2020 12 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 445/5


JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO TAIKAUS IR SAUGAUS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE


Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybė (toliau – Jungtinė Karalystė) ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) (toliau – Bendrija), toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad 2020 d. sausio 24 d. Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga (Sąjunga) ir Bendrija sudarė Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Susitarimas dėl išstojimo) ir kad tuo remdamasi 2020 m. sausio 31 d. 23.00 suderintuoju pasaulio laiku ir 00.00 Vidurio Europos laiku Jungtinė Karalystė išstojo iš Sąjungos;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Susitarimo dėl išstojimo IX antraštinėje dalyje aptarti su Euratomu susiję atsiskyrimo klausimai;

PAŽYMĖDAMOS, kad Sąjunga ir Jungtinė Karalystė susitarė dėl Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai, kuria turi būti vadovaujamasi po Jungtinės Karalystės išstojimo;

PRIPAŽINDAMOS Bendrijos ir Jungtinės Karalystės integracijos branduolinės energetikos srityje mastą;

PRIPAŽINDAMOS, kad Jungtinė Karalystė, Bendrija ir jos valstybės narės pasiekė panašų aukštą branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams lygį, numatytą atitinkamuose jų įstatymuose ir kituose teisės aktuose dėl branduolinės saugos garantijų ir branduolinio saugumo, visuomenės sveikatos, branduolinės saugos, radiacinės saugos, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir aplinkos apsaugos;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į Jungtinės Karalystės ryžtą plėtoti ir plačiau naudoti branduolinę energiją, kaip savo diversifikuoto ir mažaanglio energijos rūšių derinio dalį;

SIEKDAMOS numanomu ir praktiniu būdu parengti ilgalaikę bendradarbiavimo dėl branduolinės energijos naudojimo taikiems ir su sprogdinimu nesusijusiems tikslams tvarką, kurioje būtų atsižvelgta į jų atitinkamų branduolinės energijos programų poreikius ir kuri palengvintų prekybą, mokslinius tyrimus, plėtrą ir kitą Jungtinės Karalystės ir Bendrijos bendradarbiavimo veiklą,

PRIPAŽINDAMOS, kad Jungtinei Karalystei ir Bendrijai naudingas jų bendradarbiavimas branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams srityje;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Šalių įsipareigojimą užtikrinti, kad taikiems tikslams skirtos branduolinės energijos plėtra ir naudojimas tarptautiniu mastu padėtų siekti branduolinio ginklo neplatinimo tikslo;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Jungtinės Karalystės, Bendrijos ir jos valstybių narių paramą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) tikslams ir TATENA branduolinės saugos garantijų sistemai bei jų norą dirbti išvien siekiant užtikrinti jos nuolatinį veiksmingumą;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad Jungtinė Karalystė ir visos Bendrijos valstybės narės yra 1968 m. liepos 1 d. Vašingtone, Londone ir Maskvoje pasirašytos ir 1970 m. kovo 5 d. visuotinai įsigaliojusios Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalys;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Šalių paramą NPT tikslams ir jų norą skatinti, kad NPT laikytųsi visi;

PATVIRTINDAMOS Jungtinės Karalystės, Bendrijos ir jos valstybių narių tvirtą įsipareigojimą siekti branduolinio ginklo neplatinimo, be kita, griežtinti ir veiksmingai taikyti susijusias branduolinės saugos garantijas ir eksporto kontrolės tvarką, kurių laikantys vykdomas Jungtinės Karalystės ir Bendrijos bendradarbiavimas taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje;

PRIPAŽINDAMOS, kad Jungtinė Karalystė, kaip branduolinį ginklą turinti valstybė pagal NPT, savanoriškai prisijungė prie Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo dėl branduolinės saugos garantijų taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, atsižvelgiant į Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir to susitarimo papildomo protokolo, kurie abu priimti 2018 m. birželio 7 d. Vienoje (toliau kartu – Jungtinės Karalystės ir TATENA susitarimas dėl saugos garantijų priemonių);

PAŽYMĖDAMOS, kad branduolinės saugos garantijos taikomos visose Bendrijos valstybėse narėse ir pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (Euratomo sutartis), ir pagal Bendrijos, jos valstybių narių ir TATENA sudarytus susitarimus dėl saugos garantijų;

PRISIMINDAMOS tvirtą Jungtinės Karalystės, Bendrijos ir jos valstybių narių – 1980 m. kovo 3 d. Vienoje ir Niujorke priimtos ir 1987 m. vasario 8 d. visuotinai įsigaliojusios Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir tos konvencijos pakeitimo, priimto 2005 m. liepos 8 d. Vienoje ir bendrai įsigaliojusio 2016 m. gegužės 8 d. (toliau kartu – iš dalies pakeista CPPNM) šalių – ryžtą saugiai naudoti branduolines medžiagas;

PAŽYMĖDAMOS, kad Jungtinės Karalystės ir visų Bendrijos valstybių narių vyriausybės dalyvauja Branduolinių tiekėjų grupės veikloje;

PAŽYMĖDAMOS, kad reikėtų atsižvelgti į Jungtinės Karalystės ir kiekvienos Bendrijos valstybės narės Branduolinių tiekėjų grupėje prisiimtus įsipareigojimus;

PRIPAŽINDAMOS, kad šis Susitarimas nedaro poveikio 1970 m. kovo 4 d. Almele priimtam Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimui dėl bendradarbiavimo plėtojant ir naudojant dujų centrifūginį procesą, skirtą uranui sodrinti, ir 2005 m. liepos 12 d. Kardife priimtam Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimui dėl bendradarbiavimo centrifūginės technologijos srityje;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Jungtinė Karalystė, Bendrija ir jos valstybės narės remia tarptautines konvencijas dėl branduolinės saugos, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo, ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją ir pagalbos kilus pavojui;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Šalių įsipareigojimą saugiai naudoti branduolines medžiagas ir objektus bei apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, tarptautinės bendruomenės svarbą užtikrinant, kad branduolinės energijos naudojimas būtų saugus, gerai reglamentuotas ir nekenktų aplinkai, ir dvišalio bei daugiašalio bendradarbiavimo svarbą susitarimų dėl branduolinės saugos veiksmingumui ir tobulinimui;

PRIPAŽINDAMOS nuolatinio branduolinės saugos gerinimo principą ir abiejų Šalių lyderystę šioje srityje, be kita ko, skatinant laikytis aukštų standartų visame pasaulyje, ir pripažindamos, kad kiekvienai Šaliai svarbu išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį;

ATSIŽVELGDAMOS į branduolių dalijimosi ir branduolių sintezės mokslinių ir technologinių tyrimų reikšmę Šalims tiek energetikos, tiek ne energetikos prietaikų srityje ir Šalių abipusį interesą bendradarbiauti šioje srityje;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad pasirašiusi Susitarimą dėl sprendimo įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (1), Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant tarptautinį termobranduolinį eksperimentinį reaktorių (ITER) ir ateityje jį eksploatuojant; Bendrijos indėlis valdomas pasitelkus Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (Branduolių sintezės energetikos bendroji įmonė), įsteigtą Tarybos sprendimu 2007/198/Euratomas (2);

