secale cereale L. | Rugys |

Triticum aestivum L. | Paprastasis kvietys |

Triticum durum L. | Kietasis kvietys |

Triticum spelta L. | Kvietys spelta |

Zea majs L. | Paprastasis kukurūzas |

B. Kukurūzų veislės, hibridai ir inbredinės linijos:

a) atvirai apsidulkinanti veislė: pakankamai vienoda ir stabili veislė;

b) inbredinė linija: pakankamai vienoda ir stabili linija, gaunama dirbtinio apvaisinimo būdu, derinamu su selekcija keliose paeiliui einančiose kartose, arba kitais lygiaverčiais būdais;

c) paprastasis hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš dviejų inbredinių linijų, ją nustato selekcininkas;

d) dvigubas hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš dviejų paprastųjų hibridų, ją nustato selekcininkas;

e) trigubo kryžminimo hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš inbredinės linijos ir iš paprastojo hibrido, ją nustato selekcininkas;

f) aukščiausios kombinacinės galios hibridas: pirmoji sukryžminimo karta, gauta sukryžminus inbredinę liniją arba paprastąjį hibridą ir atvirame ore apdulkinamą veislę, ją nustato selekcininkas;

g) tarpveislinis hibridas: pirmoji kryžminimo karta, gauta iš augalų, išaugintų iš dviejų atvirame ore apdulkintų veislių elitinės sėklos.

C. Elitinė sėkla (avižų, miežių, ryžių, kviečių, kviečių spelta, rugių): sėkla:

a) ruošiama selekcininkų pagal patvirtintus veislės palaikymo metodus;

b) skirta sertifikuotai sėklai, sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai arba sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

d) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

D. Elitinė sėkla (kukurūzų):

1) Elitinė atvirame ore apsidulkinančių veislių sėkla: sėkla:

a) ruošiama selekcininkų pagal patvirtintus veislės palaikymo metodus;

b) skirta šios veislės sertifikuotai sėklai, aukščiausios kombinacinės galios arba tarpveisliniams hibridams auginti;

c) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

d) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

2) Elitinė imbredinės linijos sėkla: sėkla

a) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

b) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

3) Paprastųjų hibridų elitinė sėkla: sėkla:

a) skirta dvigubo ir trigubo kryžminimo bei aukščiausios kombinacinės galios hibridams auginti;

b) pagal 4 straipsnio nuostatas I ir II prieduose atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

c) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

E. Sertifikuota sėkla (rugių, kukurūzų): sėkla:

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos;

b) skirtos kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai, bei

d) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

F. Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, ryžių, kviečių, kviečių spelta): tai sėkla:

a) tiesiogiai išauginta iš tam tikros veislės elitinės sėklos;

b) skirta sertifikuota antrosios reprodukcijos sėklai auginti arba kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai, bei

d) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

G. Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, ryžių, kviečių, kviečių spelta): sėkla:

a) tiesiogiai išaugintos iš tam tikros veislės elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos;

b) skirta kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai, bei

d) atitinkanti pirmiau nurodytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą.

H. Oficialios priemonės: priemonės, kurių imasi:

a) valstybinės valdžios institucijos arba

b) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe, arba

c) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo, jei tokios priemonės b ir c punktuose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

2) Valstybės narės gali:

a) elitinės sėklos kategorijai priskirti kelias reprodukcijas ir suskirstyti šią kategoriją pagal reprodukcijas;

b) numatyti, kad sertifikavimo metu nebūtų atliekami visų partijų oficialūs daigumo ir analitinio grynumo tyrimai, jei nekyla abejonių, ar sėkla šiais aspektais atitinka II priede išdėstytus reikalavimus.

3 straipsnis

1. Valstybės narės numato, kad javų sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla", "sertifikuota sėkla" ir "sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla" arba "sertifkuota antrosios reprodukcijos sėkla" ir neatitinka II priede išdėstytų reikalavimų.

2. Sertifikavimui ir pardavimui valstybės narės nustato visų rūšių elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos didžiausią leistiną drėgmės kiekį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs sėklos tyrimai būtų atliekami pagal dabartinius tarptautinius metodus, jei tokie metodai egzistuoja.

4. Valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, taikomas:

a) selekcinei sėklai;

b) bandymams arba mokslo tikslams;

c) selekciniam darbui;

d) išaugintai sėklai, parduodamai perdirbimui, jei užtikrinamas sėklos tapatumas.

