14.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 225/53


SUSITARIMU DĖL JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS IŠSTOJIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2020

2020 m. birželio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos [2020/1022]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (1) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), ypač į jo 164 straipsnio 5 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Susitarimo dėl išstojimo 164 straipsnio 5 dalies d punktu pagal to Susitarimo 164 straipsnio 1 dalį įsteigtam Jungtiniam komitetui (toliau – Jungtinis komitetas) suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais iš dalies keičiamas tas Susitarimas, jeigu tokie pakeitimai yra būtini siekiant ištaisyti klaidas, užpildyti spragas ar pašalinti kitus trūkumus arba reaguoti į situacijas, kurios Susitarimo pasirašymo metu nebuvo numatytos, ir jeigu tokiais sprendimais nekeičiamos esminės to Susitarimo nuostatos. Remiantis Susitarimo dėl išstojimo 166 straipsnio 2 dalimi, Jungtinio komiteto priimti sprendimai Sąjungai ir Jungtinei Karalystei yra privalomi. Sąjunga ir Jungtinė Karalystė privalo įgyvendinti tokius sprendimus, kurie turi tokį patį teisinį poveikį kaip ir Susitarimas dėl išstojimo;

(2)

teisinio tikrumo sumetimais ir siekiant, kad atsispindėtų patikslinimai, kurie yra būtini dėl to, kad Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo data yra vėlesnė, nei iš pradžių numatyta, turėtų būti iš dalies pakeisti Susitarimo 135, 137, 143, 144 ir 150 straipsniai;

(3)

Susitarimo dėl išstojimo 145 straipsnyje nėra nuostatų, reglamentuojančių Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo dotacijas, kurios iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo suteiktos Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems paramos gavėjams. Todėl, siekiant pašalinti šį trūkumą ir užtikrinti teisinį tikrumą dėl teikiamų dotacijų, Susitarimo dėl išstojimo 145 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(4)

Susitarimo dėl išstojimo I priedo I dalis turėtų būti iš dalies pakeista įtraukiant du Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimus, kurie nebuvo pateikti Susitarimo dėl išstojimo I priedo I dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimas dėl išstojimo iš dalies keičiamas taip:

1)

135 straipsnio antraštėje žodžiai „2019 ir 2020 metų“ pakeičiami žodžiais „2020 metų“, o 1 dalyje žodžiai „2019 ir 2020 metais“ pakeičiami žodžiais „2020 metais“;

2)

137 straipsnio antraštėje ir 1 dalies pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „2019 ir“;

3)

143 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

antroje pastraipoje žodžiai „2019 m. liepos 31 d.“ pakeičiama žodžiais „2020 m. liepos 31 d.“;

b)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Sąjungos konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, susijusiose su 2020 m., nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. iš antros pastraipos b punkte nurodytų atidėjinių atlikti mokėjimai atskleidžiami dėl tų pačių finansinių operacijų, kurios nurodytos šioje dalyje, tačiau sprendimai dėl kurių priimti šio Susitarimo įsigaliojimo dieną arba vėliau.“;

4)

144 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai „2019 m. liepos 31 d.“ pakeičiami žodžiais „2020 m. liepos 31 d.“;

5)

145 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Kiek tai susiję su prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtu Protokolu Nr. 37 įsteigto Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo projektais, kurie vykdomi pagal susitarimus dėl dotacijų, pasirašytus iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, po pereinamojo laikotarpio pabaigos taikytina Sąjungos teisė toliau taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje iki projektų užbaigimo. Taikytina Sąjungos teisė visų pirma apima toliau nurodytas nuostatas ir bet kuriuos tų nuostatų pakeitimus, nepriklausomai nuo pakeitimo priėmimo, įsigaliojimo ar taikymo dienos:

a)

Tarybos sprendimus 2003/76/EB, 2003/77/EB ir 2008/376/EB;

b)

138 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytus aktus.“;

6)

150 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

ketvirtame sakinyje žodžiai „gruodžio 15 d.“ pakeičiami žodžiais „spalio 15 d.“, o žodžiai „2019 m.“ pakeičiami žodžiais „2020 m.“;

ii)

penktame sakinyje žodžiai „2030 m. gruodžio 15 d.“ pakeičiami žodžiais „2031 m. spalio 15 d.“;

b)

8 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje žodžiai „2019 m.“ pakeičiami žodžiais „2020 m.“;

ii)

antros pastraipos pirmame sakinyje žodžiai „2020 m.“ pakeičiami žodžiais „2021 m.“;

7)

Susitarimo dėl išstojimo I priedo I dalis papildoma šiais aktais:

skirsnyje „Elektroninis keitimasis duomenimis (E serija)“: Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimas Nr. E7 dėl praktinės bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis tvarkos, kol valstybėse narėse bus visiškai įgyvendinta elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema,

skirsnyje „Išmokos šeimai (F serija)“: Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimas Nr. F3 dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnyje pateikto diferencinio priedo apskaičiavimo metodo aiškinimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 12 d.

Jungtinio komiteto vardu

Bendrapirmininkiai

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.