TURĖDAMOS OMENYJE, kad specialios sąlygos, kuriomis Jungtinė Karalystė dalyvauja ITER projekte ar kitoje veikloje per Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (F4E) ir asocijuotosios šalies teisėmis Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programoje, be kita ko, jos finansinis įnašas, yra apibrėžiamos atskirai;

PRIPAŽINDAMOS pagrindinį laisvo prekių, produktų ir kapitalo judėjimo principą bei specialistų laisvę įsidarbinti Bendrijos vidaus bendrojoje branduolinėje rinkoje;

PRIPAŽINDAMOS, kad šis Susitarimas turėtų atitikti pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimus Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus;

PAKARTODAMOS, kad Jungtinė Karalystė ir Bendrijos valstybės narės yra įsipareigojusios laikytis savo dvišalių susitarimų dėl taikaus branduolinės energijos naudojimo,

SUSITARĖ:

1 straipsnis.

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – pakloti Šalių bendradarbiavimo taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje pagrindą, remiantis abipusės naudos bei abipusiškumo principais ir nepažeidžiant kiekvienos iš Šalių atitinkamos kompetencijos.

2.   Pagal šį Susitarimą bendradarbiaujama tik taikiais tikslais.

3.   Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas, naudojami tik taikiais tikslais ir nenaudojami branduoliniams ginklams ar branduoliniams sprogstamiesiems įtaisams gaminti, branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų įtaisų moksliniams tyrimams ir plėtrai arba kariniais tikslais.

2 straipsnis.

Terminų apibrėžtys

Šiame susitarime:

(a)

kompetentinga institucija – tai:

i)

Jungtinės Karalystės atveju – Verslo, energetikos ir pramonės strategijos departamentas ir Branduolinės energetikos reguliavimo tarnyba;

ii)

Bendrijos atveju – Europos Komisija;

arba kita valdžios institucija, apie kurią atitinkama Šalis bet kuriuo metu raštu praneša kitai Šaliai;

(b)

įranga – NSG B priedo 1, 3, 4, 5, 6 ir 7 skirsniuose išvardyti objektai;

(c)

Branduolinių medžiagų perdavimo gairės – TATENA dokumente INFCIRC/254/Part 1 nustatytos ir kartais peržiūrimos gairės, kurias įgyvendina Šalys, nebent po konsultacijų Jungtiniame komitete būtų susitarta kitaip;

(d)

intelektinė nuosavybė – intelektinė nuosavybė, kaip nustatyta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Konvencijos dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo su pakeitimais, padarytais 1979 m. rugsėjo 28 d., 2 straipsnyje; ji gali apimti ir kitus Šalių abipusiškai nustatytus dalykus;

(e)

Jungtinis komitetas — pagal 19 straipsnį [Jungtinis komitetas] įsteigtas komitetas;

(f)

nebranduolinė medžiaga – nebranduolinė medžiaga, kaip apibrėžta NSG B priede;

(g)

NSG B priedas – Branduolinių medžiagų perdavimo gairių B priedas;

(h)

branduolinė medžiaga – žaliava arba speciali dalioji medžiaga, kaip apibrėžta 1956 m. spalio 23 d. Jungtinių Tautų būstinėje priimto ir 1957 m. liepos 29 d. įsigaliojusio TATENA statuto (TATENA statutas) XX straipsnyje. Bet kuris TATENA valdytojų tarybos pagal TATENA statuto XX straipsnį priimtas sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas žaliavomis arba specialiosiomis daliosiomis medžiagomis laikomų medžiagų sąrašas, pagal šį Susitarimą įsigalioja tik tada, jei abi Šalys su tuo sutinka po konsultacijų Jungtiniame komitete;

(i)

taikus tikslas apima branduolinių medžiagų, įskaitant per vieną ar daugiau procesų gautas branduolines medžiagas, nebranduolines medžiagas, įrangą ir technologiją, naudojimą tokiose srityse kaip elektros energijos ir šilumos gamyba, medicina, žemės ūkis ir pramonė, bet neapima nei branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamybos, tyrimų ar plėtros, nei jokių karinių tikslų. Kariniai tikslai neapima elektros energijos tiekimo karinei bazei iš elektros energijos tinklų arba karo ligoninės medicininiams tikslams skirtų radioaktyviųjų izotopų gamybos;

(j)

asmenys – fiziniai asmenys, įmonės ar kiti subjektai, kuriuos reglamentuoja atitinkamai Šalių teritorinėms jurisdikcijoms taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai, tačiau neįskaitant pačių šio Susitarimo Šalių;

(k)

technologija – technologija, kaip apibrėžta Branduolinių medžiagų perdavimo gairių A priede;

(l)

pereinamasis laikotarpis – pereinamasis laikotarpis, kaip apibrėžta Susitarime dėl išstojimo ir

(m)

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas – Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo,

jei nenustatyta kitaip, šiame Susitarime nuorodos į straipsnius yra nuorodos į šio Susitarimo straipsnius.

3 straipsnis.

Bendradarbiavimo branduoliniame sektoriuje aprėptis

1.   Pagal šį Susitarimą numatytas Šalių bendradarbiavimas dėl branduolinės energijos naudojimo taikiais tikslais gali apimti:

(a)

palankesnių sąlygų prekybai ir komerciniam bendradarbiavimui sudarymą;

(b)

branduolinių medžiagų, nebranduolinių medžiagų ir įrangos tiekimą;

(c)

technologijos perdavimą, įskaitant su šiuo straipsniu susijusios informacijos teikimą;

(d)

įrangos ir prietaisų viešąjį pirkimą;

(e)

galimybę naudotis ir naudojimąsi įranga ir įrenginiais;

(f)

saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, įskaitant geologinį laidojimą;

(g)

branduolinę saugą ir radiacinę saugą, įskaitant avarinę parengtį ir aplinkos radioaktyvumo lygio stebėseną;

(h)

branduolinės saugos garantijas ir fizinę saugą;

(i)

radioaktyviųjų izotopų ir spinduliuotės naudojimą žemės ūkyje, pramonėje, medicinoje ir moksliniuose tyrimuose; visų pirma siekiant kuo labiau sumažinti riziką, susijusią su medicininių radioaktyviųjų izotopų pasiūlos trūkumu, ir remti naujų technologijų ir gydymo būdų, kuriuose naudojami radioaktyvieji izotopai, kūrimą visuomenės sveikatos labui;

(j)

urano išteklių geologinį ir geofizinį žvalgymą, plėtrą, gavybą, tolesnį perdirbimą ir naudojimą;

(k)

taikaus branduolinės energijos naudojimo reguliavimo aspektus;

(l)

mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat

(m)

kitas su šio Susitarimo dalyku susijusias sritis, kurias gali abipusiškai nustatyti raštu Šalys po konsultacijų Jungtiniame komitete.