4 straipsnis

1. Tačiau valstybės narės, nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų:

a) gali leisti oficialiai sertifikuoti ir parduoti elitinę sėklą, kuri neatitinka II priede išdėstytų daigumo reikalavimų; šiuo tikslu imamasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį jis nurodo specialioje etiketėje kartu su savo pavadinimu ar pavarde, adresu bei sėklos partijos referenciniu numeriu parduodamas sėklą;

b) kad būtų galima greitai įsigyti kukurūzų sėklos, nors dar nebaigtas oficialus tyrimas, skirtas patikrinti, ar sėkla atitinka I priede išdėstytus daigumo reikalavimus, gali leisti oficialiai sertifikuoti ir parduoti pirmajam pirkėjui sėklą, priklausančią kategorijoms "elitinė sėkla" arba "sertifikuota sėkla". Sertifikuojama tik pateikus parengtinio sėklos analitinio tyrimo pažymą, jeigu nurodomas pirmojo gavėjo pavadinimas ar pavardė ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų parengtiniu tyrimu nustatytą daigumą; šis daigumas nurodomas specialioje etiketėje kartu su tiekėjo pavadinimu ar pavarde, adresu ir partijos referenciniu numeriu parduodant sėklą.

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, jeigu 15 straipsnyje nenumatytos kitokios sėklos dauginimo už Bendrijos ribų nuostatos.

2. Prekiaujant kukurūzų sėkla, valstybės narės gali leisti, kad jų daigumas būtų sumažintas iki 85 % minimalaus daigumo, kaip nurodyta II priede.

5 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus jų teritorijoje išaugintos sėklos sertifikavimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

6 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė sudaro oficialiai leistų sertifikuoti jos teritorijoje javų veislių sąrašą.

2. Veislė yra tinkama sertifikuoti tik tada, jei oficialiais arba oficialiai kontroliuojamais tyrimais arba tyrimais, ypač a posteriori kontrole, atliekamais dvejus metus iš eilės, o rugiams ar atvirai apsidulkinantiems kukurūzams – trejus metus iš eilės, nustatoma, kad:

a) avižų, miežių, ryžių, kviečių ir kviečių spelta veislės yra pakankamai vienodos ir stabilios; sąraše nurodomos pagrindinės morfologinės arba fiziologinės savybės, pagal kurias gali būti atpažįstama tokia veislė;

b) rugių ir atvirai apsidulkinančių kukurūzų veislės yra pakankamai vienodos ir stabilios; sąraše nurodomos pagrindinės morfologinės arba fiziologinės savybės, pagal kurias gali būti viena nuo kitos atskiriamos augalų veislės, gautos tiesiogiai iš sėklos, priklausančios kategorijai "sertifikuota sėkla";

c) hibridinių kukurūzų veislių inbredinės linijos yra pakankamai vienodos ir stabilios, o veislė yra selekcininko vykdytų kryžminimų rezultatas; sąraše nurodomos pagrindinės morfologinės arba fiziologinės savybės, pagal kurias gali būti atpažįstamos augalų veislės, gautos tiesiogiai iš sėklos, priklausančios kategorijai "sertifikuota sėkla". Jeigu hibridų genealoginiai komponentai arba dėl sintetinių ir panašių veislių reikalaujama sertifikuoti elitinę sėklą, turi būti nurodyta tokių komponentų pagrindinės morfologinės arba fiziologinės savybės.

3. Sertifikuojant hibridines arba sintetines veisles, institucijos, atsakingos už sėklos pripažinimą ir sertifikavimą, informuojamos apie genealoginius komponentus. Valstybės narės užtikrina, kad tyrimo rezultatai ir genealoginių komponentų aprašymas, selekcininkui reikalaujant, būtų įslaptinti.

4. Pripažintos veislės yra sistemingai oficialiai tikrinamos. Jei nebesilaikoma kurio nors tinkamumo sertifikavimui reikalavimo, pripažinimas panaikinamas, o veislė išbraukiama iš sąrašo. Jei pasikeičia viena ar daugiau antrinių atvirai apsidulkinančių kukurūzų ar ryžių veislės savybių, nedelsiant turi būti atitinkamai pakeistas ir jos aprašymas sąraše.

5. Šie sąrašai ir padaryti jų pakeitimai nedelsiant siunčiami Komisijai, kuri juos perduoda kitoms valstybėms narėms.

7 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad siekiant patikrini kukurūzų veisles ir inbredines linijas bei ištirti sertifikavimui skirtą sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai pagal atitinkamus metodus.

