7.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/37


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 90/2017

2017 m. gegužės 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2019/202]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1726, kuriuo dėl karvono, diamofoso, mielių Saccharomyces cerevisiae padermės LAS02 ir išrūgų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas (1);

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl pašarų ir maisto produktų. Teisės aktai dėl pašarų ir maisto produktų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose ir II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(3)

todėl EEE susitarimo I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo II skyriaus 40 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 R 1726: 2016 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1726 (OL L 261, 2016 9 28, p. 3).“

2 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 54zzy punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 R 1726: 2016 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1726 (OL L 261, 2016 9 28, p. 3).“

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/1726 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. gegužės 6 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 261, 2016 9 28, p. 3.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.