2.   1 dalyje nurodytose konkrečiose srityse prireikus gali būti bendradarbiaujama pagal Jungtinėje Karalystėje įsteigto juridinio asmens ir Bendrijoje įsteigto juridinio asmens susitarimus; tokiu atveju atitinkama kompetentinga institucija praneša kitai kompetentingai institucijai, kad toks juridinis asmuo yra tinkamai įgaliotas taip bendradarbiauti. Į visus tokius susitarimus įtraukiamos nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, jeigu tokių teisių yra arba jos sukuriamos.

4 straipsnis.

Bendradarbiavimo branduoliniame sektoriuje formos

3 straipsnyje [Bendradarbiavimo branduoliniame sektoriuje aprėptis] apibūdintas bendradarbiavimas gali būti šių formų, tačiau jomis neapsiriboja:

(a)

branduolinių medžiagų, nebranduolinių medžiagų, įrangos ir technologijos perdavimas;

(b)

keitimasis informacija abipusio intereso srityse, tokiose kaip branduolinės saugos garantijos, branduolinė sauga, radioaktyvumo lygis aplinkoje ir radioaktyviųjų izotopų tiekimas;

(c)

palankesnių sąlygų sudarymas darbuotojų ir ekspertų mainams, vizitams ir mokymui, įskaitant administracijos, mokslinių ir techninių darbuotojų profesinį ir specializuotą aukšto lygio mokymą;

(d)

simpoziumų ir seminarų rengimas;

(e)

keitimasis moksline ir technine informacija, pagalba ir paslaugomis, be kita ko, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos srityje;

(f)

bendrų projektų organizavimas ir dalyvavimas juose, bendrų įmonių ir atitinkamų dvišalių darbo grupių steigimas ar dvišalių tyrimų vykdymas;

(g)

palankesnių sąlygų sudarymas komerciniam bendradarbiavimui, susijusiam su branduolinio kuro ciklu, pavyzdžiui, branduolinio kuro ciklo paslaugų teikimas, įskaitant urano transformavimą ir izotopų sodrinimą, o

(h)

kitos bendradarbiavimo formos, kurias Šalys gali abipusiškai nustatyti raštu po konsultacijų Jungtiniame komitete.

5 straipsnis.

Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas

1.   Šis Susitarimas taikomas 2 dalyje nurodytiems objektams, nebent:

(a)

Šalys abipusiškai raštu nustato kitaip arba

(b)

taikoma 4 dalyje numatyta išimtis.

2.   1 dalyje nurodyti objektai:

(a)

branduolinės medžiagos, nebranduolinės medžiagos, įranga ar technologija, kurią viena Šalis ar atitinkami jai atstovaujantys asmenys tiesiogiai arba per trečiąjį asmenį perduoda kitai Šaliai ar atitinkamiems jai atstovaujantiems asmenims. Šias branduolines medžiagas, nebranduolines medžiagas, įrangą ar technologiją įvežus jas į Šalies gavėjos jurisdikcijai priklausančią teritoriją, joms pradedamas taikyti šis Susitarimas, jei Šalis tiekėja raštu informavo Šalį gavėją apie perdavimą, o Šalis gavėja raštu patvirtino, kad šiam objektui yra arba bus taikomas šis Susitarimas ir kad siūlomas gavėjas, jei tai nėra Šalis gavėja, pagal Šalies gavėjos teritorinę jurisdikciją yra įgaliotasis asmuo;

(b)

branduolinės medžiagos, nebranduolinės medžiagos ar įranga, naudojamos objektuose, kuriems taikomas šis Susitarimas arba kurie gali būti papildomai nustatyti pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose, arba pagamintos juos naudojant;

(c)

branduolinės medžiagos, nebranduolinės medžiagos, įranga ar technologija, kurioms, įsigaliojus šiam Susitarimui, taikomas šis Susitarimas kaip nustatyta laikantis procedūrų, nustatytų pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose, ir

(d)

kiti objektai, kuriuos abipusiškai nustato Šalys po konsultacijų Jungtiniame komitete.

3.   Objektams, kuriems taikomas šis Susitarimas, kaip nurodyta 1 dalyje, šio Susitarimo nuostatos taikomos tol, kol laikantis procedūrų, nustatytų pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose, nustatoma, kad:

(a)

šis objektas buvo pakartotinai perduotas už Šalies gavėjos teritorinės jurisdikcijos ribų pagal atitinkamas šio Susitarimo nuostatas;

(b)

branduolinių medžiagų atveju tokios medžiagos nebetinka naudoti jokiai 6 straipsnio [Saugos garantijos] 1 dalyje nurodytų branduolinės saugos garantijų atžvilgiu svarbiai branduolinei veiklai arba tokių branduolinių medžiagų praktiškai nebeįmanoma išgauti; siekdamos nustatyti, kada branduolinės medžiagos, kurioms taikomas šis Susitarimas, tampa nebetinkamos naudoti arba jų praktiškai nebeįmanoma išgauti siekiant jas perdirbti taip, kad jos būtų tinkamos naudoti kuriai nors saugos garantijų atžvilgiu svarbiai branduolinei veiklai, abi Šalys sutinka su tuo, ką pagal atitinkamo susitarimo dėl saugos garantijų nuostatas dėl saugos garantijų galiojimo nutraukimo nustato TATENA, kai ji yra to susitarimo Šalis;

(c)

nebranduolinių medžiagų ir įrangos atveju toks objektas nebetinka naudoti branduoliniams tikslams;

(d)

atitinkamam objektui nebetaikomas šis Susitarimas remiantis kriterijais, apibrėžtais pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose, arba

(e)

Šalys po konsultacijų Jungtiniame komitete abipusiškai raštu nustatė kitaip.

4.   Šis Susitarimas taikomas technologijai visose Bendrijos valstybėse narėse, išskyrus tas valstybes nares, kurias Bendrija nurodė rašytiniame pranešime Jungtinei Karalystei įsigaliojant šiam Susitarimui, jei tos valstybės narės pareiškė norą, kad šis Susitarimas nebūtų taikomas technologijai. Toks veiksmas nedaro poveikio Bendrijos teisės aktams, ypač taisyklėms, susijusioms su bendrąja branduoline rinka. Kiekviena valstybė narė, apie kurią buvo pranešta pagal šią dalį, padeda Bendrijos kompetentingai institucijai vykdyti įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, susijusius su technologijos perdavimu ir pakartotiniu perdavimu. Po konsultacijų Jungtiniame komitete šioje dalyje nurodytas pranešimas apie bet kurią atitinkamą valstybę narę gali bet kuriuo metu būti raštu atšauktas, jei ta valstybė narė pareiškė to pageidaujanti. Praktinė šios nuostatos įgyvendinimo tvarka nustatoma vadovaujantis pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtais administraciniais susitarimais.

6 straipsnis.

