25.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo laikino taikymo (1)

2018 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjunga ir Japonija pranešė viena kitai apie procedūrų, būtinų Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimui laikinai taikyti, užbaigimą. Todėl, vadovaujantis Susitarimo (47 straipsnio 2 dalimi), Japonija ir Sąjunga nuo 2019 m. vasario 1 d. gali laikinai taikyti tam tikras bendrai sutartas jo nuostatas.

Pagal 2018 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo (ES) 2018/1197 dėl strateginės partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo 4 straipsnį Sąjungos ir Japonijos santykiams laikinai taikomos šios Susitarimo dalys:

a)

11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 ir 41 straipsniai;

b)

13, 15 (išskyrus 2 dalies b punktą), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 ir 37 straipsniai, 38 straipsnio 1 dalis ir 39 straipsnis, tiek, kiek jais reglamentuojami klausimai, kuriais Sąjunga jau yra pasinaudojusi savo kompetencija vidaus lygmeniu;

c)

1, 2, 3, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1 dalis, tiek, kiek jais reglamentuojami klausimai, priklausantys Sąjungos kompetencijai apibrėžti ir įgyvendinti bendrą užsienio ir saugumo politiką;

d)

42 straipsnis (išskyrus 2 dalies c punktą), 43–47 straipsniai, 48 straipsnio 3 dalis ir 49, 50 bei 51 straipsniai, tiek, kiek šios nuostatos apsiriboja tikslu užtikrinti laikiną Susitarimo taikymą.


(1)  OL L 216, 2018 8 24, p. 4.