2. Sertifikavimui skirtos sėklos ištyrimui mėginiai imami iš vienodų partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris nurodyti III priede.

8 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad visų rūšių elitinė sėkla ir sertifikuota sėkla būtų prekiaujam tik pakankamai vienodomis partijomis ir uždarytose pakuotėse, turinčiose uždarymo įtaisą ir pažymėtose pagal 9 ir 10 straipsnius.

2. Valstybės narės prekybai galutiniam naudotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

9 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad visų kategorijų elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos pakuotės būtų oficialiai uždaromos taip, kad atidarant pakuotę uždarymo įtaisas būtų sugadinamas ir pakuotės nebūtų galima uždaryti iš naujo.

2. Pakuotės iš naujo uždaroma tik oficialiai. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 10 straipsnio 1 dalį būtinoje etikėje nurodomas uždarymo faktas, naujo uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

10 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad visų rūšių elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete viena iš oficialių Bendrijos kalbų pagal IV priede išdėstytas specifikacijas; etiketė pritvirtinama oficialiu uždarymo įtaisu; elitinei sėklai naudojamos baltos, sertifikuotai sėklai ir sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai – mėlynos, o sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai – raudonos spalvos etiketės; parduodant sėklą kitose valstybėse narėse, etiketėje nurodoma oficialaus uždarymo data; jei, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalyje, elitinė sėkla arba kukurūzų sėkla neatitinka I priede išdėstytų daigumo reikalavimų, tai turi būti nurodyta etiketėje;

b) oficialus dokumentas turėtų tokios pat spalvos kaip ir etiketė. Jame turėtų būti nurodyta tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedą; šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės.

2. Valstybės narės gali:

a) reikalauti, kad visais atvejais oficialaus uždarymo data būtų nurodyta etiketėje;

b) mažomis pakuotėmis numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies.

11 straipsnis

Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei reikalauti, kad 4 straipsnyje nenumatytais atvejais visų rūšių elitinės ir sertifikuotos sėklos pakuotės, nepriklausomai nuo to, ar sėkla išauginta toje valstybėje, ar importuota, būtų paženklintos tiekėjo etikete, jei sėklą ketinama parduoti tos valstybės teritorijoje.

12 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį visų kategorijų elitinės sėklos arba sertifikuotos sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės arba jos viduje.

13 straipsnis

1. Valstybės narės gali leisti prekiauti įvairių rūšių javų sėklos mišiniais, jei mišinio sudėtinės dalys, prieš jas sumaišant, atitiko joms taikomas pardavimo taisykles.

2. Taikomos 8, 9, ir 11 straipsnių nuostatos bei 10 straipsnio nuostatos, išskyrus tai, kad sėklos mišiniai ženklinami žalios spalvos etikete.

14 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad visų kategorijų elitinei sėklai ir sertifikuotai sėklai, kuri yra oficialiai sertifikuota ir kurios pakuotės buvo oficialiai pažymėtos bei uždarytos pagal šią direktyvą, nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jų savybių, tyrimo sąlygų, žymėjimo ir uždarymo nei nustatyti šioje direktyvoje.

2. Valstybės narės gali:

a) apriboti prekybą avižų, miežių, ryžių, kviečių arba kviečių spelta sėkla leisdama prekiauti tik sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla;

b) iki bus sudarytas bendrasis veislių katalogas, bet ne vėliau kaip iki 1970 m. sausio 1 d., apriboti prekybą javų sėkla leisdama prekiauti tik tomis veislėmis, kurios yra įtrauktos į nacionalinį sąrašą, pagrįstą jų ūkiniu vertingumu ir tinkamumu naudoti toje teritorijoje; tiek iš kitų valstybių narių įsigytoms, tiek vietinėms veislėms taikomos tos pačios įtraukimo į sąrašą sąlygos.

15 straipsnis

Valstybės narės numato, kad javų sėkla, išauginta tiesiogiai iš elitinės sėklos arba iš sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuri yra sertifikuota vienoje valstybėje narėje, o nuimta kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, būtų laikoma lygiaverte sertifikuotai sėklai arba sertifikuotai pirmosios ar antrosios reprodukcijos sėklai, išaugintai iš elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, nuimtos elitinę sėklą arba sertifikuotą pirmosios reprodukcijos sėklą išauginusioje valstybėje, jei atliktas sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus reikalavimus, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede nustatytus sertifikuotai sėklai ar sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai keliamus reikalavimus.