Saugos garantijos

1.   Branduolinėms medžiagoms, kurioms taikomas šis Susitarimas, taikomos šios sąlygos:

(a)

Bendrijoje – Euratomo branduolinės saugos garantijos pagal Euratomo sutartį ir TATENA branduolinės saugos garantijos pagal toliau nurodytus susitarimus dėl saugos garantijų su galimais jų patikslinimais bei pakeitimais ir laikantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo:

i)

1973 m. balandžio 5 d. Briuselyje priimtą ir 1977 m. vasario 21 d. įsigaliojusį Branduolinio ginklo neturinčių Bendrijos valstybių narių, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimą (TATENA dokumentas INFCIRC/193) ir 1978 m. liepos mėn. priimtą ir 1981 m. rugsėjo 12 d. įsigaliojusį Prancūzijos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimą (TATENA dokumentas INFCIRC/290) ir

ii)

remiantis TATENA dokumentu INFCIRC/540 (pataisytas) (Sugriežtinta saugos garantijų sistema, II dalis), 1998 m. rugsėjo 22 d. Vienoje pasirašytus ir 2004 m. balandžio 30 d. įsigaliojusius papildomus protokolus – TATENA dokumentai INFCIRC/193/Add.8 ir INFCIRC/290/Add.1;

(b)

Jungtinėje Karalystėje:

i)

nacionalinės kompetentingos institucijos įdiegta vidaus saugos garantijų sistema, ir

ii)

TATENA saugos garantijos pagal Jungtinės Karalystės ir TATENA susitarimą dėl saugos garantijų.

2.   Jeigu bet kurio iš 1 dalyje nurodytų susitarimų su TATENA taikymas Bendrijoje arba Jungtinėje Karalystėje dėl kokių nors priežasčių sustabdomas ar nutraukiamas, atitinkama Šalis nedelsdama sudaro susitarimą su TATENA, kuriame numatomas toks pat veiksmingumas ir aprėptis, kokie užtikrinami 1 dalies a arba b punktuose nurodytuose atitinkamuose susitarimuose dėl saugos garantijų, arba, jeigu tai neįmanoma:

(a)

Bendrija, kiek tai su ja susiję, taiko saugos garantijas, pagrįstas Euratomo saugos garantijų sistema, pagal kurią numatytas toks pat veiksmingumas ir aprėptis, kokius užtikrina 1 dalies a punkte nurodyti susitarimai dėl saugos garantijų, o Jungtinė Karalystė, kiek tai su ja susiję, taiko saugos garantijas, pagal kurias numatytas toks pat veiksmingumas ir aprėptis, kokius užtikrina 1 dalies b punkte nurodytas susitarimas dėl saugos garantijų;

(b)

arba, jeigu tai neįmanoma, Šalys sudaro susitarimus dėl saugos garantijų taikymo, kuriuose numatomas toks pat veiksmingumas ir aprėptis, kokius užtikrina 1 dalies a arba b punkte nurodyti susitarimai dėl saugos garantijų.

3.   Abi Šalys susitaria atitinkamai savo jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje įgyvendinti patikimą ir veiksmingą branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemą, kuria siekiama užtikrinti, kad branduolinė medžiaga, kuriai taikomas šis Susitarimas, nebūtų naudojama kitiems nei numatytiems taikiems tikslams. Priežiūra, įskaitant įrenginių, kuriuose laikomos branduolinės medžiagos, kurioms taikomas šis Susitarimas, patikrinimus, vykdoma taip, kad atitinkamos kompetentingos institucijos galėtų padaryti nepriklausomas išvadas ir prireikus paprašyti imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų bei stebėti tokius veiksmus.

7 straipsnis.

Fizinė apsauga

1.   Fizinės saugos priemonės visada taikomos tokiu lygmeniu, kuris atitinka bent Branduolinių medžiagų perdavimo gairių C priede nustatytus kriterijus. Taikydamos fizinės saugos priemones, Jungtinė Karalystė, o, kai tinka, Europos Komisijos atstovaujama Bendrija ir Bendrijos valstybės narės remiasi ne tik šiuo dokumentu, bet ir į savo įsipareigojimais, prisiimtais pagal iš dalies pakeistą CPPNM, įskaitant visus kiekvienai Šaliai galiojančius jos pakeitimus, ir TATENA INFCIRC/225/Rev.5 (Branduolinės saugos rekomendacijos dėl branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos) rekomendacijomis, įskaitant visas patikslintas redakcijas, nebent Šalys po konsultacijų Jungtiniame komitete abipusiškai nustato kitaip.

2.   Branduolinių medžiagų gabenimui taikomos iš dalies pakeistos CPPNM nuostatos, įskaitant visus kiekvienai Šaliai galiojančius jos pakeitimus, ir TATENA Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklės (TATENA saugos standartų serija Nr. TS-R-1), įskaitant visas patikslintas redakcijas, nebent Šalys po konsultacijų Jungtiniame komitete abipusiškai nustato kitaip.

8 straipsnis.

Branduolinė sauga

1.   Bendrija ir Jungtinė Karalystė yra 1994 m. birželio 17 d. Vienoje priimtos ir 1996 m. spalio 24 d. įsigaliojusios Branduolinės saugos konvencijos (TATENA dokumentas INFCIRC/449), 1997 m. rugsėjo 5 d. Vienoje priimtos ir 2001 m. birželio 18 d. įsigaliojusios Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos (TATENA dokumentas INFCIRC/546), 1986 m. rugsėjo 26 d. Vienoje priimtos ir 1987 m. vasario 26 d. įsigaliojusios Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui (TATENA dokumentas INFCIRC/336) ir 1986 m. rugsėjo 26 d. Vienoje priimtos ir 1986 m. spalio 27 d. įsigaliojusios Konvencijos dėl greito pranešimo apie branduolinę avariją (TATENA dokumentas INFCIRC/335) šalys. Bet kuris minėtų konvencijų pakeitimas taikomas šiam Susitarimui, išskyrus atvejus, kai kuri nors Šalis raštu praneša kitai Šaliai, kad ji pakeitimui nepritaria. Bendrija, jos valstybės narės ir Jungtinė Karalystė patvirtino 2015 m. vasario 9 d. priimtą Vienos deklaraciją dėl branduolinės saugos (IAEA INFCIRC/872).

2.   Šalys pripažįsta tarptautinio bendradarbiavimo svarbą užtikrinant veiksmingą branduolinės saugos tvarką ir, pripažindamos abiejų Šalių lyderystę šioje srityje, bendradarbiaudamos nuolat tobulina tarptautinius branduolinės saugos standartus ir konvencijas bei jų įgyvendinimą.

