2023 4 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/98


SUSITARIMU DĖL JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS IŠSTOJIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS ĮSTEIGTAME JUNGTINIAME KOMITETE PATEIKTA JUNGTINĖS KARALYSTĖS VIENAŠALĖ DEKLARACIJA

2023 m. kovo 24 d.

dėl Vindzoro sistemos akto (1) 18 straipsnyje numatyto demokratinio pritarimo mechanizmo

Jungtinė Karalystė pažymi, kad Vindzore paskelbtais bendrais sprendimais ketinama nustatyti keletą praktinių ir tvarių priemonių, kuriomis būtų galutinai pašalinti trūkumai ir aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir kurie atsirado įsigaliojus Protokolui dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas).

Jungtinė Karalystė pripažįsta, kaip svarbu užtikrinti, kad šie susitarimai visada būtų kuo plačiau remiami visoje Šiaurės Airijos bendruomenėje, atsižvelgiant į šalies pareigą laikytis 1998 m. balandžio 10 d. Didžiojo penktadienio, arba Belfasto, susitarimo, įskaitant vėlesnius jo įgyvendinimo susitarimus ir priemones bei visas jų dalis, ir atsižvelgiant į jos konkrečias pareigas gerbti abiejų bendruomenių tapatybę, etosą ir siekius. Todėl Vindzoro sistemos akto 18 straipsnyje nustatytas demokratinio pritarimo mechanizmas yra nuolatinė ir svarbi apsaugos priemonė, ir jį taikydama Jungtinė Karalystė savo vienašalėje deklaracijoje dėl pritarimo (2) nustatytomis aplinkybėmis yra įsipareigojusi pavesti atlikti nepriklausomą peržiūrą. Bet kokiomis tokiomis aplinkybėmis, nepriklausomai nuo to, ar po to, kai buvo pradėtas taikyti demokratinio pritarimo mechanizmas, ar vėliau, Jungtinė Karalystė įsipareigoja pateikti Jungtiniam komitetui peržiūros rekomendacijas, pripažindama Jungtinio komiteto atsakomybę pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 164 straipsnį apsvarstyti bet kokį rūpimą klausimą, susijusį su sritimi, kuriai taikoma Vindzoro sistema, ir ieškoti tinkamų būdų ir metodų, kaip užkirsti kelią problemoms, galinčioms kilti srityse, kurioms Vindzoro sistema taikoma.


(1)  Žr. Bendrą deklaraciją Nr. 1/2023.

(2)  Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Jos Didenybės Vyriausybės deklaracija dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nuostatos „Demokratinis pritarimas Šiaurės Airijoje“ veikimo.