7.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/29


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 84/2017

2017 m. gegužės 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2019/196]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/662 dėl 2017, 2018 ir 2019 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (1);

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/662 panaikinamas į EEE susitarimą įtrauktas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/595 (2), todėl jis turi būti iš EEE susitarimo išbrauktas;

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl maisto produktų. Teisės aktai dėl maisto produktų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 120 punktas (Komisijos reglamentas (ES) 2016/1412) papildomas taip:

„121.

32016 R 0662: 2016 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/662 dėl 2017, 2018 ir 2019 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 115, 2016 4 29, p. 2).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

II priedo 5 punkto lentelėje įterpiama:

IS

12

NO

12“

2.

102 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/595) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/662 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. gegužės 6 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 115, 2016 4 29, p. 2.

(2)  OL L 99, 2015 4 16, p. 7.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.