3.   Pripažindama nuolatinio branduolinės saugos gerinimo principą ir kiekvienos Šalies teisę įgyvendinti branduolinės saugos standartus ir neatsilikdama nuo teisiškai privalomų tarptautinių branduolinės saugos standartų pokyčių nė viena Šalis nesilpnina ir nemažina apsaugos iki lygio, kuris nesiektų apsaugos standartuose numatyto ir užtikrinant jų vykdymą pasiekiamo lygio, kurį abi Šalys pasiekė pereinamojo laikotarpio pabaigoje branduolinės saugos, radiacinės saugos, saugaus radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo, saugaus branduolinių medžiagų vežimo ir avarinės parengties bei reagavimo srityse.

4.   Šalys toliau bendradarbiauja, palaiko reguliarius ryšius ir dalijasi informacija klausimais, susijusiais su branduoline sauga, radiacine sauga, avarine parengtimi ir reagavimu bei panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, įskaitant, kai tinka, tarptautinių tarpusavio vertinimų rezultatus.

5.   Šalys toliau bendradarbiauja klausimais, kuriems skirtos:

(a)

įdiegtos Bendrijos radioaktyvumo lygio aplinkoje stebėsenos ir keitimosi informacija apie tai sistemos, įskaitant:

i)

Europos bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistemą (ECURIE) ir

ii)

Europos radiologinių duomenų mainų platformą (EURDEP);

(b)

įsteigtos branduolinės saugos ekspertų patariamosios grupės, įskaitant Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupę, ir

(c)

bet kurios kitos Bendrijos sistemos ar grupės, dėl kurių Šalys gali susitarti per savo kompetentingas institucijas.

Bendrija per savo kompetentingą instituciją gali pakviesti Jungtinę Karalystę kaip trečiąjį asmenį dalyvauti šiose sistemose ir grupėse.

9 straipsnis.

Perdavimas, pakartotinis perdavimas ir prekybos lengvinimas

1.   Bet koks branduolinių medžiagų, nebranduolinių medžiagų, įrangos ar technologijos perdavimas vykdant bendradarbiavimo veiklą pagal šį Susitarimą atliekamas laikantis atitinkamų Bendrijos, Bendrijos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės tarptautinių įsipareigojimų dėl branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams, išvardytų 6 straipsnyje [Saugos garantijos] ir 7 straipsnyje [Fizinė sauga], ir įsipareigojimų, kuriuos atskiros Bendrijos valstybės narės ir Jungtinė Karalystė prisiėmė Branduolinių tiekėjų grupėje, kaip nurodyta Branduolinių medžiagų perdavimo gairėse.

2.   Šalys palengvina prekybą objektais, kuriems taikomas šis Susitarimas, tarpusavyje arba tarp atitinkamose Šalių teritorijose įsisteigusių asmenų, atsižvelgdamos į abipusius gamintojų, branduolinio kuro ciklo sektoriaus, viešųjų paslaugų teikėjų ir vartotojų interesus.

3.   Šalys, kiek praktiškai įmanoma, padeda viena kitai, kai kuri nors iš Šalių arba asmenys Bendrijoje ar Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausantys asmenys vykdo branduolinių medžiagų, nebranduolinių medžiagų, įrangos ar technologijos viešąjį pirkimą.

4.   Šiame Susitarime numatyto bendradarbiavimo tąsa priklauso nuo to, ar Šalis abipusiškai tenkina pagal Euratomo sutartį Bendrijos nustatytos saugos garantijų ir kontrolės sistemos ir Jungtinės Karalystės nustatytos saugos garantijų ir kontrolės sistemos taikymas.

5.   Šio Susitarimo nuostatos nenaudojamos siekiant sukelti pavojų Bendrijos bendrosios branduolinės rinkos vientisumui ir sklandžiam veikimui, konkrečiai, sukliudyti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą joje arba trukdyti vykdyti Bendrijos bendrąją branduolinės energijos tiekimo politiką.

6.   Branduolinių medžiagų, nebranduolinių medžiagų, įrangos ar technologijos perdavimas turi būti vykdomas sąžiningomis komercinėmis sąlygomis. Įgyvendinant šią dalį nedaromas poveikis Euratomo sutarčiai ir pagal ją priimtiems teisės aktams, taip pat Jungtinės Karalystės įstatymams ir kitiems teisės aktams.

7.   Bet kuris branduolinės medžiagos, nebranduolinės medžiagos, įrangos ar technologijos, kurioms taikomas šis Susitarimas, pakartotinis perdavimas už Šalių jurisdikcijai priklausančių teritorijų ribų vykdomas tik laikantis atskirų Bendrijos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimų, prisiimtų Branduolinių tiekėjų grupėje. Konkrečiai, pakartotinai perduodant objektus, kuriems taikomas šis Susitarimas, taikomos Branduolinių medžiagų perdavimo gairės.

8.   Rašytiniais pranešimais apie objektų, kuriems taikomas šis Susitarimas, perdavimą ir nebranduolinių medžiagų, įrangos ir technologijos, kurioms taikomas šis Susitarimas, pakartotinį perdavimą keičiamasi laikantis procedūrų, nustatytų pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose.

9.   Nebranduolinės medžiagos, įranga ir technologija, kurioms taikomas šis Susitarimas, už Šalies gavėjos teritorinės jurisdikcijos ribų perduodamos tik iš anksto gavus rašytinį Šalies tiekėjos sutikimą, išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytu atveju. Ši nuostata nedaro poveikio 5 straipsnio [Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas] 4 daliai.

10.   Tais atvejais, kai pagal Branduolinių medžiagų perdavimo gaires privaloma gauti Šalies tiekėjos sutikimą, branduolinės medžiagos kurioms taikomas šis Susitarimas, už Šalies gavėjos teritorinės jurisdikcijos ribų perduodamos tik iš anksto gavus rašytinį Šalies tiekėjos sutikimą, išskyrus 11 dalyje nurodytu atveju.

11.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Šalys keičiasi šalių, į kurias kitai Šaliai leidžiama pakartotinai perduoti branduolines medžiagas, nebranduolines medžiagas, įrangą ir technologiją pagal šio straipsnio 9 ir 10 dalis, sąrašais. Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie savo šalių sąrašų pakeitimus laikydamasi procedūrų, nustatytų pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose.

12.   Jei Jungtinė Karalystė arba Bendrijos valstybė narė perduoda technologiją, kuriai taikomas šis Susitarimas, valstybei narei, kuriai taikoma 5 straipsnio [Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas] 4 dalyje numatyta išimtis, taikomos šio straipsnio 7 ir 9 dalys. Praktinė šios dalies įgyvendinimo tvarka nustatoma vadovaujantis pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtais administraciniais susitarimais.

10 straipsnis.

Sodrinimas

Prieš bet kurią branduolinę medžiagą, kuriai taikoma šis Susitarimas, sodrindama iki 20 ar daugiau procentų urano izotopo urano-235, Šalis turi gauti raštišką kitos Šalies sutikimą. Tokiame sutikime, jei jis suteikiamas, turi būti apibūdintos sąlygos, kuriomis leidžiama naudoti iki 20 ar daugiau procentų prisodrintą uraną. Kitos nuostatos, būtinos šios nuostatos įgyvendinimui palengvinti, gali būti nustatytos pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose.

