29.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/32


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 65/2017

2017 m. kovo 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/1829]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2345, kuriuo dėl nuorodų į ICAO nuostatas iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 262/2009 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

66we punktas (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 R 2345: 2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2345 (OL L 348, 2016 12 21, p. 11).“

2.

66wh punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2009) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32016 R 2345: 2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2345 (OL L 348, 2016 12 21, p. 11).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2345 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 18 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 17 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 348, 2016 12 21, p. 11.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.