16 straipsnis

1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 15 straipsnyje numatytu atveju trečiojoje šalyje atliktas aprobavimas atitinka I priede nustatytus reikalavimus;

b) javų sėkla, nuimta trečiojoje šalyje, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertė elitinei sėklai, sertifikuotai sėklai arba sertifikuotai pirmosios ar antrosios reprodukcijos sėklai, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

2. Kol Taryba priims 1 dalyje numatytą sprendimą, valstybės narės turi teisę pačios priimti tuos sprendimus. Ši teisė nustoja galioti 1969 m. liepos 1 dieną.

17 straipsnis

1. Siekdama panaikinti laikinus bendro pobūdžio visų rūšių elitinės sėklos arba sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius vienoje ar keliose valstybėse narėse, kurių negalima įveikti Bendrijoje, Komisija 21 straipsnyje numatyta tvarka įgalioja vieną ar kelias valstybes nares tam tikrą laikotarpį, kurį turi nustatyti Komisija, leisti prekiauti sėkla, priklausančia kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

2. Bet kurios konkrečios veislės arba inbredinių linijų sėklos kategorija ženklinama būtent tai kategorijai numatyta oficialia etikete; visais kitais naudojama tamsiai geltonos spalvos etiketė. Etiketėje visada nurodoma, kad ši sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

18 straipsnis

Ši direktyva netaikoma javų sėklai, kai nurodoma, kad ji yra skirta eksportui į trečiąsias šalis.

19 straipsnis

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad pardavimo metu javų sėkla būtų oficialiai kontroliuojama, bent jau imant kontrolinius mėginius siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

20 straipsnis

1. Bendrijos bandymų laukai įrengiami Bendrijoje, kad būtų galima atlikti kasmetinę tyrimams atrinktų visų rūšių elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos mėginių a posteriori kontrolę; šiuos laukus tikrina 21 straipsnyje minimas Komitetas.

2. Pirmajame tokių lyginamųjų tyrimų etape suderinami techniniai sertifikavimo metodai, kad būtų galima gauti lygiaverčius rezultatus. Pasiekus šį tikslą, kasmet parengiamos metinės tokių lyginamųjų tyrimų pažangos ataskaitos, kurios konfidencialiai siunčiamos valstybėms narėms bei Komisijai. 12 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija nustato pirmosios ataskaitos pateikimo dieną.

3. 21 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija imasi reikiamų priemonių lyginamiesiems tyrimams atlikti. Taip pat gali būti atliekami javų sėklos, išaugintos trečiosiose šalyse, lyginamieji tyrimai.

21 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje numatytos tvarkos, pirmininkas savo iniciatyva ar valstybės narės atstovo prašymu klausimus perduoda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui (toliau – "Komitetas"), įsteigtam 1966 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimu [2].

2. Komitete valstybių narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl šių priemonių pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonės tvirtinamos dvylikos balsų dauguma.

4. Komisija patvirtina priemones, kurių imamasi nedelsiant. Tačiau, kai šios priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie taip praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo tokio pranešimo dienos.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma per vieną mėnesį gali priimti kitokį sprendimą.

22 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, pateisinamų dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos.

23 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1968 m. liepos 1 d., įgyvendina 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, o ne vėliau kaip 1969 m. liepos 1 d. – visas kitas šios direktyvos ir jos priedų nuostatas. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

24 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1966 m. birželio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Werner

[1] OL 109, 1964 7 9, p. 1760/64.

[2] OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Pasėlių sertifikavimo reikalavimai

1. Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės. Šis reikalavimas atitinkamai taikomas kukurūzų inbredinėms linijoms.

2. Atliekama ne mažiau toliau nurodytų oficialių aprobavimų:

A.Avižoms, miežiams, ryžiams, kviečiams, kviečiams spelta ir rugiams | 1 |

B.Kukurūzams jų žydėjimo metu:

a)atvirai apsidulkinančioms veislėms | 1 |

b)auginant hibridinių veislių sertifikuotą sėklą | 3 |

c)auginant paprastųjų hibridų elitinę sėklą | 4 |

d)inbredinių linijų | 4 |

3. Laukas įdirbamas taip, o pasėliai yra tokio augimo tarpsnio, kad būtų galima tinkamai patikrinti jų tapatumą ir veislės grynumą bei sveikumo laipsnį, o auginant kukurūzus – inbredinės linijos tapatumą ir veislės grynumą bei pašalinti vyriškus žiedynus auginant hibridinių veislių sėklą.