11 straipsnis.

Perdirbimas

Kiekviena Šalis duoda savo sutikimą kitai Šaliai dėl branduolinio kuro, kuriame yra branduolinė medžiaga, kuriai taikoma šis Susitarimas, perdirbimo, jeigu perdirbant laikomasi priede [Perdirbimas] nustatytų sąlygų.

12 straipsnis.

Bendradarbiavimas branduolinių tyrimų ir plėtros srityje

1.   Šalys tarpusavyje ir jų agentūros bendradarbiauja taikiais – tiek energijos, tiek ne energijos gamybos – tikslais naudojamos branduolinės energijos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, įskaitant branduolių sintezės energetikos plėtrą, jei Šalys turi bendrų interesų ir jei tie tikslai įtraukti į atitinkamas jų mokslinių tyrimų ir plėtros programas ir veiklą. Atitinkamai Šalys arba jų agentūros gali leisti, kad joms bendradarbiaujant dalyvautų visų mokslinių tyrimų sektorių tyrėjai ir organizacijos, įskaitant universitetus, laboratorijas ir privatųjį sektorių. Šalys, laikydamosi savo atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, siekia palengvinti tokį asmenų bendradarbiavimą šioje srityje.

2.   Bendradarbiavimas pagal šį straipsnį, be kita ko, gali apimti:

(a)

Jungtinės Karalystės kaip trečiosios šalies dalyvavimą Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programose ir veikloje; ir

(b)

Jungtinės Karalystės narystę Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrojoje įmonėje,

laikantis Prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarime nustatytų sąlygų.

3.   Tiek, kiek tai būtina, Šalys arba jų kompetentingos institucijos gali sudaryti atskirus įgyvendinimo susitarimus, kuriais nustatoma konkreti bendradarbiavimo pagal šį straipsnį apimtis ir sąlygos.

4.   Pagal 3 dalį nustatyti įgyvendinimo susitarimai gali, inter alia, apimti finansavimo nuostatas, valdymo ir veiklos vykdymo pareigų paskyrimą ir išsamias nuostatas dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės sklaidos ir dalijimosi jomis.

13 straipsnis.

Keitimasis informacija ir techninėmis žiniomis

1.   Šalys skatina ir palengvina tinkamą ir proporcingą tarpusavio ir atitinkamų savo kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir techninėmis žiniomis klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas.

2.   Šalys gali sudaryti sąlygas viena kitai, savo kompetentingoms institucijoms ir asmenims Bendrijoje arba Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausantiems asmenims susipažinti su jų turima informacija klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas.

3.   Iš bet kurio trečiojo asmens gautai informacijai, kurios pagal nustatytas sąlygas toliau perduoti negalima, šis Susitarimas netaikomas.

4.   Informacija, kurią Šalis tiekėja laiko turinčia komercinės vertės, teikiama tik tuo atveju, jei laikomasi Šalies tiekėjos nustatytų sąlygų.

5.   Šalys skatina Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausančius asmenis ir asmenis Bendrijoje vienus su kitais keistis informacija klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas, ir sudaro tam palankesnes sąlygas.

6.   Tokių asmenų turima informacija teikiama tik gavus jų sutikimą ir laikantis jų nurodytų sąlygų.

7.   Šalys imasi visų tinkamų atsargumo priemonių, kad būtų išlaikytas informacijos, gautos taikant šį Susitarimą, konfidencialumas.

14 straipsnis.

Intelektinė nuosavybė

1.   Šalys, atsižvelgdamos į atitinkamus tarptautinius susitarimus ir taikomą tvarką bei Jungtinėje Karalystėje, Sąjungoje, Bendrijoje arba jų valstybėse narėse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, užtikrina pakankamą ir veiksmingą bendradarbiavimo pagal šį Susitarimą metu sukurtos intelektinės nuosavybės bei perduotos technologijos apsaugą.

2.   Šiame Susitarime nėra ketinimų perduoti intelektinę nuosavybę. Intelektinė nuosavybė, sukurta vykdant šiame Susitarime numatytą bendradarbiavimą, kiekvienu konkrečiu atveju paskirstoma pagal su šiuo Susitarimu susijusius konkrečius susitarimus ar sutartis.

15 straipsnis.

Administraciniai susitarimai

1.   Šalys per savo atitinkamas kompetentingas institucijas nustato administracinius susitarimus dėl šio Susitarimo veiksmingo įgyvendinimo. Į šiuos susitarimus, be kita ko, įtraukiamos procedūros, kurių reikia, kad kompetentingos institucijos galėtų šį Susitarimą įgyvendinti ir administruoti.

2.   Pagal šį straipsnį sudaryti administraciniai susitarimai gali būti iš dalies keičiami, kaip raštu abipusiškai nustato kompetentingos institucijos.

3.   Administraciniuose susitarimuose gali būti numatytas keitimasis objektų, kuriems taikomas šis Susitarimas, inventorizacijos sąrašais.

4.   Administraciniais susitarimais gali būti nustatyti kompetentingų institucijų tarpusavio konsultacijų mechanizmai.

5.   Branduolinių medžiagų arba nebranduolinių medžiagų, kurioms taikomas šis Susitarimas, apskaita grindžiama branduolinės medžiagos arba nebranduolinės medžiagos pakeičiamumu ir jos proporcingumo bei lygiavertiškumo principais, kaip nustatyta pagal šį straipsnį sudarytuose administraciniuose susitarimuose.

16 straipsnis.

Įgyvendinimas

1.   Šio Susitarimo nuostatos įgyvendinamos gera valia tokiu būdu, kad nebūtų trukdoma ar vilkinama Jungtinėje Karalystėje ir Bendrijoje vykdoma branduolinė veikla arba į ją neleistinai kišamasi, taip pat laikantis rizikos ribojimo principais grindžiamos valdymo praktikos, kuri yra būtina siekiant ekonomiškai ir saugiai vykdyti branduolinę veiklą.

2.   Šio Susitarimo nuostatos netaikomos siekiant komercinio ar pramoninio pranašumo, nepažeidžia nė vienos iš Šalių ar įgaliotų asmenų nacionalinių ar tarptautinių komercinių ar pramoninių interesų, neprieštarauja nė vienos iš Šalių ar Bendrijos valstybių narių branduolinei politikai, netrukdo skatinti branduolinę energiją naudoti taikiais ir su sprogdinimu nesusijusiais tikslais, taip pat nekliudo objektų, kuriems taikomas šis Susitarimas arba apie kuriuos pranešta, kad jiems būtų taikomas šis Susitarimas, judėjimui atitinkamoje Šalių teritorinėje jurisdikcijoje arba tarp Jungtinės Karalystės ir Bendrijos.

17 straipsnis.

Taikytina teisė

1.   Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas laikantis atitinkamų Jungtinėje Karalystėje, Europos Sąjungoje ir Bendrijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Šalių sudarytų tarptautinių susitarimų, nepažeidžiant 18 straipsnio [Galiojantys susitarimai]. Taikytiną teisę Bendrijoje sudaro Euratomo sutartis ir jos antriniai teisės aktai.

2.   Kiekviena Šalis privalo kitai Šaliai užtikrinti, kad, Jungtinės Karalystės atveju, šio Susitarimo nuostatas pripažintų ir jas vykdytų visi jos jurisdikcijai priklausantys asmenys, kuriems pagal šį Susitarimą suteiktas leidimas, o Bendrijos atveju – visi asmenys Bendrijoje, kuriems pagal šį Susitarimą suteiktas leidimas.

18 straipsnis.

Galiojantys susitarimai

1.   Bet kurio galiojančio dvišalio Jungtinės Karalystės ir Bendrijos valstybių narių susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės branduolinės energetikos srityje nuostatos laikomos papildančiomis šį Susitarimą ir, kai tinka, pakeičiamos šio Susitarimo nuostatomis.

2.   Šis Susitarimas nėra Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo papildomasis susitarimas.

3.   Šis susitarimas taikomas nedarant poveikio ankstesniam Jungtinės Karalystės (viena šalis) ir Sąjungos ir Euratomo (kita šalis) dvišaliam susitarimui.

19 straipsnis.

Jungtinis komitetas

1.   Šalys įsteigia jungtinį komitetą.

2.   Jungtinio komiteto sudėtis ir su juo susijusios procedūros nustatomos pagal 15 straipsnį [Administraciniai susitarimai] priimtuose administraciniuose susitarimuose.

3.   Jungtinis komitetas susirenka į posėdį reguliariai ir bet kurios iš Šalių kompetentingos institucijos prašymu šio Susitarimo įgyvendinimo priežiūros tikslais.

4.   Jungtinio komiteto funkcijos, be kita ko, yra šios:

(a)

keistis informacija, aptarti geriausią praktiką, dalytis įgyvendinimo patirtimi;

(b)

sudaryti ir koordinuoti darbo grupes, veikiančias šio Susitarimo taikymo srityje;

(c)

nustatyti techninių klausimus, juos aptarti ir dėl jų konsultuotis;

(d)

priimti rekomendacijas dėl bendrų sprendimų, kuriuos turi priimti Šalys, kai tai numatyta šiame Susitarime, įskaitant bendrus sprendimus iš dalies pakeisti šį Susitarimą;

(e)

būti konsultacijų forumu, be kita ko, sprendžiant ginčus;

(f)

koordinuoti bendradarbiavimo branduolinės energijos naudojimo ne energijos gamybos tikslais srityje veiksmus, visų pirma siekiant kuo labiau sumažinti riziką, susijusią su medicininių radioaktyviųjų izotopų pasiūlos trūkumu, ir remti naujoviškų technologijų ir gydymo būdų, kuriems reikia radioaktyviųjų izotopų, kūrimą visuomenės sveikatos labui; ir

(g)

būti techniniu forumu visais kitais su šiuo Susitarimu susijusiais klausimais.

20 straipsnis.

Konsultacijos

Bet kurios iš Šalių prašymu Šalių atstovai prireikus susitinka Jungtiniame komitete konsultuotis su šio Susitarimo taikymu susijusiais klausimais, prižiūrėti jo taikymą ir aptarti šiame Susitarime nenumatytą papildomą bendradarbiavimo tvarką. Tokios konsultacijos gali vykti ir keičiantis laiškais.

21 straipsnis.

Ginčų sprendimas

1.   Šalys Jungtiniame komitete nedelsdamos aptaria visus tarpusavio ginčus dėl šio Susitarimo taikymo, aiškinimo ar įgyvendinimo, kad ginčas būtų išspręstas derybomis. Tokios diskusijos ar derybos gali vykti keičiantis laiškais.

2.   Visi tokie ginčai, kurių Šalys neišsprendžia derybomis ir privalomomis konsultacijomis Jungtiniame komitete, bet kurios iš Šalių prašymu perduodami spręsti iš trijų arbitrų sudarytam arbitražo teismui. Kiekviena Šalis paskiria po arbitrą, o taip paskirti abu arbitrai išrenka trečiąjį, kuris nėra nė vienos iš Šalių pilietis; šis trečiasis arbitras skiriamas pirmininku.

3.   Jeigu per 30 dienų nuo kreipimosi į arbitražą kuri nors iš Šalių arbitro nepaskiria, kita ginčo Šalis gali paprašyti, kad arbitro nepaskyrusios Šalies arbitrą paskirtų Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas. Jeigu per 30 dienų nuo tada, kai abi Šalys paskiria arbitrus, trečiasis arbitras neišrenkamas, bet kuri iš Šalių gali paprašyti, kad trečiąjį arbitrą paskirtų Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas.

4.   Kvorumą sudaro arbitražo teismo narių dauguma, o visi sprendimai priimami visų arbitražo teismo narių balsų dauguma. Teismas nustato arbitražo procedūrą. Teismo sprendimai abiem Šalims privalomi ir turi būti jų vykdomi. Arbitrų darbo užmokestis nustatomas taip pat, kaip ir Tarptautinio Teisingumo Teismo ad hoc teisėjų darbo užmokestis. Visi arbitražo sprendimai vykdomi laikantis visų taikytinų Šalių teisės aktų ir tarptautinės teisės.

22 straipsnis.

Bendradarbiavimo nutraukimas šiukštaus pažeidimo atveju

1.   Jeigu:

(a)

bet kuri Šalis ar kuri nors Bendrijos valstybė narė šiukščiai pažeidžia bet kurį reikšmingą 1 straipsnio [Tikslas], 5 straipsnio [Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas], 6 straipsnio [Saugos garantijos], 7 straipsnio [Fizinė sauga], 9 straipsnio [Perdavimas, pakartotinis perdavimas ir prekybos lengvinimas], 10 straipsnio [Sodrinimas], 11 straipsnio [Perdirbimas] ar 15 straipsnio [Administraciniai susitarimai] įsipareigojimą arba bet kuriuos kitus šio Susitarimo įsipareigojimus, kuriuos Šalys gali abipusiškai nustatyti raštu po konsultacijų Jungtiniame komitete, arba

(b)

pavyzdžiui, branduolinio ginklo neturinti Bendrijos valstybė narė detonuoja branduolinį sprogstamąjį įtaisą ar branduolinį ginklą turinti Bendrijos valstybė narė arba Jungtinė Karalystė detonuoja branduolinį sprogstamąjį įtaisą, naudodama bet kurį objektą, kuriam taikomas šis Susitarimas,

kita Šalis gali pateikdama rašytinį pranešimą visiškai ar iš dalies sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą pagal šį Susitarimą. Savo pranešime Šalis nurodo priemones, kurias ji laiko šiurkščiu įsipareigojimų pagal šį Susitarimą pažeidimu, išdėsto nuostatas, kurių taikymą ji ketina sustabdyti ar nutraukti, ir datą, nuo kurios ketina taikyti sustabdymą ar nutraukimą.