4. Rugiai ir kukurūzai nuo kitų veislių ar tų pačių rūšių inbredinių linijų pasėlių ir nuo tos pačios veislės arba inbredinių linijų pasėlių, kurie neatitinka tos pačios kategorijos sėklos grynumo reikalavimų, auginami tokiais minimaliais atstumais:

| Elitinė sėkla | Sertifikuota sėkla |

a)Kukurūzai | 200 m | 200 m |

b)Rugiai | 300 m | 250 m |

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo nepageidaujamo pašalinio apdulkinimo.

5. Ligų, menkinančių sėklų vertę, ypač Ustilagineae, yra kuo mažiau.

6. Specialūs reikalavimai kukurūzams:

A. Augalų su aiškiais tipiškais nukrypimais nuo normos kiekis neviršija:

a)elitinei sėklai | 0,1 % |

b)auginamų hibridinių veislių sertifikuotai sėklai | 0,2 % |

c)auginamų atvirai apsidulkinančių veislių sėklai | 0,5 % |

B. Hibridinių veislių sėkla, kurios reprodukcinės savybės sumenkėjusios, moteriškos giminės tėvinių augalų, kurie, kaip nustatyta, jau yra išbarstę žiedadulkes, skaičius pasėliuose bet kurio oficialaus tyrimo metu turi neviršyti 1 %, o visų atliktų tyrimų metu – neviršyti 2 %.

C. Auginant hibridinių veislių sėklą, visi tėviniai augalai žydi beveik vienu metu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sėkla

1. Sėkla yra pakankamai tapačios ir grynos veislės. Šis reikalavimas atitinkamai taikomas kukurūzų inbredinėms linijoms.

2. Ligų, menkinančių sėklų vertę, yra kuo mažiau. 500 gramų sertifikuotos sėklos mėginyje leidžiami du Claviceps purpurea vienetai ar fragmentai.

3. A. Sėkla atitinka šiuos standartus:

| Analitinis grynumas |

Rūšis | Kategorija | Mažiausias veislės grynumas(%) | Mažiausias daigumas (% grynos sėklos) | Mažiausias analitinis grynumas (svorio % | Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (sėklos skaičius 500 gramų mėginyje) |

Iš viso | Kitų rūšių javai | Kitų rūšių augalai |

a)AvižosMiežiaiKviečiaiKviečiai spelta | aa)Elitinė sėkla | 99,9 | 85 | 98 | 4 | 1 | 3, įskaitant: Raphanus raphanistrum arba Agrostemma githago,Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana arba Lolium temulentum |

bb)Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla | 99,7 | 85 | 98 | 10 | 5 | 7, įskaitant: Raphanus raphanistrum arba Agrostemma githago,Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana arba Lolium temulentum |

cc)Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla | 99 | 85 | 98 | 10 | 5 | 7, įskaitant: Raphanus raphanistrum arba Agrostemma githago,Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana arba Lolium temulentum |

b)Ryžiai | aa)Elitinė sėkla | 99,9 | 80 | 98 | 4 | 1 raudona sėkla | 1 Panicum |

bb)Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla | 99,7 | 80 | 98 | 10 | 2 raudonos sėklos | 3 Panicum |

cc)Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla | 99 | 80 | 98 | 10 | 3 raudonos sėklos | 3 Panicum |

c)Rugiai | aa)Elitinė sėkla | | 85 | 98 | 4 | 1 | 3, įskaitant: Raphanus raphanistrum arba Agrostemma githago,Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana arba Lolium temulentum |

bb)Sertifikuota sėkla | | 85 | 98 | 10 | 5 | 7, įskaitant: Raphanus raphanistrum arba Agrostemma githago,Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana arba Lolium temulentum |

d)Kukurūzai | aa)Elitinė sėkla | | 90 | 98 | 0 | | |

bb)Sertifikuota hibridinių veislių sėkla | | 90 | 98 | 0 | | |

cc)Sertifikuota atvirai apsidulkinančių veislių sėkla | | 90 | 98 | 0 | | |

B. Ar veislės atitinka mažiausius grynumo reikalavimus, dažniausia tikrinama laukuose.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Didžiausias sėklos partijos svoris: | 20 metrinių tonų |

Mažiausias mėginio svoris: | 1000 gramų |

250 gramų kukurūzų inbredinės linijos |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------