2.   Prieš kuriai nors iš Šalių imantis tokių veiksmų, Šalys konsultuojasi Jungtiniame komitete, siekdamos susitarti draugiškai, be kita ko, nuspręsti, ar reikia imtis taisomųjų ar kitų priemonių, ir, jei tokių priemonių reikia, kokių priemonių turi būti imtasi ir koks turi būti jų įgyvendinimo grafikas.

3.   Bendradarbiavimas sustabdomas arba nutraukiamas pagal 1 dalį tik tuo atveju, jei per Jungtinio komiteto nustatytą laiką neįgyvendinamos taisomosios ar kitos priemonės arba jei per pagrįstą laikotarpį, bet be delsimo nepavyksta sutarti draugiškai.

4.   Taikymo sustabdymas nustoja galioti, kai sustabdžiusioji Šalis įsitikina, kad kita Šalis savo iniciatyva arba dėl arbitražo teismo sprendimo vykdo savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.

5.   Jei šis Susitarimas sustabdomas arba nutraukiamas, Šalis tiekėja turi teisę reikalauti grąžinti objektus, kuriems taikomas šis Susitarimas.

23 straipsnis.

Pakeitimai

1.   Bet kurios iš Šalių prašymu Šalys gali Jungtiniame komitete konsultuotis dėl galimų šio Susitarimo pakeitimų, ypač siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius branduolinėje srityje.

2.   Šalims sutarus, šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas.

3.   Pakeitimai įsigalioja Šalių nurodytą dieną Šalims atitinkamai tarpusavyje arba per savo kompetentingas institucijas pasikeičiant diplomatinėmis notomis, kuriomis informuojama, kad pakeitimams įsigalioti būtinos atitinkamos jų vidaus procedūros yra baigtos.

4.   Šio Susitarimo priedas yra neatsiejama šio Susitarimo dalis ir gali būti iš dalies keičiamas pagal šį straipsnį.

24 straipsnis.

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Šalys viena kitai pranešė įvykdžiusios savo atitinkamus vidaus reikalavimus ir procedūras, kuriomis įtvirtinamas jų sutikimas jo laikytis, dieną.

2.   Pradinis šio Susitarimo galiojimo laikotarpis – 30 metų. Vėliau šio Susitarimo galiojimas automatiškai pratęsiamas papildomiems dešimties metų laikotarpiams, nebent, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki pradinio 30 metų laikotarpio ar bet kurio tokio papildomo dešimties metų laikotarpio pabaigos, viena iš Šalių kitai Šaliai pasikeisdama diplomatinėmis notomis praneša ketinanti nutraukti Susitarimą.

3.   Net jei šis Susitarimas ar bendradarbiavimas pagal jį dėl kokios nors priežasties sustabdomas, nutraukiamas ar nustoja galioti, šio Susitarimo 1 straipsnyje [Tikslas], 5 straipsnyje [Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas], 6 straipsnyje [Saugos garantijos], 7 straipsnyje [Fizinė sauga], 9 straipsnyje [Perdavimas, pakartotinis perdavimas ir prekybos lengvinimas], 10 straipsnyje [Sodrinimas], 11 straipsnyje [Perdirbimas], 13 straipsnyje [Keitimasis informacija ir techninėmis žiniomis],14 straipsnyje [Intelektinė nuosavybė], 15 straipsnyje [Administraciniai susitarimai], 16 straipsnyje [Įgyvendinimas], 17 straipsnyje [Taikytina teisė], 18 straipsnyje [Galiojantys susitarimai], 20 straipsnyje [Konsultacijos], 21 straipsnyje [Ginčų sprendimas] ir 22 straipsnyje [Bendradarbiavimo nutraukimas šiukštaus pažeidimo atveju] nustatyti įsipareigojimai toliau galioja tol, kol visi objektai, kuriems taikomi tie straipsniai, lieka kitos Šalies teritorijoje arba yra bet kurioje vietoje priklausantys jos jurisdikcijai ar jos kontroliuojami, arba tol, kol pagal 5 straipsnį [Objektai, kuriems taikomas šis Susitarimas] Šalys abipusiškai nustato, kad branduolinė medžiaga, kuriai taikomas šis Susitarimas, nebetinka naudoti arba jos praktiškai nebeįmanoma išgauti siekiant ją perdirbti taip, kad ji būtų tinkama naudoti kuriai nors saugos garantijų atžvilgiu svarbiai branduolinei veiklai.

25 straipsnis.

Autentiški tekstai

Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d. Šalys, pasikeisdamos diplomatinėmis notomis, patvirtina tekstų kitomis nei anglų kalbomis autentiškumą.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  ES OL L 358, 2006 12 16, p. 62.

(2)  2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (ES OL L 90, 2007 3 30, p. 58).


PRIEDAS. PERDIRBIMAS

1 straipsnis

Branduolinės medžiagos, kurioms taikomas šis Susitarimas, perdirbamos šiomis sąlygomis:

(a)

medžiagos perdirbamos siekiant panaudoti energiją arba tvarkyti panaudotame branduoliniame kure esančias medžiagas pagal branduolinio kuro ciklo programą, kurią konsultuodamosi abipusiškai nustatė kompetentingos institucijos;

(b)

tokią veiklą vykdyti numatančios Šalies kompetentinga institucija pateikia siūlomos branduolinio kuro ciklo programos aprašą, įskaitant išsamią informaciją apie su perdirbimu ir plutonio saugojimu, naudojimu ir vežimu susijusią politiką ir teisinę bei reguliavimo sistemą;

(c)

išgautas plutonis saugomas ir naudojamas pagal a punkte nurodytą branduolinio kuro ciklo programą ir

(d)

išgautas plutonis perdirbamas ir naudojamas su sprogdinimu nesusijusiais taikiais tikslais, įskaitant mokslinius tyrimus, neįtrauktus į a punkte nurodytą branduolinio kuro ciklo programą, tik laikantis sąlygų, kurias po konsultacijų pagal šio priedo 2 straipsnį raštu abipusiškai nustatė Šalys.

2 straipsnis

Konsultacijos surengiamos Jungtiniame komitete per 40 dienų nuo kurios nors iš Šalių prašymo gavimo, siekiant:

(a)

apžvelgti šio priedo nuostatų taikymą;

(b)

apsvarstyti šio priedo 1 straipsnyje nurodytos branduolinio kuro ciklo programos pakeitimus;

(c)

apsvarstyti, kaip patobulinti tarptautines saugos garantijas ir kitus kontrolės metodus, įskaitant naujų ir visuotinai pripažįstamų tarptautinių mechanizmų, susijusių su perdirbimu ir plutoniu, nustatymą, arba

(d)

apsvarstyti pasiūlymus dėl perdirbimo ir išgauto plutonio naudojimo, saugojimo ir vežimo kitais taikiais, su sprogdinimu nesusijusiais tikslais, įskaitant mokslinius tyrimus.